باز کردن منو اصلی

فهرست رودخانه‌های استان آذربایجان شرقی

رودخانه‌های استان آذربایجان شرقی
نام رودخانه نام شهرستان
آب شور شبستر
آجی چای تبریز - آذرشهر - اسکو - هریس -مهربان
آجی چای جنوبی چاراویماق
آذرشهر چای آذرشهر
آق چای جلفا
آغمیون چای سراب
آیدوغموش چاراویماق
ارس کلیبر - جلفا
ارلان چای مرند
اسپران چای تبریز
الان چای سراب
اوجان چای بستان آباد
اهر چای اهر
ایل گنه چای کلیبر
بابره چای مرند
بیوک چای سراب
تاجیار سراب
تیل چای شبستر
جوان چای بناب
حاجی لر چای ورزقان
خداآفرین چای کلیبر
دره رود اهر - کلیبر
دریان چای شبستر
دیزج چای میانه
زنگول چای اهر
زنوز چای مرند
زیلبر چای مرند
سردرود چای تبریز
سلین چای اهر
سنیخ چای تبریز
سهند چای اهر
سیل چایی مرند
شهر چای میانه
صوفی چای مراغه
عنصرود چای اسکو
کلیبر چای کلیبر
فاضل گلی سراب
قرنقو چای هشترود
قزل اوزن میانه
قزلجه چای اهر
قطور چای جلفا
قلعه چای عجب شیر
قوری چای تبریز
قوری گل بستان آباد
کلامرز چای میانه
گرمی چای میانه
گمناب چای تبریز
گنبر چای اسکو
لیقوان چای تبریز
لیلان چای مراغه - ملکان
مردوق چای مراغه
مغانجیق مراغه
ملک کیان تبریز
میانه چای میانه
نهند چای هریس
وانق چای سراب
ورزقان چای ورزقان
هرزند چای مرند
هریس چای هریس
هشترود چای هشترود
هفت چشمه آذرشهر