فهرست ستاره‌های شیر

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی شیر است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
قلب‌الاسد α 32 87901 49669 10h 08m 22.46s ‏01.9″58′‎+11° 1.36 −0.52 77 B7V Cor Leonis, Qalb, Kabelaced, Qalb al-Asad, Rex
γ1 Leo γ1 41 89484 50583 10h 19m 58.16s ‏30.7″50′‎+19° 2.01 −0.92 126 K0III Algieba, Al Gieba, Algeiba
ذنب‌الاسد β 94 102647 57632 11h 49m 03.88s ‏20.4″34′‎+14° 2.14 1.92 36 A3Vvar Deneb Alased, Deneb Aleet
δ Leo δ 68 97603 54872 11h 14m 06.41s ‏26.5″31′‎+20° 2.56 1.32 58 A4V Zosma, Zozma, Zozca, Zosca, Zubra, Duhr, Dhur
ε Leo ε 17 84441 47908 09h 45m 51.10s ‏27.4″46′‎+23° 2.97 −1.46 251 G0II Ras Elased, Ras Elased Australis, Algenubi
θ Leo θ 70 97633 54879 11h 14m 14.44s ‏47.1″25′‎+15° 3.33 −0.35 178 A2V Chertan, Chort, Coxa
ζ Leo ζ 36 89025 50335 10h 16m 41.40s ‏02.4″25′‎+23° 3.43 −1.08 260 F0III Adhafera, Aldhafera, Aldhafara
η Leo η 30 87737 49583 10h 07m 19.95s ‏45.6″45′‎+16° 3.48 −5.60 2131 A0Ib Al Jabhah
ο Leo A ο 14 83808 47508 09h 41m 09.12s ‏32.6″53′‎+09° 3.52 0.43 135 A5V+... Subra
ο Leo B ο 14 83809 09h 41m 13.40s ‏35.0″54′‎+09° 3.70 component of the ο Leo system
γ2 Leo γ2 41 89485 10h 19m 58.60s ‏26.0″50′‎+19° 3.80
ρ Leo ρ 47 91316 51624 10h 32m 48.68s ‏23.7″18′‎+09° 3.84 −7.38 5719 B1Ib SB Shir, Ser
μ Leo μ 24 85503 48455 09h 52m 45.96s ‏25.5″00′‎+26° 3.88 0.83 133 K0III Rasalas, Ras Elased Borealis, Ras al Asad al Shamaliyy, Alshemali
ι Leo ι 78 99028 55642 11h 23m 55.37s ‏46.9″31′‎+10° 4.00 2.08 79 F2IV SB Tsze Tseang
σ Leo σ 77 98664 55434 11h 21m 08.25s ‏45.7″01′‎+06° 4.05 −0.04 214 B9.5Vs Shishimai
54 Leo 54 94601 53417 10h 55m 36.85s ‏59.1″44′‎+24° 4.30 −0.44 289 A1
υ Leo υ 91 100920 56647 11h 36m 56.93s ‏25.9″49′‎−00° 4.30 0.61 178 G9III
λ Leo λ 4 82308 46750 09h 31m 43.24s ‏05.0″58′‎+22° 4.32 −0.75 336 K5IIIvar Alterf, Al Terf
31 Leo A 31 87837 49637 10h 07m 54.32s ‏51.6″59′‎+09° 4.39 −0.23 274 K4III
60 Leo b 60 95608 53954 11h 02m 19.78s ‏47.1″10′‎+20° 4.42 1.53 124 A1m
φ Leo φ 74 98058 55084 11h 16m 39.76s ‏05.5″39′‎−03° 4.45 0.56 195 A7IVn
