فهرست ستاره‌های شکارچی

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی شکارچی است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
پای شکارچی β 19 34085 24436 05h 14m 32.27s ‏05.9″12′‎−08° 0.18 −6.69 773 B8Ia Algebar, Elgebar; ۶مین ستاره درخشان, سه ستاره
ابط‌الجوزا α 58 39801 27989 05h 55m 10.29s ‏25.3″24′‎+07° 0.45 −5.14 427 M2Ib Betelgeuze, Betelgeux, Mankib, Al Mankib؛ نهمین ستاره درخشان, متغیر
γ Ori γ 24 35468 25336 05h 25m 07.87s ‏59.0″20′‎+06° 1.64 −2.72 243 B2III بلاتریکس
ε Ori ε 46 37128 26311 05h 36m 12.81s ‏06.9″12′‎−01° 1.69 −6.38 1342 B0Ia Alnilam, Alnihan, Alnitam
ζ Ori A ζ 50 37742 26727 05h 40m 45.52s ‏33.3″56′‎−01° 1.74 −5.25 817 O9.5Ib SB Alnitak, Alnitah
κ Ori κ 53 38771 27366 05h 47m 45.39s ‏10.6″40′‎−09° 2.07 −4.65 721 B0.5Iavar Saiph
δ Ori A δ 34 36486 25930 05h 32m 00.40s ‏56.7″17′‎−00° 2.25 −4.99 916 O9.5II Mintaka, Mentaka, Mintika
ι Ori ι 44 37043 26241 05h 35m 25.98s ‏35.6″54′‎−05° 2.75 −5.30 1325 O9III Hatsya, Na'ir al Saif
π3 Ori π3 1 30652 22449 04h 49m 50.14s ‏40.5″57′‎+06° 3.19 3.67 26 F6V Tabit, Hassaleh; nearby star
η Ori η 28 35411 25281 05h 24m 28.62s ‏49.7″23′‎−02° 3.35 −3.86 901 B1V + B2 Saif al Jabbar, Algiebba
λ Ori A λ 39 36861 26207 05h 35m 08.28s ‏03.0″56′‎+09° 3.39 −4.16 1055 O8III Meissa, Heka
τ Ori τ 20 34503 24674 05h 17m 36.40s ‏39.8″50′‎−06° 3.59 −2.56 554 B5III
π4 Ori π4 3 30836 22549 04h 51m 12.37s ‏18.4″36′‎+05° 3.68 −4.25 1259 B2III SB
π5 Ori π5 8 31237 22797 04h 54m 15.10s ‏26.4″26′‎+02° 3.71 −4.36 1342 B2III SB
σ Ori A σ 48 37468 26549 05h 38m 44.77s ‏00.2″36′‎−02° 3.77 −3.96 1148 O9.5V... سیستم چهار ستاره‌ای
ο2 Ori ο2 9 31421 22957 04h 56m 22.32s ‏52.5″30′‎+13° 4.06 0.48 169 K2III
φ2 Ori φ2 40 37160 26366 05h 36m 54.33s ‏29.1″17′‎+09° 4.09 1.33 116 G8III-IV Khad Posterior
μ Ori μ 61 40932 28614 06h 02m 22.99s ‏50.5″38′‎+09° 4.12 0.78 152 Am...
29 Ori e 29 35369 25247 05h 23m 56.84s ‏28.6″48′‎−07° 4.13 0.49 174 G8III
32 Ori A 32 36267 25813 05h 30m 47.05s ‏53.6″56′‎+05° 4.20 −0.53 288 B5V
ζ Ori B ζ 50 37743 26727 05h 40m 45.60s ‏34.0″56′‎−01° 4.21 -2.80 817 O9.7Ib
π2 Ori π2 2 30739 22509 04h 50m 36.72s ‏00.9″54′‎+08° 4.35 0.48 194 A1Vn
φ1 Ori φ1 37 36822 26176 05h 34m 49.24s ‏22.5″29′‎+09° 4.39 −3.01 985 B0IV... Khad Prior
χ1 Ori χ1 54 39587 27913 05h 54m 23.08s ‏35.1″16′‎+20° 4.39 4.67 28 G0V
ν Ori ν 67 41753 29038 06h 07m 34.32s ‏06.7″46′‎+14° 4.42 −1.65 534 B3IV
ξ Ori ξ 70 42560 29426 06h 11m 56.40s ‏31.7″12′‎+14° 4.45 −2.00 634 B3IV
ρ Ori ρ 17 33856 24331 05h 13m 17.48s ‏40.5″51′‎+02° 4.46 −0.65 344 K3III...
π6 Ori π6 10 31767 23123 04h 58m 32.90s ‏50.5″42′‎+01° 4.47 −2.86 953 K2IIvar
ω Ori ω 47 37490 26594 05h 39m 11.15s ‏17.3″07′‎+04° 4.50 −3.98 1622 B3IIIe
40657 28413 06h 00m 03.35s ‏26.7″04′‎−03° 4.53 −1.02 420 K2IIIvar
42 Ori c 42 37018 26237 05h 35m 23.16s ‏18.0″50′‎−04° 4.58 −2.33 786 B2III...
ψ Ori ψ 30 35715 25473 05h 26m 50.23s ‏44.4″05′‎+03° 4.59 −3.60 1417 B2IV
υ Ori υ 36 36512 25923 05h 31m 55.86s ‏05.5″18′‎−07° 4.62 −3.76 1545 B0V Thabit, Tabit
π1 Ori π1 7 31295 22845 04h 54m 53.70s ‏04.1″09′‎+10° 4.64 1.80 121 A0V
χ2 Ori χ2 62 41117 28716 06h 03m 55.18s ‏18.5″08′‎+20° 4.64 −10.36 32600 B2Iavar
11 Ori 11 32549 23607 05h 04m 34.14s ‏15.1″24′‎+15° 4.65 −0.79 400 A0p Si
ο1 Ori ο1 4 30959 22667 04h 52m 31.96s ‏02.8″15′‎+14° 4.71 −1.39 542 M3Sv
31 Ori 31 36167 25737 05h 29m 43.98s ‏31.8″05′‎−01° 4.71 −1.02 456 K5III
o Ori o 22 35039 25044 05h 21m 45.75s ‏56.9″22′‎−00° 4.72 −3.26 1289 B2IV-V
56 Ori 56 39400 27750 05h 52m 26.44s ‏18.6″51′‎+01° 4.76 −2.91 1113 K2IIvar
49 Ori d 49 37507 26563 05h 38m 53.09s ‏45.8″12′‎−07° 4.77 1.41 153 A4V
36960 26199 05h 35m 02.68s ‏07.3″00′‎−06° 4.78 −4.00 1863 B0.5V
15 Ori 15 33276 24010 05h 09m 41.96s ‏50.2″35′‎+15° 4.81 −0.14 318 F2IV
25 Ori 25 35439 25302 05h 24m 44.83s ‏47.2″50′‎+01° 4.89 −2.77 1109 B1V:pe
51 Ori b 51 37984 26885 05h 42m 28.66s ‏28.8″28′‎+01° 4.90 0.07 302 K1III
44131 30093 06h 19m 59.60s ‏40.2″56′‎−02° 4.91 −1.05 506 M1III
37756 26736 05h 40m 50.72s ‏43.6″07′‎−01° 4.95 −4.08 2090 B2IV-V
69 Ori f1 69 42545 29434 06h 12m 03.28s ‏49.6″07′‎+16° 4.95 −1.93 774 B5Vn
θ1 Ori A θ1 41 37020 26220 05h 35m 15.82s ‏14.3″23′‎−05° 4.98 O7 component of the Trapezium
θ2 Ori θ2 43 37041 26235 05h 35m 22.90s ‏57.8″24′‎−05° 4.98 −3.84 1895 O9.5Vpe
23 Ori m 23 35149 25142 05h 22m 50.00s ‏40.0″32′‎+03° 4.99 −2.36 962 B1V
74 Ori k 74 43386 29800 06h 16m 26.57s ‏18.2″16′‎+12° 5.04 3.58 64 F5IV-V
27 Ori p 27 35410 25282 05h 24m 28.91s ‏30.0″53′‎−00° 5.07 1.46 172 K0III
θ1 Ori C θ1 41 37022 26221 05h 35m 16.47s ‏22.9″23′‎−05° 5.13 O6Vpe component of the Trapezium
64 Ori 64 41040 28691 06h 03m 27.36s ‏26.2″41′‎+19° 5.14 −2.44 1069 B8V
6 Ori g 6 31283 22833 04h 54m 46.91s ‏33.5″25′‎+11° 5.18 0.84 241 A3V
33554 24197 05h 11m 41.56s ‏44.4″02′‎+16° 5.18 0.21 321 K5III
71 Ori 71 43042 29650 06h 14m 50.94s ‏24.8″09′‎+19° 5.20 3.58 69 F6V
60 Ori 60 40446 28296 05h 58m 49.58s ‏10.7″33′‎+00° 5.21 −0.05 367 A1Vs
45 Ori 45 37077 26268 05h 35m 39.49s ‏21.9″51′‎−04° 5.24 −0.04 370 F0III
52 Ori 52 38710 27386 05h 48m 00.23s ‏15.2″27′‎+06° 5.26 −0.58 479 A5V
38 Ori n2 38 36777 26126 05h 34m 16.79s ‏01.0″46′‎+03° 5.32 0.20 345 A2V
5 Ori 5 31139 22730 04h 53m 22.76s ‏29.8″30′‎+02° 5.33 −1.13 638 M1III
31296 22834 04h 54m 47.79s ‏45.0″46′‎+07° 5.33 −0.33 441 K1III
14 Ori i 14 33054 23879 05h 07m 52.87s ‏54.9″29′‎+08° 5.33 1.46 194 Am
21 Ori 21 34658 24817 05h 19m 11.23s ‏45.4″35′‎+02° 5.34 1.42 198 F5IIvar
36591 25980 05h 32m 41.35s ‏30.6″35′‎−01° 5.34 −4.14 2567 B1IV
72 Ori f2 72 43153 29704 06h 15m 25.13s ‏35.5″08′‎+16° 5.34 −0.50 479 B7V
30210 22157 04h 46m 01.70s ‏20.2″42′‎+11° 5.35 0.79 266 Am...
VV Ori 36695 26063 05h 33m 31.45s ‏21.9″09′‎−01° 5.36 −3.41 1852 B1V
55 Ori 55 39291 27658 05h 51m 21.98s ‏04.8″31′‎−07° 5.36 −3.20 1680 B2IV-V
30034 22044 04h 44m 25.77s ‏46.2″08′‎+11° 5.39 1.97 157 F0V
75 Ori l 75 43525 29850 06h 17m 06.62s ‏33.1″56′‎+09° 5.39 0.93 254 A2V
U Ori 39816 05h 55m 49.30s ‏30.0″10′‎+20° 5.40 -3.69 2146 M8III
16 Ori h 16 33254 23983 05h 09m 19.60s ‏46.6″49′‎+09° 5.43 1.77 176 A2m
73 Ori 73 43247 29736 06h 15m 44.97s ‏03.9″33′‎+12° 5.44 −2.72 1399 B9II-III
33 Ori n1 33 36351 25861 05h 31m 14.53s ‏31.7″17′‎+03° 5.46 −2.95 1567 B1.5V
34043 24450 05h 14m 44.05s ‏22.1″09′‎+05° 5.50 −0.82 598 K4III
18 Ori 18 34203 24555 05h 16m 04.14s ‏28.9″20′‎+11° 5.52 0.26 368 A0V
35536 25329 05h 25m 01.74s ‏43.8″19′‎−10° 5.60 −0.85 635 K5III
35 Ori 35 36653 26093 05h 33m 54.29s ‏20.1″18′‎+14° 5.60 −0.39 513 B3V
36881 26215 05h 35m 13.24s ‏24.4″14′‎+10° 5.60 −2.66 1462 B9IIIMNp...
