فهرست ستاره‌های مارافسای

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی مارافسای است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Oph α 55 159561 86032 17h 34m 56.00s ‏ 38.1″ 33′ ‎+12° 2.08 1.30 47 A5III Ras Alhague, Rasalhague
η Oph η 35 155125 84012 17h 10m 22.66s ‏ 30.5″ 43′ ‎−15° 2.43 0.37 84 A2.5Va Sabik
ζ Oph ζ 13 149757 81377 16h 37m 09.53s ‏ 01.7″ 34′ ‎−10° 2.54 −3.20 458 O9.5V Fieht, Han
δ Oph δ 1 146051 79593 16h 14m 20.77s ‏ 38.3″ 41′ ‎−03° 2.73 −0.86 170 M1III Yed Prior, Yad, Jed Prior
β Oph β 60 161096 86742 17h 43m 28.38s ‏ 00.9″ 34′ ‎+04° 2.76 0.76 82 K2III Cebalrai, Celbalrai, Celb-al-Rai, Kelb Alrai, Cheleb
κ Oph κ 27 153210 83000 16h 57m 40.27s ‏ 30.2″ 22′ ‎+09° 3.19 1.09 86 K2IIIvar Helkath
ε Oph ε 2 146791 79882 16h 18m 19.24s ‏ 33.4″ 41′ ‎−04° 3.23 0.64 107 G8III Yed Posterior, Yad, Jed Posterior
θ Oph θ 42 157056 84970 17h 22m 00.58s ‏ 58.2″ 59′ ‎−24° 3.27 −2.92 563 B2IV Imad, Emad, Kaki
ν Oph ν 64 163917 88048 17h 59m 01.60s ‏ 24.1″ 46′ ‎−09° 3.32 −0.03 153 K0III Sinistra
72 Oph 72 165777 88771 18h 07m 21.02s ‏ 49.2″ 33′ ‎+09° 3.71 1.69 83 A4IVs Phorbaceus
γ Oph γ 62 161868 87108 17h 47m 53.57s ‏ 26.9″ 42′ ‎+02° 3.75 1.43 95 A0V Al Durajah
λ Oph λ 10 148857 80883 16h 30m 54.84s ‏ 02.8″ 59′ ‎+01° 3.82 0.28 166 A2V Marfik, Marfic, Marsic
67 Oph 67 164353 88192 18h 00m 38.72s ‏ 53.7″ 55′ ‎+02° 3.93 −4.26 1417 B5Ib Fellah
70 Oph p 70 165341 88601 18h 05m 27.21s ‏ 08.8″ 30′ ‎+02° 4.03 5.50 17 K0V SB nearby
44 Oph b 44 157792 85340 17h 26m 22.22s ‏ 30.1″ 10′ ‎−24° 4.16 2.11 84 A3IV:m
χ Oph χ 7 148184 80569 16h 27m 01.44s ‏ 22.3″ 27′ ‎−18° 4.22 −1.66 489 B2Vne
45 Oph d 45 157919 85423 17h 27m 21.26s ‏ 00.1″ 52′ ‎−29° 4.28 1.61 111 F3III
φ Oph φ 8 148786 80894 16h 31m 08.39s ‏ 45.5″ 36′ ‎−16° 4.29 0.25 210 G8/K0III
36 Oph A 36 155885 84405 17h 15m 21.29s ‏ 00.2″ 36′ ‎−26° 4.33 5.44 20 K2:III: nearby سه ستاره
σ Oph σ 49 157999 85355 17h 26m 30.88s ‏ 25.2″ 08′ ‎+04° 4.34 −3.44 1173 K3IIvar
ι Oph ι 25 152614 82673 16h 54m 00.50s ‏ 55.6″ 09′ ‎+10° 4.39 0.11 234 B8V
ξ Oph ξ 40 156897 84893 17h 21m 00.21s ‏ 44.8″ 06′ ‎−21° 4.39 3.19 57 F2/F3V
68 Oph 68 164577 88290 18h 01m 45.19s ‏ 18.4″ 18′ ‎+01° 4.42 −0.13 265 A2Vn
ω Oph ω 9 148898 80975 16h 32m 08.19s ‏ 59.3″ 27′ ‎−21° 4.45 0.80 175 Ap
ψ Oph ψ 4 147700 80343 16h 24m 06.20s ‏ 14.0″ 02′ ‎−20° 4.48 0.79 178 K0III
47 Oph 47 157950 85365 17h 26m 37.94s ‏ 11.4″ 05′ ‎−05° 4.53 2.14 98 F3V
ρ Oph ρ 5 147933 80473 16h 25m 35.12s ‏ 49.6″ 26′ ‎−23° 4.57 −0.84 394 B2V
μ Oph μ 57 159975 86284 17h 37m 50.72s ‏ 07.4″ 07′ ‎−08° 4.58 −1.55 549 B8II-IIIMNp
υ Oph υ 3 148367 80628 16h 27m 48.23s ‏ 18.1″ 22′ ‎−08° 4.62 1.75 122 A3m
20 Oph 20 151769 82369 16h 49m 49.97s ‏ 58.1″ 46′ ‎−10° 4.64 1.80 121 F7IV
71 Oph 71 165760 88765 18h 07m 18.35s ‏ 01.7″ 44′ ‎+08° 4.64 0.33 238 G8III-IV
41 Oph 41 156266 84514 17h 16m 36.71s ‏ 42.5″ 26′ ‎−00° 4.72 0.60 218 K2III
τ Oph τ 69 164764 88404 18h 03m 04.91s ‏ 48.9″ 10′ ‎−08° 4.77 1.19 170 F5V+...
