فهرست ستاره‌های شلیاق

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی شلیاق است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
کرکس نشسته α 3 172167 91262 18h 36m 56.19s ‏ 58.8″ 46′ ‎+38° 0.03 0.58 25 A0Vvar Wega, Fidis, Harp Star; 5th brightest star, has a dust disk
گاما شلیاق γ 14 176437 93194 18h 58m 56.62s ‏ 22.4″ 41′ ‎+32° 3.25 −3.20 634 B9III Sulafat, Sulaphat
بتا شلیاق β 10 174638 92420 18h 50m 04.79s ‏ 45.6″ 21′ ‎+33° 3.52 −3.64 881 A8:V comp SB Sheliak, Shelyak, Shiliak; prototype of متغیر بتا شلیاقی; چند ستاره
آر شلیاق 13 175865 92862 18h 55m 20.09s ‏ 45.2″ 56′ ‎+43° 4.08 −1.07 349 M5IIIvar متغیر نیمه‌منظم
δ2 Lyr δ2 12 175588 92791 18h 54m 30.29s ‏ 55.0″ 53′ ‎+36° 4.22 −2.98 898 M4IIvar
κ Lyr κ 1 168775 89826 18h 19m 51.72s ‏ 52.0″ 03′ ‎+36° 4.33 0.02 238 K2IIIvar
ζ1 Lyr ζ1 6 173648 91971 18h 44m 46.34s ‏ 18.2″ 36′ ‎+37° 4.34 0.97 154 Am
تتا شلیاق θ 21 180809 94713 19h 16m 22.10s ‏ 01.4″ 08′ ‎+38° 4.35 −2.51 769 K0II
η Lyr η 20 180163 94481 19h 13m 45.49s ‏ 45.5″ 08′ ‎+39° 4.43 −3.09 1042 B2.5IV Aladfar
ε2 Lyr A ε2 5 173607 91926 18h 44m 22.78s ‏ 45.3″ 36′ ‎+39° 4.59 1.13 160 A8Vn component of the ε Lyr system; ستاره دوتایی
ε1 Lyr A ε1 4 173582 91919 18h 44m 20.34s ‏ 11.9″ 40′ ‎+39° 4.67 1.19 162 F1V component of the ε Lyr system؛ ستاره دوتایی
173780 92088 18h 46m 04.47s ‏ 43.5″ 39′ ‎+26° 4.83 0.39 252 K3III
λ Lyr λ 15 176670 93279 19h 00m 00.82s ‏ 43.8″ 08′ ‎+32° 4.94 −3.43 1538 K3III
16 Lyr 16 177196 93408 19h 01m 26.36s ‏ 06.1″ 56′ ‎+46° 5.00 2.04 128 A7V
μ Lyr μ 2 169702 90191 18h 24m 13.80s ‏ 26.1″ 30′ ‎+39° 5.11 −0.55 441 A3IVn Alathfar, Al Athfar
176051 93017 18h 57m 01.47s ‏ 05.8″ 54′ ‎+32° 5.20 4.32 49 G0V
17 Lyr 17 178449 93917 19h 07m 25.50s ‏ 06.0″ 30′ ‎+32° 5.20 2.16 132 F0V
ν Lyr ν 9 174602 92405 18h 49m 52.92s ‏ 03.9″ 33′ ‎+32° 5.22 0.90 238 A3V
ι Lyr ι 18 178475 93903 19h 07m 18.13s ‏ 00.6″ 06′ ‎+36° 5.25 −1.78 832 B6IV
176527 93256 18h 59m 45.43s ‏ 49.6″ 13′ ‎+26° 5.26 0.12 348 K2III
ε2 Lyr B ε2 5 173608 18h 44m 22.90s ‏ 46.0″ 36′ ‎+39° 5.37 component of the ε Lyr system
172044 91235 18h 36m 37.35s ‏ 08.5″ 28′ ‎+33° 5.41 −0.61 522 B8II-IIIp..
