فهرست ستاره‌های ذات‌الکرسی

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی ذات‌الکرسی است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
γ Cas γ 27 5394 4427 00h 56m 42.50s ‏ ۰۰٫۳″ ۴۳′ ‎+۶۰° ۲٫۱۵ −4.22 613 B0IV:evar Tsih, Marj, Navi; prototype of the γ Cas variables
α Cas α 18 3712 3179 00h 40m 30.39s ‏ ۱۴٫۷″ ۳۲′ ‎+۵۶° ۲٫۲۴ −1.99 228 K0II-IIIvar Schedar
β Cas β 11 432 746 00h 09m 10.09s ‏ 00.8″ 09′ ‎+59° 2.28 1.17 54 F2III-IV Caph, Al Sanam al Nakah; δ Sct variable
δ Cas δ 37 8538 6686 01h 25m 48.60s ‏ 07.5″ 14′ ‎+60° 2.66 0.24 99 A5Vv SB Ruchbah, Ksora; دوتایی گرفتی
ε Cas ε 45 11415 8886 01h 54m 23.68s ‏ ۱۲٫۵″ ۴۰′ ‎+۶۳° ۳٫۳۵ −2.31 442 B2pvar Segin
η Cas η 24 4614 3821 00h 49m 05.10s ‏ 59.6″ 48′ ‎+57° 3.46 4.59 19 G0V SB Achird; nearby ستاره دوتایی
ζ Cas ζ 17 3360 2920 00h 36m 58.27s ‏ ۴۹٫۰″ ۵۳′ ‎+۵۳° ۳٫۶۹ −2.62 597 B2IV
50 Cas 50 12216 9598 02h 03m 26.19s ‏ 16.5″ 25′ ‎+72° 3.95 0.47 162 A2V NGC 771
κ Cas κ 15 2905 2599 00h 32m 59.99s ‏ ۵۴٫۴″ ۵۵′ ‎+۶۲° ۴٫۱۷ −6.34 4127 B1Ia α Cyg variable
θ Cas θ 33 6961 5542 01h 11m 05.93s ‏ 59.8″ 08′ ‎+55° 4.34 1.22 137 A7Vvar Marfak
ι Cas ι 15089 11569 02h 29m 03.99s ‏ 08.6″ 24′ ‎+67° 4.46 1.27 141 A5p Sr α2 CVn variable
ο Cas ο 22 4180 3504 00h 44m 43.50s ‏ ۰۳٫۸″ ۱۷′ ‎+۴۸° ۴٫۴۸ −2.74 906 B5III چندستاره، γ Cas variable
48 Cas A 48 12111 9480 02h 01m 57.55s ‏ 25.4″ 54′ ‎+70° 4.49 1.72 117 A3IV quadruple star
ρ Cas ρ 7 224014 117863 23h 54m 23.04s ‏ ۵۷٫۸″ ۲۹′ ‎+۵۷° ۴٫۵۱ −7.48 11643 F8Iavar ابرغول زرد
υ2 Cas υ2 28 5395 4422 00h 56m 40.01s ‏ 52.2″ 10′ ‎+59° 4.62 0.62 206 G8III-IV
