فهرست سیارک‌ها (۴۱۰۰۱–۴۲۰۰۱)

فهرست سیارک‌ها (۴۱۰۰۱ - ۴۲۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۴۱۰۰۱ تا ۴۲۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۴۱۰۰۱ 1999 UG9 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۰۲ 1999 UW12 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۰۳ 1999 UZ12 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۰۴ 1999 UA13 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۰۵ 1999 UJ13 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۰۶ 1999 UM13 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۰۷ 1999 UN14 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۰۸ 1999 UR14 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۰۹ 1999 UG15 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۱۰ 1999 UN15 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۱۱ 1999 UB16 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۱۲ 1999 UD17 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۱۳ 1999 UH22 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۱۴ 1999 UP23 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۱۵ 1999 UB24 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۱۶ 1999 UR24 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۱۷ 1999 UJ26 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۱۸ 1999 UB27 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۱۹ 1999 UV29 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۲۰ 1999 UO30 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۲۱ 1999 UL32 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۲۲ 1999 UZ36 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۲۳ 1999 UT38 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۲۴ 1999 UW38 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۲۵ 1999 UY38 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۲۶ 1999 UC40 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۲۷ 1999 UP44 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۲۸ 1999 UL45 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۲۹ 1999 UY45 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۳۰ 1999 UQ46 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۳۱ 1999 UA47 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۳۲ 1999 UC48 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۳۳ 1999 UW48 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۳۴ 1999 UJ49 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۳۵ 1999 UT50 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۳۶ 1999 UH51 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۳۷ 1999 US51 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۳۸ 1999 UX52 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۳۹ 1999 UX56 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۴۱۰۳۹ 1999 VR ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۴۱ 1999 VV1 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۴۲ 1999 VB2 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۴۳ 1999 VW4 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۴۴ 1999 VW6 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۴۵ 1999 VX6 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۴۶ 1999 VZ6 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۴۷ 1999 VP7 ۷ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۴۸ 1999 VQ7 ۷ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۴۸ 1999 VC۹
۴۱۰۵۰ 1999 VF9 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۵۱ 1999 VR10 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۵۲ 1999 VJ16 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۵۳ 1999 VH18 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۵۴ 1999 VL18 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۵۵ 1999 VD20 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۵۶ 1999 VX20 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۵۷ 1999 VU22 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۵۸ 1999 VC24 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۵۹ 1999 VC26 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۶۰ 1999 VB28 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۶۱ 1999 VD28 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۶۲ 1999 VC29 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۶۳ 1999 VE29 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۶۴ 1999 VK29 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۶۵ 1999 VR29 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۶۶ 1999 VO31 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۶۷ 1999 VG32 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۶۸ 1999 VO32 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۶۹ 1999 VJ33 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۷۰ 1999 VS34 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۷۱ 1999 VY36 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۷۲ 1999 VX38 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۷۳ 1999 VG39 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۷۴ 1999 VL40 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۷۵ 1999 VG43 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۷۶ 1999 VH43 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۷۷ 1999 VT43 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۷۸ 1999 VB44 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۷۹ 1999 VP45 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۸۰ 1999 VX45 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۸۱ 1999 VW47 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۸۲ 1999 VQ48 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۸۳ 1999 VO50 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۸۴ 1999 VC52 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۸۵ 1999 VL55 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۸۶ 1999 VU55 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۸۷ 1999 VS56 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۸۸ 1999 VO57 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۸۹ 1999 VM58 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۹۰ 1999 VS59 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۹۱ 1999 VY59 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۹۲ 1999 VD60 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۹۳ 1999 VR60 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۹۴ 1999 VH61 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۹۵ 1999 VK61 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۹۶ 1999 VN61 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۹۷ 1999 VO61 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۹۸ 1999 VG63 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۰۹۹ 1999 VL64 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۰۰ 1999 VW64 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۰۱ 1999 VE65 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۰۲ 1999 VX66 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۰۳ 1999 VE67 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۰۴ 1999 VG67 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۰۵ 1999 VR67 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۰۶ 1999 VL69 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۰۷ Ropakov ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۰۸ 1999 VT73 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۰۹ 1999 VC75 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۱۰ 1999 VB78 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۱۱ 1999 VF80 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۱۲ 1999 VP82 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۱۳ 1999 VQ83 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۱۴ 1999 VC84 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۱۵ 1999 VQ85 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۱۶ 1999 VT85 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۱۷ 1999 VM87 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۱۸ 1999 VT87 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۱۹ 1999 VV87 ۷ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۲۰ 1999 VX87 ۷ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۲۱ 1999 VP89 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۲۲ 1999 VD90 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۲۳ 1999 VX90 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۲۴ 1999 VG91 