51 Oph c 51 158643 85755 17h 31m 24.95s ‏ 45.3″ 57′ ‎−23° 4.78 −0.80 426 A0V
66 Oph 66 164284 88149 18h 00m 15.80s ‏ 07.1″ 22′ ‎+04° 4.79 −1.79 676 B2Ve
30 Oph 30 153687 83262 17h 01m 03.63s ‏ 20.8″ 13′ ‎−04° 4.82 −0.63 402 K4III
74 Oph 74 168656 89918 18h 20m 52.06s ‏ 37.7″ 22′ ‎+03° 4.85 0.27 269 G8III
58 Oph 58 160915 86736 17h 43m 25.85s ‏ 59.1″ 40′ ‎−21° 4.86 3.64 57 F6/F7V
24 Sco 24 150416 81724 16h 41m 34.40s ‏ 31.8″ 44′ ‎−17° 4.91 −0.48 391 G8II/III
HD 156681 e 156681 84671 17h 18m 36.99s ‏ 53.0″ 51′ ‎+10° 5.03 −1.60 691 K4II-III
36 Oph A 36 155886 17h 15m 20.80s ‏ 05.0″ 36′ ‎−26° 5.07 component of the 36 Oph system
ο Oph ο 39 156349 84626 17h 18m 00.72s ‏ 12.8″ 17′ ‎−24° 5.14 −0.09 363 K:...
23 Oph 23 152601 82730 16h 54m 35.71s ‏ 14.1″ 09′ ‎−06° 5.23 0.82 248 K2III
148349 80620 16h 27m 43.46s ‏ 51.2″ 35′ ‎−07° 5.24 −0.72 507 M2 comp
τ Oph τ 69 164765 18h 03m 04.90s ‏ 50.0″ 10′ ‎−08° 5.24
43 Oph 43 157236 85084 17h 23m 21.59s ‏ 33.9″ 08′ ‎−28° 5.30 −1.02 599 K4/K5III
158614 85667 17h 30m 23.87s ‏ 45.0″ 03′ ‎−01° 5.31 4.23 54 G8IV-V
37 Oph 37 155644 84177 17h 12m 27.81s ‏ 06.8″ 35′ ‎+10° 5.32 −1.56 776 M2III
171802 91217 18h 36m 27.84s ‏ 22.1″ 07′ ‎+09° 5.38 2.43 127 F5III
148513 80693 16h 28m 33.98s ‏ 54.6″ 39′ ‎+00° 5.41 −0.15 422 K4IIIp
158352 85537 17h 28m 49.69s ‏ 50.1″ 19′ ‎+00° 5.41 1.41 206 A8V
168387 89772 18h 19m 09.56s ‏ 35.1″ 15′ ‎+07° 5.41 2.15 147 K2III
155078 83962 17h 09m 47.92s ‏ 22.9″ 31′ ‎−10° 5.43 2.40 132 F5IV
171834 91237 18h 36m 39.09s ‏ 19.8″ 40′ ‎+06° 5.43 2.92 103 F3V
163532 87847 17h 56m 47.75s ‏ 54.5″ 04′ ‎−04° 5.44 −0.14 426 G9III
166460 89065 18h 10m 40.29s ‏ 27.4″ 19′ ‎+03° 5.50 −0.01 412 K2III
21 Oph 21 152127 82480 16h 51m 24.94s ‏ 57.5″ 12′ ‎+01° 5.51 0.39 345 A2Vs
150453 81754 16h 41m 53.67s ‏ 28.1″ 55′ ‎−19° 5.55 2.41 139 F3V
24 Oph 24 152849 82925 16h 56m 48.04s ‏ 01.2″ 09′ ‎−23° 5.57 0.34 363 A0V
158837 85749 17h 31m 21.35s ‏ 28.1″ 43′ ‎+02° 5.57 0.28 373 G8III
159170 85922 17h 33m 29.87s ‏ 40.5″ 44′ ‎−05° 5.61 2.19 158 A5V
154445 83635 17h 05m 32.26s ‏ 31.4″ 53′ ‎−00° 5.63 −1.22 765 B1V
169689 90313 18h 25m 38.80s ‏ 55.3″ 01′ ‎+08° 5.64 −1.33 807 G8III-IV+..
