فهرست جنگ‌های ژاپن

فهرست جنگ‌های ژاپن در فهرست زیر نبرد بخشی از یک جنگ است و یک جنگ ممکن است از تعداد زیادی نبرد تشکیل بشود.

تاریخ ژاپن
Satsuma-samurai-during-boshin-war-period.jpg

محتویات

دوران باستانویرایش

دوره یایوییویرایش

دوره یاماتوویرایش

دوره ناراویرایش

دوره هی‌آنویرایش

جنگ گنپی (۱۱۸۵–۱۱۸۰)ویرایش

فئودالی ژاپنویرایش

دوره کاماکوراویرایش

حمله مغول به ژاپن (۱۲۸۱ و ۱۲۷۴)ویرایش

جنگ گنکو (۱۳۳۳–۱۳۳۱)ویرایش

دوره موروماچیویرایش

دوره نان‌بوکو-چو (۱۳۹۲–۱۳۳۶)ویرایش

حادثه کیوتوکو (۱۴۸۲–۱۴۵۵)ویرایش

جنگ اونین (۱۴۷۷–۱۴۶۷)ویرایش

دوره سن‌گوکو و دوره آزوچی-مومویاماویرایش

اودا نوبوناگاویرایش
وحدت توسط تویوتومی هیده‌یوشیویرایش
تهاجم هیده‌یوشی به کره (۱۵۹۸–۱۵۹۲)ویرایش

لشکرکشی‌های توکوگاوا ایه‌یاسوویرایش

دوره ادوویرایش

باکوماتسوویرایش

دوران نوینویرایش

دوره میجیویرایش

نخستین جنگ چین و ژاپن(۱۸۹۵–۱۸۹۴)ویرایش

جنگ روسیه و ژاپن (۱۹۰۵–۱۹۰۴)ویرایش

دوره تایشوویرایش

جنگ جهانی اول (۱۹۱۵–۱۹۱۴)ویرایش

مداخله ژاپن در سیبری (۱۹۲۲–۱۹۱۸)ویرایش

دوره شوواویرایش

جنگ دوم چین و ژاپن (۱۹۴۵–۱۹۳۷)ویرایش

تهاجم نظامی به هندوچین فرانسه (۱۹۴۰)ویرایش

جنگ جهانی دومویرایش

فهرست زیر ناقص است. فهرست کامل جنگ‌های ژاپن در جنگ جهانی دوم در مقالهٔ جنگ اقیانوس آرام آمده‌است.

۱۹۴۱

۱۹۴۲

۱۹۴۳

۱۹۴۴

۱۹۴۵

دوره هیسه‌ایویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش