فهرست سفیران ایران در سوریه

ایران پیش از استقلال سوریه در دمشق سرکنسولگری داشته است.

پهلویویرایش

در تیر ماه ۱۳۳۷ در پی اتحاد مصر و سوریه و تشکیل جمهوری متحدهٔ عربی سفارت ایران در سوریه به کنسولگری تبدیل شد ولی پس از جدایی سوریه از جمهوری متحدهٔ عربی در شهریور ماه ۱۳۴۰ نمایندگی ایران با درجهٔ سفارت کبریٰ در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۱ در دمشق افتتاح شد.

کاهش روابط به سطح کاردار

ارتقای روابط به سطح سفیر

جمهوری اسلامیویرایش

؟

منابعویرایش