فهرست ستاره‌های دوشیزه

فهرست ستاره‌های دوشیزه این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی دوشیزه است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
سماک اعزل α 67 116658 65474 13h 25m 11.60s ‏ 40.5″ 09′ ‎−11° 0.98 −3.55 262 B1V Spica Virginis, Azimech, Alarph
γ Vir A γ 29 110379 61941 12h 41m 40.00s ‏ 58.3″ 26′ ‎−01° 2.74 2.38 39 F0V+... Porrima, Arich; ستاره دوتایی
ε Vir ε 47 113226 63608 13h 02m 10.76s ‏ 32.8″ 57′ ‎+10° 2.85 0.37 102 G8IIIvar Vindemiatrix, Vindemiator, Almuredin, Alaraph, Provindemiator, Protrigetrix, Protrygetor
ζ Vir ζ 79 118098 66249 13h 34m 41.75s ‏ 45.4″ 35′ ‎−00° 3.38 1.62 73 A3V Heze
δ Vir δ 43 112300 63090 12h 55m 36.48s ‏ 51.4″ 23′ ‎+03° 3.39 −0.57 202 M3III Auva, Al Awwa, Minelauva
β Vir β 5 102870 57757 11h 50m 41.29s ‏ 55.4″ 45′ ‎+01° 3.59 3.40 36 F8V Zavijava, Zavijah, Zavyava, Zawijah, Alaraph, Minelauva
γ Vir B γ 29 110380 12h 41m 39.60s ‏ 58.0″ 26′ ‎−01° 3.68 component of γ Vir
109 Vir 109 130109 72220 14h 46m 14.99s ‏ 34.6″ 53′ ‎+01° 3.73 0.75 129 A0V
μ Vir μ 107 129502 71957 14h 43m 03.56s ‏ 26.7″ 39′ ‎−05° 3.87 2.51 61 F2III Rijl al Awwa
η Vir η 15 107259 60129 12h 19m 54.39s ‏ 00.3″ 40′ ‎−00° 3.89 −0.53 250 A2IV Zaniah
ν Vir ν 3 102212 57380 11h 45m 51.57s ‏ 47.3″ 31′ ‎+06° 4.04 −0.87 313 M0III
ι Vir ι 99 124850 69701 14h 16m 00.88s ‏ 58.3″ 59′ ‎−05° 4.07 2.42 70 F7V Syrma
ο Vir ο 9 104979 58948 12h 05m 12.67s ‏ 58.2″ 43′ ‎+08° 4.12 0.52 171 G8III
κ Vir κ 98 124294 69427 14h 12m 53.74s ‏ 26.6″ 16′ ‎−10° 4.18 0.00 223 K3III
τ Vir τ 93 122408 68520 14h 01m 38.78s ‏ 40.5″ 32′ ‎+01° 4.23 0.10 218 A3V
θ Vir θ 51 114330 64238 13h 09m 57.01s ‏ 20.1″ 32′ ‎−05° 4.38 −1.14 415 A1V
110 Vir 110 133165 73620 15h 02m 54.07s ‏ 28.6″ 05′ ‎+02° 4.39 0.64 183 K0III Khambalia (?)
λ Vir λ 100 125337 69974 14h 19m 06.60s ‏ 16.2″ 22′ ‎−13° 4.52 0.73 187 A1V Khambalia
π Vir π 8 104321 58590 12h 00m 52.39s ‏ 51.8″ 36′ ‎+06° 4.65 −0.54 356 A5V
χ Vir χ 26 110014 61740 12h 39m 14.81s ‏ 43.8″ 59′ ‎−07° 4.66 −0.29 318 K2III
l Vir l 74 117675 66006 13h 31m 57.95s ‏ 20.6″ 15′ ‎−06° 4.68 −0.93 432 M3III
61 Vir 61 115617 64924 13h 18m 24.97s ‏ 31.0″ 18′ ‎−18° 4.74 5.09 28 G5V nearby star
69 Vir 69 116976 65639 13h 27m 27.24s ‏ 25.1″ 58′ ‎−15° 4.76 0.27 258 K1IIICN...
ψ Vir ψ 40 112142 62985 12h 54m 21.17s ‏ 20.2″ 32′ ‎−09° 4.77 −0.76 417 M3IIIvar
σ Vir σ 60 115521 64852 13h 17m 36.29s ‏ 11.4″ 28′ ‎+05° 4.78 −1.32 541 M2III
φ Vir φ 105 126868 70755 14h 28m 12.22s ‏ 40.6″ 13′ ‎−02° 4.81 1.72 135 G2III
ξ Vir ξ 2 102124 57328 11h 45m 17.00s ‏ 29.4″ 15′ ‎+08° 4.84 2.02 119 A4V
ρ Vir ρ 30 110411 61960 12h 41m 53.01s ‏ 09.0″ 14′ ‎+10° 4.88 2.04 120 A0V متغیر دلتا سپری
o Vir o 78 118022 66200 13h 34m 07.91s ‏ 32.5″ 39′ ‎+03° 4.92 1.17 183 A1p SrCrEu
123934 69269 14h 10m 50.48s ‏ 07.2″ 18′ ‎−16° 4.93 −1.17 542 M1III
89 Vir 89 120452 67494 13h 49m 52.34s ‏ 02.7″ 08′ ‎−18° 4.96 0.61 242 K0III
16 Vir c 16 107328 60172 12h 20m 21.15s ‏ 45.8″ 18′ ‎+03° 4.97 0.26 285 K1III
70 Vir 70 117176 65721 13h 28m 25.95s ‏ 48.7″ 46′ ‎+13° 4.97 3.68 59 G5V یک سیاره دارد (b)
124224 69389 14h 12m 15.83s ‏ 34.2″ 24′ ‎+02° 4.99 0.47 262 B9p Si
82 Vir m 82 119149 66803 13h 41m 36.83s ‏ 11.1″ 42′ ‎−08° 5.03 −0.70 457 M2III
53 Vir 53 114642 64407 13h 12m 03.48s ‏ 52.5″ 11′ ‎−16° 5.04 2.48 106 F6V
126248 70400 14h 24m 11.39s ‏ 12.4″ 49′ ‎+05° 5.10 1.77 151 A5V
υ Vir υ 102 125454 70012 14h 19m 32.55s ‏ 55.2″ 15′ ‎−02° 5.14 0.52 274 G9III
49 Vir 49 114038 64078 13h 07m 53.80s ‏ 25.4″ 44′ ‎−10° 5.15 0.29 306 K2III
90 Vir p 90 121299 67929 13h 54m 42.20s ‏ 11.1″ 30′ ‎−01° 5.16 0.70 254 K2III
59 Vir e 59 115383 64792 13h 16m 46.71s ‏ 25.3″ 25′ ‎+09° 5.19 3.92 59 G0Vs
57 Vir 57 115202 64725 13h 15m 58.58s ‏ 34.2″ 56′ ‎−19° 5.21 2.26 127 K1III
76 Vir h 76 117818 66098 13h 32m 58.09s ‏ 53.7″ 09′ ‎−10° 5.21 0.67 264 K0III
d2 Vir d2 32 110951 62267 12h 45m 37.12s ‏ 23.9″ 40′ ‎+07° 5.22 0.85 244 A8m
ω Vir ω 1 101153 56779 11h 38m 27.61s ‏ 03.4″ 08′ ‎+08° 5.24 −0.60 479 M4III
68 Vir i 68 116870 65581 13h 26m 43.24s ‏ 27.4″ 42′ ‎−12° 5.27 −0.68 505 K5III
4 Vir A1 4 102510 57562 11h 47m 54.93s ‏ 45.1″ 14′ ‎+08° 5.31 1.46 192 A1
55 Vir 55 114946 64577 13h 14m 10.97s ‏ 52.8″ 55′ ‎−19° 5.31 2.38 126 G8III/IV
115478 64823 13h 17m 15.62s ‏ 32.3″ 40′ ‎+13° 5.33 0.53 298 K3III
84 Vir 84 119425 66936 13h 43m 03.88s ‏ 17.1″ 32′ ‎+03° 5.35 1.23 217 K1III
7 Vir b 7 104181 58510 11h 59m 56.92s ‏ 18.8″ 39′ ‎+03° 5.36 0.72 276 A1V
63 Vir 63 116292 65301 13h 23m 01.15s ‏ 06.7″ 44′ ‎−17° 5.36 0.40 320 K0III
87 Vir 87 120052 67288 13h 47m 25.35s ‏ 35.1″ 51′ ‎−17° 5.41 −1.04 635 M2III
106 Vir 106 126927 70794 14h 28m 41.73s ‏ 01.5″ 54′ ‎−06° 5.42 −0.41 479 K5III
95 Vir 95 123255 68940 14h 06m 42.91s ‏ 48.7″ 18′ ‎−09° 5.46 1.76 179 F2IV
21 Vir q 21 109309 61318 12h 33m 46.80s ‏ 07.5″ 27′ ‎−09° 5.48 0.96 261 A0V
86 Vir 86 119853 67172 13h 45m 56.33s ‏ 35.6″ 25′ ‎−12° 5.50 0.17 379 G8III
1 Ser M 1 132132 73193 14h 57m 33.22s ‏ 03.2″ 10′ ‎−00° 5.51 0.73 295 K1III
75 Vir 75 117789 66091 13h 32m 51.69s ‏ 46.8″ 21′ ‎−15° 5.52 −1.01 660 K1III
124683 69658 14h 15m 24.11s ‏ 02.4″ 12′ ‎−18° 5.53 1.01 261 A0V
104304 58576 12h 00m 44.37s ‏ 41.4″ 26′ ‎−10° 5.54 4.99 42 K0IV
83 Vir 83 119605 67057 13h 44m 29.82s ‏ 44.6″ 10′ ‎−16° 5.55 −1.34 780 G1IV/V
31 Vir d1 31 110423 61968 12h 41m 57.16s ‏ 23.9″ 48′ ‎+06° 5.57 1.20 244 A2V
g Vir g 114113 64122 13h 08m 32.49s ‏ 03.2″ 59′ ‎−08° 5.57 0.29 371 K3III
6 Vir A2 6 103484 58110 11h 55m 03.15s ‏ 38.1″ 26′ ‎+08° 5.58 2.02 168 K0III:
113415 63738 13h 03m 46.03s ‏ 00.6″ 35′ ‎−20° 5.58 3.29 93 F7V
102928 57791 11h 51m 02.23s ‏ 00.0″ 20′ ‎−05° 5.62 1.12 259 K0IV
115046 64607 13h 14m 31.24s ‏ 54.4″ 19′ ‎+11° 5.64 −0.32 507 M0III
33 Vir 33 111028 62325 12h 46m 22.38s ‏ 26.8″ 32′ ‎+09° 5.65 2.40 146 K1III-IV
71 Vir 71 117304 65790 13h 29m 13.04s ‏ 06.2″ 49′ ‎+10° 5.65 1.04 272 K0III
109896 61658 12h 38m 22.45s ‏ 16.9″ 51′ ‎+01° 5.68 −0.25 501 M3III
108 Vir 108 129956 72154 14h 45m 30.23s ‏ 02.2″ 43′ ‎+00° 5.68 −0.69 614 B9.5V
116160 65198 13h 21m 41.68s ‏ 14.5″ 05′ ‎+02° 5.69 1.62 213 A2V
80 Vir 80 118219 66320 13h 35m 31.29s ‏ 47.0″ 23′ ‎−05° 5.70 0.42 370 G6III
2 Ser 2 132933 73536 15h 01m 48.92s ‏ 24.9″ 08′ ‎−00° 5.71 −1.77 1022 M2III
11 Vir 11 105702 59309 12h 10m 03.51s ‏ 25.1″ 48′ ‎+05° 5.72 2.51 143 Am
