باز کردن منو اصلی
دهستان‌های استان بارسلون

استان بارسلون در بخش خودمختار کاتالونیای اسپانیا ۳۱۱ شهرستان دارد.

محتویات

فهرستویرایش

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبرا ۱۰۲۴۴
آگویلار د سگارا ۲۵۰
آیگوافردا ۲۳۷۳
آیلا ۹۰۱۳
آلپنس ۳۰۷
لامتیا دل بایس ۷۵۱۷
آرنیس د مار ۱۴۰۱۶
آرنیس د مونت ۷۷۲۱
آرخنکلا ۲۰۹
آرخنتنا ۱۱۱۶۱
آرتس ۵۰۷۲
آبیا ۲۰۵۸
آبینیو ۲۱۲۲
آبینینت دل پندس ۱۵۹۱
بادالنا ۲۲۱۵۲۰
بادیا دل بایس ۱۴۱۲۳
باگا ۲۱۷۸
بالنیا ۳۴۷۹
بالسارنی ۳۳۱۰
باربرا دل بایس ۲۸۶۳۳
بارسلونا ۱۶۰۵۶۰۲
بگوئس ۵۶۹۹
بیپرات ۹۹
برگا ۱۶۴۵۷
بیگوئس ای رییس ۷۵۶۴
بردا ۵۳۰
ال بروک ۱۶۵۵
ال بروی ۲۱۹
لس کابانیس ۷۹۱
کابرا د مار ۴۱۷۴
کابرا دیگوالادا ۱۰۵۹
کابریلس ۶۵۲۶
کالاف ۳۳۵۲
کالدرس ۸۳۳
کالدس د منتبوی ۱۵۹۴۱
کالدس دستراک ۲۶۰۷
کایلا ۱۷۶۷۳
کایدتنس ۲۲۱۴
کایوس ۱۵۷۷
کالنگه د سگارا ۲۰۵
کامپینس ۳۶۳
کانت د مار ۱۲۷۶۶
کانبیس ۱۵۰۱۲
کانبس ای سامالوس ۲۴۹۰
کانییس ۳۴۴۰
کاپیادس ۵۳۸۳
کاپلات ۷۲
کارددئو ۱۵۵۶۱
کاردنا ۵۲۲۶
کارمه ۷۵۲
کاسسرس ۱۵۸۶
کاستی د لارنی ۶۸
کاستیار د نهوگ ۱۹۸
کاستیار دل ریو ۱۴۸
کاستیار دل بایس ۲۱۳۳۵
کاستیبی ای ال بیلار ۳۳۶۹
کاستیبیسبال ۱۱۲۷۲
کاستیسیر ۵۷۵
کاستیدفلس ۵۸۶۶۳
کاستیت ای لا گرنال ۱۹۱۹
کاستیفییت د ریوبرگس ۲۰۱
کاستیفییت دل بیکس ۴۰۷
کاستیگالی ۱۴۳۶
کاستینو د باخس ۸۳۷
کاستیلی ۴۶۰
کاستیترسل ۲۲۰۲
کاستیبی د لا مارکا ۱۶۰۳
کاستیبی د رسانس ۱۵۰۵
سنتیس ۶۶۷۱
سرکس ۱۳۳۳
سردانیلا دل بایس ۵۷۹۵۹
سربیو ۷۶۷۴
کیباتو ۳۵۷۶
کیسوسپینا ۳۱۶
کپنس ۲۸۹
کربرا د یبرگات ۱۲۸۰۵
کرنیا د یبرگات ۸۴۲۸۹
کوبیس ۱۱۸۳۵
دسریوس ۴۴۶۹
اسپارگوئرا ۲۱۱۴۵
اسپلوگوئس د یبرگات ۴۶۸۰۸
لسپونیلا ۲۷۲
لستانی ۳۸۳
فیگار منتمانی ۱۰۱۹
فیگلس ۴۲
فگارس د لا سلبا ۱۳۳۸
فگارس د منتکلوس ۴۳۷
فلگوئرلس ۱۹۸۳
فنیسا ۱۲۸۰
فنت روبی ۱۳۹۴
لس فرانکسس دل بایس ۱۵۸۱۷
گایا ۱۵۴
گاییفا ۲۱۶
لا گاریگا ۱۳۹۴۲
گابا ۴۴۵۳۱
خلیدا ۵۹۷۶
خیرنیا ۴۷۸۶
خیسکلارنی ۳۳
لا گرانادا ۱۷۵۴
گرانرا ۷۵
گرانیرس ۵۸۹۴۰
گوالبا ۱۰۴۸
گواردیلا د برگوئدا ۹۳۱
گورب ۲۲۹۶
لهسپیتالت د یبرگات ۲۴۸۱۵۰
الس هستالتس د پیرلا ۱۸۷۹
ایگوالادا ۳۵۹۳۳
خربا ۶۶۵
لا یاکونا ۸۶۹
لا یاگستا ۱۳۶۷۴