λ Ori B λ 39 36862 26207 05h 35m 08.50s ‏06.0″56′‎+09° 5.61 -1.94 1055 B0.5V
43318 29716 06h 15m 34.36s ‏42.0″30′‎−00° 5.62 2.86 116 F6V
66 Ori 66 41380 28814 06h 04m 58.36s ‏31.2″09′‎+04° 5.63 −3.78 2489 G4III
36959 26197 05h 35m 01.01s ‏33.4″00′‎−06° 5.67 −5.63 5927 B1Vvar
63 Ori 63 41361 28812 06h 04m 58.19s ‏11.9″25′‎+05° 5.67 −1.97 1101 G7III:
44033 30099 06h 20m 04.23s ‏04.2″39′‎+14° 5.67 −0.46 548 K3Ib
35007 25028 05h 21m 31.84s ‏59.4″24′‎−00° 5.68 −1.91 1076 B3V
35299 25223 05h 23m 42.31s ‏35.3″09′‎−00° 5.69 −1.28 809 B1.5V
40369 28302 05h 58m 53.24s ‏29.7″48′‎+12° 5.70 −1.35 838 K2III...
42111 29151 06h 08m 57.90s ‏59.0″29′‎+02° 5.70 −0.66 609 A3Vn
43587 29860 06h 17m 16.25s ‏58.9″05′‎+05° 5.70 4.27 63 G0.5Vb
37209 26345 05h 36m 35.69s ‏53.1″03′‎−06° 5.71 −3.14 1918 B1V...
68 Ori 68 42509 29433 06h 12m 01.34s ‏26.1″47′‎+19° 5.76 −1.61 970 B9.5V
36166 25751 05h 29m 54.77s ‏21.3″47′‎+01° 5.77 −2.16 1254 B2V
34989 25041 05h 21m 43.56s ‏42.8″25′‎+08° 5.78 −0.99 736 B1V...
38527 27280 05h 46m 52.15s ‏21.0″31′‎+09° 5.78 0.96 300 G8III
31373 22913 04h 55m 50.16s ‏25.1″02′‎+15° 5.79 0.23 423 B9V
39007 27549 05h 50m 02.68s ‏16.4″52′‎+09° 5.79 0.74 334 G8III
36134 25708 05h 29m 23.70s ‏46.9″26′‎−03° 5.80 0.02 467 K1III...
43023 29575 06h 13m 54.24s ‏29.1″44′‎−03° 5.83 0.91 315 G8III
42954 29616 06h 14m 28.58s ‏23.0″54′‎+17° 5.86 0.15 452 A6m
37320 26487 05h 38m 01.11s ‏29.2″32′‎+07° 5.87 −0.29 556 B8III
39910 28011 05h 55m 30.16s ‏59.4″36′‎−04° 5.87 1.02 304 K2III:
33646 24203 05h 11m 45.35s ‏13.4″02′‎+01° 5.88 −1.36 916 F5
33608 24162 05h 11m 19.13s ‏26.8″29′‎−02° 5.89 2.97 125 F5V
40020 28139 05h 56m 49.39s ‏16.3″31′‎+11° 5.89 1.02 307 K2III
59 Ori 59 40372 28271 05h 58m 24.44s ‏13.7″50′‎+01° 5.89 0.72 353 A5me del Del
33833 24294 05h 12m 48.12s ‏25.6″03′‎−06° 5.90 0.22 446 G7III
32263 23408 05h 01m 50.35s ‏19.8″43′‎+00° 5.91 −0.01 498 K0
43112 29678 06h 15m 08.46s ‏03.9″51′‎+13° 5.91 −2.21 1370 B1V
36780 26108 05h 34m 04.06s ‏12.7″28′‎−01° 5.92 −1.14 842 K5III
57 Ori 57 39698 27965 05h 54m 56.69s ‏58.6″44′‎+19° 5.92 −2.25 1405 B2V
36162 25790 05h 30m 26.17s ‏38.0″21′‎+15° 5.93 0.81 344 A3Vn