κ Leo κ 1 81146 46146 09h 24m 39.28s ‏56.8″10′‎+26° 4.47 0.39 213 K2III Al Minliar al Asad
93 Leo 93 102509 57565 11h 47m 59.23s ‏08.2″13′‎+20° 4.50 0.29 226 A comp SB
72 Leo 72 97778 54951 11h 15m 12.24s ‏43.9″05′‎+23° 4.56 −6.99 6653 M3III
χ Leo χ 63 96097 54182 11h 05m 01.23s ‏10.0″20′‎+07° 4.62 2.31 94 F2III-IVvar
π Leo π 29 86663 49029 10h 00m 12.82s ‏39.4″02′‎+08° 4.68 −1.35 525 M2III
61 Leo p2 61 95578 53907 11h 01m 49.67s ‏04.2″29′‎−02° 4.73 −1.26 514 K5III
87 Leo e 87 99998 56127 11h 30m 18.88s ‏12.5″00′‎−03° 4.77 −1.57 604 K4III
40 Leo 40 89449 50564 10h 19m 44.31s ‏17.2″28′‎+19° 4.78 3.15 69 F6IV
58 Leo d 58 95345 53807 11h 00m 33.64s ‏03.1″37′‎+03° 4.84 −0.26 342 K1III
τ Leo τ 84 99648 55945 11h 27m 56.23s ‏22.6″51′‎+02° 4.95 −1.45 621 G8II-III
59 Leo c 59 95382 53824 11h 00m 44.83s ‏05.4″06′‎+06° 4.98 1.65 151 A5III
ξ Leo ξ 5 82395 46771 09h 31m 56.79s ‏00.1″18′‎+11° 4.99 0.67 238 K0IIIvar
10 Leo 10 83240 47205 09h 37m 12.71s ‏08.8″50′‎+06° 5.00 0.80 226 K1IIIvar
6 Leo h 6 82381 46774 09h 31m 57.58s ‏56.9″42′‎+09° 5.07 −0.78 482 K3III
48 Leo 48 91612 51775 10h 34m 48.07s ‏13.0″57′‎+06° 5.07 0.12 319 G8II-III
75 Leo 75 98118 55137 11h 17m 17.37s ‏39.3″00′‎+02° 5.18 −0.31 408 M0III comp
ν Leo ν 27 86360 48883 09h 58m 13.39s ‏41.4″26′‎+12° 5.26 −0.79 529 B9IV
92 Leo 92 101484 56975 11h 40m 47.11s ‏10.2″21′‎+21° 5.26 1.00 232 K1III
22 Leo g 22 85376 48390 09h 51m 53.02s ‏44.9″23′‎+24° 5.29 2.27 131 A5IV
73 Leo n 73 97907 55016 11h 15m 51.90s ‏27.3″18′‎+13° 5.31 −0.52 478 K3III
53 Leo l 53 93702 52911 10h 49m 15.43s ‏42.9″32′‎+10° 5.32 0.27 334 A2V
ψ Leo ψ 16 84194 47723 09h 43m 43.90s ‏18.1″01′‎+14° 5.36 −1.34 713 M2III
79 Leo 79 99055 55650 11h 24m 02.34s ‏27.9″24′‎+01° 5.39 0.14 365 G8IIICN...
ω Leo ω 2 81858 46454 09h 28m 27.38s ‏24.4″03′‎+09° 5.40 2.72 112 F9V
69 Leo p5 69 97585 54849 11h 13m 45.58s ‏10.2″04′‎−00° 5.40 −0.42 477 A0V
37 Leo 37 89056 50333 10h 16m 40.75s ‏42.1″43′‎+13° 5.42 −0.51 499 M1III
46 Leo 46 91232 51585 10h 32m 11.80s ‏14.0″08′‎+14° 5.43 −2.18 1083 M2III
HD 94402 p1 94402 53273 10h 53m 43.76s ‏45.3″07′‎−02° 5.45 0.55 312 G8III double star