114780 64445 13h 12m 32.95s ‏ 22.2″ 33′ ‎+11° 5.76 −1.22 811 M0III
66 Vir 66 116568 65420 13h 24m 33.14s ‏ 50.1″ 09′ ‎−05° 5.76 3.37 98 F3V
44 Vir k 44 112846 63414 12h 59m 39.55s ‏ 43.0″ 48′ ‎−03° 5.79 0.99 298 A3V
114256 64179 13h 09m 12.42s ‏ 20.9″ 01′ ‎+10° 5.79 0.63 352 K0III
12 Vir 12 106251 59608 12h 13m 25.99s ‏ 44.5″ 15′ ‎+10° 5.85 2.37 162 A2m
CS Vir 125248 69929 14h 18m 38.30s ‏ 57.2″ 42′ ‎−18° 5.86 1.08 294 Ap Si(Cr) ستاره متغیر
25 Vir f 25 109704 61558 12h 36m 47.37s ‏ 54.7″ 49′ ‎−05° 5.88 1.69 224 A3V
65 Vir 65 116365 65323 13h 23m 18.91s ‏ 27.8″ 55′ ‎−04° 5.88 −1.88 1160 K3III
64 Vir 64 116235 65241 13h 22m 09.73s ‏ 17.5″ 09′ ‎+05° 5.89 1.87 208 A2m
124425 69493 14h 13m 40.67s ‏ 42.4″ 50′ ‎−00° 5.89 2.16 182 F7Vw
13 Vir 13 107070 60030 12h 18m 40.30s ‏ 13.7″ 47′ ‎−00° 5.90 0.90 326 A5Vn
92 Vir 92 121607 68092 13h 56m 27.89s ‏ 02.0″ 03′ ‎+01° 5.90 0.82 337 A8V
110646 62103 12h 43m 38.02s ‏ 36.5″ 34′ ‎−01° 5.91 1.68 229 G8IIIp
132525 73350 14h 59m 23.11s ‏ 04.0″ 34′ ‎+04° 5.91 −0.82 724 M1III
y Vir y 118054 66247 13h 34m 40.48s ‏ 51.5″ 12′ ‎−13° 5.92 −0.04 507 A0V
10 Vir 10 105639 59285 12h 09m 41.29s ‏ 54.0″ 53′ ‎+01° 5.95 1.34 273 K3III
108107 60595 12h 25m 11.80s ‏ 37.8″ 36′ ‎−11° 5.95 1.90 210 A1V
50 Vir 50 114287 64224 13h 09m 45.29s ‏ 45.5″ 19′ ‎−10° 5.95 −0.57 656 K5III
127167 70894 14h 29m 50.51s ‏ 44.1″ 49′ ‎+00° 5.96 1.55 249 A5IV
116831 65545 13h 26m 11.48s ‏ 32.9″ 11′ ‎−01° 5.97 1.59 245 A7III
46 Vir 46 112992 63494 13h 00m 35.96s ‏ 07.0″ 22′ ‎−03° 5.99 0.87 344 K2III
112131 62983 12h 54m 18.74s ‏ 54.9″ 38′ ‎−11° 6.00 1.88 218 A2V
120602 67545 13h 50m 24.67s ‏ 50.0″ 29′ ‎+05° 6.00 0.54 403 K0
73 Vir 73 117661 66015 13h 32m 02.87s ‏ 43.8″ 43′ ‎−18° 6.01 1.73 234 A7IV/V
127337 70949 14h 30m 45.39s ‏ 20.3″ 46′ ‎+04° 6.01 −1.59 1079 K4III
37 Vir 37 111765 62757 12h 51m 36.91s ‏ 24.3″ 03′ ‎+03° 6.02 −0.24 582 K4III:
120033 67271 13h 47m 13.40s ‏ 33.7″ 42′ ‎−09° 6.04 0.06 512 K5III
101933 57214 11h 43m 55.09s ‏ 37.4″ 40′ ‎−06° 6.05 0.69 385 G8III:
108985 61103 12h 31m 21.43s ‏ 15.4″ 36′ ‎+07° 6.05 −0.89 795 K5
129902 72122 14h 45m 11.74s ‏ 03.1″ 25′ ‎−01° 6.06 0.08 511 M1III
72 Vir 72 117436 65892 13h 30m 25.70s ‏ 13.1″ 28′ ‎−06° 6.10 2.43 177 F2V
