فهرست روستاهای شهرستان تنکابن

فهرست روستاهای شهرستان تنکابن


رج نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش
۱ احمدسرا ۷۶۵ گلیجان تنکابن
۲ اخوندمحله ۷۶۶ گلیجان تنکابن
۳ اقامقیم محله ۷۶۷ گلیجان تنکابن
۴ ایثارده ۷۷۰ گلیجان تنکابن
۵ بازارمحله ۷۷۱ گلیجان تنکابن
۶ بالابند ۷۷۳ گلیجان تنکابن
۷ بالاشیرود ۷۷۴ گلیجان تنکابن
۸ برامسر ۷۷۵ گلیجان تنکابن
۹ پلطان ۷۸۴ گلیجان تنکابن
۱۰ تلوسرمحله ۷۸۶ گلیجان تنکابن
۱۱ تمی جانک ۷۸۸ گلیجان تنکابن
۱۲ تودارک ۷۹۰ گلیجان تنکابن
۱۳ توکله ۷۹۲ گلیجان تنکابن
۱۴ جل چلاسر ۷۹۴ گلیجان تنکابن
۱۵ چرخچی محله ۷۹۶ گلیجان تنکابن
۱۶ چلاسر ۷۹۷ گلیجان تنکابن
۱۷ چناربن ۷۹۸ گلیجان تنکابن
۱۸ حاتم سرا ۷۹۹ گلیجان تنکابن
۱۹ خزرکنار ۸۰۲ گلیجان تنکابن
۲۰ خشکرود ۸۰۳ گلیجان تنکابن
۲۱ درویش سرا ۸۰۵ گلیجان تنکابن
۲۲ رشیدیه ۸۰۷ گلیجان تنکابن
۲۳ رضامحله ۸۰۸ گلیجان تنکابن
۲۴ رمج محله ۸۰۹ گلیجان تنکابن
۲۵ سلیم آباد ۸۱۴ گلیجان تنکابن
۲۶ سلیمان آباد ۸۱۵ گلیجان تنکابن
۲۷ شاغوزکله ۸۱۸ گلیجان تنکابن
۲۸ شبخوس کول ۸۱۹ گلیجان تنکابن
۲۹ شریف آباد ۸۲۰ گلیجان تنکابن
۳۰ شعیب کلایه ۸۲۱ گلیجان تنکابن
۳۱ صالح آباد ۸۲۴ گلیجان تنکابن
۳۲ عماریه ۸۲۶ گلیجان تنکابن
۳۳ کارکوه ۸۳۰ گلیجان تنکابن
۳۴ کبودکلایه ۸۳۲ گلیجان تنکابن
۳۵ کچانک ۸۳۴ گلیجان تنکابن
۳۶ کشکو ۸۳۶ گلیجان تنکابن
۳۷ کندسر ۸۳۷ گلیجان تنکابن
۳۸ گلیجان ۸۳۸ گلیجان تنکابن
۳۹ لپاسر ۸۳۹ گلیجان تنکابن
۴۰ لزربن ۸۴۰ گلیجان تنکابن
۴۱ لشتو ۸۴۱ گلیجان تنکابن
۴۲ مازولنگاسر ۸۴۷ گلیجان تنکابن
۴۳ محمدآباد ۸۴۹ گلیجان تنکابن
۴۴ ملاحاجی محله ۸۵۱ گلیجان تنکابن
۴۵ میاندج محله ۸۵۳ گلیجان تنکابن
۴۶ نصیرآباد ۸۵۶ گلیجان تنکابن
۴۷ واچک ۸۵۸ گلیجان تنکابن
۴۸ همت آباد ۸۶۱ گلیجان تنکابن
۴۹ یوسف آباد ۸۶۳ گلیجان تنکابن
۵۰ شیب جوب ۸۶۴ گلیجان تنکابن
۵۱ پائین شیرود ۸۶۵ گلیجان تنکابن
۵۲ گراکو ۸۶۸ گلیجان تنکابن
۵۳ سیف محله ۸۷۸ گلیجان تنکابن
۵۴ تقی آباد ۸۸۴ گلیجان تنکابن
۵۵ جل اخوندمحله ۸۸۶ گلیجان تنکابن
۵۶ عظیمیه ۸۹۲ گلیجان تنکابن
۵۷ خلخال محله جدید ۹۰۲ گلیجان تنکابن
۵۸ کاسه گرمحله ۹۰۴ گلیجان تنکابن
۵۹ جلیل آباد ۹۰۹ گلیجان تنکابن
۶۰ فقیه محله ۹۱۱ گلیجان تنکابن
۶۱ رودباری کنار ۹۱۲ گلیجان تنکابن
۶۲ قنبرآباد ۱۴۱۶ گلیجان تنکابن
۶۳ جل آخوند محله ۱۴۲۰ گلیجان تنکابن
۶۴ علی آباد ۱۴۲۱ گلیجان تنکابن
۶۵ شبخسکول ۱۴۶۱ گلیجان تنکابن
۶۶ پشت جوب ۱۴۶۲ گلیجان تنکابن
۶۷ شعیب محله ۱۴۸۰ گلیجان تنکابن
۶۸ مازولنگاسر ۱۵۷۰ گلیجان تنکابن
۶۹ حاتمسرا ۱۵۷۱ گلیجان تنکابن
۷۰ کراتچال ۱۵۷۳ گلیجان تنکابن
۷۱ میانرود ۱۵۷۴ گلیجان تنکابن
۷۲ ابکوله سرکوچک ۷۶۴ میرشمس‌الدین تنکابن
۷۳ امین آباد ۷۶۹ میرشمس‌الدین تنکابن
۷۴ باغ نظر ۷۷۲ میرشمس‌الدین تنکابن
۷۵ حاجی آباد ۸۰۰ میرشمس‌الدین تنکابن
۷۶ شهرک اسلام آباد ۸۲۳ میرشمس‌الدین تنکابن
۷۷ میرشمس‌الدین ۸۵۵ میرشمس‌الدین تنکابن
۷۸ ولی آباد ۸۵۹ میرشمس‌الدین تنکابن
۷۹ شیرج محله بزرگ ۱۴۲۲ میرشمس‌الدین تنکابن
۸۰ حاجی آباد حاجی محله ۱۴۲۴ میرشمس‌الدین تنکابن
۸۱ آبکله سرکوچک ۱۴۲۵ میرشمس‌الدین تنکابن
۸۲ ابکوله سربزرگ ۷۶۳ بلده خرم‌آباد
۸۳ پسکلایه بزرگ ۷۸۰ بلده خرم‌آباد
۸۴ توساکله ۷۹۱ بلده خرم‌آباد
۸۵ قلعه گردن ۸۲۸ بلده خرم‌آباد
۸۶ کاردگرمحله ۸۲۹ بلده خرم‌آباد
۸۷ کراجوبکنار ۸۳۵ بلده خرم‌آباد
۸۸ لشگرک ۸۴۲ بلده خرم‌آباد
۸۹ لیره سر ۸۴۴ بلده خرم‌آباد
۹۰ مازوبن سفلی ۸۴۵ بلده خرم‌آباد
۹۱ میانکوه محله ۸۵۴ بلده خرم‌آباد
۹۲ نعمت آباد ۸۵۷ بلده خرم‌آباد
۹۳ سیاورز ۸۶۶ بلده خرم‌آباد
۹۴ گلعلی آباد ۸۶۷ بلده خرم‌آباد
۹۵ اغوزکله ۸۷۴ بلده خرم‌آباد
۹۶ قاشق تراش محله ۸۷۵ بلده خرم‌آباد
۹۷ تازه آباد ۸۷۶ بلده خرم‌آباد
۹۸ استخرسر ۸۷۹ بلده خرم‌آباد
۹۹ منصورآباد ۸۸۷ بلده خرم‌آباد
۱۰۰ مزرک ۸۸۹ بلده خرم‌آباد
۱۰۱ عزیزآباد ۸۹۰ بلده خرم‌آباد