ییکا دامونت ۱۲۹۳۸
ییکا د بای ۶۰۳۳
یینارس دل بایس ۸۴۲۵
یوکا ۲۵۳
مالگرات د مار ۱۷۵۳۱
مایا ۲۵۷
مانیئو ۱۹۹۷۹
مانرسا ۷۱۷۷۲
مارگانی ۲۸۸
مارتری ۲۶۱۷۰
مارتریس ۴۹۳۸
لس ماسیس د ردا ۷۴۲
لس ماسیس د بلترگا ۳۱۲۵
ال ماسنو ۲۱۸۳۳
ماسکفا ۷۴۱۴
ماتادپرا ۸۱۶۹
ماتارو ۱۱۸۷۴۸
مدینا ۲۰۸۳
میا ۵۳۹۹
ملینس د ری ۲۳۳۷۴
میت دل بایس ۵۱۷۱۳
منیسترل د کالدرس ۶۹۱
منیسترل د منتسرات ۲۸۴۰
منتکادا ای ریکساک ۳۲۱۵۳
منتکلار ۱۱۶
منتسکیو ۸۷۵
منتگات ۹۴۲۷
منتماخر ۴۶۳
منتمانئو ۲۰۱
منتملو ۸۹۲۱
منترنس دل بایس ۱۴۵۱۶
منتسنی ۲۹۹
مونتانیلا ۴۶۴
مورا ۲۳۳
نابارکلس ۵۷۲۳
ناباس ۵۸۱۰
لا نو د برگوئدا ۱۶۲
اودنا ۳۱۰۰
اولردلا ۳۰۸۴
اولسا د بنسبایس ۱۵۰۶
اولسا د منتسرات ۲۱۷۱۴
اولیبیا ۲۵۱۵
اولست ۱۱۸۷
اولبان ۹۲۲
اوریس ۲۸۴
اوریستا ۵۹۳
اورپی ۱۹۰
اوریوس ۲۹۵
پاکس دل پندس ۷۸۷
پالافیس ۷۵۸۳
پالاو سلیتا ای پلگامانس ۱۳۳۱۰
پایخا ۱۰۵۳۵
لا پالما د سربیو ۲۹۸۸
ال پاپیل ۳۷۳۳
پارتس دل بایس ۱۶۴۱۳
پرافیتا ۳۷۹
پیرا ۱۲۹۵۱
پیندا د مار ۲۵۵۰۴
ال پلا دل پندس ۹۳۱
لا پبلا د کلارامونت ۲۱۱۲
لا پبلا د لییت ۱۳۲۷
پلینیا ۶۷۶۴
ال پنت د بیلمارا ای رکافرت ۳۳۱۰
پنتنس ۴۹۸
ال پرات د یبرگات ۶۳۰۶۹
پراتس د یوکانس ۲۷۵۳
الس پراتس د ری ۵۳۲
پرمیا د دالت ۹۸۹۰
پرمیا د مار ۲۷۸۶۰
پویگدالبر ۳۷۷
پویگ ریگ ۴۲۰۲
پوخالت ۲۰۳
لا کوار ۶۱
راخادی ۴۶۷
ریینارس ۶۵۳
ریپیت ۳۵۴۲۷
لا رکا دل بایس ۹۴۱۸
ردا د تر ۵۵۳۵
روبی ۷۰۰۰۶
روبیو ۱۴۶
روپیت ای پرویت ۳۳۹
سابادل ۲۰۰۵۴۵
ساگاس ۱۴۳
سالدس ۳۲۶
ساینت ۷۱۴۶
سانت آدریا د بسوس ۳۲۵۸۵
سانت آگوستی د یوکانس ۱۰۷
سانت آندرئو د لا بارکا ۲۵۳۸۳
سانت آندرئو د یابانرس ۹۴۶۳
سانت آنتنی د بیلاماخر ۴۸۷۷
سانت بارتمئو دل گراو ۱۰۰۱
سانت بی د یبرگات ۸۱۳۶۸
سانت بی د یوکانس ۵۷۵
سانت سبریا د بایالتا ۲۸۷۳
سانت سلنی ۱۵۵۴۴
سانت کلیمنت د یبرگات ۳۵۱۶
سانت کوگات دل بایس ۷۳۷۷۴
سانت کوگات سسگاریگوئس ۸۹۰
سانت استبه د پالاوتردرا ۲۰۷۹
سانت استبه سسربیرس ۶۵۹۰
سانت فلیو د کدینس ۵۴۱۲
سانت فلیو د یبرگات ۴۲۴۸۶
سانت فلیو ساسسرا ۶۲۲
سانت فست د کامپسنتیس ۷۴۰۹
سانت فرویتس د باخس ۷۱۹۹
سانت هیپولیت د بلترگا ۳۳۱۹
سانت ایسکله د بایالتا ۱۱۶۶
سانت خاومه د فرنتانیا ۳۲
سانت خان د بیلاترادا ۱۰۳۶۲