37788 26762 05h 41m 05.59s ‏15.7″20′‎+00° 5.93 2.38 168 F0IV
اچ‌دی ۳۸۵۲۹ 38529 27253 05h 46m 34.96s ‏06.7″10′‎+01° 5.94 2.80 138 G4V ستاره دوتایی؛ یک سیاره دارد (Ab) و یک کوتوله قهوه‌ای (Ac)
39421 27713 05h 52m 07.73s ‏31.1″02′‎−09° 5.95 0.62 379 A2Vn
37481 26535 05h 38m 37.97s ‏26.2″34′‎−06° 5.96 −2.45 1567 B1.5IV
39051 27560 05h 50m 13.06s ‏24.6″25′‎+04° 5.96 0.00 507 K2III
39286 27747 05h 52m 23.41s ‏04.3″52′‎+19° 5.96 −2.16 1370 B9V + G
37171 26386 05h 37m 04.35s ‏06.2″02′‎+11° 5.97 −1.04 821 K4II SB
38089 26926 05h 42m 53.91s ‏46.7″47′‎−06° 5.97 2.47 163 F3V
38858 27435 05h 48m 34.90s ‏38.7″05′‎−04° 5.97 5.01 51 G4V
39118 27588 05h 50m 30.03s ‏29.0″01′‎+02° 5.97 −1.73 1128 G8III+...
39985 28110 05h 56m 28.04s ‏33.9″30′‎+09° 5.97 −0.68 697 A0IV
31331 22840 04h 54m 50.71s ‏01.8″28′‎+00° 5.98 −1.38 964 B5V
35281 25187 05h 23m 18.51s ‏56.1″24′‎−08° 5.99 0.09 493 B8+...
37594 26624 05h 39m 31.15s ‏53.0″33′‎−03° 5.99 2.91 135 A8Vs
39775 27939 05h 54m 44.04s ‏07.0″58′‎+00° 5.99 −1.03 827 K0III
44497 30318 06h 22m 36.42s ‏13.1″34′‎+12° 6.00 2.00 205 F0III
37303 26427 05h 37m 27.36s ‏18.2″56′‎−05° 6.03 −2.07 1358 B1Vvar
30545 22354 04h 48m 44.63s ‏18.8″35′‎+03° 6.04 −0.64 707 K1III
32686 23643 05h 04m 54.53s ‏22.8″02′‎−03° 6.04 −3.83 3075 B5IV
38735 27341 05h 47m 26.90s ‏58.5″31′‎−10° 6.04 −0.47 653 A4V
42477 29371 06h 11m 27.91s ‏19.0″38′‎+13° 6.04 0.44 430 A0Vnn
43285 29728 06h 15m 40.18s ‏58.3″03′‎+06° 6.07 −0.72 743 B6V
33883 24349 05h 13m 31.55s ‏03.7″58′‎+01° 6.08 −1.07 879 A5V
38309 27118 05h 45m 01.80s ‏29.5″00′‎+04° 6.09 2.57 165 F0III:n
41076 28686 06h 03m 24.77s ‏51.9″40′‎+11° 6.09 0.25 480 A0Vs
W Ori 32736 23680 05h 05m 23.71s ‏39.5″10′‎+01° 6.10 −0.56 700 N5
30870 22597 04h 51m 43.38s ‏30.3″58′‎+09° 6.11 −0.56 704 B5V
33419 24041 05h 10m 03.26s ‏54.7″33′‎−00° 6.11 1.19 314 K0III
37232 26414 05h 37m 19.31s ‏06.8″57′‎+08° 6.11 −1.01 867 B2IV-V
43683 29931 06h 18m 05.61s ‏58.3″22′‎+14° 6.12 −0.33 637 A3V
35317 25240 05h 23m 51.33s ‏59.8″51′‎−00° 6.13 2.31 189 F7V
39632 27900 05h 54m 13.35s ‏11.1″35′‎+10° 6.13 −2.15 1475 G9II
31764 23161 04h 58m 59.41s ‏35.7″32′‎+14° 6.14 −0.43 671 B7V