52 Leo k 52 93291 52689 10h 46m 25.35s ‏41.3″11′‎+14° 5.49 0.76 287 G4III:
51 Leo m 51 93257 52686 10h 46m 24.49s ‏29.8″53′‎+18° 5.50 1.81 178 K3III
65 Leo p4 65 96436 54336 11h 06m 54.43s ‏20.6″57′‎+01° 5.52 1.55 203 G9IIICN...
95 Leo o 95 103578 58159 11h 55m 40.53s ‏48.5″38′‎+15° 5.53 −0.65 560 A3V
86 Leo 86 100006 56146 11h 30m 29.08s ‏35.1″24′‎+18° 5.54 0.55 325 K0III
83069 47168 09h 36m 42.85s ‏42.6″09′‎+31° 5.57 −0.25 475 M2III
81 Leo 81 99285 55765 11h 25m 36.46s ‏23.6″27′‎+16° 5.58 2.21 154 F2V
44 Leo 44 90254 51008 10h 25m 15.19s ‏05.8″47′‎+08° 5.61 −1.06 704 M2IIIs
15 Leo f 15 84107 47701 09h 43m 33.27s ‏29.0″58′‎+29° 5.64 2.20 159 A2IV
18 Leo 18 84561 47959 09h 46m 23.34s ‏36.0″48′‎+11° 5.67 −0.99 701 K4III
49 Leo 49 91636 51802 10h 35m 02.19s ‏01.6″39′‎+08° 5.67 −0.09 462 A2V
87015 49220 10h 02m 48.96s ‏57.4″56′‎+21° 5.68 −2.75 1583 B2.5IV
67 Leo 67 96738 54487 11h 08m 49.08s ‏30.4″39′‎+24° 5.70 0.21 408 A3IV
3 Leo 3 81873 46457 09h 28m 29.19s ‏18.1″11′‎+08° 5.72 −0.29 518 K0III
8 Leo 8 83189 47189 09h 37m 02.59s ‏16.7″26′‎+16° 5.73 −1.60 953 K1III
85 Leo 85 99902 56080 11h 29m 41.86s ‏48.2″24′‎+15° 5.74 0.11 435 K4III
86513 48982 09h 59m 36.28s ‏43.2″38′‎+29° 5.75 0.76 324 G9III:
89 Leo 89 100563 56445 11h 34m 22.06s ‏37.5″03′‎+03° 5.76 3.64 87 F5V
97605 54863 11h 14m 01.81s ‏39.4″03′‎+08° 5.79 1.61 223 K3III
84542 47943 09h 46m 10.04s ‏31.0″42′‎+06° 5.80 −1.72 1042 M1III
99196 55716 11h 24m 58.99s ‏49.1″25′‎+11° 5.80 0.02 468 K4III
100808 56601 11h 36m 17.94s ‏52.7″46′‎+27° 5.80 1.52 234 F0V
39 Leo 39 89125 50384 10h 17m 14.80s ‏23.2″06′‎+23° 5.81 4.03 74 F8Vw
89024 50336 10h 16m 41.84s ‏14.5″22′‎+25° 5.84 0.91 315 K2III:
86080 48734 09h 56m 26.03s ‏59.2″55′‎+08° 5.85 −0.73 674 K2III:
83787 47544 09h 41m 35.11s ‏40.2″16′‎+31° 5.90 −1.40 942 K6III
76 Leo 76 98366 55249 11h 18m 54.98s ‏01.9″39′‎+01° 5.90 1.00 311 K0III:
102590 57606 11h 48m 38.77s ‏03.1″17′‎+14° 5.90 1.55 242 F0V
55 Leo 55 94672 53423 10h 55m 42.34s ‏13.0″44′‎+00° 5.91 2.70 143 F2III
56 Leo 56 94705 53449 10h 56m 01.48s ‏07.4″11′‎+06° 5.91 0.92 325 M5IIIvar
35 Leo 35 89010 50319 10h 16m 32.42s ‏10.8″30′‎+23° 5.95 3.54 99 G2IV
62 Leo p3 62 95849 54049 11h 03m 36.63s ‏03.0″00′‎−00° 5.95 −0.21 557 K3III
90 Leo 90 100600 56473 11h 34m 42.50s ‏48.9″47′‎+16° 5.95 −2.98 1988 B4V
45 Leo 45 90569 51213 10h 27m 38.99s ‏44.7″45′‎+09° 6.01 0.65 385 A0sp...
R Leo 84748 09h 47m 33.50s ‏44.0″25′‎+11° 6.02 Mira variable
88737 50174 10h 14m 29.84s ‏05.6″10′‎+21° 6.02 2.44 169 F9V
101980 57240 11h 44m 13.17s ‏05.9″13′‎+25° 6.02 −1.25 929 K5III
86369 48876 09h 58m 07.62s ‏50.6″18′‎+08° 6.05 −0.04 539 K3III
88639 50109 10h 13m 49.72s ‏09.0″08′‎+27° 6.05 0.67 389 G5III-IV
98960 55595 11h 23m 17.97s ‏55.4″07′‎+00° 6.05 −0.53 675 K3
102660 57646 11h 49m 14.77s ‏34.8″14′‎+16° 6.05 2.07 204 A3m
43 Leo 43 89962 50851 10h 23m 00.46s ‏34.4″32′‎+06° 6.06 1.82 229 K3III
20 Leo 20 85040 48218 09h 49m 50.12s ‏46.0″10′‎+21° 6.10 0.11 514 A8IV
94363 53240 10h 53m 25.04s ‏18.0″15′‎−02° 6.12 1.61 261 K0III+...
95771 54027 11h 03m 14.55s ‏07.4″45′‎−00° 6.12 2.43 178 F0V
90472 51161 10h 27m 00.52s ‏52.4″21′‎+19° 6.15 1.13 329 K0
42 Leo 42 89774 50755 10h 21m 50.32s ‏32.9″58′‎+14° 6.16 0.34 476 A1V
94720 53472 10h 56m 16.88s ‏06.0″21′‎+22° 6.17 −0.28 637 K2
99651 55941 11h 27m 53.73s ‏59.8″41′‎−01° 6.23 0.21 522 K2III:
82670 46938 09h 33m 59.17s ‏14.8″27′‎+23° 6.26 0.29 509 K7III
13 Leo 13 83821 47550 09h 41m 38.50s ‏46.6″54′‎+25° 6.26 0.16 541 K2III:
92941 52513 10h 44m 14.62s ‏32.0″45′‎+19° 6.27 2.20 212 A5V
88 Leo 88 100180 56242 11h 31m 45.14s ‏53.9″21′‎+14° 6.27 4.46 75 G0V
54 Leo 54 94602 10h 55m 37.30s ‏56.0″44′‎+24° 6.30
97244 54688 11h 11m 43.79s ‏00.7″24′‎+14° 6.30 2.38 198 A5V
81361 46232 09h 25m 32.55s ‏08.3″35′‎+16° 6.31 1.70 272 G9III:
94237 53167 10h 52m 36.10s ‏05.7″12′‎−00° 6.31 −0.72 830 K5III
7 Leo 7 83023 47096 09h 35m 52.91s ‏46.5″22′‎+14° 6.32 0.35 510 A1V
80 Leo 80 99329 55791 11h 25m 50.10s ‏36.7″51′‎+03° 6.35 2.41 200 F3IV
87500 49445 10h 05m 40.96s ‏27.1″45′‎+15° 6.36 1.07 372 F2Vn
94180 53141 10h 52m 13.69s ‏29.9″01′‎+01° 6.37 −1.16 1045 A3V
102910 57779 11h 50m 55.42s ‏44.3″16′‎+12° 6.37 2.66 180 A5m