χ Cas χ 39 9408 7294 01h 33m 55.93s ‏ 55.5″ 13′ ‎+59° 4.68 0.70 204 K0III
ψ Cas ψ 36 8491 6692 01h 25m 55.90s ‏ 47.8″ 07′ ‎+68° 4.72 0.86 193 K0III rotating ellipsoidal variable
λ Cas λ 14 2772 2505 00h 31m 46.32s ‏ ۲۰٫۴″ ۳۱′ ‎+۵۴° ۴٫۷۴ −0.44 354 B8Vn
ξ Cas ξ 19 3901 3300 00h 42m 03.88s ‏ ۴۵٫۱″ ۳۰′ ‎+۵۰° ۴٫۸۰ −2.86 1109 B2.5V
5015 4151 00h 53m 04.28s ‏ 24.8″ 07′ ‎+61° 4.80 3.46 61 F8V دوتایی طیفی
R Cas 224490 23h 58m 24.80s ‏ 19.0″ 23′ ‎+51° 4.80 Mira variable (visual magnitude 4.7–13.7)
υ1 Cas υ1 26 5234 4292 00h 55m 00.19s ‏ ۲۲٫۱″ ۵۸′ ‎+۵۸° ۴٫۸۳ −0.65 406 K2III
1 Cas 1 218376 114104 23h 06m 36.81s ‏ ۱۱٫۲″ ۲۵′ ‎+۵۹° ۴٫۸۴ −2.81 1105 B0.5IV
19275 14862 03h 11m 56.24s ‏ 37.9″ 23′ ‎+74° 4.85 1.37 162 A2Vnn
τ Cas τ 5 223165 117301 23h 47m 03.39s ‏ 06.7″ 39′ ‎+58° 4.88 1.26 173 K1III
σ Cas σ 8 224572 118243 23h 59m 00.53s ‏ ۱۷٫۸″ ۴۵′ ‎+۵۵° ۴٫۸۸ −3.47 1523 B1V...
AR Cas 221253 115990 23h 30m 01.92s ‏ ۵۶٫۱″ ۳۲′ ‎+۵۸° ۴٫۸۹ −1.34 575 B3IV Algol variable
ν Cas ν 25 4636 3801 00h 48m 49.99s ‏ ۰۵٫۵″ ۵۸′ ‎+۵۰° ۴٫۹۰ −0.49 389 B9III
π Cas π 20 4058 3414 00h 43m 28.09s ‏ 28.7″ 01′ ‎+47° 4.95 1.31 174 A5V
φ Cas φ 34 7927 6242 01h 20m 04.92s ‏ ۵۳٫۸″ ۱۳′ ‎+۵۸° ۴٫۹۵ −4.32 2329 F0Ia foreground star appearing among NGC 457
4 Cas 4 220652 115590 23h 24m 50.25s ‏ ۵۸٫۲″ ۱۶′ ‎+۶۲° ۴٫۹۶ −1.91 771 M1III
ω Cas ω 46 11529 9009 01h 56m 00.00s ‏ ۰۷٫۰″ ۴۱′ ‎+۶۸° ۴٫۹۷ −1.69 701 B8III
3240 2854 00h 36m 08.29s ‏ ۰۶٫۴″ ۱۰′ ‎+۵۴° ۵٫۰۸ −0.87 505 B7III
V509 Cas 217476 113561 23h 00m 05.10s ‏ ۴۳٫۴″ ۵۶′ ‎+۵۶° ۵٫۱۰ −6.77 7723 F80 yellow hypergiant
μ Cas μ 30 6582 5336 01h 08m 12.92s ‏ 27.2″ 55′ ‎+54° 5.17 5.78 25 G5VIp/M5V Marfak; nearby