148604 80793 16h 29m 46.90s ‏ 03.2″ 33′ ‎−14° 5.66 1.09 268 G5III/IV
166285 89000 18h 09m 54.01s ‏ 13.1″ 07′ ‎+03° 5.67 2.31 153 F5V
73 Oph 73 166233 88964 18h 09m 33.86s ‏ 35.8″ 59′ ‎+03° 5.71 2.17 166 F2V
14 Oph 14 150557 81734 16h 41m 42.54s ‏ 52.0″ 10′ ‎+01° 5.74 2.21 165 F2.7III-IV
26 Oph 26 153363 83196 17h 00m 09.48s ‏ 20.2″ 59′ ‎−24° 5.74 3.13 108 F3V
12 Oph 12 149661 81300 16h 36m 21.18s ‏ 25.8″ 19′ ‎−02° 5.77 5.82 32 K2V V2133 Oph; BY Dra variable
157617 85139 17h 23m 57.61s ‏ 09.3″ 51′ ‎+08° 5.77 −1.82 1076 K1III
162917 87558 17h 53m 14.26s ‏ 04.5″ 06′ ‎+06° 5.77 3.29 102 F4IV-V
53 Oph f 53 159480 85998 17h 34m 36.69s ‏ 12.2″ 35′ ‎+09° 5.80 0.70 342 A2V
157527 85207 17h 24m 42.04s ‏ 29.1″ 26′ ‎−21° 5.82 0.99 302 K0III
163472 87812 17h 56m 18.40s ‏ 13.3″ 40′ ‎+00° 5.82 −1.21 830 B2IV-V
152311 82621 16h 53m 25.26s ‏ 55.8″ 24′ ‎−20° 5.86 3.63 91 G5IV
164064 88101 17h 59m 36.76s ‏ 15.3″ 49′ ‎−04° 5.86 −0.29 553 K5III
153336 83176 16h 59m 57.70s ‏ 31.8″ 05′ ‎−25° 5.88 0.03 482 M1/M2III
U Oph 38 156247 84500 17h 16m 31.72s ‏ 38.1″ 12′ ‎+01° 5.89 −0.46 606 B5Vnn
162774 87491 17h 52m 35.46s ‏ 18.2″ 18′ ‎+01° 5.91 0.75 351 K5III
ρ Oph ρ 5 147934 16h 25m 35.10s ‏ 46.0″ 26′ ‎−23° 5.92
163624 87875 17h 57m 04.30s ‏ 00.1″ 04′ ‎+00° 5.95 1.05 312 A3V
160781 86575 17h 41m 32.32s ‏ 47.4″ 18′ ‎+06° 5.97 −1.93 1240 G7III
154779 83854 17h 08m 14.85s ‏ 32.3″ 36′ ‎−17° 5.98 0.53 401 K0III
155970 84402 17h 15m 20.30s ‏ 02.9″ 35′ ‎−14° 5.98 1.11 307 K1III
157955 85442 17h 27m 37.56s ‏ 28.2″ 43′ ‎−29° 5.98 −0.34 599 B9.5IV
169111 90052 18h 22m 35.31s ‏ 46.7″ 01′ ‎+12° 5.99 0.16 479 A2V
154417 83601 17h 05m 16.83s ‏ 12.1″ 42′ ‎+00° 6.00 4.45 66 F9V
157978 85333 17h 26m 19.01s ‏ 44.4″ 35′ ‎+07° 6.01 −1.01 825 A0...
