فهرست ستاره‌های قنطورس

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی خرچنگ است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Cen A α1 128620 71683 14h 39m 40.90s ‏ 06.5″ 50′ ‎−60° −0.01 4.34 4.36 G2V Rigil Kentaurus, Toliman, Bungula; نزدیک‌ترین ستاره star system; چهارمین ستراه درخشان star; a component of a triple Alpha Centauri سیستم ستاره‌ای
β Cen β 122451 68702 14h 03m 49.44s ‏ 22.7″ 22′ ‎−60° 0.61 −5.42 525 B1III Hadar, Agena; β Cep variable
α Cen B α2 128621 71681 14h 39m 39.39s ‏ 22.1″ 50′ ‎−60° 1.35 5.70 4.36 K1V 21st brightest star; a component of a triple Alpha Centauri سیستم ستاره‌آی
θ Cen θ 5 123139 68933 14h 06m 41.32s ‏ 07.3″ 22′ ‎−36° 2.06 0.70 61 K0IIIb Menkent
γ Cen γ 110304 61932 12h 41m 31.20s ‏ 35.6″ 57′ ‎−48° 2.20 −0.81 130 A1IV Muhlifain, Miliphein
ε Cen ε 118716 66657 13h 39m 53.27s ‏ 58.9″ 27′ ‎−53° 2.29 −3.02 376 B1III Birdun, Al Birdhaun; β Cep variable
η Cen η 127972 71352 14h 35m 30.45s ‏ 27.9″ 09′ ‎−42° 2.33 −2.55 308 B1Vn + A Marfikent; γ Cas variable
ζ Cen ζ 121263 68002 13h 55m 32.43s ‏ 17.8″ 17′ ‎−47° 2.55 −2.81 384 B2.5IV Alnair, Al Nair al Baten; دوتایی طیفی
δ Cen δ 105435 59196 12h 08m 21.54s ‏ 20.7″ 43′ ‎−50° 2.58 −2.84 395 B2IVne Ma Wei; γ Cas variable
ι Cen ι 115892 65109 13h 20m 36.07s ‏ 43.5″ 42′ ‎−36° 2.75 1.48 59 A2V Alhakim
λ Cen λ 100841 56561 11h 35m 46.93s ‏ 11.4″ 01′ ‎−63° 3.11 −2.39 410 B9II: Mati, Ma Ti
κ Cen κ 132200 73334 14h 59m 09.70s ‏ 14.9″ 06′ ‎−42° 3.13 −2.96 539 B2IV Ke Kwan
ν Cen ν 120307 67464 13h 49m 30.30s ‏ 15.6″ 41′ ‎−41° 3.41 −2.41 475 B2IV Kabkent Secunda; rotating ellipsoidal variable, β Cep variable
μ Cen μ 120324 67472 13h 49m 37.01s ‏ 25.3″ 28′ ‎−42° 3.47 −2.57 527 B2IV-Ve Kabkent Prima, γ Cas variable
φ Cen φ 121743 68245 13h 58m 16.28s ‏ 02.5″ 06′ ‎−42° 3.83 −1.94 465 B2IV Kabkent Tertia
τ Cen τ 109787 61622 12h 37m 42.33s ‏ 28.6″ 32′ ‎−48° 3.85 0.82 132 A2V
υ1 Cen υ1 121790 68282 13h 58m 40.77s ‏ 12.7″ 48′ ‎−44° 3.87 −1.67 417 B2IV-V
π Cen π 98718 55425 11h 21m 00.44s ‏ 27.7″ 29′ ‎−54° 3.90 −1.07 321 B5Vn ستاره دوتایی
اچ‌دی ۱۱۷۴۴۰ d 117440 65936 13h 31m 02.67s ‏ 26.2″ 24′ ‎−39° 3.90 −4.03 1254 G8II/III
σ Cen σ 108483 60823 12h 28m 02.41s ‏ 50.2″ 13′ ‎−50° 3.91 −1.76 443 B3V
ρ Cen ρ 105937 59449 12h 11m 39.15s ‏ 06.3″ 22′ ‎−52° 3.97 −1.13 342 B3V
اچ‌دی ۱۲۹۱۱۶ b 129116 71865 14h 41m 57.61s ‏ 36.3″ 47′ ‎−37° 4.01 −0.85 305 B2.5V
ψ Cen ψ 125473 70090 14h 20m 33.48s ‏ 07.0″ 53′ ‎−37° 4.05 −0.35 247 A0IV
اچ‌دی ۱۲۹۴۵۶ c1 129456 72010 14h 43m 39.48s ‏ 23.6″ 10′ ‎−35° 4.06 0.07 205 K3III
102350 57439 11h 46m 30.85s ‏ 42.1″ 10′ ‎−61° 4.11 −1.51 434 G0II متغیر دلتا قیفاووسی
2 Cen g 2 120323 67457 13h 49m 26.75s ‏ 02.3″ 27′ ‎−34° 4.19 0.51 177 M5III V806 Cen; semiregular variable
1 Cen i 1 119756 67153 13h 45m 41.57s ‏ 36.1″ 02′ ‎−33° 4.23 2.81 63 F3V
اچ‌دی ۱۱۱۹۶۸ n 111968 62896 12h 53m 26.15s ‏ 43.7″ 10′ ‎−40° 4.25 0.86 155 A4IV
ξ2 Cen ξ2 113791 64004 13h 06m 54.66s ‏ 22.4″ 54′ ‎−49° 4.27 −1.24 412 B1.5V
اچ‌دی ۱۰۲۷۷۶ j 102776 57669 11h 49m 41.09s ‏ 18.6″ 47′ ‎−63° 4.30 −1.44 459 B3V γ Cas variable