15920 12273 02h 38m 02.09s ‏ 05.6″ 49′ ‎+72° 5.17 0.69 256 G8III
42 Cas 42 10250 8016 01h 42m 55.73s ‏ 21.2″ 37′ ‎+70° 5.18 0.51 281 B9V
49 Cas 49 12339 9763 02h 05m 31.58s ‏ ۵۴٫۴″ ۰۶′ ‎+۷۶° ۵٫۲۲ −0.36 426 G8III
47 Cas 47 12230 9727 02h 05m 07.05s ‏ 53.2″ 16′ ‎+77° 5.27 2.64 109 F0Vn
40 Cas 40 9774 7650 01h 38m 30.94s ‏ ۲۴٫۳″ ۰۲′ ‎+۷۳° ۵٫۲۸ −0.40 447 G8II-IIIvar
11946 9312 01h 59m 37.99s ‏ 17.9″ 37′ ‎+64° 5.29 0.81 257 A0Vn
31 Cas 31 6829 5518 01h 10m 39.27s ‏ 43.3″ 46′ ‎+68° 5.32 0.38 318 A0Vnn
4775 3951 00h 50m 43.57s ‏ ۵۱٫۳″ ۱۴′ ‎+۶۴° ۵٫۳۵ −1.63 813 A4V comp SB
12 Cas 12 2011 1960 00h 24m 47.49s ‏ ۵۱٫۸″ ۴۹′ ‎+۶۱° ۵٫۳۸ −1.47 763 B9III
4222 3544 00h 45m 17.20s ‏ 17.1″ 13′ ‎+55° 5.41 0.25 351 A2Vs
23 Cas 23 4382 3721 00h 47m 46.02s ‏ ۵۱٫۳″ ۵۰′ ‎+۷۴° ۵٫۴۲ −1.54 803 B8III
6 Cas 6 223385 117447 23h 48m 50.17s ‏ ۵۲٫۳″ ۱۲′ ‎+۶۲° ۵٫۴۳ −8.06 16300 A3Ia comp
3574 3083 00h 39m 09.89s ‏ ۱۶٫۵″ ۲۱′ ‎+۴۹° ۵٫۴۵ −2.60 1331 K5III
9900 7617 01h 38m 07.56s ‏ ۳۹٫۵″ ۵۸′ ‎+۵۷° ۵٫۵۵ −2.17 1140 G5II
223173 117299 23h 47m 01.91s ‏ ۰۵٫۰″ ۲۷′ ‎+۵۷° ۵٫۵۵ −3.00 1672 K3II
5408 4440 00h 56m 46.94s ‏ ۴۶٫۳″ ۲۱′ ‎+۶۰° ۵٫۵۶ −0.81 614 B8V
6960 5566 01h 11m 25.52s ‏ 09.8″ 12′ ‎+64° 5.56 0.06 410 B9.5V
220369 115395 23h 22m 32.52s ‏ ۰۰٫۶″ ۰۸′ ‎+۶۰° ۵٫۵۶ −2.73 1482 K3II
10 Cas 10 144 531 00h 06m 26.53s ‏ ۴۶٫۲″ ۱۱′ ‎+۶۴° ۵٫۵۷ −1.82 982 B9III
32 Cas 32 6972 5589 01h 11m 41.37s ‏ 08.0″ 01′ ‎+65° 5.57 0.34 363 B9IV
43 Cas 43 10221 7965 01h 42m 20.44s ‏ ۳۵٫۰″ ۰۲′ ‎+۶۸° ۵٫۵۷ −0.10 444 A0p SiSr
219134 114622 23h 13m 14.74s ‏ 03.5″ 10′ ‎+57° 5.57 6.50 21 K3Vvar nearby ستاره شراره‌دار