۱۰۲ تشکون ۸۹۳ بلده خرم‌آباد
۱۰۳ لتاک ۸۹۵ بلده خرم‌آباد
۱۰۴ امیرآباد ۸۹۶ بلده خرم‌آباد
۱۰۵ کرف ۸۹۸ بلده خرم‌آباد
۱۰۶ شیرج محله بزرگ ۸۹۹ بلده خرم‌آباد
۱۰۷ سنگرده ۹۰۵ بلده خرم‌آباد
۱۰۸ کراتکله ۱۴۹۶ بلده خرم‌آباد
۱۰۹ هراتبر ۱۴۹۸ بلده خرم‌آباد
۱۱۰ بهلکه ۱۵۰۱ بلده خرم‌آباد
۱۱۱ شیروان محله ۱۵۰۷ بلده خرم‌آباد
۱۱۲ برسبور ۱۵۰۷ بلده خرم‌آباد
۱۱۳ میان سرا ۱۵۱۹ بلده خرم‌آباد
۱۱۴ سنگر ده ۱۵۳۹ بلده خرم‌آباد
۱۱۵ برسه ۷۷۶ دوهزار خرم‌آباد
۱۱۶ پائین اشتوج ۷۷۸ دوهزار خرم‌آباد
۱۱۷ میان رود ۸۵۲ سه‌هزار خرم‌آباد
۱۴۴ بندبن ۷۷۷ تمشکل نشتا
۱۴۵ پل سرا ۷۸۲ تمشکل نشتا
۱۴۶ تمشکل ۷۸۷ تمشکل نشتا
۱۴۷ توبن ۷۸۹ تمشکل نشتا
۱۴۸ دینارسرا ۸۰۶ تمشکل نشتا
۱۴۹ سرفقیه آباد ۸۱۲ تمشکل نشتا
۱۵۰ فقیه آباد ۸۲۷ تمشکل نشتا
۱۵۱ کاظم آباد ۸۳۱ تمشکل نشتا
۱۵۲ لوله ده ۸۴۳ تمشکل نشتا
۱۵۳ معلم کوه ۸۵۰ تمشکل نشتا
۱۵۴ رودگرمحله ۸۶۹ تمشکل نشتا
۱۵۵ پلنگ آبادعلیا ۸۸۱ تمشکل نشتا
۱۵۶ علی آباد ۸۸۳ تمشکل نشتا
۱۵۷ خشکبور ۸۸۵ تمشکل نشتا
۱۵۸ کنسکو ۹۰۳ تمشکل نشتا
۱۵۹ عبداله آباد ۹۰۸ تمشکل نشتا
۱۶۰ مکرود ۹۱۰ تمشکل نشتا
۱۶۱ رود گر محله ۱۵۸۲ تمشکل نشتا
۱۶۲ تمشکل ۱۵۸۳ تمشکل نشتا
۱۶۳ پلسرا ۱۵۸۸ تمشکل نشتا
۱۶۴ مسکود ۱۵۸۹ تمشکل نشتا
۱۶۵ فقیه آباد ۱۵۹۰ تمشکل نشتا
۱۶۶ نبربن ۱۵۹۲ تمشکل نشتا
۱۶۷ کاظم آباد ۱۵۹۴ تمشکل نشتا
۱۶۸ پلنگ آباد علیا ۱۵۹۶ تمشکل نشتا
۱۶۹ خشک بور ۱۵۹۸ تمشکل نشتا
۱۷۰ آلکله ۷۶۸ کترا نشتا
۱۷۱ پلت کله ۷۸۳ کترا نشتا
۱۷۲ تیل پرده سر ۷۹۳ کترا نشتا
۱۷۳ زوار ۸۱۰ کترا نشتا
۱۷۴ شمس آباد ۸۲۲ کترا نشتا
۱۷۵ طالش محله ۸۲۵ کترا نشتا
۱۷۶ کترا ۸۳۳ کترا نشتا
۱۷۷ مازوبن علیا ۸۴۶ کترا نشتا
۱۷۸ رودپشت ۸۷۰ کترا نشتا
۱۷۹ کمیلیه ۸۸۲ کترا نشتا
۱۸۰ تیل برد ۱۵۸۴ کترا نشتا
۱۸۱ شمس آباد ۱۵۹۳ کترا نشتا
۱۸۲ کترا ۱۵۹۷ کترا نشتا
۱۸۳ پلت کله ۱۵۹۹ کترا نشتا

جستارهای ویژه ویرایش


منبع ویرایش