اچ‌دی ۱۲۵۲۸۸ v 125288 70069 14h 20m 19.55s ‏ 11.3″ 23′ ‎−56° 4.30 −3.50 1185 B6Ib
3 Cen A k 3 120709 67669 13h 51m 49.63s ‏ 38.5″ 59′ ‎−32° 4.32 −0.48 297 B5 V983 Cen; ستاره دوتایی, possible دوتایی گرفتی
اچ‌دی ۱۱۱۹۱۵ e 111915 62867 12h 53m 06.98s ‏ 35.7″ 56′ ‎−48° 4.33 −0.51 303 K3/K4III
υ2 Cen υ2 122223 68523 14h 01m 43.49s ‏ 12.1″ 36′ ‎−45° 4.34 −1.35 448 F6II
χ Cen χ 122980 68862 14h 06m 02.79s ‏ 46.5″ 10′ ‎−41° 4.36 −1.32 446 B2V β Cep variable
V761 Cen a 125823 70300 14h 23m 02.26s ‏ 42.4″ 30′ ‎−39° 4.41 −1.13 418 B2V SX Ari variable
V863 Cen 105382 59173 12h 08m 05.26s ‏ 40.5″ 39′ ‎−50° 4.46 −0.85 376 B2IIIne ستاره متغیر
B Cen B 102964 57803 11h 51m 08.75s ‏ 24.4″ 10′ ‎−45° 4.47 −1.30 464 K4III
J Cen J 116087 65271 13h 22m 37.98s ‏ 18.1″ 59′ ‎−60° 4.52 −0.66 354 B3V β Cep variable
اچ‌دی ۱۱۶۲۴۳ m 116243 65387 13h 24m 00.44s ‏ 08.2″ 32′ ‎−64° 4.52 0.04 257 G5III-IV
V831 Cen 114529 64425 13h 12m 17.63s ‏ 13.9″ 55′ ‎−59° 4.58 −0.55 346 B8V متغیر گرفتی
A Cen A 100673 56480 11h 34m 45.71s ‏ 50.9″ 15′ ‎−54° 4.62 −1.14 463 B9V
اچ‌دی ۱۱۰۰۷۳ l 110073 61789 12h 39m 52.56s ‏ 14.1″ 59′ ‎−39° 4.63 −0.55 355 B8II/III
M Cen M 119834 67234 13h 46m 39.37s ‏ 57.7″ 25′ ‎−51° 4.64 0.16 257 G8/K0III
اچ‌دی ۱۱۰۴۵۸ w 110458 62012 12h 42m 35.56s ‏ 46.9″ 48′ ‎−48° 4.66 0.85 188 K0III
اچ‌دی ۱۱۳۷۰۳ f 113703 63945 13h 06m 16.73s ‏ 47.7″ 27′ ‎−48° 4.71 −0.81 414 B5V
121474 68191 13h 57m 38.94s ‏ 11.8″ 41′ ‎−63° 4.71 0.68 209 K4III
123569 69191 14h 09m 54.96s ‏ 19.4″ 26′ ‎−53° 4.74 1.01 182 G8III ستاره دوتایی
4 Cen h 4 120955 67786 13h 53m 12.55s ‏ 39.3″ 55′ ‎−31° 4.75 −1.81 669 B4IV
125628 70264 14h 22m 37.12s ‏ 33.0″ 27′ ‎−58° 4.76 0.07 282 G8/K1 + F/G quadruple star
G Cen G 108257 60710 12h 26m 31.79s ‏ 02.2″ 27′ ‎−51° 4.82 −0.62 400 B3Vn
ξ1 Cen ξ1 113314 63724 13h 03m 33.35s ‏ 38.1″ 31′ ‎−49° 4.83 0.71 218 A0V
114613 64408 13h 12m 03.47s ‏ 11.3″ 48′ ‎−37° 4.85 3.29 67 G3V
اچ‌آر ۴۵۲۳ 102365 57443 11h 46m 32.25s ‏ 04.8″ 30′ ‎−40° 4.89 5.06 30 G3/G5V
اچ‌دی ۱۱۱۵۹۷ p 111597 62683 12h 50m 41.19s ‏ 57.4″ 59′ ‎−33° 4.90 −0.48 389 B9V
114837 64583 13h 14m 15.43s ‏ 10.3″ 06′ ‎−59° 4.90 3.62 59 F7IV
اچ‌دی ۱۲۹۶۸۵ c2 129685 72104 14h 44m 59.20s ‏ 30.6″ 11′ ‎−35° 4.92 0.91 207 A0V
101570 56986 11h 40m 53.65s ‏ 24.4″ 05′ ‎−62° 4.93 −1.82 729 G3Ib
Q Cen Q 118991 66821 13h 41m 44.81s ‏ 33.7″ 33′ ‎−54° 4.99 0.39 271 B8Vn+... ستاره دوتایی
98993 55588 11h 23m 12.70s ‏ 53.2″ 09′ ‎−36° 5.00 −2.10 858 K4III
101947 57175 11h 43m 31.20s ‏ 21.8″ 29′ ‎−62° 5.00 −4.48 2567 F9Ia
F Cen F 107079 60059 12h 18m 59.83s ‏ 34.7″ 08′ ‎−55° 5.01 −0.33 381 M1III
131120 72800 14h 52m 51.09s ‏ 11.2″ 48′ ‎−37° 5.02 −0.34 384 B7II/III
124367 69618 14h 14m 57.16s ‏ 09.9″ 05′ ‎−57° 5.03 −0.84 486 B4Vne
K Cen K 117150 65810 13h 29m 25.26s ‏ 54.4″ 09′ ‎−51° 5.04 −0.91 504 A0V
ο1 Cen ο1 100261 56243 11h 31m 46.07s ‏ 31.4″ 26′ ‎−59° 5.07 −4.91 3228 G0Ia ستاره نیمه‌متغیر
اچ‌دی ۱۱۵۳۱۰ r 115310 64803 13h 16m 53.11s ‏ 21.9″ 30′ ‎−31° 5.10 0.70 247 K0III
116713 65535 13h 26m 07.64s ‏ 17.9″ 45′ ‎−39° 5.11 1.09 207 Kp...
