فهرست سامانه‌های نوشتاری

این فهرست مربوط به سامانه‌های نگارشی و خطوط برپایهٔ برخی دسته بندی‌های مرسوم می‌باشد.

Predominant national and selected regional or minority scripts
[A]lphabetic و [A]rtificially created ابجد ابوگیدا
 / پین‌یین (Latin script) [A]
  کانا [S] / کانجی [L]  
  هانگول [A] / هانجا [L]  
a Featural-alphabetic.   b Limited.

سامانه‌های نگارشی اندیشه‌نگارانه

در این سامانه‌ها، هر نویسه نشان‌دهندهٔ یک مفهوم یا اندیشه است. این سامانه‌ها دربرگیرندهٔ اندیشه‌نگاشت و تصویرنگاشت می‌باشند.

سامانه‌های نگارشی واژه‌نگارانه

در واژه‌نگاشت‌ها هر نماد نشان‌دهندهٔ یک واژه یا تک‌واژ می‌باشند.

سیلابی

در اینگونه سامانه‌های نوشتاری، نویسه‌ها بیانگر هجا یا مورا می‌باشند.

خطوط مقطع

سامانه‌های نوشتاری‌ای که در آنها هر نویسه نماینده یم واج است.

ابجد

سامانهٔ الفبایی

در این شیوه بر خلاف ابجد، الفبا هر دوی واکه و همخوان را پوشش می‌دهند.

جستارهای وابسته

منابع

Wikipedia contributors, "List of writing systems," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_writing_systems&oldid=705849964 (accessed February 23, 2016).