پیش‌نویس:فهرست سیاستمداران ارمنی

https://fa.wikipedia.org/wiki/رده:Armenia_political_party_colour_templates

https://fa.wikipedia.org/wiki/رده:سیاستمداران_اهل_ارمنستان_بر_پایه_حزب

کابینه ک کاراپتیان بخش پایینی بررسی گردد سایر کابینه هابررسی نشده است سفیران در گرجستان افزوده شود

  My Step Alliance
  Bright Alliance
  Western Armenian
  Armenian National Congress
  Barev Yerevan
  Constitutional Democratic Party
  Pan-Armenian National Movement
  Sasna Tsrer Pan-Armenian Party
حزب تصویر نام سال تولد سال مرگ سمت
۵ آبراهام گولویان - - -
۵ آبراهام گیولخاندانیان - - -
۵ آتوم جانجیغوزیان - - -
۵ آرا آرامیان - -
۵ آرا آیوازیان - - -
۵ آرا بابلویان - - -
۵ آرا پاپیان - - -
[[File:|75px]] آرا ساهاکیان - - -
۵ آرا هاکوبیان - - -
۵ آرائیک هاروتیونیان - - -
۵ آرارات مکرتچیان - -
۵ آرارات میرزویان - - -
۵ آراگاتس آخویان - - -
۵ آرام سارگسیان - - -
۵ آرام کاراپتیان - - -
۵ آرام گاسپار سارگسیان - - -
۵ آرام گریگوریان - - -
۵ آرام مانوکیان - - -
۵ آرام مانوکیان - - -
۵ آرام هاروتیونیان - -
۵ آرامائیس گریگوریان - -
۵ آرامائیس یرزینکیان - - -
۵ آرپینه هوهانیسیان - - -
۵ آرتاشس انفیاجیان - - -
۵ آرتاشس آوویان - - -
۵ آرتاشس آبقیان - - -
۵ آرتاشس بابالیان 1886 1959 -
۵ آرشاک پولادیان ۱۹۵۰ سفیر
۵ آرتاشس پتروسیان - -
۵ آرتاشس تومانیان ۱۹۴۹ سفیر و نماینده مجلس
۵ آرتاشس گغامیان - - -
۵ آرتاک زینالیان - - -
۵ آرتاک وارطانیان - -
۵ آرداک آبیتونیان - - -
۵ آرتسویک میناسیان - - -
۵ آرتم آساتریان - - -
۵ آرتور باغداساریان - - -
۵ آرتور توماسیان - - -
۵ آرتور خاچاتریان - - -
۵ آرتور گریگوریان - - -
۵ آرتور گوورگیان - -
۵ آرتور مکرتچیان - - -
۵ آرسن توروسیان - - -
۵ آرسن سهویان - - -
۵ آرسن هامبارتسومیان - - -
۵ آرشاک جامالیان - - -
۵ آرشاک ورامیان - - -
۵ آرکادی خاچاتریان - -
۵ آرشام خوندکاریان - - -
۵ آرکادی قوکاسیان - - -
۵ آرگ گریگوریان - -
۵ آرمان باباجانیان - -
[[File:|75px]] آرمان ناواساردیان - - -
۵ آرمن آشوتیان - - -
۵ آرمن آمیریان - -
۵ آرمن خاچاتریان - - -
۵ آرمن داربینیان - - -
۵ آرمن دانیلیان - -
۵ آرمن روستامیان - - -
۵ آرمن سارگسیان - - -
۵ آرمن سارگسیان - - -
۵ آرمن سمباتیان - - -
۵ آرمن کیراکوسیان - - -
۵ آرمن گئورگیان - - -
۵ آرمن گارو - - -
۵ آرمن مارتیروسیان - - -
۵ آرمن مارتیروسیان - - -
۵ آرمن ملکونیان - - -
۵ آرمن مورادیان - -
۵ آرمن موسیسیان - - -
۵ آرمن یریتسیان - -
۵ آرمن یغیازاریان - -
۵ آرمناک قازاریان - -
۵ آرمناک یکاریان - - -
[[File:|75px]] آزات مارتیروسیان - - -