ο2 Cen ο2 100262 56250 11h 31m 48.81s ‏ 56.3″ 30′ ‎−59° 5.12 −4.97 3396 A3Ia متغیر آلفا ماکیانی
109536 61468 12h 35m 45.61s ‏ 19.0″ 01′ ‎−41° 5.12 2.43 113 A7III
99803 56000 11h 28m 35.11s ‏ 27.2″ 40′ ‎−42° 5.14 −1.27 625 B9V
101021 56656 11h 37m 00.80s ‏ 00.4″ 17′ ‎−61° 5.14 0.89 231 K1III
96616 54360 11h 07m 16.76s ‏ 19.6″ 38′ ‎−42° 5.15 0.45 283 Ap SrCrEu
101189 56754 11h 38m 07.37s ‏ 35.6″ 49′ ‎−61° 5.15 0.35 297 B9IV
104731 58803 12h 03m 39.31s ‏ 01.6″ 26′ ‎−42° 5.15 3.23 79 F6V
اچ‌دی ۱۱۹۹۲۱ z 119921 67244 13h 46m 56.36s ‏ 06.9″ 15′ ‎−36° 5.15 −0.44 428 A0V
H Cen H 112409 63210 12h 57m 04.38s ‏ 55.4″ 11′ ‎−51° 5.17 −0.67 479 B8V V945 Cen; متغیر
99453 55779 11h 25m 43.56s ‏ 20.3″ 58′ ‎−63° 5.18 2.99 89 F7V
99322 55756 11h 25m 29.53s ‏ 47.2″ 03′ ‎−36° 5.21 0.54 280 K0III
99556 55831 11h 26m 35.43s ‏ 54.6″ 06′ ‎−61° 5.22 −3.17 1552 B3IV
125158 70035 14h 19m 51.70s ‏ 21.9″ 16′ ‎−61° 5.22 1.80 158 Am
114474 64348 13h 11m 23.31s ‏ 06.6″ 22′ ‎−43° 5.24 1.09 221 K1/K2III
C2 Cen C2 100825 56573 11h 35m 55.56s ‏ 29.5″ 38′ ‎−47° 5.26 1.44 189 A7m
N Cen N 120642 67703 13h 52m 04.90s ‏ 41.3″ 48′ ‎−52° 5.26 0.03 363 B9Vn
102232 57371 11h 45m 44.00s ‏ 24.5″ 41′ ‎−45° 5.28 −1.62 782 B6III
D Cen D 106321 59654 12h 14m 02.73s ‏ 26.1″ 43′ ‎−45° 5.31 −0.89 566 K3III binary star
HD 107832 x1 107832 60449 12h 23m 35.45s ‏ 45.6″ 24′ ‎−35° 5.32 −0.17 409 B8/B9V
116457 65479 13h 25m 14.14s ‏ 06.3″ 29′ ‎−64° 5.32 2.35 128 F2III
131625 73049 14h 55m 44.69s ‏ 20.8″ 51′ ‎−33° 5.32 0.92 247 A0V
ω Cen ω 13h 26m 45.89s ‏ 36.7″ 28′ ‎−47° 5.33 18300 NGC 5139; خوشه ستاره‌ای کروی
E Cen E 105416 59184 12h 08m 14.73s ‏ 32.9″ 41′ ‎−48° 5.34 −0.95 590 A1V
97495 54746 11h 12m 33.15s ‏ 03.9″ 06′ ‎−49° 5.37 1.88 163 A2III
118978 66849 13h 42m 01.12s ‏ 13.4″ 47′ ‎−58° 5.38 −1.11 647 B9IV
100493 56391 11h 33m 37.26s ‏ 12.1″ 35′ ‎−40° 5.39 0.13 368 A2IV/V
102461 57512 11h 47m 19.17s ‏ 47.6″ 41′ ‎−57° 5.42 −1.59 821 K5III
HD 108541 u 108541 60855 12h 28m 22.49s ‏ 28.1″ 02′ ‎−39° 5.45 −0.13 427 B8/B9V
C3 Cen C3 101067 56700 11h 37m 34.05s ‏ 50.6″ 44′ ‎−47° 5.46 0.23 363 K2III
112213 63066 12h 55m 19.46s ‏ 56.5″ 54′ ‎−42° 5.46 −0.87 601 M0III
119971 67304 13h 47m 38.67s ‏ 14.4″ 19′ ‎−50° 5.46 −0.26 454 K2III
Sharmali Centauri 115823 65112 13h 20m 37.85s ‏ 52.0″ 44′ ‎−52° 5.47 0.05 396 B6V
100708 56497 11h 34m 57.00s ‏ 13.0″ 08′ ‎−49° 5.50 1.48 207 K1III/IV
105521 59232 12h 08m 54.60s ‏ 53.7″ 13′ ‎−41° 5.51 −3.52 2090 B3IV
HD 120987 y 120987 67819 13h 53m 32.82s ‏ 51.1″ 39′ ‎−35° 5.53 2.03 163 F3V
124147 69462 14h 13m 16.42s ‏ 56.3″ 39′ ‎−53° 5.53 −3.99 2608 K5III+...