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۲۵ 1999 VD92 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۲۶ 1999 VQ92 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۲۷ 1999 VZ92 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۲۸ 1999 VA93 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۲۹ 1999 VD94 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۳۰ 1999 VC96 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۳۱ 1999 VA98 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۳۲ 1999 VC98 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۳۳ 1999 VF98 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۳۴ 1999 VP100 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۳۵ 1999 VP103 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۳۶ 1999 VL104 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۳۷ 1999 VE114 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۳۸ 1999 VZ114 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۳۹ 1999 VU119 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۴۰ 1999 VV122 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۴۱ 1999 VB125 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۴۲ 1999 VF125 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۴۳ 1999 VR129 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۴۴ 1999 VA131 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۴۵ 1999 VW135 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۴۶ 1999 VS136 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۴۷ 1999 VK137 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۴۸ 1999 VU143 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۴۹ 1999 VQ144 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۵۰ 1999 VE146 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۵۱ 1999 VH148 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۵۲ 1999 VW148 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۵۳ 1999 VB150 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۵۴ 1999 VO151 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۵۵ 1999 VG157 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۵۶ 1999 VV157 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۵۷ 1999 VX159 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۵۸ 1999 VG160 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۵۹ 1999 VE161 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۶۰ 1999 VP163 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۶۱ 1999 VM165 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۶۲ 1999 VM168 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۶۳ 1999 VX168 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۶۴ 1999 VO169 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۶۵ 1999 VW170 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۶۶ 1999 VJ172 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۶۷ 1999 VV172 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۶۸ 1999 VB174 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۶۹ 1999 VL174 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۷۰ 1999 VW175 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۷۱ 1999 VJ176 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۷۲ 1999 VT176 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۷۳ 1999 VP180 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۷۴ 1999 VH184 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۷۵ 1999 VN185 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۷۶ 1999 VP186 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۷۷ 1999 VB187 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۷۸ 1999 VY187 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۷۹ 1999 VW192 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۸۰ 1999 VQ193 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۸۱ 1999 VR194 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۸۲ 1999 VL195 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۸۳ 1999 VP195 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۸۴ 1999 VW199 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۸۵ 1999 VJ200 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۸۶ 1999 VT200 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۸۷ 1999 VB201 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۸۸ 1999 VC201 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۸۹ 1999 VE201 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۹۰ 1999 VJ203 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۹۱ 1999 VL203 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۹۲ 1999 VB206 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۹۳ 1999 VV206 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۹۴ 1999 VH213 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۹۵ 1999 VL221 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۹۶ 1999 VV224 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۹۷ 1999 VU228 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۹۷ 1999 WB ۱۶ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۱۹۹ 1999 WC1 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۰۰ 1999 WA3 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۰۱ 1999 WF4 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۰۲ 1999 WX6 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۰۳ 1999 WK7 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۰۴ 1999 WX8 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۰۵ 1999 WZ8 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۰۶ Sciannameo ۲۷ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۰۷ 1999 WK9 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۰۸ 1999 WL9 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۰۹ 1999 WB15 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۱۰ 1999 WN18 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۱۱ 1999 XB1 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۱۲ 1999 XO1 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۱۳ 1999 XG2 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۱۴ 1999 XZ3 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۱۵ 1999 XH4 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۱۶ 1999 XG5 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۱۷ 1999 XT6 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۱۸ 1999 XK10 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۱۹ 1999 XR11 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۲۰ 1999 XV12 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۲۱ 1999 XQ13 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۲۲ 1999 XH15 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۲۳ 1999 XD16 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۲۴ 1999 XX17 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۲۵ 1999 XY17 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۲۶ 1999 XZ17 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۲۷ 1999 XN18 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۲۸ 1999 XT18 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۲۹ 1999 XB19 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۳۰ 1999 XE20 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۳۱ 1999 XS20 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۳۲ 1999 XK21 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۳۳ 1999 XX22 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۳۴ 1999 XP23 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۳۵ 1999 XB24 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۳۶ 1999 XH24 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۳۷ 1999 XM25 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۳۸ 1999 XU25 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۳۹ 1999 XD26 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۴۰ 1999 XO26 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۴۱ 1999 XV26 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۴۲ 1999 XY26 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۴۳ 1999 XG29 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۴۴ 1999 XY30 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۴۵ 1999 XJ37 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۴۶ 1999 XZ38 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۴۷ 1999 XQ39 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۴۸ 1999 XG40 