106516 59750 12h 15m 10.54s ‏ 35.8″ 18′ ‎−10° 6.11 4.34 74 F5V
34 Vir 34 111164 62394 12h 47m 13.62s ‏ 29.3″ 57′ ‎+11° 6.11 1.75 243 A3V
38 Vir 38 111998 62875 12h 53m 11.31s ‏ 11.1″ 33′ ‎−03° 6.11 3.55 106 F5V
102634 57629 11h 49m 01.40s ‏ 07.2″ 19′ ‎−00° 6.15 3.48 111 F7V
124931 69747 14h 16m 30.18s ‏ 46.4″ 11′ ‎−03° 6.15 0.05 542 A1V
134047 74026 15h 07m 40.32s ‏ 53.1″ 29′ ‎+05° 6.16 0.09 534 K0III
101112 56756 11h 38m 09.87s ‏ 01.6″ 53′ ‎+08° 6.18 0.89 373 K1III
104055 58445 11h 59m 03.38s ‏ 50.2″ 31′ ‎+00° 6.18 −0.13 597 K2IV
117404 65862 13h 30m 00.08s ‏ 43.8″ 10′ ‎+07° 6.18 −0.78 803 K5
85 Vir 85 119786 67139 13h 45m 35.09s ‏ 02.7″ 46′ ‎−15° 6.18 1.10 339 A0V
125489 70022 14h 19m 40.97s ‏ 03.7″ 23′ ‎+00° 6.18 1.96 228 A7V
104 Vir 104 126722 70680 14h 27m 24.42s ‏ 12.7″ 07′ ‎−06° 6.18 1.88 236 A2IV
130970 72629 14h 51m 00.11s ‏ 27.0″ 15′ ‎−00° 6.18 0.46 454 K3III
109014 61134 12h 31m 38.74s ‏ 09.6″ 03′ ‎−05° 6.19 0.74 402 G9III:
121325 67953 13h 54m 58.30s ‏ 31.6″ 03′ ‎−08° 6.19 3.54 110 F8V+...
116061 65183 13h 21m 29.82s ‏ 21.4″ 29′ ‎−19° 6.21 1.47 289 A2/A3V
101154 56775 11h 38m 24.09s ‏ 09.4″ 26′ ‎−02° 6.22 0.93 373 G9III
27 Vir 27 110377 61937 12h 41m 34.46s ‏ 34.6″ 25′ ‎+10° 6.22 2.04 223 A7Vn
124990 69792 14h 17m 03.79s ‏ 08.5″ 35′ ‎−18° 6.22 0.87 382 K0III
108506 60813 12h 27m 51.60s ‏ 55.0″ 36′ ‎−04° 6.23 1.42 299 F2III
104625 58741 12h 02m 51.68s ‏ 01.2″ 41′ ‎−07° 6.24 −0.45 710 K5
122797 68707 14h 03m 55.76s ‏ 03.5″ 54′ ‎+04° 6.24 2.25 205 F4V
41 Vir 41 112097 62933 12h 53m 49.67s ‏ 06.6″ 25′ ‎+12° 6.25 2.32 199 A7III
126053 70319 14h 23m 15.15s ‏ 33.8″ 14′ ‎+01° 6.25 5.02 57 G1V
54 Vir 54 114846 64520 13h 13m 26.85s ‏ 35.0″ 49′ ‎−18° 6.26 −1.73 1294 A0V
115995 65119 13h 20m 41.61s ‏ 32.3″ 56′ ‎+02° 6.26 0.77 409 A3V
111199 62421 12h 47m 33.42s ‏ 05.9″ 18′ ‎−06° 6.27 2.16 216 F7V
122910 68776 14h 04m 37.45s ‏ 51.1″ 17′ ‎+02° 6.28 0.85 398 K0
20 Vir 20 109217 61246 12h 33m 02.91s ‏ 44.4″ 17′ ‎+10° 6.29 0.49 471 G8III
122703 68705 14h 03m 53.10s ‏ 17.8″ 25′ ‎−22° 6.30 1.86 252 F3IV
103313 58002 11h 53m 50.30s ‏ 07.6″ 33′ ‎+00° 6.31 0.71 430 F0V
111133 62376 12h 47m 02.29s ‏ 01.8″ 57′ ‎+05° 6.31 0.28 523 A0spe...