101615 57013 11h 41m 19.86s ‏ 44.4″ 05′ ‎−43° 5.54 1.50 209 A0V
103101 57870 11h 52m 10.39s ‏ 16.2″ 59′ ‎−56° 5.56 0.46 341 B4III
125745 70243 14h 22m 19.74s ‏ 12.4″ 47′ ‎−34° 5.57 −2.31 1230 B8V
113778 63972 13h 06m 35.05s ‏ 18.3″ 35′ ‎−41° 5.59 0.51 339 K0II/III
118799 66656 13h 39m 48.59s ‏ 05.7″ 03′ ‎−40° 5.61 −0.41 522 K2/K3III
124433 69598 14h 14m 42.76s ‏ 14.8″ 50′ ‎−41° 5.61 −0.09 449 G8III
113852 64003 13h 06m 54.23s ‏ 42.6″ 51′ ‎−35° 5.63 1.39 229 A0V
118261 66438 13h 37m 12.20s ‏ 29.7″ 41′ ‎−61° 5.63 2.88 116 F6V
100378 56319 11h 32m 48.14s ‏ 10.8″ 26′ ‎−40° 5.64 −0.47 544 M1III
C1 Cen C1 100733 56518 11h 35m 13.36s ‏ 21.2″ 22′ ‎−47° 5.64 −0.87 652 M3III متغیر نیمه منظم
121190 67973 13h 55m 12.17s ‏ 38.8″ 09′ ‎−52° 5.66 0.56 342 B8V
128974 71783 14h 41m 01.41s ‏ 05.4″ 08′ ‎−36° 5.67 −0.61 588 Ap Si
102878 57741 11h 50m 27.28s ‏ 57.8″ 38′ ‎−62° 5.68 −4.19 3075 A3Iab
116835 65593 13h 26m 56.12s ‏ 51.2″ 29′ ‎−41° 5.69 −3.26 2012 K3III
111588 62703 12h 50m 57.90s ‏ 14.6″ 47′ ‎−52° 5.70 0.35 382 A5V
113902 64053 13h 07m 38.32s ‏ 35.0″ 27′ ‎−53° 5.70 0.71 324 B8V
HD 108114 x2 108114 60610 12h 25m 21.76s ‏ 11.0″ 11′ ‎−35° 5.71 0.16 420 B9IV/V
118767 66666 13h 39m 59.90s ‏ 00.0″ 57′ ‎−49° 5.74 −0.37 543 M8III
128207 71453 14h 36m 44.15s ‏ 41.5″ 12′ ‎−40° 5.74 0.19 419 B8V
97651 54840 11h 13m 39.41s ‏ 54.9″ 13′ ‎−53° 5.75 0.07 446 K2III
105509 59229 12h 08m 53.84s ‏ 33.2″ 19′ ‎−44° 5.75 0.75 326 A3III
109409 61379 12h 34m 42.46s ‏ 21.1″ 40′ ‎−44° 5.76 3.50 92 G4IV
115912 65144 13h 20m 57.76s ‏ 48.2″ 52′ ‎−46° 5.76 0.44 377 K1III
97576 54811 11h 13m 14.69s ‏ 20.0″ 22′ ‎−44° 5.77 −1.29 840 K5/M0III
106231 59607 12h 13m 25.06s ‏ 45.0″ 55′ ‎−38° 5.77 −3.21 2037 B4III
120640 67663 13h 51m 47.23s ‏ 55.1″ 53′ ‎−46° 5.77 −2.01 1173 B2Vp
109573 61498 12h 36m 01.07s ‏ 10.0″ 52′ ‎−39° 5.78 1.65 219 A0V
114435 64332 13h 11m 08.94s ‏ 58.2″ 13′ ‎−42° 5.78 0.97 299 F7IV
107860 60463 12h 23m 44.79s ‏ 40.9″ 54′ ‎−38° 5.79 0.68 342 B8/B9V
118666 66681 13h 40m 10.80s ‏ 35.6″ 34′ ‎−64° 5.79 1.59 226 F3III-IV
99574 55849 11h 26m 47.30s ‏ 35.8″ 09′ ‎−53° 5.80 −0.61 625 K0III+...