۵ آسکاناز مراویان - - -
۵ آشوت صافاریان - -
۵ آشوت بلیان - -
[[File:|75px]] آشوت سمباتیان - - -
۵ آشوت غولیان - - -
۵ آشوت گالویان - - -
۵ آشوت مانوچاریان - - -
۵ آشوت مانوکیان - - -
[[File:|75px]] آشوت ملیک-شاهنازاریان - - -
۵ آشوت ناواساردیان - - -
۵ آشوت ووسکانیان - - -
۵ آشوت هاکوبیان - - -
۵ آشوت هواکیمیان - - -
۵ آشوت هوهانیسیان - - -Ashot Hovhannisian 2012 Armenian stamp.jpg
۵ آشوت یسائیان - - -
۵ آشوت یغیازاریان - - -
۵ آغاسی خانجیان - - -
۵ آغبیور سروب - - -
۵ آغوان واردانیان - - -
۵ آلبرت بازیان - - -
۵ آوتیس آهارونیان - - -
۵ آلکساندر آرزومانیان - - -
۵ آلکساندر بکزادیان - - -
۵ آلکساندر خاتیسیان - - -
۵ آلکساندر میاسنیکیان - - -
۵ آلکساندر ینیکومیشان - - -
۵ آلن سیمونیان - -
۵ آلوارد پتروسیان - - -
۵ آمادونی وارتاپتیان - - -
۵ آنا کوستانیان - -
۵ آناتولی مکرتچیان - - -
۵ آناستاس میکویان - - -
۵ آناهیت باخشیان - - -
۵ آناهیت ماناسیان - - -
۵ آنتون کوچینیان - - -
۵ آندرانیک اوزانیان - - -
۵ آندرانیک مارگاریان - - -
۵ آندرانیک مانوکیان - -
۵ آندریاس قوکاسیان - - -
۵ آنی سامسونیان - -
۵ آوت آدونتس - - -
۵ آوتیک آهارونیان - - -
۵ آوتیک ایساهاکیان - - -
۵ آوتیک ساهاکیان - - -
۵ ادمون ماروکیان - - -
۵ ادوارد آندرئاسیان - -
۵ ادوارد ساندویان - - -
۵ ادوارد قازاریان - -
۵ ادوارد ماداتیان - -
۵ ادوارد نالباندیان - - -
۵ اسپارتاک سیرانیان - -
۵ استپان استپانیان - - -
۵ استپان بوغوسیان - - -
استپان دمیرچیان - - -
استپان زاکاریان - - -
۵ استپان زوریان - - -
۵ استپان شاهومیان - - -
۵ ادوارد خورشودیان - - -
۵ ادوارد شارمازانوف - - -
۵ اریک گریگوریان - - -
۵ استیوپا سافاریان - - -
۵ امیل گابریلیان - -
۵ اولگ یسائیان - - -
۵ ایساهاک ایساهاکیان - - -
۵ ایگناتی آراکلیان - -
۵ ایوان باقرامیان - - -
۵ ایوتا تونویان - -
۵ بابکن آرارکتسیان - - -
۵ بادال مورادیان - - -
۵ بارویر هایریکیان - - -
۵ باگرات آساتریان - - -
۵ بالابک مارتیروسیان - - -
۵ بوریس کوورکوف - - -
۵ پرژ زیتونتسیان - -
۵ پتروس ماکیان - - -
پرچوهی پارتیزپانیان-بارسغیان - - -
۵ تاتول مارکاریان - - -
۵ تارون سیمونیان - -
۵ تارون مارگاریان - - -
۵ تامارا بوغوسیان - -
۵ تیگران توروسیان - - -
۵ تیگران داوتیان - -
۵ تیگران سارگسیان - - -
۵ تیگران کاراپتیان - - -
[[File:|75px]] تیگران گوورکیان - - -
۵ جانیک جانویان - -
[[File:|75px]] جیوان تابیبیان - - -
۵ خاچاتور بزیرجیان - -
۵ خاچاتور کارچیکیان - - -
۵ خاچاتور مالومیان - - -
۵ خاچیک هاروتیونیان - - -
۵ خسرو هاروتیونیان - - -
۵ خچو - - -
۵ داویت بابایان - - -
۵ داویت دونویان - - -