13 Ori 13 33021 23852 05h 07m 38.32s ‏21.8″28′‎+09° 6.15 3.89 92 G1IV
34180 24493 05h 15m 18.52s ‏32.6″24′‎−01° 6.15 2.84 150 F0IV
36558 25976 05h 32m 37.97s ‏43.1″00′‎+00° 6.15 −2.16 1495 K5
37356 26477 05h 37m 53.39s ‏50.5″48′‎−04° 6.16 −1.52 1120 B2IV-V
35588 25378 05h 25m 47.02s ‏12.9″31′‎+00° 6.18 −2.25 1583 B2.5V
35693 25502 05h 27m 13.90s ‏27.6″15′‎+15° 6.18 0.43 461 A1IV
CK Ori 36217 25785 05h 30m 19.91s ‏17.5″12′‎+04° 6.21 −0.02 574 K2IIIvar
40347 28252 05h 58m 11.70s ‏38.3″59′‎−00° 6.21 0.77 400 K0
37744 26713 05h 40m 37.29s ‏30.9″49′‎−02° 6.22 −2.34 1680 B1.5V
40282 28232 05h 57m 54.51s ‏27.5″13′‎+01° 6.22 0.21 519 M0III
36430 25869 05h 31m 20.89s ‏30.2″42′‎−06° 6.23 −2.43 1762 B2V
33555 24130 05h 10m 57.97s ‏13.5″15′‎−02° 6.24 2.82 158 G8III
35640 25401 05h 26m 02.36s ‏06.6″31′‎−05° 6.24 −0.31 667 B9.5Vn
36779 26106 05h 34m 03.89s ‏08.6″02′‎−01° 6.24 −1.66 1240 B2.5V
37016 26234 05h 35m 22.32s ‏27.6″25′‎−04° 6.24 −1.46 1128 B2.5V
38495 27212 05h 46m 02.86s ‏05.9″16′‎−04° 6.24 0.96 371 K1III...
43821 29982 06h 18m 40.35s ‏50.2″02′‎+09° 6.24 1.11 346 K0
31623 23041 04h 57m 17.21s ‏01.9″04′‎−01° 6.25 1.63 274 F2
36840 26149 05h 34m 29.29s ‏44.4″00′‎−00° 6.25 −1.63 1230 G5
43819 30019 06h 19m 01.85s ‏31.0″19′‎+17° 6.27 −0.16 631 B9IIIsp...
39927 28019 05h 55m 35.38s ‏18.7″47′‎−04° 6.28 1.32 321 A2III
30869 22607 04h 51m 49.92s ‏18.7″39′‎+13° 6.30 3.19 136 F5
39685 27902 05h 54m 15.72s ‏32.8″13′‎+03° 6.30 0.16 552 K0
BL Ori 44984 30564 06h 25m 28.18s ‏19.2″43′‎+14° 6.30 −1.70 1299 C5II
32115 23296 05h 00m 39.82s ‏57.7″03′‎−02° 6.31 2.83 162 A8IV
38099 26953 05h 43m 09.32s ‏47.4″36′‎−01° 6.31 −0.28 679 K4III
30321 22189 04h 46m 24.15s ‏15.8″57′‎−02° 6.33 1.68 277 A2V
33946 24377 05h 13m 47.25s ‏37.7″33′‎+00° 6.33 −0.70 832 M0V
34748 24847 05h 19m 35.28s ‏42.8″24′‎−01° 6.33 −2.45 1863 B1.5Vn
35407 25288 05h 24m 36.10s ‏11.4″21′‎+02° 6.33 −1.55 1226 B4IVn
36285 25786 05h 30m 20.75s ‏05.3″26′‎−07° 6.33 −1.53 1216 B2IV-V
31739 23092 04h 58m 10.90s ‏46.0″12′‎−02° 6.34 0.62 454 A2V
35242 25205 05h 23m 31.08s ‏23.0″19′‎+05° 6.34 1.96 245 A2V
35909 25638 05h 28m 34.77s ‏44.5″40′‎+13° 6.35 1.38 322 A4V