116084 65247 13h 22m 16.29s ‏ 58.6″ 10′ ‎−52° 5.81 −5.19 5175 B2.5Ib
99022 55581 11h 23m 08.17s ‏ 45.7″ 46′ ‎−56° 5.82 −0.69 653 A4:p
115331 64822 13h 17m 13.92s ‏ 46.0″ 58′ ‎−43° 5.82 1.99 190 Am
121416 68079 13h 56m 19.89s ‏ 33.8″ 35′ ‎−46° 5.82 1.12 284 K0IV
120991 67861 13h 53m 57.25s ‏ 41.4″ 07′ ‎−47° 5.83 B2IIIe
100929 56606 11h 36m 22.38s ‏ 08.8″ 03′ ‎−61° 5.84 −2.42 1462 B2.5IV
110287 61916 12h 41m 23.04s ‏ 44.6″ 08′ ‎−46° 5.84 −1.10 797 K3II
114971 64623 13h 14m 43.36s ‏ 24.5″ 57′ ‎−48° 5.84 1.34 259 K0IV
131432 72959 14h 54m 37.92s ‏ 02.0″ 18′ ‎−33° 5.85 −1.10 801 K2III
99333 55763 11h 25m 33.13s ‏ 51.2″ 44′ ‎−37° 5.87 −0.23 541 M3III
111032 62360 12h 46m 46.22s ‏ 55.5″ 18′ ‎−33° 5.87 0.52 384 K3III
120908 67836 13h 53m 43.11s ‏ 23.8″ 22′ ‎−53° 5.87 −1.97 1203 B5III
127971 71353 14h 35m 31.50s ‏ 02.6″ 31′ ‎−41° 5.88 0.68 358 B6V
132604 73493 15h 01m 13.07s ‏ 29.9″ 03′ ‎−38° 5.88 0.51 387 K2/K3III
103516 58103 11h 55m 00.02s ‏ 45.0″ 16′ ‎−63° 5.89 −3.59 2567 A3Ib
112164 63033 12h 54m 58.71s ‏ 05.1″ 09′ ‎−44° 5.89 2.89 130 G2IV
130328 72432 14h 48m 38.06s ‏ 04.5″ 38′ ‎−36° 5.89 0.19 449 M5III
114772 64515 13h 13m 23.38s ‏ 59.2″ 41′ ‎−50° 5.90 0.88 329 B9V
130055 72296 14h 47m 05.06s ‏ 25.6″ 17′ ‎−38° 5.90 −0.25 554 K3III
111884 62861 12h 53m 04.26s ‏ 08.9″ 57′ ‎−54° 5.91 0.59 379 K3III
114835 64580 13h 14m 12.15s ‏ 02.1″ 41′ ‎−58° 5.91 0.80 344 K0/K1III
118354 66454 13h 37m 23.50s ‏ 40.2″ 25′ ‎−46° 5.91 0.52 389 B8V
119938 67292 13h 47m 27.58s ‏ 57.6″ 14′ ‎−50° 5.92 2.03 196 A3m...
121853 68333 13h 59m 17.46s ‏ 10.6″ 22′ ‎−50° 5.92 0.86 335 G8/K0III
122438 68670 14h 03m 26.58s ‏ 48.2″ 12′ ‎−56° 5.93 −0.13 530 K2III
125283 69995 14h 19m 23.91s ‏ 10.1″ 00′ ‎−37° 5.93 1.75 223 A1V
101541 56970 11h 40m 42.49s ‏ 06.8″ 58′ ‎−53° 5.95 −1.62 1065 M1III
118338 66427 13h 37m 06.05s ‏ 35.4″ 08′ ‎−44° 5.96 0.65 376 G8/K0III
119250 66924 13h 42m 55.06s ‏ 03.4″ 24′ ‎−41° 5.96 0.79 352 K0III
119361 66984 13h 43m 40.10s ‏ 03.0″ 04′ ‎−42° 5.96 −2.48 1590 B8III
123515 69174 14h 09m 35.06s ‏ 16.7″ 30′ ‎−51° 5.96 −0.17 548 B9IV
101883 57165 11h 43m 27.20s ‏ 24.4″ 11′ ‎−37° 5.98 −0.34 598 K3III
113823 64033 13h 07m 24.31s ‏ 37.8″ 51′ ‎−59° 5.98 −1.91 1235 B9IV+...
111774 62786 12h 51m 56.95s ‏ 49.4″ 40′ ‎−39° 5.99 0.22 465 B7/B8V
127193 70987 14h 31m 10.84s ‏ 11.2″ 52′ ‎−38° 5.99 0.86 346 K1III
108759 60979 12h 29m 57.88s ‏ 09.1″ 44′ ‎−41° 6.00 −1.25 918 M2II/III
115842 65129 13h 20m 48.34s ‏ 02.5″ 48′ ‎−55° 6.00 B0.5Ia
118520 66575 13h 38m 48.96s ‏ 21.7″ 37′ ‎−57° 6.00 −1.89 1235 G5Ib
119159 66925 13h 42m 56.12s ‏ 04.7″ 46′ ‎−56° 6.00 −3.85 3047 B0.5III
121384 68101 13h 56m 32.99s ‏ 14.8″ 42′ ‎−54° 6.00 3.09 124 G8V
112935 63490 13h 00m 32.71s ‏ 18.3″ 30′ ‎−33° 6.01 3.00 131 F3V