16 Oph 16 151133 82037 16h 45m 29.68s ‏ 12.5″ 01′ ‎+01° 6.02 0.20 477 B9.5III
151527 82259 16h 48m 26.99s ‏ 33.8″ 54′ ‎−14° 6.03 0.35 447 A0IV/V
156717 84792 17h 19m 53.35s ‏ 23.3″ 45′ ‎−17° 6.03 0.74 373 A0V
149911 81440 16h 38m 01.56s ‏ 16.8″ 32′ ‎−06° 6.05 0.54 412 A0pe...
158704 85783 17h 31m 44.38s ‏ 10.8″ 16′ ‎−26° 6.05 0.42 436 B9II/III
148287 80558 16h 26m 50.06s ‏ 52.7″ 20′ ‎+02° 6.06 0.28 466 G8III
154895 83853 17h 08m 13.66s ‏ 45.8″ 04′ ‎−01° 6.06 1.46 272 A3V
150366 81728 16h 41m 36.21s ‏ 04.6″ 28′ ‎−24° 6.07 1.54 262 A7III
19 Oph 19 151431 82162 16h 47m 09.76s ‏ 52.4″ 03′ ‎+02° 6.07 0.17 492 A3V
170137 90487 18h 27m 50.32s ‏ 54.9″ 44′ ‎+03° 6.07 −2.05 1370 K3III
156227 84524 17h 16m 42.75s ‏ 41.8″ 14′ ‎−06° 6.08 0.60 407 K0
160471 86476 17h 40m 11.95s ‏ 08.2″ 09′ ‎−02° 6.08 −0.03 544 K2.5Ib
167654 89527 18h 16m 05.58s ‏ 39.3″ 22′ ‎+02° 6.10 −0.58 706 M4III
155401 84175 17h 12m 25.07s ‏ 43.2″ 45′ ‎−27° 6.12 0.00 546 B9Vn...
160365 86373 17h 38m 57.87s ‏ 45.0″ 19′ ‎+13° 6.12 1.26 305 F6III
V986 Oph 165174 88522 18h 04m 37.36s ‏ 08.4″ 55′ ‎+01° 6.14 B0IIIn
153021 82979 16h 57m 26.00s ‏ 47.4″ 57′ ‎−10° 6.15 1.72 251 G8III-IV
61 Oph 61 161270 86831 17h 44m 34.09s ‏ 45.9″ 34′ ‎+02° 6.16 0.41 460 A1IV-V
156208 84479 17h 16m 14.25s ‏ 10.5″ 11′ ‎+02° 6.17 −0.11 588 A2V
157588 85242 17h 25m 06.23s ‏ 37.4″ 14′ ‎−24° 6.17 0.60 424 K0III
146514 79781 16h 16m 55.28s ‏ 12.1″ 57′ ‎−03° 6.18 2.79 155 A9Vn
151676 82339 16h 49m 27.67s ‏ 04.8″ 40′ ‎−15° 6.18 1.83 242 A3V
Y Oph 162714 87495 17h 52m 38.70s ‏ 36.8″ 08′ ‎−06° 6.18 −3.54 2860 G3Ibv SB
160042 86352 17h 38m 44.87s ‏ 45.4″ 54′ ‎−21° 6.19 1.11 337 G6III/IV
162468 87335 17h 50m 43.61s ‏ 47.9″ 56′ ‎+11° 6.19 0.22 509 K1III-IV
161941 87150 17h 48m 20.23s ‏ 15.1″ 48′ ‎+03° 6.22 −3.18 2470 B9.5V
147550 80227 16h 22m 38.91s ‏ 47.5″ 04′ ‎−02° 6.24 0.76 407 B9V
163151 87655 17h 54m 14.21s ‏ 51.4″ 07′ ‎+11° 6.24 2.08 221 F5Vn
150259 81632 16h 40m 34.51s ‏ 31.4″ 24′ ‎−20° 6.25 0.68 424 K0III
150451 81687 16h 41m 11.53s ‏ 01.0″ 00′ ‎−01° 6.25 2.88 154 A7III
152569 82693 16h 54m 10.60s ‏ 43.6″ 36′ ‎−01° 6.25 1.93 238 F0V
160315 86391 17h 39m 08.48s ‏ 41.2″ 01′ ‎+02° 6.25 0.88 387 F4IV...
145788 79463 16h 12m 56.60s ‏ 14.7″ 13′ ‎−04° 6.26 0.10 557 A1V
154481 83740 17h 06m 53.23s ‏ 46.8″ 30′ ‎−26° 6.26 −1.73 1294 B8/B9II
172424 91523 18h 39m 51.60s ‏ 31.4″ 21′ ‎+07° 6.26 0.38 488 G8III
152909 82951 16h 57m 03.99s ‏ 23.4″ 32′ ‎−19° 6.27 −0.33 682 B7/8III
29 Oph 29 153727 83331 17h 01m 51.27s ‏ 07.8″ 53′ ‎−18° 6.28 0.58 450 K1III
156462 84649 17h 18m 19.27s ‏ 42.8″ 18′ ‎−16° 6.28 −0.68 805 M0/M1III
157347 85042 17h 22m 51.26s ‏ 16.5″ 23′ ‎−02° 6.28 4.83 63 G5IV
163641 87866 17h 56m 55.96s ‏ 15.8″ 29′ ‎+06° 6.28 −0.32 681 B9III
154204 83567 17h 04m 45.33s ‏ 40.7″ 29′ ‎−20° 6.29 0.86 397 B7IV/V
154418 83684 17h 06m 11.81s ‏ 51.8″ 33′ ‎−21° 6.29 1.33 321 A1m...
168199 89677 18h 18m 02.94s ‏ 37.4″ 46′ ‎+13° 6.29 −1.38 1113 B5V
161056 86768 17h 43m 47.02s ‏ 46.5″ 04′ ‎−07° 6.30 −1.85 1393 B1.5V
156826 84801 17h 19m 59.53s ‏ 01.3″ 55′ ‎−05° 6.31 2.67 174 G9V
151900 82405 16h 50m 22.25s ‏ 15.3″ 39′ ‎−02° 6.32 2.43 195 F1III-IV
150177 81580 16h 39m 39.12s ‏ 15.2″ 33′ ‎−09° 6.33 3.14 142 F3V
152781 82861 16h 56m 01.79s ‏ 22.8″ 48′ ‎−16° 6.33 3.30 132 K0/K1III/IV
153914 83342 17h 01m 58.96s ‏ 02.4″ 27′ ‎+08° 6.33 1.00 379 A4V
156026 84478 17h 16m 13.68s ‏ 36.3″ 32′ ‎−26° 6.33 7.45 19 K5V
162596 87428 17h 51m 59.45s ‏ 12.5″ 14′ ‎−01° 6.33 0.66 445 K0
163772 87910 17h 57m 26.99s ‏ 40.4″ 02′ ‎+11° 6.33 1.19 348 A1V
154660 83738 17h 06m 52.94s ‏ 22.0″ 39′ ‎−01° 6.34 1.62 286 A9V
155500 84113 17h 11m 45.22s ‏ 41.0″ 53′ ‎+07° 6.34 0.89 402 K0III
157546 85195 17h 24m 37.03s ‏ 44.7″ 26′ ‎−18° 6.34 −0.30 695 B8V
166095 88862 18h 08m 33.74s ‏ 05.0″ 17′ ‎+14° 6.34 0.28 532 A5m
144362 78849 16h 05m 44.53s ‏ 28.1″ 17′ ‎−06° 6.35 1.89 254 F2IV
148390 80610 16h 27m 32.27s ‏ 14.4″ 52′ ‎+02° 6.35 0.23 547 K5
154962 83906 17h 08m 54.55s ‏ 57.4″ 52′ ‎−03° 6.35 3.61 115 G8IV-V
156992 84947 17h 21m 41.58s ‏ 21.6″ 54′ ‎−24° 6.36 −0.11 643 K3III
158463 85622 17h 29m 47.37s ‏ 09.6″ 55′ ‎−05° 6.36 2.07 235 K0III
164258 88148 18h 00m 15.66s ‏ 46.2″ 37′ ‎+00° 6.36 0.94 395 A3spe...
164432 88213 18h 00m 52.86s ‏ 05.9″ 16′ ‎+06° 6.36 −1.96 1502 B2IV
158170 85474 17h 28m 02.39s ‏ 29.0″ 12′ ‎−08° 6.37 1.57 297 F5IV
154610 83677 17h 06m 09.64s ‏ 01.9″ 44′ ‎+09° 6.38 0.04 604 K5
154619 83688 17h 06m 13.03s ‏ 13.9″ 27′ ‎+10° 6.38 1.04 381 G8III-IV
144390 78870 16h 05m 59.83s ‏ 23.1″ 08′ ‎−06° 6.39 1.25 347 K0
150493 81691 16h 41m 16.74s ‏ 43.7″ 14′ ‎+01° 6.40 −0.46 767 K0
160839 86725 17h 43m 17.71s ‏ 02.3″ 53′ ‎−27° 6.40 −3.37 2937 F0III/IV
157864 85391 17h 26m 55.30s ‏ 36.2″ 56′ ‎−25° 6.42 0.86 423 B9.5/A0V
158228 85450 17h 27m 44.07s ‏ 31.7″ 26′ ‎+08° 6.42 −0.59 823 M4III
159082 85826 17h 32m 14.88s ‏ 48.0″ 55′ ‎+11° 6.42 0.51 495 B9.5V
171247 90971 18h 33m 23.30s ‏ 05.8″ 16′ ‎+08° 6.42 −2.01 1583 B8IIIp SiSr:
156860 84780 17h 19m 46.49s ‏ 22.1″ 08′ ‎+02° 6.43 0.11 599 M5III
167162 89347 18h 13m 52.22s ‏ 36.6″ 23′ ‎+02° 6.43 −1.35 1173 K2
150052 81499 16h 38m 47.73s ‏ 06.9″ 37′ ‎−08° 6.44 −0.72 881 K5
157856 85307 17h 25m 57.84s ‏ 06.9″ 39′ ‎−01° 6.44 2.49 201 F3V
162113 87224 17h 49m 19.05s ‏ 40.4″ 57′ ‎+01° 6.44 1.34 342 K0III
148531 80708 16h 28m 42.35s ‏ 18.3″ 03′ ‎+00° 6.46 1.65 299 K5
148743 80840 16h 30m 30.02s ‏ 52.0″ 30′ ‎−07° 6.46 −2.34 1874 A7Ib
150381 81663 16h 40m 56.42s ‏ 34.7″ 18′ ‎−08° 6.47 0.54 499 K0
158716 85666 17h 30m 22.65s ‏ 26.3″ 55′ ‎+11° 6.47 1.59 309 A1V
52 Oph 52 159376 86060 17h 35m 18.50s ‏ 37.7″ 02′ ‎−22° 6.47 −0.69 883 Ap Si
153229 83090 16h 58m 41.56s ‏ 10.6″ 52′ ‎−14° 6.48 3.06 158 F3IV/V
171505 91090 18h 34m 47.49s ‏ 31.2″ 53′ ‎+10° 6.48 0.03 635 A1V
148515 80719 16h 28m 48.99s ‏ 43.2″ 07′ ‎−08° 6.49 3.16 151 F2V
اچ‌دی ۱۵۶۸۴۶ 156846 84856 17h 20m 34.31s ‏ 01.5″ 20′ ‎−19° 6.51 3.06 160 G1V یک سیاره دارد(b)
ο Oph ο 39 156350 84625 17h 18m 00.64s ‏ 02.7″ 17′ ‎−24° 6.59 0.75 481 G8/K0II
18 Oph 18 151659 16h 49m 44.40s ‏ 24.0″ 38′ ‎−24° 7.10 A1m...
Gl 673 157881 85295 17h 25m 45.23s ‏ 41.1″ 06′ ‎+02° 7.54 8.10 25 K5 nearby; high حرکت خاص star
اچ‌دی ۱۴۹۱۴۳ 149143 81022 16h 32m 51.05s ‏ 05.4″ 05′ ‎+02° 7.90 3.89 207 G0 یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۷۰۴۶۹ 170469 90593 18h 29m 10.98s ‏ 43.8″ 41′ ‎+11° 8.21 4.15 212 G5IV یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۷۱۰۲۸ 171028 18h 32m 15.49s ‏ 44.7″ 56′ ‎+06° 8.31 G0 یک سیاره دارد (b)
ستاره بارنارد 9.57 دومین ستاره نزدیک به زمین star system
Wolf 1061 10.12 سیمین ستارهنزدیک به زمین
ابرنواختر کپلر n/a Kepler's star; ابرنواختر

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on 2006-12-26.