فهرست نبردها بر پایه تلفات

جنگهای باستانی
(تغییرمسیر از فهرست تلفات نبردها)

جدول ذیل فهرستی از آمار تلفات در نبردهای تاریخ بشری است. این فهرست علاوه بر تلفات مربوط به محاصره‌ها (که به صورت فنی نبرد نیستند ولی مرگ‌ها به درگیری‌ها ارتباط دارند) تلفات غیرنظامی درحین نبردها را هم شامل می‌شود. اعلان دقیق تلفات نبردهای بزرگ تقریباً امری غیرممکن است.

نبردهای کلاسیکویرایش

نبرد جنگ تلفات سال
نبرد کرکر تصرف سوریه توسط آشور احتمالاً ۱۴،۰۰۰ نفر ۸۵۳ قبل از میلاد
نبرد ترموپیل جنگ‌های ایران و یونان ۲۲،۳۰۰-۲۲،۵۰۰ نفر ۴۸۰ قبل از میلاد
نبرد پلاته جنگ‌های ایران و یونان ۵۱،۵۰۰-۲۵۷،۰۰۰ نفر ۴۷۹ قبل از میلاد
نبرد چارونیا جنگ‌های اسکندر حداقل ۲۰،۰۰۰ نفر ۳۳۸ قبل از میلاد
نبرد گرانیکوس جنگ‌های اسکندر حداقل ۱۵،۰۰۰ نفر ۳۳۴ قبل از میلاد
نبرد ایسوس جنگ‌های اسکندر ۵۰،۴۵۰ نفر ۳۳۳ قبل از میلاد
نبرد گوگمل جنگ‌های اسکندر ۵۳،۵۰۰ نفر ۳۳۱ قبل از میلاد
نبرد یامن پایان سلسله سونگ توسط مغول‌ها بیشتر از ۱۰۰،۰۰۰ نفر ۱۲۷۹
نبرد هیداسپس جنگ‌های اسکندر ۲۳،۳۱۰ نفر ۳۲۶ قبل از میلاد
نبرد سنتینوم جنگ‌های سامنیت ۳۳،۵۰۰ نفر ۲۹۵ قبل از میلاد
نبرد هراکلی جنگ پایروس ۱۱،۰۰۰-۲۶،۰۰۰ نفر ۲۸۰ قبل از میلاد
نبرد کالینگا امپراطوری مائوریا همراه با غیرنظامیان ۱۱۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ نفر ۲۶۲ قبل از میلاد
نبرد تربیا دومین جنگ پونیک ۳۵،۰۰۰ نفر ۲۱۸ قبل از میلاد
نبرد دریاچهٔ تراسیمن دومین جنگ پونیک تقریباً ۳۰۰۰۰ ۲۱۷ قبل از میلاد
نبرد کانا دومین جنگ پونیک ۵۶،۰۰۰ تا ۹۲،۰۰۰ نفر یا بیشتر ۲۱۶ قبل از میلاد
نبرد میتوریوس دومین جنگ پونیک ۱۲،۰۰۰ نفر ۲۰۷ قبل از میلاد
نبرد زاما دومین جنگ پونیک ۲۱،۵۰۰ نفر ۲۰۲ قبل از میلاد
نبرد ماگنزیا جنگ روم و سوریه ۵۳،۳۵۰ نفر ۱۹۰ قبل از میلاد
نبرد ادسا جنگ های ایران ورم 50،000 نفر 260 میلادی

منابعویرایش