104081 58453 11h 59m 10.88s ‏ 48.3″ 41′ ‎−51° 6.04 −1.04 849 K1/K2II
128488 71581 14h 38m 19.34s ‏ 38.9″ 47′ ‎−38° 6.04 −0.38 627 K3III
103400 58041 11h 54m 11.51s ‏ 36.7″ 24′ ‎−57° 6.05 −2.07 1370 A0/A1III
114365 64320 13h 10m 58.47s ‏ 00.7″ 34′ ‎−52° 6.05 0.94 343 Ap
3 Cen B k 3 120710 13h 51m 50.10s ‏ 41.0″ 59′ ‎−32° 6.06 component of the 3 Cen system
131774 73107 14h 56m 30.87s ‏ 12.2″ 38′ ‎−32° 6.06 −0.08 551 K3III
105776 59353 12h 10m 33.78s ‏ 13.0″ 52′ ‎−37° 6.07 1.79 234 A5V
127624 71154 14h 33m 09.62s ‏ 53.9″ 42′ ‎−30° 6.07 0.56 412 K0III
122532 68673 14h 03m 27.49s ‏ 23.9″ 25′ ‎−41° 6.08 −0.06 552 B8 Si
124195 69491 14h 13m 39.84s ‏ 32.2″ 37′ ‎−54° 6.09 −1.55 1101 B5V
98892 55528 11h 22m 23.15s ‏ 45.1″ 38′ ‎−44° 6.10 0.99 344 G8III
101995 57211 11h 43m 52.82s ‏ 41.7″ 52′ ‎−62° 6.10 0.68 396 A2III/IV
108063 60591 12h 25m 08.62s ‏ 51.3″ 30′ ‎−42° 6.10 2.49 172 G4IV
120759 67696 13h 52m 01.00s ‏ 08.9″ 37′ ‎−31° 6.11 2.46 175 F5/F6V
97550 54783 11h 12m 56.74s ‏ 10.0″ 44′ ‎−49° 6.12 −0.72 760 G8II/III
122210 68493 14h 01m 19.08s ‏ 19.0″ 13′ ‎−40° 6.12 −0.84 805 K1III
99171 55667 11h 24m 22.06s ‏ 08.8″ 40′ ‎−42° 6.13 −3.74 3075 B2IV-V
103637 58177 11h 55m 54.73s ‏ 22.1″ 41′ ‎−39° 6.13 0.27 484 K0III
128152 71429 14h 36m 24.14s ‏ 50.5″ 35′ ‎−39° 6.13 0.69 400 K1III
117597 66019 13h 32m 05.39s ‏ 55.5″ 23′ ‎−38° 6.14 0.91 363 K1III
121336 68080 13h 56m 19.99s ‏ 56.5″ 07′ ‎−54° 6.14 0.37 466 A1V
106922 59950 12h 17m 47.29s ‏ 38.3″ 05′ ‎−36° 6.15 0.27 488 A0V
102397 57497 11h 47m 07.02s ‏ 24.5″ 54′ ‎−35° 6.16 0.34 475 G8III
114873 64557 13h 13m 57.80s ‏ 21.0″ 08′ ‎−43° 6.16 1.00 351 K5II
115050 64651 13h 15m 09.49s ‏ 16.9″ 22′ ‎−36° 6.17 0.40 464 K1III
116278 65311 13h 23m 08.64s ‏ 23.6″ 11′ ‎−33° 6.17 −0.58 731 M2III
121056 67851 13h 53m 52.27s ‏ 51.1″ 18′ ‎−35° 6.17 2.13 210 K0III
132096 73279 14h 58m 36.59s ‏ 25.1″ 54′ ‎−39° 6.17 0.92 365 K1III
114630 64478 13h 12m 55.71s ‏ 58.8″ 48′ ‎−59° 6.18 3.18 130 G0V
115529 64933 13h 18m 34.89s ‏ 08.7″ 17′ ‎−51° 6.18 −0.30 644 A0V
116197 65288 13h 22m 52.50s ‏ 35.6″ 56′ ‎−47° 6.18 −1.24 994 A4V
122510 68641 14h 03m 01.71s ‏ 03.1″ 41′ ‎−31° 6.18 3.27 125 F6V
123004 68872 14h 06m 10.91s ‏ 29.8″ 05′ ‎−43° 6.18 0.00 561 G8III
114707 64472 13h 12m 50.86s ‏ 59.0″ 41′ ‎−42° 6.19 −0.24 629 K0III
123445 69113 14h 08m 51.90s ‏ 14.7″ 28′ ‎−43° 6.19 −0.51 713 B9V
115778 65108 13h 20m 35.06s ‏ 21.9″ 46′ ‎−59° 6.20 0.80 392 F3/F5II
122844 68842 14h 05m 46.53s ‏ 09.5″ 40′ ‎−54° 6.20 0.62 425 A5III/IV
132763 73559 15h 01m 58.10s ‏ 31.7″ 21′ ‎−34° 6.21 0.81 393 A8/A9III/IV
97866 54929 11h 14m 54.13s ‏ 01.3″ 44′ ‎−43° 6.22 −2.40 1725 K4III
100826 56550 11h 35m 42.34s ‏ 16.3″ 17′ ‎−61° 6.23 −4.42 4405 A0Ib
105920 59439 12h 11m 31.67s ‏ 33.0″ 21′ ‎−51° 6.23 2.59 174 G6III+...