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۴۹ 1999 XJ40 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۵۰ 1999 XA41 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۵۱ 1999 XD41 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۵۲ 1999 XJ42 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۵۳ 1999 XP43 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۵۴ 1999 XT43 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۵۵ 1999 XV43 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۵۶ 1999 XX45 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۵۷ 1999 XG46 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۵۸ 1999 XB47 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۵۹ 1999 XH52 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۶۰ 1999 XZ53 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۶۱ 1999 XA54 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۶۲ 1999 XZ55 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۶۳ 1999 XM56 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۶۴ 1999 XF58 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۶۵ 1999 XG58 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۶۶ 1999 XP58 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۶۷ 1999 XK60 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۶۸ 1999 XO64 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۶۹ 1999 XX65 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۷۰ 1999 XK68 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۷۱ 1999 XQ71 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۷۲ 1999 XH72 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۷۳ 1999 XL72 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۷۴ 1999 XS72 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۷۵ 1999 XP78 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۷۶ 1999 XG83 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۷۷ 1999 XS85 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۷۸ 1999 XA90 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۷۹ Trentman ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۸۰ 1999 XJ95 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۸۱ 1999 XZ95 ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۸۲ 1999 XO96 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۸۳ 1999 XM99 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۸۴ 1999 XP102 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۸۵ 1999 XM106 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۸۶ 1999 XN106 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۸۷ 1999 XZ106 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۸۸ 1999 XD107 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۸۹ 1999 XN107 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۹۰ 1999 XB108 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۹۱ 1999 XE108 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۹۲ 1999 XH108 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۹۳ 1999 XY108 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۹۴ 1999 XH109 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۹۵ 1999 XM110 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۹۶ 1999 XY119 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۹۷ 1999 XE123 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۹۸ 1999 XT123 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۲۹۹ 1999 XY125 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۰۰ 1999 XZ126 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۰۱ 1999 XP127 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۰۲ 1999 XO129 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۰۳ 1999 XP139 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۰۴ 1999 XA141 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۰۵ 1999 XK143 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۰۶ 1999 XT146 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۰۷ 1999 XA149 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۰۸ 1999 XA154 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۰۹ 1999 XT157 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۱۰ 1999 XC158 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۱۱ 1999 XR166 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۱۲ 1999 XU167 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۱۳ 1999 XD168 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۱۴ 1999 XN168 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۱۵ 1999 XU168 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۱۶ 1999 XJ187 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۱۷ 1999 XO191 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۱۸ 1999 XT196 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۱۹ 1999 XJ208 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۲۰ 1999 XJ209 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۲۱ 1999 XM209 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۲۲ 1999 XK212 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۲۳ 1999 XM212 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۲۴ 1999 XO212 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۲۵ 1999 XR212 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۲۶ 1999 XY212 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۲۷ 1999 XD217 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۲۸ 1999 XP220 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۲۹ 1999 XM221 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۳۰ 1999 XU225 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۳۱ 1999 XB232 ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۳۲ 1999 XM233 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۳۳ 1999 XL238 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۳۴ 1999 XE242 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۳۵ 1999 XL244 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۳۶ 1999 XX244 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۳۷ 1999 XN258 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۳۸ 1999 YF4 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۳۹ 1999 YR9 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۴۰ 1999 YO14 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۴۱ 1999 YZ21 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۴۲ 1999 YC23 ۳۰ دسامبر ۱۹۹۹
۴۱۳۴۳ 2000 AY9 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۴۴ 2000 AR16 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۴۵ 2000 AB18 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۴۶ 2000 AW19 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۴۷ 2000 AR22 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۴۸ 2000 AH23 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۴۹ 2000 AA24 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۵۰ 2000 AJ25 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۵۱ 2000 AS27 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۵۲ 2000 AT31 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۵۳ 2000 AB33 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۵۴ 2000 AW33 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۵۵ 2000 AF36 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۵۶ 2000 AZ51 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۵۷ 2000 AD52 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۵۸ 2000 AJ54 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۵۹ 2000 AG55 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۶۰ 2000 AN68 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۶۱ 2000 AO76 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۶۲ 2000 AJ81 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۶۳ 2000 AA90 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۶۴ 2000 AD96 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۶۵ 2000 AO98 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۶۶ 2000 AU98 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۶۷ 2000 AP99 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۶۸ 2000 AA100 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۶۹ 2000 AG100 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۷۰ 2000 AA101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۷۱ 2000 AB101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۷۲ 2000 AC101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۷۳ 2000 