224355 118077 23h 57m 08.49s ‏ 20.6″ 42′ ‎+55° 5.57 1.45 218 G8Ib
224893 124 00h 01m 37.02s ‏ ۲۲٫۱″ ۱۳′ ‎+۶۱° ۵٫۵۸ −4.75 3791 F0III
1976 1921 00h 24m 15.64s ‏ ۱۱٫۷″ ۰۱′ ‎+۵۲° ۵٫۵۸ −2.54 1370 B5IV
219623 114924 23h 16m 42.19s ‏ 50.6″ 12′ ‎+53° 5.58 4.04 66 F7V
2774 2497 00h 31m 41.21s ‏ 22.4″ 50′ ‎+52° 5.59 0.18 393 K2III
53 Cas 53 12301 9573 02h 03m 00.19s ‏ ۲۴٫۱″ ۲۳′ ‎+۶۴° ۵٫۵۹ −4.54 3468 B8Ib
17948 13665 02h 55m 56.74s ‏ 15.8″ 31′ ‎+61° 5.59 3.48 86 F4V
10780 8362 01h 47m 44.06s ‏ 11.2″ 51′ ‎+63° 5.63 5.64 33 K0V
21 Cas 21 4161 3572 00h 45m 39.11s ‏ 17.3″ 59′ ‎+74° 5.64 0.89 290 A2IV YZ Cas; Algol variable
68 Cas 68 4142 3478 00h 44m 26.23s ‏ ۵۰٫۳″ ۵۱′ ‎+۴۷° ۵٫۶۶ −1.18 760 B5V...
2 Cas 2 218753 114365 23h 09m 44.14s ‏ ۵۷٫۷″ ۱۹′ ‎+۵۹° ۵٫۶۸ −3.23 1976 A5III
9352 7251 01h 33m 25.71s ‏ ۳۸٫۴″ ۱۹′ ‎+۵۸° ۵٫۶۹ −3.20 1952 K0Ib+...
2054 1982 00h 25m 06.39s ‏ ۴۸٫۴″ ۰۲′ ‎+۵۳° ۵٫۷۲ −0.33 528 B9IV
1239 1354 00h 16m 57.05s ‏ ۵۹٫۵″ ۳۱′ ‎+۶۱° ۵٫۷۴ −0.73 642 G8III
6676 5361 01h 08m 33.45s ‏ ۴۸٫۵″ ۱۵′ ‎+۵۸° ۵٫۷۷ −0.43 567 B8V
3283 2876 00h 36m 27.34s ‏ ۳۴٫۴″ ۱۹′ ‎+۶۰° ۵٫۷۸ −4.29 3361 A4III
44 Cas 44 10425 8046 01h 43m 19.74s ‏ ۰۴٫۹″ ۳۳′ ‎+۶۰° ۵٫۷۸ −1.46 913 B8IIIn
225289 418 00h 05m 06.13s ‏ ۵۰٫۳″ ۱۸′ ‎+۶۱° ۵٫۸۰ −0.93 724 B8MNp...
16024 12239 02h 37m 36.01s ‏ ۴۳٫۳″ ۴۴′ ‎+۶۵° ۵٫۸۰ −1.19 815 K5III
38 Cas 38 9021 7078 01h 31m 13.52s ‏ 53.2″ 15′ ‎+70° 5.82 3.49 95 F6V
3856 3299 00h 42m 03.44s ‏ ۵۱٫۴″ ۰۸′ ‎+۶۶° ۵٫۸۳ −0.11 503 G9III-IV
6210 5021 01h 04m 19.55s ‏ 48.9″ 34′ ‎+61° 5.83 1.31 261 F6V
1279 1372 00h 17m 09.04s ‏ ۵۰٫۷″ ۵۶′ ‎+۴۷° ۵٫۸۶ −1.47 953 B7III
4440 3750 00h 48m 08.88s ‏ 28.0″ 40′ ‎+72° 5.86 1.69 223 K0IV
225009 207 00h 02m 36.08s ‏ ۵۶٫۳″ ۰۵′ ‎+۶۶° ۵٫۸۷ −3.15 2076 G8III
7389 5926 01h 16m 11.90s ‏ ۳۷٫۸″ ۴۴′ ‎+۷۱° ۵٫۸۷ −7.42 14818 K1V
19065 14502 03h 07m 19.02s ‏ ۲۷٫۴″ ۰۳′ ‎+۶۴° ۵٫۸۹ −0.27 557 B9V
9 Cas 9 225180 330 00h 04m 13.66s ‏ ۱۵٫۶″ ۱۷′ ‎+۶۲° ۵٫۹۰ −4.35 3663 A1III