98161 55130 11h 17m 12.06s ‏ 51.8″ 00′ ‎−38° 6.24 1.96 234 A1V
106572 59785 12h 15m 30.71s ‏ 46.2″ 54′ ‎−41° 6.24 1.10 347 K0III
107998 60549 12h 24m 44.77s ‏ 02.8″ 23′ ‎−41° 6.24 0.32 498 K2/K3III
113523 63820 13h 04m 48.25s ‏ 46.6″ 11′ ‎−41° 6.24 −1.54 1173 M3/M4III
108309 60729 12h 26m 48.71s ‏ 46.8″ 54′ ‎−48° 6.25 4.12 87 G5IV-V
102150 57322 11h 45m 12.66s ‏ 11.5″ 04′ ‎−49° 6.26 0.24 521 K1III
103746 58242 11h 56m 44.02s ‏ 20.8″ 04′ ‎−47° 6.26 2.60 176 F3IV-V
111519 62655 12h 50m 19.53s ‏ 34.4″ 27′ ‎−48° 6.26 0.04 571 A0V
111790 62821 12h 52m 24.61s ‏ 47.7″ 49′ ‎−53° 6.26 −1.36 1090 G8Ib/II
97413 54718 11h 12m 10.24s ‏ 00.4″ 16′ ‎−46° 6.27 1.29 322 A1V
116862 65630 13h 27m 20.66s ‏ 52.6″ 22′ ‎−49° 6.27 −2.98 2312 B3IV
96407 54264 11h 06m 05.74s ‏ 45.9″ 12′ ‎−51° 6.28 0.77 412 G6IV
100198 56201 11h 31m 15.05s ‏ 42.5″ 16′ ‎−61° 6.28 −4.49 4657 A3Iae
118781 66645 13h 39m 40.85s ‏ 51.2″ 44′ ‎−39° 6.29 −1.39 1120 M3/M4III
98096 55068 11h 16m 27.94s ‏ 48.6″ 52′ ‎−45° 6.30 2.58 181 F3V
100911 56632 11h 36m 40.74s ‏ 13.9″ 14′ ‎−37° 6.30 0.69 432 A1V
128713 71746 14h 40m 32.77s ‏ 26.7″ 26′ ‎−56° 6.30 −1.15 1006 K0/K1II
131117 72772 14h 52m 33.33s ‏ 37.8″ 34′ ‎−30° 6.30 3.29 130 G0/G1V
96484 54291 11h 06m 27.57s ‏ 24.3″ 57′ ‎−50° 6.31 1.05 367 K2II
111775 62799 12h 52m 05.47s ‏ 39.5″ 05′ ‎−48° 6.31 0.48 479 A0IV
116836 65606 13h 27m 06.40s ‏ 37.3″ 08′ ‎−49° 6.31 −1.27 1069 A0III/IV
124580 69671 14h 15m 38.58s ‏ 01.5″ 00′ ‎−45° 6.31 4.69 69 F9V
101545 56961 11h 40m 37.01s ‏ 05.2″ 34′ ‎−62° 6.32 −3.36 2810 O9.5Ib
114461 64395 13h 11m 53.07s ‏ 10.7″ 18′ ‎−63° 6.32 F0II
117919 66236 13h 34m 28.99s ‏ 19.7″ 16′ ‎−48° 6.32 −0.42 726 B8III
126386 70580 14h 26m 13.53s ‏ 06.5″ 19′ ‎−42° 6.33 1.41 314 K3III
120672 67648 13h 51m 36.58s ‏ 58.8″ 25′ ‎−36° 6.34 2.45 195 F6V
123335 69122 14h 08m 56.27s ‏ 36.0″ 16′ ‎−59° 6.34 −1.24 1069 B5IV
104080 58452 11h 59m 10.71s ‏ 55.9″ 49′ ‎−45° 6.36 0.49 487 B8/B9V
126475 70626 14h 26m 49.89s ‏ 26.2″ 52′ ‎−39° 6.36 0.62 458 B9V
131752 73116 14h 56m 35.78s ‏ 57.5″ 24′ ‎−39° 6.36 0.96 393 A0/A1V
116226 65303 13h 23m 02.61s ‏ 46.0″ 33′ ‎−48° 6.37 −2.33 1791 B6IV
109312 61328 12h 33m 59.26s ‏ 34.9″ 54′ ‎−49° 6.38 2.24 220 F5IV-V
110653 62128 12h 43m 58.66s ‏ 56.9″ 20′ ‎−36° 6.38 −0.99 973 B8/B9V
129161 71853 14h 41m 51.25s ‏ 59.2″ 55′ ‎−30° 6.38 −1.22 1079 Asp...
