فهرست ستاره‌های سیمرغ

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی سیمرغ است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Phe α 2261 2081 00h 26m 16.87s ‏18.4″18′‎−42° 2.40 0.52 77 K0III... Ankaa, Nair al Zaurak, Cymbae, Lucida Cymbae
β Phe β 6595 5165 01h 06m 05.11s ‏06.6″43′‎−46° 3.32 −0.60 198 G8IIIvar
γ Phe γ 9053 6867 01h 28m 21.94s ‏03.8″19′‎−43° 3.41 −0.87 234 K5II-III
ε Phe ε 496 765 00h 09m 24.54s ‏49.2″44′‎−45° 3.88 0.71 140 K0III
κ Phe κ 2262 2072 00h 26m 12.12s ‏47.7″40′‎−43° 3.93 2.07 77 A7V
δ Phe δ 9362 7083 01h 31m 14.98s ‏23.1″04′‎−49° 3.93 0.66 147 K0III-IV
ζ Phe ζ 6882 5348 01h 08m 23.06s ‏45.0″14′‎−55° 3.94 −0.73 280 B6V + B0V
η Phe η 4150 3405 00h 43m 21.24s ‏47.2″27′‎−57° 4.36 0.02 240 A0IV
ψ Phe ψ 11695 8837 01h 53m 38.82s ‏08.8″18′‎−46° 4.39 −0.58 321 M4III SB
μ Phe μ 3919 3245 00h 41m 19.58s ‏06.0″05′‎−46° 4.59 0.19 247 G8III
ι Phe ι 221760 116389 23h 35m 04.53s ‏54.4″36′‎−42° 4.69 0.07 273 A2V
222095 116602 23h 37m 50.94s ‏32.4″29′‎−45° 4.74 0.80 200 A2V
λ1 Phe λ1 2834 2472 00h 31m 24.86s ‏12.8″48′‎−48° 4.76 1.15 172 A0V
12055 9095 01h 57m 09.99s ‏07.1″23′‎−47° 4.82 0.26 267 G8III
ν Phe ν 7570 5862 01h 15m 10.57s ‏55.5″31′‎−45° 4.97 4.08 49 F8V may have a dust disk
φ Phe φ 11753 8882 01h 54m 22.06s ‏48.8″29′‎−42° 5.12 0.24 309 A3V
π Phe π 224554 118234 23h 58m 55.72s ‏45.4″44′‎−52° 5.13 0.65 257 K1III
χ Phe χ 12524 9459 02h 01m 42.40s ‏48.2″42′‎−44° 5.15 −0.14 372 K5III
σ Phe σ 223145 117315 23h 47m 15.99s ‏35.1″13′‎−50° 5.18 −1.11 592 B3V
υ Phe υ 6767 5300 01h 07m 47.83s ‏13.0″29′‎−41° 5.21 1.29 198 A3V
ρ Phe ρ 4919 3949 00h 50m 41.13s ‏12.9″59′‎−50° 5.24 0.82 250 F2III
6245 4890 01h 02m 49.19s ‏50.4″23′‎−46° 5.39 1.10 235 G8III
2490 2240 00h 28m 26.42s ‏53.6″54′‎−39° 5.42 −0.10 415 M0III
8651 6592 01h 24m 40.77s ‏32.9″29′‎−41° 5.42 1.03 247 K0III
120 Phe 120 10934 8240 01h 46m 05.93s ‏58.4″48′‎−50° 5.49 −1.10 679 M3III
λ2 Phe λ2 3302 2802 00h 35m 41.13s ‏02.4″00′‎−48° 5.51 2.72 118 F6V
224865 107 00h 01m 20.11s ‏14.6″20′‎−50° 5.53 −0.64 558 M2III
3158 2711 00h 34m 27.62s ‏23.5″22′‎−52° 5.57 3.53 84 F3IV-V
12296 9313 01h 59m 38.85s ‏49.0″01′‎−42° 5.57 1.06 260 K1III
2726 2383 00h 30m 25.97s ‏52.9″12′‎−48° 5.67 2.40 147 F2V
142 522 00h 06m 18.66s ‏30.3″04′‎−49° 5.70 3.66 84 G1IV... یک سیاره دارد(b)
τ Phe τ 224834 88 00h 01m 04.60s ‏35.5″48′‎−48° 5.71 −0.41 546 G8III
ξ Phe ξ 3980 3277 00h 41m 46.30s ‏05.2″30′‎−56° 5.72 1.64 213 Ap
4391 3583 00h 45m 45.43s ‏07.8″33′‎−47° 5.80 4.93 49 G5IV
13336 10035 02h 09m 09.33s ‏59.3″30′‎−43° 5.84 −0.39 574 K1III
13940 10440 02h 14m 31.96s ‏00.1″10′‎−41° 5.91 0.86 334 G9III
4293 3521 00h 44m 57.12s ‏34.8″40′‎−42° 5.94 1.82 217 A7V
11413 8593 01h 50m 54.48s ‏22.1″12′‎−50° 5.94 1.57 244 A1V
3750 3137 00h 39m 51.91s ‏46.8″47′‎−44° 6.00 1.16 303 K1IIICN...