AR101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۷۴ 2000 AW101 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۷۵ 2000 AD102 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۷۶ 2000 AT103 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۷۷ 2000 AB104 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۷۸ 2000 AP105 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۷۹ 2000 AS105 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۸۰ 2000 AM113 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۸۱ 2000 AG117 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۸۲ 2000 AV124 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۸۳ 2000 AH138 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۸۴ 2000 AJ138 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۸۵ 2000 AQ138 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۸۶ 2000 AD140 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۸۷ 2000 AE140 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۸۸ 2000 AJ140 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۸۹ 2000 AM140 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۹۰ 2000 AX145 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۹۱ 2000 AX148 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۹۲ 2000 AA149 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۹۳ 2000 AV151 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۹۴ 2000 AW162 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۹۵ 2000 AY169 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۹۶ 2000 AG175 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۹۷ 2000 AS175 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۹۸ 2000 AH177 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۳۹۹ 2000 AR177 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۰۰ 2000 AR185 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۰۱ 2000 AU186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۰۲ 2000 AV186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۰۳ 2000 AW186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۰۴ 2000 AG187 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۰۵ 2000 AS187 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۰۶ 2000 AD188 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۰۷ 2000 AL188 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۰۸ 2000 AV196 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۰۹ 2000 AW199 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۱۰ 2000 AD200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۱۱ 2000 AK200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۱۲ 2000 AO200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۱۳ 2000 AF210 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۱۴ 2000 AC215 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۱۵ 2000 AX230 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۱۶ 2000 AF231 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۱۷ 2000 AL233 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۱۸ 2000 AR233 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۱۹ 2000 AW234 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۲۰ 2000 AQ240 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۲۱ 2000 AZ240 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۴۱۴۲۲ 2000 CB5 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۴۱۴۲۳ 2000 CU24 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۴۱۴۲۴ 2000 CK40 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۴۱۴۲۵ 2000 CE77 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۴۱۴۲۶ 2000 CJ140 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۴۱۴۲۷ 2000 DY4 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۴۱۴۲۸ 2000 EL85 ۸ مارس ۲۰۰۰
۴۱۴۲۹ 2000 GE2 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۳۰ 2000 GN4 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۳۱ 2000 GY6 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۳۲ 2000 GE35 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۳۳ 2000 GY51 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۳۴ 2000 GB82 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۳۵ 2000 GQ89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۳۶ 2000 GJ95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۳۷ 2000 GT122 ۱۱ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۳۸ 2000 GG124 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۳۹ 2000 GO134 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۴۰ 2000 HZ23 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۴۱ 2000 HK25 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۴۱۴۴۲ 2000 JS51 ۹ مه ۲۰۰۰
۴۱۴۴۳ 2000 JD73 ۲ مه ۲۰۰۰
۴۱۴۴۴ 2000 JK76 ۶ مه ۲۰۰۰
۴۱۴۴۵ 2000 KF56 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۴۱۴۴۵ 2000 LW ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۴۱۴۴۷ 2000 LK4 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۴۱۴۴۸ 2000 LJ12 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۴۱۴۴۹ 2000 LN12 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۴۱۴۵۰ Medkeff ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۴۱۴۵۱ 2000 LJ24 ۱ ژوئن ۲۰۰۰
۴۱۴۵۲ 2000 LD29 ۹ ژوئن ۲۰۰۰
۴۱۴۵۳ 2000 MJ4 ۲۵ ژوئن ۲۰۰۰
۴۱۴۵۴ 2000 MQ5 ۲۶ ژوئن ۲۰۰۰
۴۱۴۵۴ 2000 NC ۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۵۴ 2000 NT ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۵۷ 2000 ND2 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۵۸ 2000 NN14 ۵ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۵۹ 2000 NO20 ۶ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۶۰ 2000 NC28 ۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۶۰ 2000 ON ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۶۲ 2000 OJ13 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۶۳ 2000 OG21 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۶۴ 2000 OL22 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۶۵ 2000 OV22 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۶۶ 2000 OW24 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۶۷ 2000 OG29 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۶۸ 2000 OS46 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۶۹ 2000 OT49 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۷۰ 2000 OK50 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۷۱ 2000 OC51 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۷۲ 2000 OA59 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۴۱۴۷۳ 2000 PU9 ۹ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۷۴ 2000 PE13 ۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۷۵ 2000 PR13 ۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۷۶ 2000 PC14 ۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۷۷ 2000 PP26 ۵ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۷۸ 2000 PR28 ۳ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۷۹ 2000 QQ27 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۸۰ 2000 QZ29 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۸۱ 2000 QE35 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۸۲ 2000 QF37 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۸۳ 2000 QD41 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۸۴ 2000 QB44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۸۵ 2000 QF51 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۸۶ 2000 QQ62 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۸۷ 2000 QL64 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۸۸ Sindbad ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۸۹ 2000 QL73 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۹۰ 2000 QX75 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۹۱ 2000 QK80 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۹۲ 2000 QC89 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۹۳ 2000 QO101 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۹۴ 2000 QX111 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۹۵ 2000 QH117 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۹۶ 2000 QB118 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۹۷ 2000 QC128 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۹۸ 2000 QK128 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۴۱۴۹۹ 2000 QH143 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۰۰ 2000 QO143 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۰۱ 2000 QA146 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۰۲ 