107833 60454 12h 23m 36.76s ‏ 08.5″ 18′ ‎−39° 6.39 1.01 389 F2V
122879 68902 14h 06m 25.16s ‏ 57.2″ 42′ ‎−59° 6.39 B0Ia
123151 69065 14h 08m 14.27s ‏ 28.9″ 12′ ‎−63° 6.39 1.03 384 G8/K0III
R Cen 124601 14h 16m 34.20s ‏ 50.0″ 54′ ‎−59° 6.39 متغیر میرا; H2O میزر
127152 70966 14h 30m 56.63s ‏ 42.4″ 50′ ‎−40° 6.39 −1.15 1048 K3III
127724 71333 14h 35m 17.08s ‏ 56.1″ 00′ ‎−60° 6.39 0.03 609 K2III
109675 61557 12h 36m 46.65s ‏ 07.3″ 20′ ‎−50° 6.40 1.19 359 A0V
116873 65621 13h 27m 14.67s ‏ 45.7″ 09′ ‎−40° 6.40 0.69 452 G8/K0III
119796 67261 13h 47m 10.87s ‏ 22.9″ 35′ ‎−62° 6.40 −6.36 11643 A7V
124454 69655 14h 15m 21.33s ‏ 35.7″ 30′ ‎−53° 6.40 −0.99 979 K3III
118384 66521 13h 38m 07.63s ‏ 52.5″ 24′ ‎−58° 6.41 0.60 472 K1III
119727 67199 13h 46m 14.54s ‏ 59.9″ 40′ ‎−54° 6.42 1.35 337 A1V
110575 62081 12h 43m 26.24s ‏ 40.1″ 10′ ‎−40° 6.43 2.15 235 A7III
113602 63883 13h 05m 30.83s ‏ 56.5″ 06′ ‎−52° 6.43 −1.21 1101 M1III
119193 66923 13h 42m 54.64s ‏ 24.7″ 47′ ‎−50° 6.43 −0.89 948 M0III
120457 67537 13h 50m 19.39s ‏ 03.0″ 54′ ‎−39° 6.43 1.17 367 K1III
123247 69011 14h 07m 40.84s ‏ 14.3″ 42′ ‎−48° 6.43 1.41 330 B9V
96660 54380 11h 07m 34.15s ‏ 24.1″ 38′ ‎−48° 6.44 0.29 553 K3III
113537 63849 13h 05m 06.70s ‏ 00.6″ 07′ ‎−47° 6.44 1.20 364 F5III
119419 67036 13h 44m 16.03s ‏ 44.7″ 00′ ‎−51° 6.44 1.18 367 A0p
99953 56050 11h 29m 15.14s ‏ 14.2″ 33′ ‎−63° 6.45 −4.45 4939 B2Ia
123227 69012 14h 07m 41.56s ‏ 04.3″ 52′ ‎−49° 6.45 3.42 132 G3V
132238 73341 14h 59m 13.94s ‏ 52.3″ 52′ ‎−37° 6.45 0.03 626 B8V
98176 55133 11h 17m 14.37s ‏ 03.5″ 56′ ‎−41° 6.46 1.01 401 A0V
101205 56769 11h 38m 20.37s ‏ 21.9″ 22′ ‎−63° 6.46 O8var
103437 58057 11h 54m 26.06s ‏ 56.7″ 44′ ‎−37° 6.46 3.12 152 F7V
118010 66254 13h 34m 43.61s ‏ 39.0″ 18′ ‎−33° 6.46 −0.75 903 K2III
126610 70798 14h 28m 43.50s ‏ 51.1″ 11′ ‎−59° 6.46 A0II/III
104839 58859 12h 04m 16.74s ‏ 21.0″ 28′ ‎−51° 6.48 1.10 388 B9V
112381 63204 12h 56m 58.26s ‏ 14.3″ 35′ ‎−54° 6.48 1.46 329 A0p
116338 65372 13h 23m 52.19s ‏ 21.8″ 49′ ‎−49° 6.48 0.91 424 G8III
118319 66405 13h 36m 50.58s ‏ 03.9″ 28′ ‎−34° 6.48 0.47 519 K0III
121901 68413 14h 00m 17.47s ‏ 51.4″ 28′ ‎−61° 6.49 2.42 213 F1III-IV
99145 55645 11h 23m 56.54s ‏ 49.4″ 52′ ‎−57° 6.50 0.32 561 M0III
89 Cen 89 104747 58799 12h 03m 36.62s ‏ 32.3″ 00′ ‎−39° 6.51 3.17 152 F7V
T Cen 119090 66825 13h 41m 45.58s ‏ 50.6″ 35′ ‎−33° 6.58 −2.43 2063 M3e متغیر نیمه‌منظم
اچ‌دی ۱۱۴۷۲۹ 114729 64459 13h 12m 44.26s ‏ 24.1″ 52′ ‎−31° 6.69 3.97 114 G3V یک سیاره دارد(b)
اچ‌دی ۱۱۷۶۱۸ 117618 66047 13h 32m 25.56s ‏ 16.9″ 16′ ‎−47° 7.18 4.28 124 G2V یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۱۷۲۰۷ 117207 65808 13h 29m 21.11s ‏ 15.6″ 34′ ‎−35° 7.26 4.67 108 G8IV-V یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۰۲۱۱۷ 102117 57291 11h 44m 50.46s ‏ 13.4″ 42′ ‎−58° 7.47 3.98 137 G6V یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۲۱۵۰۴ 121504 68162 13h 57m 17.24s ‏ 24.5″ 02′ ‎−56° 7.54 4.29 145 G2V یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۰۹۷۴۹ 109749 61595 12h 37m 16.38s ‏ 43.6″ 48′ ‎−40° 8.10 4.24 192 G3V یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۰۱۹۳۰ 101930 57172 11h 43m 30.11s ‏ 24.8″ 00′ ‎−58° 8.21 5.79 99 K1V یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۱۴۳۸۶ 114386 64295 13h 10m 39.82s ‏ 17.2″ 03′ ‎−35° 8.73 6.49 91 K3V یک سیاره دارد (b)
پروکسیما قنطورس 70890 14h 29m 42.95s ‏ 46.1″ 40′ ‎−62° 11.05 15.49 4.22 M5.5V V645 Cen; nearest star; ستاره شراره‌دار; a component of a triple Alpha Centauri سامانه ستاره‌ای
بی‌پی‌ام ۳۷۰۹۳ 12h 38m 49.93s ‏ 01.2″ 48′ ‎−49° 13.96 13.02 50 DA کوتوله سفید, variable
۲ام۱۲۰۷ 12h 07m 33.47s ‏ 54.0″ 32′ ‎−39° 192 M8V 2MASSW J1207334-393254; کوتوله قهوه‌ای؛ یک سیاره داردt ۲ام۱۲۰۷b

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on 2006-12-26.