فهرست تورانیان در شاهنامه

فهرست

اویرایش

بویرایش

پویرایش

تویرایش

جویرایش

چویرایش

خویرایش

دویرایش

رویرایش

زویرایش

سویرایش

شویرایش

طویرایش

فویرایش

کویرایش

گویرایش

لویرایش

نویرایش

وویرایش

هویرایش

جستارهای وابستهویرایش

  1. شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس صفحه 771 بیت پنجم
  2. شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس، داستان خاقان چین صفحه 544بیت 11
  3. شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس، داستان کاموس کشانی صفحه499 بیت 25
  4. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق ،انتشارات سخن، صفحه 820، بیت 762از داستان جنگ بزرگ کیخسرو
  5. شاهنامه فردوسی، تصحیح جلال خالقی مطلق ،انتشارات سخن، جلد دوم، صفحه 85، بیت 1155
  6. شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس، جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب صفحه 775بیت 14
  7. شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس، پادشاهی گشتاسب صفحه 894بیت 3
  8. شاهنامه فردوسی بر پایه چاپ مسکو انتشارات هرمس، داستان کاموس کشانی صفحه499 بیت 22