175740 92831 18h 54m 52.18s ‏ 09.8″ 36′ ‎+41° 5.46 0.89 267 G8III
171301 90923 18h 32m 49.95s ‏ 15.1″ 33′ ‎+30° 5.47 0.22 365 B8IV
178233 93843 19h 06m 37.68s ‏ 42.2″ 37′ ‎+28° 5.53 2.48 133 F0III
167965 89482 18h 15m 38.78s ‏ 33.6″ 09′ ‎+42° 5.56 −0.53 540 B7IV
δ1 Lyr δ1 11 175426 92728 18h 53m 43.56s ‏ 18.2″ 58′ ‎+36° 5.58 −2.02 1079 B2.5V
177808 93718 19h 04m 57.82s ‏ 39.3″ 44′ ‎+31° 5.63 −0.72 606 M0III
175443 92768 18h 54m 13.25s ‏ 34.9″ 54′ ‎+27° 5.64 0.17 405 K4III
173417 91883 18h 43m 51.61s ‏ 36.9″ 55′ ‎+31° 5.68 2.10 169 F1III-IV
176871 93393 19h 01m 17.36s ‏ 29.2″ 17′ ‎+26° 5.69 −0.96 697 B5V
ζ2 Lyr ζ2 7 173649 91973 18h 44m 48.19s ‏ 40.4″ 35′ ‎+37° 5.73 2.41 150 F0IVvar
182694 95352 19h 23m 56.49s ‏ 17.7″ 23′ ‎+43° 5.85 0.38 404 G6.5IIIa
180450 94630 19h 15m 24.84s ‏ 35.2″ 31′ ‎+30° 5.88 −2.25 1376 M0III
176318 93104 18h 58m 01.90s ‏ 58.3″ 15′ ‎+38° 5.89 −0.11 516 B7IV
ν1 Lyr ν1 8 174585 92398 18h 49m 45.91s ‏ 46.2″ 48′ ‎+32° 5.93 −1.52 1009 B3IV
19 Lyr 19 179527 94311 19h 11m 46.01s ‏ 00.5″ 17′ ‎+31° 5.93 −1.46 979 B9p Si
175635 92833 18h 54m 52.52s ‏ 06.9″ 58′ ‎+33° 5.99 −2.06 1331 G8III+...
XY Lyr 172380 91373 18h 38m 06.47s ‏ 05.9″ 40′ ‎+39° 6.02 −1.81 1199 M4.5II ستاره متغیر
ε1 Lyr B ε1 4 173583 18h 44m 20.30s ‏ 16.0″ 40′ ‎+39° 6.02 component of the ε Lyr system
173416 91852 18h 43m 36.09s ‏ 23.3″ 33′ ‎+36° 6.04 0.39 440 G8
176896 93354 19h 00m 55.20s ‏ 07.7″ 48′ ‎+33° 6.04 0.62 396 K0III:
173936 92098 18h 46m 13.01s ‏ 30.5″ 26′ ‎+41° 6.06 −1.81 1221 B6V
174179 92243 18h 47m 57.37s ‏ 24.6″ 45′ ‎+31° 6.06 −1.50 1062 B3IVp
177809 93720 19h 04m 58.27s ‏ 00.4″ 44′ ‎+30° 6.07 −0.72 743 M2III
182272 95235 19h 22m 33.35s ‏ 05.6″ 31′ ‎+33° 6.09 1.01 339 K0III
171780 91119 18h 35m 13.50s ‏ 28.8″ 27′ ‎+34° 6.10 −1.42 1038 B5Vn
174959 92551 18h 51m 36.52s ‏ 20.8″ 32′ ‎+36° 6.10 −1.58 1120 B6IV
168322 89604 18h 17m 06.95s ‏ 11.7″ 56′ ‎+40° 6.12 0.98 348 G9III
180583 94685 19h 15m 59.49s ‏ 34.7″ 55′ ‎+27° 6.18 −2.38 1680 F6Ib-II
176502 93177 18h 58m 46.59s ‏ 45.1″ 40′ ‎+40° 6.20 −1.12 948 B3V
179583 94280 19h 11m 23.16s ‏ 45.0″ 25′ ‎+40° 6.20 0.40 471 A3V
172187 91250 18h 36m 45.53s ‏ 18.6″ 13′ ‎+43° 6.21 0.71 411 F0V