۵ داویت زادویان - - -
۵ داویت سارگسیان - -
۵ داویت شاهنازاریان - - -
۵ داویت لوکیان - - -
۵ داویت هاروتیونیان - - -
[[File:|75px]] داویت هوهانیسیان -
۵ دراستامات کانایان - - -
۵ درنیک دومانیان - -
[[File:|75px]] دزیونیک آقاجانیان - - -
۵ دیانا آبکار - - -
۵ دیانا گاسپاریان - - -
۵ رازمیک داوویان - - -
۵ رازمیک مارتیروسیان - - -
۵ رافائل باگویان - - -
۵ رافی مانوکیان - - -
۵ رافی هووانیسیان - - -
۵ رایسا واردانیان - - -
۵ روبرت آمیرخانیان - -
۵ روبرت کوچاریان - - -
۵ روبرت نازاریان - - -
۵ روبن آبراهامیان - -
۵ روبن توماسیان - - -
۵ روبن تر-میناسیان - - -
۵ روبن داربینیان - - -
۵ روبن دونویان - -
۵ روبن روبنوف - - -
۵ روبن شوگاریان - -
۵ روبن کاراپتیان - - -
۵ روبن میرزاخانیان - - -
۵ روبن هایراپتیان - - -
۵ روبن هوسپیان - - -
۵ روبیک بارسقیان - -
۵ روبیک هاکوبیان - - Heritage (Armenia)
۵ رودیک هیوسنونتس - - -
۵ رولاند شارویان - -
۵ رومئو جولهاکیان - -
۵ روملا دادایان - - -
۵ ریتا سارگسیان - - -
۵ زاروهی باتویان - - -
۵ زاروهی پوستانجیان - - -
زهراب مناتسکانیان - - -
۵ زاره سینانیان - - -
۵ زاون گوورگیان - -
۵ سارگیس آراراتیان - - -
۵ سارگیس آلکسانیان - -
۵ سارگیس شاهازیزیان - -
۵ سارکیس کاسیان - - -
۵ سارگیس لوکاشیان - - -
۵ سارگیس ماناسایان - - -
۵ سارگیس مورادیان - - -
۵ سارگیس مهرابیان - - -
۵ سارگیس میناسیان - - -
۵ سارگیس هامبارتسومیان - - -
۵ ساریک میناسیان - -
۵ ساسون میکائیلیان - -
۵ سامسون هاروتیونیان - - -
۵ سامول بابایان - - -
۵ سامول بالاسانیان - - - (Prosperous Armenia)
۵ سامول تادئوسیان - -
۵ سامول نیکویان - - -
۵ ساهاک توروسیان - - -
۵ ساهاک در-گابریلیان - - -
۵ ساهاک کاراپتیان - - -
۵ سبوه تاشجیان - -
۵ سرپوهی گریگوریان - -
۵ سرژ سارگسیان - - -
۵ سرگو یریتسیان - -
۵ سرگئو کاراپتیان - - -
۵ سرگئی بادالیان - - -
۵ سرگئی ماناساریان - - -
۵ سرگئی یاغوبیان - - -
۵ سودا سوان - - -
۵ سورن آودیسیان - -
۵ سورن پاپیکیان - - -
۵ سورن توماسیان - - -
۵ سورن خاچاتریان - - -
[[File:|75px]] سورن ساهاکیان - - -
۵ سورن شادونتس - - -
۵ سورن شادونتس - - -
۵ سورن کارایان - - حزب باید بررسی گردد
۵ سیامانتو - - -
۵ سیراکان تیگرانیان - - -
۵ سیران اوهانیان - -
۵ سیمون وراتسیان - - -
۵ سیمئون هاخومیان - -
۵ شاوارش کوچاریان - - -
۵ فادیی سارگسیان - - -
۵ فلیکس پیرومیان - -
۵ فلیکس تسولاکیان - -
[[File:|75px]] فلیکس مامیکونیان - - -
۵ کاراپت روبینیان - - -
۵ کارن چشماریتیان - -
کارن دمیرچیان - - -
۵ کارن سیمونیان - -
۵ کارن کاراپتیان - - -
۵ کارن کاراپتیان - -
۵ کارن گالستیان - -