221323 116097 23h 31m 26.92s ‏36.7″50′‎−44° 6.02 0.74 371 K0III
224022 117880 23h 54m 38.34s ‏00.5″18′‎−40° 6.03 3.80 91 F8IV
3303 2789 00h 35m 33.32s ‏18.3″49′‎−54° 6.04 1.59 253 K0IV
θ Phe θ 222287 116737 23h 39m 27.92s ‏16.4″38′‎−46° 6.07 1.42 278 A+...
222803 117075 23h 44m 01.05s ‏59.3″04′‎−45° 6.08 1.76 238 G8IV
ω Phe ω 6192 4829 01h 02m 01.81s ‏08.7″00′‎−57° 6.12 0.86 368 G8III
11332 8552 01h 50m 20.08s ‏59.4″48′‎−47° 6.14 0.25 490 K1IV
4304 3527 00h 44m 59.72s ‏53.6″42′‎−53° 6.15 2.87 148 F7III
9414 7115 01h 31m 39.02s ‏32.6″34′‎−45° 6.17 1.22 319 A2V
15064 11231 02h 24m 33.71s ‏26.6″50′‎−40° 6.17 3.70 102 G5IV
2724 2388 00h 30m 27.83s ‏22.7″56′‎−40° 6.18 0.63 420 F2III
11022 8320 01h 47m 16.69s ‏36.2″45′‎−41° 6.18 −0.01 563 K5/M0III
220802 115759 23h 27m 09.08s ‏26.2″09′‎−50° 6.22 0.26 507 B9V
9184 6952 01h 29m 30.54s ‏23.3″45′‎−46° 6.25 −1.14 982 M3III
2529 2256 00h 28m 42.98s ‏58.2″31′‎−50° 6.26 0.93 380 K0III
8681 6595 01h 24m 41.92s ‏42.7″31′‎−44° 6.26 −0.11 613 K1II
9544 7189 01h 32m 36.39s ‏39.1″43′‎−49° 6.27 1.74 263 F4V
224750 25 00h 00m 19.05s ‏25.1″17′‎−44° 6.28 1.97 237 G3IV
4737 3807 00h 48m 56.74s ‏51.7″41′‎−46° 6.28 0.90 388 G8III
14832 11043 02h 22m 11.70s ‏59.7″11′‎−43° 6.30 0.64 441 K0III
469 730 00h 09m 02.35s ‏07.1″00′‎−54° 6.32 0.55 466 G4IV...
13423 10111 02h 10m 04.77s ‏56.0″48′‎−43° 6.32 0.92 392 G8III
223011 117219 23h 46m 01.18s ‏56.9″10′‎−40° 6.32 2.25 213 A7V
1483 1502 00h 18m 42.52s ‏08.1″14′‎−43° 6.33 0.99 381 K2III
14509 10832 02h 19m 24.76s ‏54.4″50′‎−41° 6.36 0.29 534 K2III
3488 2937 00h 37m 18.18s ‏37.7″23′‎−54° 6.40 0.58 476 K0II/IIICN
7082 5477 01h 10m 07.38s ‏38.9″41′‎−57° 6.41 0.90 413 G6II/III
9895 7443 01h 35m 50.60s ‏49.2″56′‎−39° 6.43 3.55 123 F3/F5V
221051 115907 23h 29m 00.80s ‏52.9″29′‎−44° 6.43 0.36 533 K2III
11421 8641 01h 51m 26.35s ‏09.2″50′‎−39° 6.44 0.74 450 K1IIICN...
224782 50 00h 00m 34.29s ‏51.6″05′‎−53° 6.49 2.63 193 G1IV
4849 3903 00h 50m 03.76s ‏41.8″23′‎−43° 6.49 1.56 316 A9/F0III
13387 10096 02h 09m 48.43s ‏59.2″51′‎−40° 6.49 2.32 222 F3V
223549 117571 23h 50m 35.63s ‏37.3″22′‎−47° 6.49 0.87 434 G8III
13218 9951 02h 08m 05.70s ‏49.4″52′‎−41° 6.50 1.80 284 A4V
اچ‌دی ۶۴۳۴ 6434 5054 01h 04m 40.1511s ‏17.6″29′‎–39° 7.72 4.69 131 G2/G3V یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۲۰۳۹ 2039 1931 00h 24m 20.28s ‏00.2″39′‎–56° 9.01 4.24 293 G2/G3IV/V یک سیاره دارد (b)
دبلیوای‌اس‌پی-۵ 23h 57m 23.76s ‏37.7″16′‎–41° 12.26 4.90 968 G4V has a transiting planet (b)
دبلیوای‌اس‌پی-۴ 23h 34m 15.06s ‏41.1″03′‎–42° 12.6 5.21 979 G7V has a transiting planet (b)
اچ‌ای۰۱۰۷-۵۲۴۰ 01h 09m 29.10s ‏34.0″24′‎−52° 15.17 ancient star, ستاره کربنی

جستارهای وابسته

منابع

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.