37 Sex 37 93244 52660 10h 46m 05.68s ‏23.8″22′‎+06° 6.38 1.22 351 K1III:
96372 54319 11h 06m 44.01s ‏14.7″44′‎+17° 6.40 −0.46 769 K5
80956 46058 09h 23m 31.85s ‏58.2″10′‎+25° 6.41 −0.18 679 G5III-IV
89344 50516 10h 19m 00.74s ‏43.6″42′‎+24° 6.42 −1.36 1173 K0
34 Leo 34 88355 49929 10h 11m 38.19s ‏18.7″21′‎+13° 6.43 2.24 225 F7V
100659 56500 11h 34m 58.93s ‏40.2″21′‎−04° 6.43 0.05 616 K0
19 Leo 19 84722 48029 09h 47m 25.99s ‏05.4″34′‎+11° 6.44 1.67 293 A7Vn
23 Leo 23 85268 48324 09h 51m 01.97s ‏58.5″03′‎+13° 6.45 −2.32 1852 M0III
100655 56508 11h 35m 03.79s ‏29.6″26′‎+20° 6.45 0.71 459 G9III
86358 48895 09h 58m 26.12s ‏32.6″45′‎+27° 6.48 2.36 218 F3V
64 Leo 64 96528 54388 11h 07m 39.72s ‏25.5″19′‎+23° 6.48 2.09 246 A5m
84252 47779 09h 44m 30.00s ‏49.1″51′‎+18° 6.49 0.72 464 K0
84680 48023 09h 47m 22.20s ‏51.7″38′‎+23° 6.49 0.02 643 K0
83 Leo A 83 99491 55846 11h 26m 45.75s ‏45.6″00′‎+03° 6.49 5.25 58 K0IV ستاره دوتایی
100456 56388 11h 33m 36.33s ‏56.7″29′‎+02° 6.49 −1.44 1254 K5
82523 46891 09h 33m 18.32s ‏04.9″22′‎+28° 6.50 1.68 300 A3Vnn
18 LMi 18 86012 48742 09h 56m 31.36s ‏04.6″23′‎+32° 6.55 3.02 165 F2
9 Leo 9 83273 47247 09h 37m 49.96s ‏13.1″40′‎+24° 6.61 2.41 225 G0III
11 Leo 11 83343 47266 09h 38m 01.31s ‏50.8″20′‎+14° 6.63 2.58 210 F2
52 LMi 52 96418 54347 11h 07m 04.91s ‏13.8″32′‎+25° 6.86 3.14 181 F8IV
71 Leo 71 98824 55533 11h 22m 29.02s ‏13.4″26′‎+17° 7.03 0.16 773 K1III
اچ‌دی ۸۹۳۰۷ 89307 50473 10h 18m 21.28s ‏16.0″37′‎+12° 7.06 4.61 101 G0V یک سیاره دارد (b)
83 Leo B 83 99492 55848 11h 26m 46.28s ‏22.8″00′‎+03° 7.57 6.29 59 K2V component of the 83 Leo system؛ یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۸۱۰۴۰ 81040 46076 09h 23m 47.09s ‏52.0″21′‎+20° 7.74 5.18 106 G2/G3 یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۸۸۱۳۳ 88133 49813 10h 10m 07.68s ‏12.7″11′‎+18° 8.06 3.70 243 G5IV یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۰۰۷۷۷ 100777 56572 11h 35m 51.53s ‏20.5″45′‎−04° 8.42 4.81 172 K0V یک سیاره دارد (b)
گلیز ۴۳۶ 57087 11h 42m 11.09s ‏23.7″42′‎+26° 10.68 10.63 33 M2.5 nearby، یک سیاره دارد (b)
CW Leo 09h 47m 57.38s ‏43.6″16′‎+13° 11(B) C... AGB star, ستاره کربنی, متغیر; brightest star at N-band (10 μm wavelength)
ولف ۳۵۹ 10h 56m 28.99s ‏52.0″00′‎+07° 13.45 16.64 7.78 M6 V CN Leo; سومین ستاره نزدیک star system; ستاره شراره‌دار

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on 2006-12-26.