6130 4962 01h 03m 37.01s ‏ ۲۹٫۴″ ۰۴′ ‎+۶۱° ۵٫۹۲ −2.41 1509 F0II
2952 2611 00h 33m 10.32s ‏ 42.3″ 53′ ‎+54° 5.93 0.62 376 K0III
2626 2377 00h 30m 19.91s ‏ ۳۹٫۲″ ۵۸′ ‎+۵۹° ۵٫۹۴ −0.77 718 B9IIIn
SU Cas 17463 13367 02h 51m 58.75s ‏ ۱۸٫۷″ ۵۳′ ‎+۶۸° ۵٫۹۴ −2.24 1411 F5:Ib-II متغیر دلتا قیفاووسی
16769 12821 02h 44m 49.67s ‏ 29.0″ 49′ ‎+67° 5.95 0.47 406 A5III
5550 4572 00h 58m 31.00s ‏ 06.6″ 21′ ‎+66° 5.97 0.66 376 A0III
123 518 00h 06m 15.54s ‏ 12.1″ 26′ ‎+58° 5.98 4.44 66 G5V
6211 4998 01h 04m 02.39s ‏ ۰۸٫۳″ ۳۰′ ‎+۵۲° ۵٫۹۹ −1.42 991 K2
52 Cas 52 12279 9564 02h 02m 52.49s ‏ 05.4″ 54′ ‎+64° 6.00 1.30 284 A1Vn
11857 9220 01h 58m 33.22s ‏ ۵۲٫۱″ ۴۱′ ‎+۶۱° ۶٫۰۲ −0.70 721 B5III
V373 Cas 224151 117957 23h 55m 33.84s ‏ 43.8″ 24′ ‎+57° 6.03 B0.5IIv SB دوتایی طیفی
4817 3988 00h 51m 16.39s ‏ ۱۹٫۸″ ۴۸′ ‎+۶۱° ۶٫۰۴ −3.37 2489 K5Ib
55 Cas 55 13474 10438 02h 14m 29.10s ‏ ۲۸٫۰″ ۳۱′ ‎+۶۶° ۶٫۰۵ −0.72 738 B9V+...
AO Cas 1337 1415 00h 17m 43.07s ‏ ۵۹٫۱″ ۲۵′ ‎+۵۱° ۶٫۱۱ −5.11 5719 O9IIInn β Lyr variable
12173 9586 02h 03m 10.51s ‏ 02.0″ 51′ ‎+73° 6.12 0.89 363 A5III
9030 7050 01h 30m 52.01s ‏ 53.2″ 05′ ‎+66° 6.15 1.46 282 A2Vs
17958 13700 02h 56m 24.66s ‏ ۵۶٫۸″ ۱۹′ ‎+۶۴° ۶٫۱۷ −1.80 1278 K3Ibvar
224784 43 00h 00m 30.98s ‏ 35.1″ 33′ ‎+59° 6.18 0.59 427 G9III-IV
2589 2422 00h 30m 54.20s ‏ 10.2″ 01′ ‎+77° 6.18 3.20 128 K0IV
13 Cas 13 2729 2474 00h 31m 25.20s ‏ ۱۰٫۷″ ۳۱′ ‎+۶۶° ۶٫۱۸ −0.53 716 B6V
3924 3334 00h 42m 31.01s ‏ ۱۲٫۴″ ۴۵′ ‎+۵۸° ۶٫۱۸ −1.29 1016 B9.5III
10543 8115 01h 44m 17.91s ‏ 12.0″ 32′ ‎+57° 6.18 1.69 258 A3V
5343 4383 00h 56m 12.93s ‏ 47.7″ 59′ ‎+57° 6.20 0.28 497 K3III
224870 106 00h 01m 19.24s ‏ ۵۳٫۷″ ۵۸′ ‎+۴۹° ۶٫۲۲ −0.51 724 G7II-III
4881 4023 00h 51m 33.79s ‏ ۱۷٫۲″ ۳۴′ ‎+۵۱° ۶٫۲۲ −1.51 1148 B9.5V
225094 274 00h 03m 25.72s ‏ ۲۵٫۹″ ۳۸′ ‎+۶۳° ۶٫۲۴ −3.92 3505 B3Ia
217673 113684 23h 01m 30.72s ‏ ۱۹٫۷″ ۰۶′ ‎+۵۷° ۶٫۲۴ −1.56 1181 K2II
222618 116912 23h 41m 54.56s ‏ ۳۵٫۹″ ۱۵′ ‎+۵۷° ۶٫۲۴ −0.93 886 G8III