سانت خان دسپی ۳۱۴۸۵
سانت خولیا د سردانیلا ۲۵۹
سانت خولیا د بیلاترتا ۲۸۰۹
سانت خوست دسبرن ۱۵۳۲۷
سانت یرنک دهرتنس ۲۱۲۶
سانت یرنک سابای ۲۲۷۱
سانت مارتی دالبارس ۱۱۴
سانت مارتی د سنتیس ۹۰۷
سانت مارتی د توس ۱۱۰۱
سانت مارتی سارکا ۲۸۴۹
سانت مارتی سسگوئیلس ۳۶۱
سانت ماتئو د باخس ۶۶۱
سانت پره د ریبس ۲۶۸۵۹
سانت پره د ریودبیتیس ۲۲۴۶
سانت پره د تریو ۲۲۶۴
سانت پره د بیلاماخر ۳۵۷۸
سانت پره سایابینرا ۱۷۱
سانت پل د مار ۴۷۷۳
سانت کینتی د مدینا ۲۰۳۹
سانت کیرسه د بسرا ۲۰۶۹
سانت کیرسه دل بایس ۱۷۱۳۸
سانت کیرسه سافاخا ۵۷۹
سانت سادورنی دانیا ۱۱۶۱۷
سانت سادورنی دسرمرت ۸۹
سانت سالبادر د گواردیلا ۲۸۶۳
سانت بیسنک د کاستیت ۷۸۳۵
سانت بیسنک د منتالت ۵۱۲۷
سانت بیسنک د تریو ۱۹۱۱
سانت بیسنک دلس هرتس ۲۷۰۱۹
سانتا سسیلیا د بلترگا ۱۹۹
سانتا کلما د سربیو ۷۳۱۴
سانتا کلما د گرامنت ۱۱۹۰۵۶
سانتا ئوگنیا د برگا ۲۱۷۸
سانتا ئولالیا د ریوپریمر ۹۲۶
سانتا ئولالیا د رنکانا ۶۱۱۱
سانتا فه دل پندس ۳۵۰
سانتا مارگاریدا د منتبوی ۹۷۱۵
سانتا مارگاریدا ای الس منخس ۶۲۲۱
سانتا ماریا د بسرا ۱۸۷
سانتا ماریا د کرکو ۲۲۳۹
سانتا ماریا د مارتریس ۷۸۸
سانتا ماریا د مرلس ۱۵۲
سانتا ماریا د میرایس ۱۲۸
سانتا ماریا د پالاوتردرا ۸۰۹۹
سانتا ماریا دلو ۱۰۷۲
سانتا پرپتوا د مگدا ۲۱۶۴۴
سانتا سوساننا ۲۹۳۹
سانتپدر ۶۲۶۳
سنتمنات ۷۲۰۹
سبا ۳۰۹۹
سیتخس ۲۵۶۴۲
سبرمونت ۱۰۲
سرا ۱۹۳
سوبیراتس ۲۹۴۳
سوریا ۶۲۹۰
تاگاماننت ۲۸۲
تالامانکا ۱۳۴
تارادی ۵۷۶۴
تابرنلس ۳۰۰
تابرتت ۱۵۵
تیا ۵۸۶۷
تراسسا ۱۹۹۸۱۷
تیانا ۷۳۰۵
تنا ۷۳۲۸
تردرا ۱۳۴۲۰
تریو ۱۳۲۶۹
لا تره د کلارامونت ۳۲۹۸
ترلابیت ۱۲۳۲
تریس د فیکس ۲۲۵۲
تریس د یبرگات ۴۸۶۱
اویاستری ۱۵۲۹
باکاریسسس ۵۰۹۴
بایبنا دانیا ۱۳۱۱
بایسبره ۲۷۶
بایگرگوینا ۲۰۱۶
باییرانا ۱۲۹۲۸
بایرمانس ۲۰۹۴
بسیانا ۱۶۷
بیک ۳۸۷۴۷
بیلادا ۵۱۶
بیلادکانس ۶۱۱۶۸
بیلادکابایس ۷۰۳۶
بیلافرانکا دل پندس ۳۶۶۸۷
بیلالبا ساسسرا ۵۸۱
بیلانبا د ساو ۳۲۳
بیلانبا دل کامی ۱۲۰۳۹
بیلانبا دل بایس ۳۷۷۴
بیلانبا ای لا خلترو ۶۲۸۲۶
بیلاسسار د دالت ۸۳۳۴
بیلاسسار د مار ۱۹۰۵۱
بیلبی دل پندس ۱۰۳۳
بیبر ای سراتیکس ۱۹۴

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش