فهرست روستاهای شهرستان شادگان

فهرست روستاهای شهرستان شادگان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد:

استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت
خوزستان شادگان         ۲۳۸۱۳ ۱۳۸۲۲۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان       ۲۳۸۱۳ ۱۳۸۲۲۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار   ۱۹۹۱ ۱۰۸۳۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار سعدی ۶۷ ۴۱۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار عنایتی بالا ۶۵ ۴۳۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار نهرمسیر ۶۵۴ ۳۲۲۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار عنایتی پایین ۱۳۵ ۷۵۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار نهرحمود ۲۸ ۱۴۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار نهررحمه ۱۰۳ ۴۸۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار نهرسلطان ۷۹ ۴۲۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار نهرشناوه ۵۰ ۲۸۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار نهرگبین سفلی ۲۵ ۱۳۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار نهرگبین علیا ۱۱ ۷۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار نهروصله ۱۷۴ ۹۰۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار البوگولک ۶۶ ۳۹۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار نهرجدید ۲۰۴ ۱۱۲۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار نهرحسین ۲۱۱ ۱۱۴۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار ایستگاه رادیوتلویزیون ۲۷ ۱۹۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار عنایتی وسط ۴۵ ۳۸۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   آبشار یوبه ۴۷ ۳۳۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی   ۲۰۰۳ ۱۰۹۲۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی بوزی بالا ۴۲ ۲۴۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی بوزی سیف ۳۹۴ ۲۲۸۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی حدبه ۴۵ ۲۷۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی شبیشه ۱۶ ۹۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی شبیلی ۲۶ ۱۶۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی اصیفر ۷۶ ۴۹۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی محروگی علیا ۳۱ ۱۷۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی مکینه ابراهیم * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی جهانگیری سفلی ۸۷ ۴۳۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی جهانگیری علیا ۳۰ ۱۵۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی سوده سفلی ۱۱ ۴۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی محروگی سفلی ۶۱ ۳۶۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی منگوشی ۱۷ ۹۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی نهرجراح ۷۶ ۴۳۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی نهردلی ۱۲۰ ۵۸۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی نهرشهاب * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی نهرمسلم ۲۸۰ ۱۵۲۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی البوبندر ۷۹ ۳۹۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی بوستان حنظل * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی غرگانه ۲۲ ۱۰۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی چلبان * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی حسین بگی ۱۶ ۸۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی خمس ۲۴ ۱۴۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی خوینس ۳۵ ۱۸۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی دیمه داغر ۶ ۳۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی دیمه یعقوب ۶۴ ۳۳۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی سکران ۴ ۲۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی سوده علیا ۶۴ ۳۲۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی شاخه غانم ۲۰ ۱۲۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی شاخه سفلی ۵۵ ۲۴۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی شاروخیه ۱۳ ۶۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی صفرامقدم ۶۳ ۲۹۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی عمه ۵۸ ۲۹۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی فرهانی ۱۶ ۷۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی فلت ۱۰ ۵۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی قره خان سفلی ۵ ۲۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی قره خان علیا * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی قطرانی سفلی یک ۲۸ ۱۴۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی قطرانی علیایک ۶ ۴۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی قطرانی وسطی * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی گاهن شوامل ۴۰ ۲۱۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی مدینه ۲۵ ۱۵۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   بوزی نهرشیخ ۲۹ ۱۳۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال   ۲۸۸۹ ۱۷۸۴۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال ابوعرابید ۱۱۳ ۶۴۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال ام‌الصخر ۲۰ ۱۰۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال املحه ۳۱ ۱۵۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال بنوار ۱۰ ۵۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال بیت شرهان ۹ ۶۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال جابری ۹ ۵۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال جغال عویه ۷۵ ۵۶۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال جغال خوایه ۲۰۲ ۱۲۶۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال ذیل ۱۹ ۱۰۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال صبخیه ۵ ۲۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال کفیشه ۲۲ ۱۵۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال گرمه ۴۶ ۲۵۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال جفال ۶۶ ۴۵۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال امام سه ۲۲۷ ۱۴۰۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال بیت سیدصویلح ۳۵ ۱۷۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال شاخه البوشهباز ۲۸ ۱۳۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال مالکی ۱۸۱ ۱۶۳۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال ابوسدره ۱۸۵ ۱۱۶۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال ابوشلوگ ۴۰ ۳۰۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال ایشان ۸ ۳۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال شبیشی بزرگ ۸۶ ۴۶۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال شبیشی کوچک ۱۰۶ ۶۱۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال مصفا ۷۹ ۴۴۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال نهرخواف ۴۰ ۲۵۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال نهرصالح ۵۳ ۲۹۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال بدرانی ۱۵۴ ۸۲۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال بیت عبید ۱۲۲ ۸۴۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال درویشی ۲۹۵ ۱۶۱۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال عطیه حی محمود معماری ۲۰۰ ۵۰۰۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال البوسوادی ۱۰۸ ۵۹۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال بیت عاشور ۱۰۶ ۶۷۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال شاه ولی ۱۹۵ ۱۱۱۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال فرغ زایر ۱۱۰ ۶۴۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   جفال معامره ۸۶ ۵۸۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی   ۲۱۶۴ ۱۲۶۹۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی اربیحات ۱۳ ۵۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی چومه سیدعلوان ۵۷۷ ۳۱۳۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی البونعیم ۴۴ ۲۵۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی جفال بالا * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی صباهیه ۵ ۴۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی صفرا ۲۰ ۱۳۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی صوفیه ۲۳ ۱۴۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی کوت هاشم * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی محمدی ۱۰ ۵۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی میلان * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی البوحصار ۹۲ ۶۲۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی البوشهباز * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی البوعبید ۱۰۳ ۷۱۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی چومه توپچی مسجد ۴۱ ۳۰۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی شاخه جدید ۴ ۳۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی شاخه مبادری ۱۷ ۹۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی صفایی ۹ ۶۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی مزرعاوی ۱۳ ۱۰۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی چومه کوچک ۳۰ ۲۶۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی بحاث ۳۱ ۲۲۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی بریجع ۲۲ ۱۳۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی غرابی ۱۲ ۱۰۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی غریبه ۷۶ ۴۶۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی جعفری شبیشی ۲۸ ۲۷۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی چومه خزعلیه ۷ ۵۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی حسینی ۳۱ ۱۷۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی خزعلیه ۱۵ ۶۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی خشاب ۳۷ ۲۱۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی دیمه کوچک ۲۵ ۱۶۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی سویمه ۲۳ ۱۳۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی شاوی ۱۶ ۷۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی عگله ۳۴ ۱۹۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی منصوره کنین ۷ ۵۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی منصوره ماضی ۱۳ ۵۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی نهرابن عربید ۹ ۷۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی نهرابن ناصرسفلی ۱۶ ۱۱۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی نهرسید ۶ ۳۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی منصوره سادات ۸۹ ۵۵۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی زبیده ۱۳ ۷۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی گرگرسفلی ۳۸ ۱۷۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   حسینی منصوره علیا ۶۰۵ ۳۱۸۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره   ۳۹۶۶ ۲۴۱۰۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره ناصری ۲۲۶ ۱۴۲۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره شهرک منتظری ۳۷۵ ۲۱۳۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره غیاضی ۶۸ ۴۲۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره خروسی جنوبی ۶۰۹ ۳۷۵۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره رگبه ۱۶۱ ۱۱۳۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره سراخیه ۷۴ ۵۱۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره گیداری ۲۸۱ ۱۹۵۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره عبودی ۴۴۷ ۲۷۷۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره فیه شاوردی ۴۶۶ ۲۴۳۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره شاوردی ۲۸۵ ۱۵۸۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره قریه شاوردی ۳۶ ۲۶۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره البوجنام ۱۳۱ ۸۶۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره حدبه ۶۱ ۶۰۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره خروسی شمالی ۲۱۷ ۱۱۹۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره گرمه خروسی ۵۰ ۳۳۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره سالمی ۳۷۵ ۲۱۷۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   خنافره منصوری ۱۰۴ ۵۳۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین   ۲۲۰۰ ۱۳۱۸۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین دارخوین ۵۲۳ ۲۷۶۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین شاخت الخان دو ۲۹ ۱۵۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین شاخت الخان سه ۳۳ ۱۹۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین علوان ۷ ۲۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین معدن نمک ۴ ۱۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین یوخان ۱۳۳ ۷۷۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین سلمانیه ۷۲ ۳۸۷
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین شاخت الخان ۲۱۴ ۱۲۰۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین مسعودی ۷ ۴۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین مسعودی ال صفر ۹ ۵۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین طرح کانال شهیدرضوی * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین مسعودی دو ۲۲ ۸۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین موسسه فدک مرغداری دریس پور * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین ام‌الغزلان ۱۲۱ ۸۷۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین ام‌الحجار ۸۸ ۶۶۵
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین امامزاده‌سیدقاسم * *
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین دابوهیه ۳۳ ۱۹۳
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین صفحه ۲۳ ۱۶۸
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین صلاحاویه ۴۲ ۳۵۰
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین علم‌آباد مهندس ۱۷ ۹۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین مکنیه صلاحاویه ۱۰۰ ۷۶۹
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین وسطانیه دو ۵۵ ۲۹۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین وسطانیه یک ۴۶ ۳۲۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین ابوصخر ۱۰۶ ۷۰۲
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین دریسیه سفلی ۸۸ ۵۶۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین دریسیه علیا ۸۶ ۵۹۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین دریسیه وسطی ۱۵۲ ۸۵۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین سگاره ۲۷ ۱۶۱
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین عچرشیه بزرگ ۱۳ ۸۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین کاظمی خلف ۲۲ ۱۷۶
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین نثاره بزرگ ۸۲ ۳۹۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان   دارخوین نثاره کوچک ۴۳ ۲۰۴
خوزستان شادگان مرکزی شادگان شادگان     ۸۶۰۰ ۴۸۶۴۲

منابع ویرایش

  • «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۱ آبان ۱۳۹۲.

جستارهای وابسته ویرایش