104356 58603 12h 01m 01.75s ‏ 04.8″ 46′ ‎−01° 6.32 −0.05 614 G8III:
114203 64181 13h 09m 14.27s ‏ 17.2″ 32′ ‎−09° 6.32 0.86 403 K0
122577 68643 14h 03m 04.18s ‏ 01.2″ 22′ ‎−17° 6.32 0.46 484 K2/K3III
109860 61637 12h 38m 04.43s ‏ 56.9″ 16′ ‎+03° 6.33 −0.17 649 A1V
112495 63220 12h 57m 12.68s ‏ 00.9″ 04′ ‎−12° 6.33 −0.14 643 K5
120066 67246 13h 46m 57.42s ‏ 02.3″ 21′ ‎+06° 6.33 3.90 100 G0V
122837 68763 14h 04m 27.00s ‏ 18.0″ 58′ ‎−14° 6.35 0.54 472 K1III+...
108471 60804 12h 27m 42.07s ‏ 37.3″ 36′ ‎+08° 6.36 −0.35 718 G8III
115488 64838 13h 17m 29.89s ‏ 33.7″ 40′ ‎−00° 6.36 2.00 242 F0V
122106 68380 13h 59m 49.30s ‏ 58.7″ 32′ ‎−03° 6.36 1.91 253 F8V
124553 69564 14h 14m 21.49s ‏ 52.5″ 56′ ‎−05° 6.36 3.27 135 F9V
105089 59010 12h 05m 59.83s ‏ 53.6″ 07′ ‎−03° 6.37 0.45 498 G8III:
104755 58809 12h 03m 44.53s ‏ 28.6″ 33′ ‎+05° 6.39 2.32 213 F5
122815 68739 14h 04m 14.57s ‏ 53.0″ 22′ ‎−05° 6.39 1.61 295 K0
124681 69614 14h 14m 53.05s ‏ 09.4″ 20′ ‎+03° 6.41 −0.57 813 M4III
35 Vir 35 111239 62443 12h 47m 51.42s ‏ 21.8″ 34′ ‎+03° 6.42 0.19 574 M4III
117267 65796 13h 29m 14.94s ‏ 51.4″ 21′ ‎−01° 6.42 0.58 479 K0III
124115 69340 14h 11m 31.28s ‏ 44.4″ 21′ ‎+01° 6.42 3.11 150 F7V
125490 70038 14h 19m 53.25s ‏ 46.0″ 44′ ‎−06° 6.42 1.59 301 G5
116429 65381 13h 23m 57.11s ‏ 28.3″ 55′ ‎−20° 6.44 0.63 472 K1/K2III/IV
116594 65417 13h 24m 30.54s ‏ 54.3″ 25′ ‎+12° 6.44 0.35 538 K0III
124915 69727 14h 16m 21.41s ‏ 17.5″ 37′ ‎−06° 6.44 2.86 170 A9III
112048 62915 12h 53m 38.12s ‏ 28.2″ 13′ ‎−04° 6.45 1.36 339 K0
96 Vir 96 123630 69127 14h 09m 00.60s ‏ 04.6″ 20′ ‎−10° 6.45 0.30 554 G8III
128563 71510 14h 37m 28.49s ‏ 38.7″ 16′ ‎+02° 6.45 1.69 292 F8
17 Vir 17 107705 60353 12h 22m 32.14s ‏ 20.1″ 18′ ‎+05° 6.46 4.09 97 F8V
107794 60418 12h 23m 15.35s ‏ 28.0″ 58′ ‎−04° 6.47 0.75 455 K0
124973 69773 14h 16m 48.75s ‏ 04.0″ 53′ ‎−08° 6.47 0.41 532 K0
125184 69881 14h 18m 00.57s ‏ 30.5″ 32′ ‎−07° 6.47 3.89 107 F9V
111720 62743 12h 51m 22.93s ‏ 17.6″ 20′ ‎−10° 6.48 1.11 386 G8III
118266 66326 13h 35m 33.37s ‏ 18.3″ 12′ ‎+10° 6.48 1.46 329 K1III+...