[[File:|75px]] کارن نازاریان - - -
۵ کارن هکیمیان - - -
۵ کارینه دانیلیان - -
۵ کارینه کازینیان - - -
۵ کامو - - -
۵ کامو اودومیان - - -
۵ کریستوپور آراراتیان - -
۵ کریستوپور ورمیشیان - - -
۵ کیرو مانویان - - -
۵ گئورگ پتروسیان - - -
۵ گوورگ دانیلیان - -
۵ گوورگ گوورگیان - -
۵ گئورگ گورگیسیان - -
۵ گئورگ وارطانیان - -
۵ گئورگی پتروسیان - - -
۵ گابریل قازاریان - - -
۵ گابریل نورادونکیان - - -
۵ گارگین خاژاک - - -
۵ گارنیک ناناگولیان - -
۵ گارگین نژده - - -
۵ گاگیک استامبولتسیان - -
۵ گاگیک بگلاریان - - -
۵ گاگیک پتروسیان - - -
۵ گاگیک تساروکیان - - -
۵ گاگیک خاچاتریان - -
۵ گاگیک شاهبازیان - - -
۵ گاگیک مارتیروسیان - -
۵ گاگیک هاروتیونیان - - -
۵ گاگیک یگانیان - - -
۵ گالوست ساهاکیان - - -
۵ گالوست گامازیان - -
۵ گراسیم آلاوردیان - -
۵ گریگور آمیریان - - -
۵ گریگور بوغوسیان - -
۵ گریگور جاقتیان - - -
[[File:|75px]] گریگور آراکلیان - - -
۵ گریگور هوهانیسیان - - -
۵ گریگور هاروتیونیان - - -
۵ گغام در-کاراپتیان - - -
۵ گغام غاریبجانیان - - -
۵ گغام وانیکیان - - -
۵ گورگن آرسنیان - -
۵ گورگن باغداساریان - -
۵ گورگن سارگسیان - -
۵ لئونید هاکوبیان - -
۵ لری زاریان - - -
۵ لنا نازاریان - -
۵ لوون آلتونیان - -
۵ لوون بارخوداریان - -
۵ لوون تر-پتروسیان - - -
[[File:|75px]] لوون خاچاتریان - - -
۵ لوون زورابیان - - -
[[File:|75px]] لوون سارگسیان - - -
۵ لوون شانت - - -
۵ لوون غولیان - - -
۵ لوون واهرادیان - - -۵ لئون مکردجیان - -
۵ لیلیت ماکونتس - - -
۵ مانوک وارطانیان - -
۵ مانه تاندیلیان - - -
۵ مارات آلکسانیان - - -
۵ مارتیروس ساروخانیان - - -
۵ مخیتار مناتساکانیان - - -
۵ مخیتار هایراپتیان - - -
۵ مروژان میکائلیان - -
۵ مکرتیچ آوتیسیان - - -
۵ ملس هاکوبیان - -
۵ موراد مورادیان - -
۵ مهر شاهگلدیان - - -
[[File:|75px]] مهر مکرتومیان - - -
۵ میرون شیشمانیان - -
۵ میساک تورلاکیان - - -
۵ میساک داوتیان - -
۵ میکائل پاپادجیانیان - - -
۵ میکائیل مانوکیان - - -
۵ میکائیل ملکومیان - -
۵ میکائیل میناسیان - - -
۵ میکائل هاروتیونیان - -
۵ میهران نازارتیان - -
۵ نائیری زاریان - - -
۵ نائیری هونانیان - - -
۵ نارک سارگسیان - -
۵ ناهاپت گوورگیان - - -
۵ نرایر داویتیان - -
۵ نرسس یریتسیان - - -
۵ نورات تر-گریگوریانتس - - -
۵ نونه سارگسیان - - -
۵ نیکول آقبالیان - - -
۵ نیکول پاشینیان - - -
۵ نیکول دومان - - -
۵ واچه گابریلیان - - -
۵ وارتگس گنونی - -
۵ واردان آیوازیان - - -
۵ وارطان آرامیان - -
۵ وارطان اوسکانیان - - -
۵ وارطان خاچاتریان - -
۵ وارطان وارطانیان - -
واروژان نرسسیان - - -
۵ وازگن سارگسیان - - -
۵ وازگن مانوکیان - - -
۵ واسیلی قازاریان - - -
۵ واغارشاک تر-واهانیان - - -
۵ واغارشاک هاروتیونیان - -
۵ وانو سیرادغیان - - -
[[File:|75px]] واهاگن ملیکیان - - -
۵ واهاگن موسیسیان - - -
[[File:|75px]] واهان بایبوردجیان - - -
۵ واهان پاپازیان - - -
۵ واهان پاپازیان - - -
۵ واهان مارتیروسیان - -
۵ واهان میناخوریان - - -
۵ واهان هوهانیسیان - - -
۵ واهه استپانیان - - -
۵ واهه انفیجایان - - -
[[File:|75px]] واهه گابریلیان - - -
۵ واهه هاکوبیان - - -
۵ ولادیمیر بادالیان - - -
۵ ولادیمیر کارمیرشالیان - - -
۵ ولادیمیر گاسپاریان - - -
۵ ولادیمیر موسیسیان - - -
۵ ویتالی بالاسانیان - - -
۵ ویکتور دالاکیان - - -
۵ ویکتور هامبارتسومیان - - -
۵ ویگن چیتچیان - - -
۵ ویگن سارگسیان - - -
۵ ویلیک هاروتیونیان - -
۵ هاروتیون بابایان - -
۵ هاروتیون چمشکیان - - -
۵ هاروتیون کوشکیان - -
۵ هاروتیون شاهریکیان - - -
۵ هاسمیک بوغوسیان - - -
[[File:|75px]] هاسمیک تولماجیان - - -
۵ هاکوب آرشاکیان - -
۵ هاکوب باگرادونیان - - -
۵ هاکوب زاوریف - - -
۵ هاکوب زاروبیان - - -
۵ هاکوب موسس - - -
۵ هامبارتسوم ترتریان - - -
۵ هاکوب کاسارجیان - - -
۵ هامو اوهانجانیان - - -
۵ هاملت گاسپاریان - - -
۵ هایک بژیشکیان - -
۵ هایک تیریاکیان - - -
۵ هایک قازاریان - -
۵ هایک گوورگیان - -
۵ هایک ماروتیان - - -
۵ هایک نیکوغوسیان - -
۵ هایک هوسپیان - - -
۵ هایکاز کوستانیان - - -
۵ هراچیا آقاجانیان - - -
۵ هراچیا روستومیان - - -
۵ هراند آیوازیان - -
۵ هراند باگراتیان - - -
۵ هراند خاچاتریان - - -
۵ هرانت مارکاریان - - -
۵ هرانوش هاکوبیان - - -
۵ هرایر توماسیان - -
۵ هرایر دژوغک - - -
۵ هرایر کاراپتیان - - -
۵ هرایر هوهانسیان - -
۵ هرمینه ناغدالیان - - -
۵ هنریک بوغوسیان - - -
۵ هنریک کوچینیان - -
۵ هوسپ آرغوتیان - - -
۵ هوهانس تر-میکائلیان - - -
۵ هوهانس کاچازنونی - - -
۵ هوهانس گیراگوسیان - - -
۵ هوهانس مانوکیان - -
۵ هوهانس واهانیان - - -
۵ هوهانس هاخوردیان - -
۵ هوویک آبراهامیان - - -
۵ هویک جیوانیان - - -
۵ هویک هوویان - -
۵ یپرم‌خان - - -
۵ یرواند زاخاریان - - -
۵ یوری باخشیان - - -
[[File:|75px]] یوری مکرتومیان - - -
۵ یوری واردانیان - - -
۵ یوریک جاوادیان - -

منابع

ویرایش
  • بایگانی‌شده در ۶ مارس ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine [۱] at Avproduction.am
  • Armenian Soviet Encyclopedia. Yerevan.
  • Այվազյան, Հ. Մ. (2005 (2007)). Ով ով է. հայեր (կենսագրական հանրագիտարան: Երկու հատորով). Vol. առաջին / երկրորդ. Երևան: Հայկական հանրագիտարան հրատ. {{cite book}}: Check date values in: |date= (help)