2000 QK147 ۲۳ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۰۳ 2000 QG148 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۰۴ 2000 QY148 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۰۵ 2000 QP150 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۰۶ 2000 QD151 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۰۷ 2000 QU157 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۰۸ 2000 QY160 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۰۹ 2000 QL169 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۱۰ 2000 QU171 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۱۱ 2000 QC174 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۱۲ 2000 QV179 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۱۳ 2000 QL180 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۱۴ 2000 QR180 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۱۵ 2000 QL181 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۱۶ 2000 QN181 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۱۷ 2000 QK182 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۱۸ 2000 QD196 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۱۹ 2000 QH196 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۲۰ 2000 QG207 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۲۱ 2000 QL207 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۲۲ 2000 QX211 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۲۳ 2000 QD217 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۲۴ 2000 QU217 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۲۵ 2000 QP218 ۲۰ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۲۶ 2000 QW221 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۲۷ 2000 QX221 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۴۱۵۲۸ 2000 RN4 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۲۹ 2000 RC6 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۳۰ 2000 RD9 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۳۱ 2000 RN9 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۳۲ 2000 RO9 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۳۳ 2000 RV9 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۳۴ 2000 RX9 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۳۵ 2000 RL10 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۳۶ 2000 RJ15 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۳۷ 2000 RS15 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۳۸ 2000 RC30 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۳۹ 2000 RA32 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۴۰ 2000 RT38 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۴۱ 2000 RV38 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۴۲ 2000 RZ38 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۴۳ 2000 RU40 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۴۴ 2000 RD41 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۴۵ 2000 RA43 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۴۶ 2000 RZ45 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۴۷ 2000 RA46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۴۸ 2000 RG46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۴۹ 2000 RN46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۵۰ 2000 RO46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۵۱ 2000 RN50 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۵۲ 2000 RS52 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۵۳ 2000 RT52 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۵۴ 2000 RH53 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۵۵ 2000 RT53 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۵۶ 2000 RC54 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۵۷ 2000 RJ54 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۵۸ 2000 RG57 ۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۵۹ 2000 RD60 ۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۶۰ 2000 RF66 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۶۱ 2000 RQ66 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۶۲ 2000 RR67 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۶۳ 2000 RL71 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۶۴ 2000 RX71 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۶۵ 2000 RJ72 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۶۶ 2000 RU72 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۶۷ 2000 RN73 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۶۸ 2000 RU73 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۶۹ 2000 RC74 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۷۰ 2000 RW75 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۷۱ 2000 RT81 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۷۲ 2000 RL92 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۷۳ 2000 RB99 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۷۴ 2000 SQ1 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۷۵ 2000 ST1 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۷۶ 2000 SF2 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۷۷ 2000 SV2 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۷۸ 2000 SE3 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۷۹ 2000 SG20 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۸۰ 2000 SV22 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۸۱ 2000 SY22 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۸۲ 2000 SL27 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۸۳ 2000 SP34 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۸۴ 2000 SL35 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۸۵ 2000 ST37 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۸۶ 2000 SH38 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۸۷ 2000 SX38 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۸۸ 2000 SC46 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۸۹ 2000 SJ46 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۹۰ 2000 SZ50 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۹۱ 2000 SL52 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۹۲ 2000 ST53 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۹۳ 2000 SH58 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۹۴ 2000 SG63 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۹۵ 2000 SV66 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۹۶ 2000 SW67 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۹۷ 2000 ST72 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۹۸ 2000 SL74 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۵۹۹ 2000 SV75 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۰۰ 2000 SJ76 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۰۱ 2000 SH78 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۰۲ 2000 SA81 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۰۳ 2000 SN102 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۰۴ 2000 SO104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۰۵ 2000 SV106 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۰۶ 2000 SO108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۰۷ 2000 SJ113 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۰۸ 2000 SS114 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۰۹ 2000 SR117 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۱۰ 2000 SR119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۱۱ 2000 SY120 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۱۲ 2000 SO124 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۱۳ 2000 SP144 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۱۴ 2000 SX145 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۱۵ 2000 SM149 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۱۶ 2000 SP149 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۱۷ 2000 SK151 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۱۸ 2000 SU151 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۱۹ 2000 SM153 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۲۰ 2000 SU160 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۲۱ 2000 SY161 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۲۲ 2000 SP166 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۲۳ 2000 SN167 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۲۴ 2000 SU167 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۲۵ 2000 SA168 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۲۶ 2000 