فهرست سامانه‌های نوشتاری

این فهرست مربوط به سامانه‌های نگارشی و خطوط برپایهٔ برخی دسته بندی‌های مرسوم می‌باشد.

سامانه‌های نگارشی اندیشه‌نگارانهویرایش

در این سامانه‌ها، هر نویسه نشان‌دهندهٔ یک مفهوم یا اندیشه است. این سامانه‌ها دربرگیرندهٔ اندیشه‌نگاشت و تصویرنگاشت می‌باشند.

سامانه‌های نگارشی واژه‌نگارانهویرایش

در واژه‌نگاشت‌ها هر نماد نشان‌دهندهٔ یک واژه یا تک‌واژ می‌باشند.

سیلابیویرایش

در اینگونه سامانه‌های نوشتاری، نویسه‌ها بیانگر هجا یا مورا می‌باشند.

خطوط مقطعویرایش

سامانه‌های نوشتاری‌ای که در آنها هر نویسه نماینده یم واج است.

ابجدویرایش

سامانهٔ الفباییویرایش

در این شیوه بر خلاف ابجد، الفبا هر دوی واکه و همخوان را پوشش می‌دهند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "List of writing systems," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_writing_systems&oldid=705849964 (accessed February 23, 2016).