174881 92550 18h 51m 35.89s ‏ 01.2″ 47′ ‎+28° 6.22 −2.23 1598 K1II-III
172671 91491 18h 39m 33.03s ‏ 06.2″ 56′ ‎+40° 6.25 −0.72 807 B9V
181470 94932 19h 19m 01.15s ‏ 43.1″ 26′ ‎+37° 6.25 −0.29 663 A0III
175132 92599 18h 52m 07.25s ‏ 59.7″ 22′ ‎+41° 6.28 −1.59 1221 B9p Si
181655 94981 19h 19m 39.04s ‏ 51.5″ 19′ ‎+37° 6.29 4.28 82 G8V
168009 89474 18h 15m 32.53s ‏ 34.5″ 12′ ‎+45° 6.30 4.52 74 G2V
181828 95067 19h 20m 33.05s ‏ 09.4″ 11′ ‎+35° 6.30 −0.44 726 B9V
183362 95673 19h 27m 36.40s ‏ 28.3″ 56′ ‎+37° 6.30 −2.71 2063 B3Ve
178003 93770 19h 05m 47.13s ‏ 18.1″ 55′ ‎+29° 6.32 −1.70 1309 M0III
179422 94290 19h 11m 30.96s ‏ 09.4″ 44′ ‎+26° 6.35 3.18 141 F5V
182488 95319 19h 23m 33.96s ‏ 17.7″ 13′ ‎+33° 6.37 5.42 51 G8V
177109 93437 19h 01m 48.37s ‏ 16.5″ 37′ ‎+33° 6.39 −1.27 1109 B5IV
169646 90163 18h 23m 57.27s ‏ 21.0″ 44′ ‎+38° 6.41 −0.69 858 K2
172958 91675 18h 41m 41.31s ‏ 03.3″ 37′ ‎+31° 6.41 −1.24 1105 B8V
172631 91533 18h 40m 01.93s ‏ 57.8″ 50′ ‎+30° 6.43 0.18 580 K0
176582 93210 18h 59m 12.29s ‏ 02.4″ 13′ ‎+39° 6.43 −0.58 821 B5IV
182635 95370 19h 24m 06.05s ‏ 06.9″ 27′ ‎+36° 6.44 1.22 360 K1III
172741 91552 18h 40m 12.19s ‏ 01.8″ 22′ ‎+38° 6.45 0.52 501 A6m
173383 91820 18h 43m 16.57s ‏ 00.3″ 18′ ‎+39° 6.45 −1.65 1358 K5
173087 91707 18h 42m 08.09s ‏ 46.7″ 44′ ‎+34° 6.49 −1.55 1320 B5V
اچ‌دی ۱۷۸۹۱۱ 178911 94076 19h 09m 04.38s ‏ 01.6″ 36′ ‎+34° 6.74 3.29 160 G1V binary star; component B یک سیاره دارد(b)
اچ‌دی ۱۷۷۸۳۰ 177830 19h 05m 20.77s ‏ 14.4″ 55′ ‎+25° 7.18 3.32 192 K0 یک سیاره دارد (b)
β Lyr β 10 174664 18h 50m 06.60s ‏ 05.0″ 21′ ‎+33° 7.20 component of the β Lyr system
RR Lyr 182989 95497 19h 25m 27.91s ‏ 03.7″ 47′ ‎+42° 7.13 0.34 744 F5 prototype of متغیر آرآر شلیاقی
دبلیوای‌اس‌پی-۳ 18h 34m 31.62s ‏ 41.5″ 39′ ‎+35° 10.49 3.75 727 F7V has the transiting planet (b)
GSC 02652-01324 19h 04m 09.84s ‏ 57.5″ 37′ ‎+36° 11.4 K0V has the transiting planet TrES-1
GSC 02634-01087 18h 17m 37.30s ‏ 16.9″ 37′ ‎+36° 11.95 4.29 1110 has the transiting planet HAT-P-5b
β Lyr β 10 174639 18h 50m 01.20s ‏ 26.0″ 21′ ‎+33° 13.40 component of the β Lyr system

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.