باز کردن منو اصلی

فهرست‌های زیر دربرگیرنده نام برخی از مهم‌ترین مشاهیر بی‌خدا بر پایه شغلشان است؛ شامل تعدادی از اشخاص مشهوری که به وجود خدا یا خدایان اعتقاد نداشته و ندارند؛ و خداناباوری ایشان توسط خودشان از طریق آثار، یادداشت‌های روزانه، مکاتبات شخصی و غیره به اثبات رسیده‌است. افراد قائل به بی‌خدایی یهودی و بی‌خدایی مسیحی نیز در این فهرست‌ها جای دارند.

بر اساس حرفه و شغلویرایش

جستارهای وابستهویرایش