44867 30517 06h 24m 52.76s ‏26.0″03′‎+16° 6.35 0.99 385 G9III
35775 25505 05h 27m 15.40s ‏28.3″20′‎+02° 6.36 0.78 425 K0
42351 29326 06h 11m 01.77s ‏49.7″07′‎+18° 6.37 −3.18 2650 K1II
43358 29746 06h 15m 53.98s ‏08.4″10′‎+01° 6.37 1.53 303 F5IV:
36058 25667 05h 28m 56.91s ‏26.7″18′‎−03° 6.39 −0.45 762 A0Vn
43335 29798 06h 16m 23.79s ‏53.9″10′‎+17° 6.39 −0.35 728 K5II
34880 24925 05h 20m 26.41s ‏03.1″22′‎−05° 6.40 −0.19 679 B8III
37055 26263 05h 35m 35.90s ‏10.2″15′‎−03° 6.40 −3.12 2608 B3IV
35656 25453 05h 26m 38.82s ‏07.5″52′‎+06° 6.41 1.55 305 A0Vn
35912 25582 05h 28m 01.47s ‏53.7″17′‎+01° 6.41 −1.35 1160 B2V
37904 26820 05h 41m 40.31s ‏47.5″53′‎−02° 6.41 1.80 273 A9IV-V
31423 22938 04h 56m 09.02s ‏17.3″54′‎+07° 6.42 2.57 192 F5
34317 24607 05h 16m 41.05s ‏50.4″56′‎+01° 6.42 0.07 608 A0V
34878 24960 05h 20m 43.74s ‏41.0″32′‎+02° 6.43 0.91 415 G8IV
42807 29525 06h 13m 12.46s ‏40.3″37′‎+10° 6.43 5.14 59 G8V
35575 25368 05h 25m 36.50s ‏28.7″29′‎−01° 6.44 −0.49 791 B3V
32273 23419 05h 02m 00.03s ‏31.8″36′‎+01° 6.45 0.49 508 B8V
36814 26104 05h 34m 02.48s ‏25.1″01′‎−07° 6.45 0.00 637 K0
42787 29509 06h 12m 59.57s ‏58.6″00′‎+06° 6.45 −0.24 709 M...
37808 26728 05h 40m 46.19s ‏31.2″24′‎−10° 6.46 0.38 536 B9.5IIIp Si
34959 25011 05h 21m 19.31s ‏43.1″00′‎+04° 6.49 −1.42 1244 B5Vp
36150 25732 05h 29m 41.59s ‏08.7″48′‎−00° 6.49 1.09 391 A2
37635 26623 05h 39m 30.84s ‏23.8″42′‎−09° 6.49 0.29 566 B7V
31411 22923 04h 55m 58.36s ‏56.6″23′‎+05° 6.50 0.62 489 A0V
σ Ori B σ 48 37479 26549 05h 38m 47.10s ‏39.0″35′‎−02° 6.65 -1.08 1149 B2V... component of the σ Ori system
θ1 Ori D θ1 41 37023 26224 05h 35m 17.20s ‏15.7″23′‎−05° 6.71 B0.5Vp... component of the Trapezium
δ Ori B δ 34 36485 25930 05h 32m 00.50s ‏04.0″17′‎−00° 6.85 -0.39 916 O9.5II + B2V
23 Ori m 23 35148 25145 05h 22m 51.03s ‏08.0″33′‎+03° 7.17 −0.21 976 B3Vn
θ1 Ori B θ1 41 37021 05h 35m 16.10s ‏07.0″23′‎−05° 7.96 component of the Trapezium
σ Ori C σ 48 26549 8.68 0.95 1148 A2V component of the σ Ori system
اچ‌دی ۳۷۶۰۵ 37605 26664 05h 40m 01.73s ‏38.1″03′‎+06° 8.69 5.53 140 K0 یک سیاره دارد (b)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.