10587 8148 01h 44m 46.15s ‏ 21.2″ 05′ ‎+57° 6.25 0.07 560 A2V
13222 10350 02h 13m 21.05s ‏ 40.1″ 01′ ‎+74° 6.25 0.61 438 G8III
21970 17056 03h 39m 25.10s ‏ 22.6″ 44′ ‎+75° 6.25 0.65 429 G9III-IV
RZ Cas 17138 13133 02h 48m 55.51s ‏ 03.1″ 38′ ‎+69° 6.26 2.28 204 A3V Algol variable
222570 116876 23h 41m 26.80s ‏ ۴۴٫۹″ ۳۰′ ‎+۴۹° ۶٫۲۶ −0.63 778 A4V
5128 4212 00h 53m 47.53s ‏ 21.6″ 41′ ‎+52° 6.27 1.61 278 A5m
5273 4298 00h 55m 05.22s ‏ ۴۲٫۸″ ۴۰′ ‎+۴۸° ۶٫۲۸ −0.68 803 M2.5IIIa
6540 5251 01h 07m 09.44s ‏ ۵۳٫۵″ ۲۹′ ‎+۵۳° ۶٫۳۱ −1.79 1358 K0
7732 6261 01h 20m 19.45s ‏ 13.7″ 34′ ‎+77° 6.31 0.98 379 G5III...
35 Cas 35 8003 6312 01h 21m 05.19s ‏ 29.5″ 39′ ‎+64° 6.33 2.01 238 A2Vnn
10362 8020 01h 42m 58.32s ‏ ۱۵٫۹″ ۲۵′ ‎+۶۱° ۶٫۳۳ −1.15 1022 B7II
223386 117450 23h 48m 53.91s ‏ 44.2″ 58′ ‎+59° 6.33 1.22 344 A0V
8424 6685 01h 25m 46.30s ‏ 47.7″ 58′ ‎+70° 6.34 0.35 514 A0Vnn
10293 7963 01h 42m 17.69s ‏ ۳۹٫۹″ ۳۷′ ‎+۵۸° ۶٫۳۵ −1.90 1455 B8III
8272 6486 01h 23m 21.27s ‏ 35.6″ 08′ ‎+58° 6.36 2.56 188 F4V
223421 117472 23h 49m 11.89s ‏ 47.6″ 57′ ‎+58° 6.36 1.94 250 F2IV
7925 6378 01h 21m 58.94s ‏ 20.0″ 14′ ‎+76° 6.37 1.95 250 F0IVn
21179 16319 03h 30m 19.39s ‏ ۵۰٫۰″ ۵۱′ ‎+۷۱° ۶٫۳۷ −0.73 856 M2III
4818 3965 00h 50m 57.27s ‏ 28.9″ 30′ ‎+51° 6.38 2.26 217 F2IV
4295 3641 00h 46m 38.23s ‏ 31.3″ 19′ ‎+69° 6.39 3.35 132 F3V
5357 4446 00h 56m 54.99s ‏ 32.7″ 46′ ‎+68° 6.39 2.51 195 F0m
7733 6093 01h 18m 13.89s ‏ ۱۱٫۴″ ۴۸′ ‎+۵۷° ۶٫۳۹ −0.75 874 M5
220074 115218 23h 20m 14.37s ‏ ۱۲٫۵″ ۵۸′ ‎+۶۱° ۶٫۳۹ −0.91 942 K1V
5715 4709 01h 00m 30.87s ‏ 58.8″ 58′ ‎+70° 6.40 1.21 355 A4IV
7157 5688 01h 13m 09.82s ‏ ۲۲٫۳″ ۴۲′ ‎+۶۱° ۶٫۴۰ −0.11 652 B9V
222682 116962 23h 42m 31.41s ‏ 45.8″ 40′ ‎+61° 6.40 0.66 459 K2III
371 695 00h 08m 32.87s ‏ ۱۴٫۶″ ۱۲′ ‎+۶۳° ۶٫۴۱ −1.91 1502 G3II
2904 2628 00h 33m 19.20s ‏ 54.7″ 58′ ‎+70° 6.41 0.36 528 A0Vn
4362 3649 00h 46m 42.47s ‏ 28.3″ 34′ ‎+59° 6.41 G0Ib
6497 5240 01h 07m 00.07s ‏ 06.9″ 56′ ‎+56° 6.41 1.47 318 K2III...
218440 114163 23h 07m 10.45s ‏ ۳۸٫۶″ ۴۳′ ‎+۵۹° ۶٫۴۱ −1.65 1336 B2.5IV
220130 115245 23h 20m 34.54s ‏ ۴۷٫۸″ ۱۲′ ‎+۶۲° ۶٫۴۱ −2.24 1753 K2III
223358 117430 23h 48m 39.03s ‏ ۳۵٫۳″ ۵۲′ ‎+۶۴° ۶٫۴۱ −0.30 718 A0sp...
1142 1269 00h 15m 54.87s ‏ 00.7″ 00′ ‎+61° 6.43 0.23 566 G8III...
217944 113852 23h 03m 21.33s ‏ 50.0″ 33′ ‎+58° 6.43 1.71 286 G8IV
5459 4475 00h 57m 19.53s ‏ 19.0″ 25′ ‎+61° 6.44 0.21 575 G8IV
222748 116991 23h 43m 05.03s ‏ 21.6″ 56′ ‎+51° 6.44 0.27 559 K0
1601 1639 00h 20m 30.92s ‏ ۰۷٫۱″ ۵۸′ ‎+۴۸° ۶٫۴۶ −0.86 950 G0
17581 13347 02h 51m 45.92s ‏ 51.5″ 18′ ‎+58° 6.46 1.75 285 A1m
222932 117133 23h 44m 48.37s ‏ 58.9″ 47′ ‎+55° 6.46 0.65 473 G4III:
16 Cas 16 3038 2707 00h 34m 24.89s ‏ 01.3″ 45′ ‎+66° 6.47 0.28 565 B9III
19243 14626 03h 08m 54.18s ‏ ۰۴٫۵″ ۲۳′ ‎+۶۲° ۶٫۴۷ −2.48 2012 B1V:e
223552 117551 23h 50m 22.12s ‏ 18.1″ 37′ ‎+51° 6.47 3.43 132 F3V
224404 118116 23h 57m 33.52s ‏ ۲۵٫۰″ ۰۱′ ‎+۶۰° ۶٫۴۷ −1.26 1144 B9III-IV
5927 4786 01h 01m 27.04s ‏ ۳۹٫۲″ ۳۲′ ‎+۴۹° ۶٫۴۸ −0.77 921 G5
6028 4844 01h 02m 18.47s ‏ 05.9″ 02′ ‎+51° 6.48 0.04 632 A3V
9811 7593 01h 37m 47.20s ‏ ۲۱٫۷″ ۴۴′ ‎+۶۴° ۶٫۴۹ −3.30 2964 A6Iab
19439 14791 03h 11m 00.80s ‏ 46.7″ 53′ ‎+64° 6.50 2.03 256 A4V
54 Cas 54 12800 10031 02h 09m 07.69s ‏ 09.3″ 33′ ‎+71° 6.57 4.39 89 F8
اچ‌دی ۱۷۱۵۶ 17156 13192 02h 49m 44.49s ‏ 11.6″ 45′ ‎+71° 8.17 3.70 255 G0 یک سیاره دارد (b)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on 2006-12-26.