SQ170 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۲۷ 2000 SK171 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۲۸ 2000 SW176 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۲۹ 2000 SA177 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۳۰ 2000 SM185 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۳۱ 2000 SN185 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۳۲ 2000 SL204 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۳۳ 2000 SR216 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۳۴ 2000 SO218 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۳۵ 2000 SE220 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۳۶ 2000 SZ220 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۳۷ 2000 SA225 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۳۸ 2000 SS225 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۳۹ 2000 SD227 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۴۰ 2000 SJ227 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۴۱ 2000 SV229 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۴۲ 2000 SK230 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۴۳ 2000 SH268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۴۴ 2000 SC269 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۴۵ 2000 SD269 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۴۶ 2000 SJ273 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۴۷ 2000 ST275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۴۸ 2000 SP276 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۴۹ 2000 SA279 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۵۰ 2000 SU280 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۵۱ 2000 ST293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۵۲ 2000 SA294 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۵۳ 2000 SC294 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۵۴ 2000 SE295 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۵۵ 2000 SJ302 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۵۶ 2000 SH303 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۵۷ 2000 SN308 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۵۸ 2000 SP319 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۵۹ 2000 SP358 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۶۰ 2000 SV362 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۶۱ 2000 SK369 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۴۱۶۶۱ 2000 TB ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۶۳ 2000 TK16 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۶۴ 2000 TR16 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۶۵ 2000 TH18 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۶۶ 2000 TQ18 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۶۷ 2000 TE19 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۶۸ 2000 TP25 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۶۹ 2000 TW28 ۶ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۷۰ 2000 TC29 ۳ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۷۱ 2000 TF34 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۷۲ 2000 TX36 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۷۳ 2000 TU39 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۷۴ 2000 TV62 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۷۵ 2000 UZ1 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۷۶ 2000 UR2 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۷۷ 2000 UD7 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۷۸ 2000 UV7 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۷۹ 2000 UC8 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۸۰ 2000 UY8 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۸۱ 2000 UA10 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۸۲ 2000 UP10 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۸۳ 2000 UZ14 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۸۴ 2000 UL15 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۸۵ 2000 UG16 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۸۶ 2000 UN16 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۸۷ 2000 UY16 ۳۰ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۸۸ 2000 UV18 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۸۹ 2000 UW18 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۹۰ 2000 UR19 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۹۱ 2000 UF25 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۹۲ 2000 UC27 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۹۳ 2000 UU39 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۹۴ 2000 UT41 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۹۵ 2000 UN43 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۹۶ 2000 UF45 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۹۷ 2000 UJ46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۹۸ 2000 UO46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۶۹۹ 2000 UT46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۰۰ 2000 UV46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۰۱ 2000 UY46 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۰۲ 2000 UN49 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۰۳ 2000 UM50 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۰۴ 2000 UX51 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۰۵ 2000 UZ52 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۰۶ 2000 UU53 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۰۷ 2000 UU55 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۰۸ 2000 UG56 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۰۹ 2000 UH56 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۱۰ 2000 UZ59 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۱۱ 2000 US63 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۱۲ 2000 UZ68 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۱۳ 2000 UG72 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۱۴ 2000 UO72 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۱۵ 2000 UL73 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۱۶ 2000 UP76 ۲۹ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۱۷ 2000 UX78 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۱۸ 2000 UK79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۱۹ 2000 UL79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۲۰ 2000 UN79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۲۱ 2000 UU79 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۲۲ 2000 UD80 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۲۳ 2000 UP80 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۲۴ 2000 UV84 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۲۵ 2000 UK86 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۲۶ 2000 UP91 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۲۷ 2000 UR91 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۲۸ 2000 UF92 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۲۹ 2000 UF95 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۰ 2000 UF96 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۱ 2000 UA97 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۲ 2000 UU98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۳ 2000 UY98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۴ 2000 UL100 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۵ 2000 UY100 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۶ 2000 UN102 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۷ 2000 UX103 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۸ 2000 UR104 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۹ 2000 UP112 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۹ 2000 VC ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۳۹ 2000 VG ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۴۲ 2000 VH3 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۴۳ 2000 VJ14 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۴۴ 2000 VA15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۴۵ 2000 VQ15 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۴۶ 2000 VD16 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۴۷ 2000 VY24 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۴۸ 2000 VC27 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۴۹ 2000 VD27 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۵۰ 2000 VK28 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۵۱ 2000 VT29 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۵۲ 2000 VF30 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۵۳ 2000 VH30 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۵۴ 2000 VS31 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۵۵ 2000 VY31 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۵۶ 2000 VE33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۵۷ 2000 VM33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۵۸ 2000 VP33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۵۹ 2000 VZ33 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۶۰ 2000 VF34 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۶۱ 2000 VP34 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۶۲ 2000 VZ34 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۶۳ 2000 VA35 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۶۴ 2000 VO35 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۶۵ 2000 VV35 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۶۶ 2000 VB36 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۶۷ 2000 VQ36 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۶۸ 2000 VB37 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۶۹ 2000 VH37 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۷۰ 2000 VV37 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۷۱ 2000 VB38 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۷۲ 2000 VE43 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۷۳ 2000 VH43 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۷۴ 2000 VR44 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۷۵ 2000 VS44 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۷۶ 2000 VQ46 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۷۷ 2000 VW46 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۷۸ 2000 VB50 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۷۹ 2000 VK50 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۸۰ 2000 VK53 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۸۱ 2000 VL55 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۸۲ 2000 VM55 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۸۳ 2000 VS55 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۸۴ 2000 VD56 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۸۵ 2000 VF56 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۸۶ 2000 VL57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۸۷ 2000 VO57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۸۸ 2000 VS60 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۸۹ 2000 VW60 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۹۰ 2000 WY1 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۹۱ 2000 WJ3 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۹۲ 2000 WH6 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۹۳ 2000 WW6 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۹۴ 2000 WK11 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۹۵ 2000 WN12 ۲۲ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۹۶ 2000 WL17 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۹۷ 2000 WN18 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۹۸ 2000 WV18 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۷۹۹ 2000 WL19 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۰۰ Robwilliams ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۰۱ 2000 WG22 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۰۲ 2000 WD24 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۰۳ 2000 WR24 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۰۴ 2000 WA30 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۰۵ 2000 WC30 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۰۶ 2000 WF32 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۰۷ 2000 WS33 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۰۸ 2000 WG34 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۰۹ 2000 WX34 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۱۰ 2000 WG35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۱۱ 2000 WK35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۱۲ 2000 WP35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۱۳ 2000 WY35 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۱۴ 2000 WP36 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۱۵ 2000 WU36 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۱۶ 2000 WN38 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۱۷ 2000 WX40 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۱۸ 2000 WC41 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۱۹ 2000 WK44 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۲۰ 2000 WT45 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۲۱ 2000 WU45 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۲۲ 2000 WW47 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۲۳ 2000 WZ47 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۲۴ 2000 WQ48 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۲۵ 2000 WZ48 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۲۶ 2000 WH49 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۲۷ 2000 WN49 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۲۸ 2000 WM50 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۲۹ 2000 WU53 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۳۰ 2000 WT56 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۳۱ 2000 WN57 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۳۲ 2000 WB58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۳۳ 2000 WE58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۳۴ 2000 WL58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۳۵ 2000 WO58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۳۶ 2000 WP58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۳۷ 2000 WS58 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۳۸ 2000 WK59 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۳۹ 2000 WO59 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۴۰ 2000 WS59 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۴۱ 2000 WF60 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۴۲ 2000 WO60 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۴۳ 2000 WX70 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۴۴ 2000 WO72 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۴۵ 2000 WW83 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۴۶ 2000 WB86 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۴۷ 2000 WK86 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۴۸ 2000 WM86 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۴۹ 2000 WS86 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۵۰ 2000 WF87 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۵۱ 2000 WK87 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۵۲ 2000 WN87 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۵۳ 2000 WY87 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۵۴ 2000 WF88 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۵۵ 2000 WV89 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۵۶ 2000 WL90 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۵۷ 2000 WU91 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۵۸ 2000 WU93 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۵۹ 2000 WD95 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۶۰ 2000 WW95 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۶۱ 2000 WH96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۶۲ 2000 WK96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۶۳ 2000 WU96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۶۴ 2000 WC97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۶۵ 2000 WW97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۶۶ 2000 WX97 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۶۷ 2000 WB99 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۶۸ 2000 WH99 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۶۹ 2000 WK99 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۷۰ 2000 WV99 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۷۱ 2000 WD100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۷۲ 2000 WJ100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۷۳ 2000 WR100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۷۴ 2000 WY100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۷۵ 2000 WZ100 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۷۶ 2000 WB101 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۷۷ 2000 WE103 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۷۸ 2000 WH104 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۷۹ 2000 WO104 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۸۰ 2000 WR107 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۸۱ 2000 WH109 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۸۲ 2000 WD111 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۸۳ 2000 WF111 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۸۴ 2000 WO113 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۸۵ 2000 WA115 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۸۶ 2000 WM115 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۸۷ 2000 WW115 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۸۸ 2000 WC118 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۸۹ 2000 WF118 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۹۰ 2000 WM118 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۹۱ 2000 WC119 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۹۲ 2000 WS119 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۹۳ 2000 WU119 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۹۴ 2000 WH121 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۹۵ 2000 WJ121 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۹۶ 2000 WN123 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۹۷ 2000 WP123 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۹۸ 2000 WN124 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۸۹۹ 2000 WY124 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۰۰ 2000 WV126 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۰۱ 2000 WP127 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۰۲ 2000 WA128 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۰۳ 2000 WO128 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۰۴ 2000 WJ130 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۰۵ 2000 WE133 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۰۶ 2000 WO135 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۰۷ 2000 WF137 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۰۸ 2000 WR137 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۰۹ 2000 WO141 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۱۰ 2000 WS141 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۱۱ 2000 WH143 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۱۲ 2000 WR144 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۱۳ 2000 WF149 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۱۴ 2000 WY151 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۱۵ 2000 WJ152 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۱۶ 2000 WT152 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۱۷ 2000 WC153 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۱۸ 2000 WA156 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۱۹ 2000 WW156 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۲۰ 2000 WA158 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۲۱ 2000 WL158 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۲۲ 2000 WT158 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۲۳ 2000 WN159 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۲۴ 2000 WF160 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۲۵ 2000 WJ161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۲۶ 2000 WQ161 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۲۷ 2000 WM166 ۲۴ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۲۸ 2000 WQ172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۲۹ 2000 WC175 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۳۰ 2000 WO175 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۳۱ 2000 WO177 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۳۲ 2000 WF178 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۳۳ 2000 WH179 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۳۴ 2000 WO179 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۳۵ 2000 WQ179 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۳۶ 2000 WX179 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۳۷ 2000 WJ185 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۳۸ 2000 WO185 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۳۹ 2000 WQ186 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۴۰ 2000 WR190 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۴۰ 2000 XF ۲ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۴۲ 2000 XW1 ۳ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۴۳ Fredrick ۳ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۴۴ 2000 XR2 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۴۵ 2000 XY5 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۴۶ 2000 XF6 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۴۷ 2000 XW7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۴۸ 2000 XX7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۴۹ 2000 XB8 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۵۰ 2000 XA9 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۵۱ 2000 XH10 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۵۲ 2000 XA11 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۵۳ 2000 XK16 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۵۴ 2000 XX20 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۵۵ 2000 XD22 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۵۶ 2000 XB27 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۵۷ 2000 XD27 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۵۸ 2000 XK29 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۵۹ 2000 XV29 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۶۰ 2000 XR30 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۶۱ 2000 XS32 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۶۲ 2000 XG35 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۶۳ 2000 XU35 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۶۴ 2000 XW36 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۶۵ 2000 XP37 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۶۶ 2000 XU37 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۶۷ 2000 XE39 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۶۸ 2000 XE53 ۶ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۶۸ 2000 YX ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۷۰ 2000 YZ3 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۷۱ 2000 YM6 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۷۲ 2000 YO8 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۷۳ 2000 YT11 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۷۴ 2000 YW11 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۷۵ 2000 YU12 ۲۳ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۷۶ 2000 YA15 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۷۷ 2000 YU15 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۷۸ 2000 YX15 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۷۹ 2000 YK16 ۲۲ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۸۰ 2000 YG18 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۸۱ 2000 YD21 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۸۲ 2000 YE21 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۸۳ 2000 YL26 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۸۴ 2000 YQ26 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۸۵ 2000 YY28 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۸۵ 2000 YR۲۹
۴۱۹۸۷ 2000 YW29 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۸۸ 2000 YX30 ۲۷ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۸۹ 2000 YX33 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۹۰ 2000 YG34 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۹۱ 2000 YJ34 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۹۲ 2000 YR35 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۹۳ 2000 YD38 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۹۴ 2000 YX38 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۹۵ 2000 YF41 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۹۶ 2000 YE43 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۹۷ 2000 YG45 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۹۸ 2000 YO45 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۱۹۹۹ 2000 YX45 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۴۲۰۰۰ 2000 YT46 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰

منابعویرایش