104078 58450 11h 59m 09.38s ‏ 33.5″ 28′ ‎−10° 6.49 −0.62 860 K2
94 Vir 94 123177 68888 14h 06m 17.77s ‏ 30.0″ 53′ ‎−08° 6.54 1.37 352 A0
48 Vir 48 113459 63750 13h 03m 54.44s ‏ 47.0″ 39′ ‎−03° 6.62 1.14 408 F0V
S Vir 117833 13h 33m 00.70s ‏ 42.0″ 11′ ‎−07° 6.68 ستاره متغیر
62 Vir 62 115903 65074 13h 20m 20.05s ‏ 14.8″ 18′ ‎−11° 6.73 1.17 422 K0
28 Vir 28 110418 61969 12h 41m 57.68s ‏ 00.7″ 30′ ‎−07° 6.81 −0.64 1006 K5
56 Vir 56 115062 64625 13h 14m 45.13s ‏ 13.0″ 22′ ‎−10° 6.95 0.41 661 K5
77 Vir 77 117878 66131 13h 33m 24.56s ‏ 21.4″ 37′ ‎−07° 7.02 2.64 245 F0
R Vir 109914 61667 12h 38m 30.00s ‏ 18.0″ 59′ ‎+06° 7.08 −2.19 2326 M4.5IIIe ستاره متغیر
اچ‌دی ۱۰۶۲۵۲ 106252 59610 12h 13m 29.51s ‏ 29.9″ 02′ ‎+10° 7.36 4.49 122 G0V یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۱۴۷۸۳ 114783 64457 13h 12m 43.79s ‏ 54.1″ 15′ ‎−02° 7.57 6.02 67 K0 یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۰۷۱۴۸ 107148 60081 12h 19m 13.49s ‏ 11.2″ 19′ ‎−03° 8.02 4.47 167 G5 یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۳۰۳۲۲ 130322 72339 14h 47m 32.73s ‏ 53.3″ 16′ ‎−00° 8.05 5.68 97 K0III یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۰۲۱۹۵ 102195 57370 11h 45m 42.29s ‏ 17.3″ 49′ ‎+02° 8.06 5.75 95 K0 یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۲۵۶۱۲ 125612 70123 14h 20m 53.51s ‏ 53.5″ 28′ ‎−17° 8.33 4.72 172 G3V یک سیاره دارد (b)
EQ Vir 9.31 nearby ستاره شراره‌دار
DT Vir 9.31 nearby variable star
روس ۱۲۸ 11.12 10.92 FI Vir; 11th closest star system, flare star
ولف ۴۲۴ 12.41 14.3 nearby ستاره دوتایی, flare star
FL Vir 13.30 nearby flare star
پی‌اس‌آر بی۱۲۵۷+۱۲ 980 millisecond pulsar, has 3 planets (A, B, & C)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.