فهرست دایناسورها

فهرست و نام انواع دایناسورها
جمجمه آبلی‌سور.

Aویرایش

 
کپی دقیق از اسکلت یک آلوسور.
 
مرمت یک هنرمند از آمارگاسور.
 
مرمت یک هنرمند از مرغ جهنم.
 
مرمت هنرمند از باستان شاخ چهره.

Bویرایش

 
نمایی از بلندشدن یک باروسور در موزه تاریخ طبیعی آمریکا واقع در شهر نیویورک.
 
مرمت هنرمند از Borealopelta.

Cویرایش

 
جمجمه یک سنتروسور.
 
مرمت هنرمند از سراتوسور.

Dویرایش

 
مرمت هنرمند از دینوکریوس.
 
مرمت هنرمند از دینونیکوس.

Eویرایش

 
کپی دقیق از اسکلت یک پگاه دزد.
 
مرمت یک هنرمند از یک زره‌کله.

Fویرایش

 
یک کپی از فروتادندان.

Gویرایش

Hویرایش

Iویرایش

 
اسکلت سوار شده یک ایگوآنودون در وضعیتی چهار جانبه و مدرنیته در انستیتو رویال علوم طبیعی بلژیک در بروکسل.

Jویرایش

 
احیا زندگی جینفنگ‌بال.

KویرایشLویرایش

 
مرمت هنرمند از لامبئوسور.
 
بازسازی دو لینهنیکوس که در دوره کامپانین میزیستند.

Mویرایش

 
مرمت هنرمند از یک درازمهره.
 
اسکلت گچی قالب ریزی شده یک موتابوراسور

Nویرایش

 
احیا زندگی نیمینگوسور.

Oویرایش

 
مرمت هنرمند از امیسور.

Pویرایش

 
احیا زندگی پاکی‌سفالوسور.

Qویرایش

 
مرمت هنرمند از کیانژوساروس.

Rویرایش

 
احیا زندگی راپتوسور.

Sویرایش

 
مرمت هنرمند از استگوسور. 
اسکلت یک تمساح‌وش.

Tویرایش

 
اسکلت یک تیرانوسور که در شهر پیتسبرگ ایالات متحده آمریکا نگهداری میشود.


 
اسکلت یک تریسراتوپس در موزه علوم طبیعی هیوستون

Uویرایش

 
تصویری از جمجمه یک Udanoceratops.

Vویرایش

 
مرمت هنرمند از ولاسیرپتر.

Wویرایش

[[]]

 
مرمت هنرمند از Wiehenvenator.

Xویرایش

 
مرمت هنرمند از Xuwulong.

Yویرایش

 
مرمت هنرمند از یی.

Zویرایش

 
احیای زندگی زونیکراتوپس.


پانویسویرایش

  1. Tereschenko, VS & Alifanov, VR (2003). "Bainoceratops efremovi, a new protoceratopid dinosaur (Protoceratopidae, Neoceratopsia) from the Bain-Dzak Locality (South Mongolia)". Paleontological Journal. 37 (3): 293–302.
  2. Bell, P.R., Brougham, T., Herne, M.C., Frauenfelder, T., & Smith, E.T. (2019). Fostoria dhimbangunmal, gen. et sp. nov., a new iguanodontian (Dinosauria, Ornithopoda) from the mid-Cretaceous of Lightning Ridge, New South Wales, Australia. Journal of Vertebrate Paleontology: e1564757. doi:10.1080/02724634.2019.1564757

الگو:دایناسورهای گوشت‌خوار