فهرست سفیران ایران در آمریکا

این فهرست فرستادگان و سفیران ایران در ایالات متحدهٔ آمریکا است. اکنون ایران در آمریکا سفیری ندارد ولی مسئول دفتر حفاظت منافع سیاسی در آمریکا دارد.

 • ۱۸۸۸: حسینقلی معتمدالوزاره (سپس‌تر صدرالسلطنه لقب گرفت.)
 • ۱۷ مهٔ ۱۸۹۷ (۲۸ اردیبهشت ۱۲۷۶): میرزا علینقی خان سفیر فوق‌العاده برای مأموریت ویژه
  • اوت ۱۸۹۷: مأموریت تمام شد.
  • ۱۱ دسامبر ۱۹۰۰ (۲۰ آذر ۱۲۷۹): سفارت[پانویس ۱] گشوده شد. تحت عنوان پارس (Persia)
 • ۱۱ دسامبر ۱۹۰۰ (۲۰ آذر ۱۲۷۹): پرنس اسحاق مفخم‌الدوله (بعدها اسحاق مفخم)، فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار
 • ژوئن ۱۹۰۴: مرتضی‌قلی ممتازالملک (بعدها مرتضی‌قلی ممتاز) فرستادهٔ فوق‌العادهٔ منصوب و وزیر مختار
 • ۲۴ فوریهٔ ۱۹۰۵ (۵ اسفند ۱۲۸۳): فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار (وزارت مختار از فهرست ۱۹۱۱ حذف گردید.)
 • ۳۱ اوت ۱۹۱۰ (۸ شهریور ۱۲۸۹): علیقلی نبیل‌الدوله (بعدها علیقلی ضرابی کاشی)، کاردار (غیرموقت)
 • ۱۷ مارس ۱۹۱۴ (۲۶ اسفند ۱۲۹۲): امیرتومان مهدی خان قراگوزلو[پانویس ۲]، فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار
 • ۲۵ آوریل ۱۹۱۸ (۴ اردیبهشت ۱۲۹۷): علیقلی نبیل‌الدوله (بعدها علیقلی ضرابی کاشی)، کاردار موقت
 • ۱۸ ژوئن ۱۹۱۹ (۲۷ خرداد ۱۲۹۸): عبدالعلی صدیق‌السلطنه (بعدها عبدالعلی صدری)، فرستادهٔ فوق‌العادهٔ منصوب و وزیر مختار (۸ اوت ۱۹۱۹ برابر ۱۶ مرداد ۱۲۹۸ فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار)
 • ۳۰ اوت ۱۹۲۱ (۸ شهریور ۱۳۰۰): حسین علاء، فرستادهٔ فوق‌العادهٔ منصوب و وزیر مختار (۱۵ نوامبر ۱۹۲۱ برابر ۲۴ آبان ۱۳۰۰ فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار)
 • ۵ اکتبر ۱۹۲۶ (۱۲ مهر ۱۳۰۵): فتح‌الله نوری اسفندیاری، کاردار موقت
 • ۷ دسامبر ۱۹۲۶ (۱۵ آذر ۱۳۰۵): داوود مفتاح، فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار
 • ۱۷ اکتبر ۱۹۳۱ (۲۴ مهر ۱۳۱۰): یدالله عضدی، کاردار (غیرموقت)
 • ۱۲ ژوئن ۱۹۳۳ (۲۲ خرداد ۱۳۱۲): غفار جلال علاء، فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار
  • آوریل ۱۹۳۵ (فروردین ۱۳۱۴): تحت نام بین‌المللی ایران به جای پارس (Persia)
 • ۱۴ ژانویهٔ ۱۹۳۶ (۲۳ دی ۱۳۱۴): حسین قدس نخعی، کاردار موقت
  • مهٔ ۱۹۳۶: سفارت از فهرست حذف گردید.
  • فوریهٔ ۱۹۳۹:سفارت به فهرست بازافزوده شد.
 • ۲۵ ژانویهٔ ۱۹۳۹ (۵ بهمن ۱۳۱۷): دکتر علی‌اکبر دفتری، کاردار موقت
 • ۱۱ ژانویهٔ ۱۹۴۰ (۲۰ دی ۱۳۱۸): محمد حاجب دولو، سرپرست سفارت
 • ۷ فوریهٔ ۱۹۴۰ (۱۷ بهمن ۱۳۱۸): محمد شایسته، فرستادهٔ فوق‌العادهٔ منصوب و وزیر مختار (۱۳ فوریهٔ ۱۹۴۰ برابر ۲۳ بهمن ۱۳۱۸ فرستادهٔ فوق‌العاده و وزیر مختار)
  • ۲۹ نوامبر ۱۹۴۵ (۸ آذر ۱۳۲۴): سفارت به سفارت کبریٰ ارتقا یافت.
 • ۱۹ نوامبر ۱۹۴۵ (۲۸ آبان ۱۳۲۴): حسین علاء، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۹ نوامبر ۱۹۴۵ برابر ۸ آذر ۱۳۲۴ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۸ سپتامبر ۱۹۵۰ (۱۷ شهریور ۱۳۲۹): نصرالله انتظام، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۱۸ سپتامبر ۱۹۵۰ برابر ۲۷ شهریور ۱۳۲۹ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۸ سپتامبر ۱۹۵۲ (۲۷ شهریور ۱۳۳۱): الله‌یار صالح، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۴ سپتامبر ۱۹۵۲ برابر ۲ مهر ۱۳۳۱ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۳ (۶ مهر ۱۳۳۲): عباس آرام، کاردار موقت (سفیر غایب بود.)
 • ۲۲ اکتبر ۱۹۵۳ (۳۰ مهر ۱۳۳۲): نصرالله انتظام، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲ نوامبر ۱۹۵۳ برابر ۱۱ آبان ۱۳۳۲ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۹ ژانویهٔ ۱۹۵۶ (۲۸ دی ۱۳۳۴): علی امینی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۴ ژانویهٔ ۱۹۵۶ برابر ۳ بهمن ۱۳۳۴ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۴ مهٔ ۱۹۵۸ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۷): علیقلی اردلان، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۲ مهٔ ۱۹۵۸ برابر ۱ خرداد ۱۳۳۷ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۶ مارس ۱۹۶۰ (۲۸ اسفند ۱۳۳۸): اردشیر زاهدی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۳ مارس ۱۹۶۰ برابر ۳ فروردین ۱۳۳۹ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۳۰ مارس ۱۹۶۲ (۱۰ فروردین ۱۳۴۱): حسین قدس نخعی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۶ آوریل ۱۹۶۲ برابر ۱۷ فروردین ۱۳۴۱ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۵ آوریل ۱۹۶۳ (۱۶ فروردین ۱۳۴۲): محمود فروغی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۴ آوریل ۱۹۶۳ برابر ۴ اردیبهشت ۱۳۴۲ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۱ مهٔ ۱۹۶۵ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۴): دکتر خسرو خسروانی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۷ ژوئن ۱۹۶۵ برابر ۱۷ خرداد ۱۳۴۴ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۷ مهٔ ۱۹۶۷ (۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶): هوشنگ انصاری، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۲۵ مهٔ ۱۹۶۷ برابر ۴ خرداد ۱۳۴۶ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار)
 • ۱۶ اکتبر ۱۹۶۹ (۲۴ مهر ۱۳۴۸): دکتر امیراصلان افشار قاسملو، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار
 • ۷ مارس ۱۹۷۳ (۱۶ اسفند ۱۳۵۱): اردشیر زاهدی، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار منصوب (۹ آوریل ۱۹۷۳ برابر ۲۰ فروردین ۱۳۵۲ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار تا ۱۷ دی ۱۳۵۷)
 • مهدی حائری یزدی (۱۹۷۹ تا بحران گروگان‌گیری ایران)
 • ۷ آوریل ۱۹۸۰ (۱۸ فروردین ۱۳۵۹): سفارت بسته شد.
سفارت ایران در آمریکا در دوران قاجار
سفارت ایران در آمریکا در زمان پرنس مفخم‌الدوله و نبیل‌الدوله
حسینقلی خان صدرالسلطنه (حاجی واشنگتن)
پرنس اسحاق خان مفخم‌الدوله
علیقلی ضرابی کاشی (نبیل‌الدوله)
ساختمان سفارت کبرای پیشین ایران در واشنگتن

پانویس ویرایش

 1. در آن زمان سفارت در برابر واژهٔ legation و سفارت کبریٰ در برابر واژهٔ embassy کاربرد داشته است.
 2. او به میرزا مهدی خان امیرتومان معروف بود. وی برادر ابوالقاسم قراگوزلو (ناصرالملک) دومین نایب‌السلطنهٔ احمد شاه قاجار بود.

منابع ویرایش

 • وبگاه وزارت امور خارجهٔ آمریکا
 • مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of Iranian Ambassadors to the United States». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۷ مرداد ۱۳۹۲.
 • «هفدهم دی در آینه تاریخ معاصر ایران». خبرگزاری جمهوری اسلامی. ۱۷ دی ۱۳۹۲. بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۲۵ مارس ۲۰۱۴. دریافت‌شده در ۵ فروردین ۱۳۹۳.