فهرست شاهان سلوکی

سلوکیان یا سلوکی‌ها (برگرفته از یونانی: Σελευκίδαι، Seleukídai) یک دولت مقدونی-یونانی بودند که میان سال‌های ۳۱۲ تا ۶۴ پیش از میلاد و به مدت (۲۴۸ سال) بر آسیای غربی فرمان راندند. پس از مرگ اسکندر مقدونی سرزمین‌های او میان سردارانش تقسیم‌شد. سلوکیان جانشینان سلوکوس یکم بودند که در سال ۳۰۶ پ.م. به قدرت رسید.

نیم‌تنه سلوکوس یکم نیکاتور نخستین پادشاه و بنیانگذار امپراتوری سلوکیان

فهرست

فرمانروایان سلسله سلوکیان
پرتره نام پادشاه آغاز پادشاهی پایان پادشاهی
  سلوکوس یکم ۳۰۵ پ.م. ۲۸۱ پ.م.
  آنتیوخوس یکم ۲۸۱ پ.م. ۲۶۱ پ.م.
آنتیوخوس دوم ۲۶۱ پ.م. ۲۴۶ پ.م.
  سلوکوس دوم ۲۴۶ پ.م. ۲۲۵ پ.م.
  سلوکوس سوم ۲۲۵ پ.م. ۲۲۳ پ.م.
آنتیوخوس سوم ۲۲۳ پ.م. ۱۸۷ پ.م.
سلوکوس چهارم ۱۸۷ پ.م. ۱۷۵ پ.م.
آنتیوخوس چهارم ۱۷۵ پ.م. ۱۶۳ پ.م.
آنتیوخوس پنجم ۱۶۳ پ.م. ۱۶۱ پ.م.
دیمتریوس یکم ۱۶۱ پ.م. ۱۵۰ پ.م.
  الکساندر بالاس ۱۵۰ پ.م. ۱۴۵ پ.م.
  دیمتریوس دوم ۱۴۵ پ.م. ۱۳۸ پ.م.
  آنتیوخوس ششم ۱۴۵ پ.م. ۱۴۰ پ.م.
تروفون ۱۴۰ پ.م. ۱۳۸ پ.م.
آنتیوخوس هفتم ۱۳۸ پ.م. ۱۲۹ پ.م.
  دیمتریوس دوم ۱۲۹ پ.م. ۱۲۶ پ.م.
الکساندر دوم ۱۲۹ پ.م. ۱۲۳ پ.م.
  کلئوپاترا تئا ۱۲۶ پ.م. ۱۲۱ پ.م.
سلوکوس پنجم ۱۲۶ پ.م. ۱۲۵ پ.م.
  آنتیوخوس هشتم ۱۲۵ پ.م. ۹۶ پ.م.
  آنتیوخوس نهم ۱۱۴ پ.م. ۹۶ پ.م.
سلوکوس ششم ۹۶ پ.م. ۹۵ پ.م.
آنتیوخوس دهم ۹۵ پ.م. ۹۲ یا ۸۳ پ.م.
دیمتریوس سوم ۹۵ پ.م. ۸۷ پ.م.
آنتیوخوس یازدهم ۹۵ پ.م. ۹۲ پ.م.
فیلیپ یکم ۹۵ پ.م. ۸۴ یا ۸۳پ.م.
آنتیوخوس دوازدهم ۸۷ پ.م. ۸۴ پ.م.
سلوکوس هفتم ۸۴ پ.م. ۶۹ پ.م.
آنتیوخوس سیزدهم ۶۹ پ.م. ۶۴ پ.م.
فیلیپ دوم ۶۵ پ.م. ۶۳ پ.م.

شجره‌نامه

آنتیوخوسلائودیکه
سلوکوس یکم
پادشاهی. ۳۰۵–۲۸۱
آپاما
آخائوساستارتونیسآنتیوخوس یکم
پادشاهی ۲۸۱–۲۶۱
آندروماخوسآنتیوخوس دوم
پادشاهی ۲۶۱–۲۴۶
لائودیکه یکم
آخائوس
پادشاهی ۲۲۰–۲۱۳
لائودیکه دومسلوکوس دوم
پادشاهی ۲۴۶–۲۲۶
آنتیوخوس هیراکس
پادشاهی ۲۴۰–۲۲۸
سلوکوس سوم
پادشاهی ۲۲۶–۲۲۳
آنتیوخوس سوم
پادشاهی ۲۲۳–۱۸۷
لائودیکه سوم
سلوکوس چهارم
پادشاهی ۱۸۷–۱۷۵
لائودیکه چهارمآنتیوخوس چهارم
پادشاهی ۱۷۵–۱۶۳
آپامادیمتریوس یکم
پادشاهی ۱۶۱–۱۵۰
آنتیوخوس پنجم
پادشاهی ۱۶۳–۱۶۱
الکساندر بالاس
پادشاهی ۱۵۰–۱۴۶
کلئوپاترا تئا
فرمانروایی ۱۲۵–۱۲۱
دیمتریوس دوم
پادشاهی ۱۴۵–۱۲۵
آنتیوخوس هفتم
پادشاهی ۱۳۸–۱۲۹
آنتیوخوس ششم
پادشاهی ۱۴۴–۱۴۲
سلوکوس پنجم
پادشاهی ۱۲۶–۱۲۵
آنتیوخوس هشتم
پادشاهی ۱۲۵–۹۶
کلئوپاتراآنتیوخوس نهم
پادشاهی ۱۱۶–۹۶
سلوکوس ششم
پادشاهی ۹۶–۹۵
آنتیوخوس یازدهم
پادشاهی ۹۵–۹۲
فیلیپ i سلوکی
پادشاهی ۹۵–۸۳
دیمتریوس سوم
پادشاهی ۹۵–۸۸
آنتیوخوس دوازدهم
پادشاهی ۸۷–۸۴
آنتیوخوس دهم
پادشاهی ۹۵–۸۳
فیلیپ دوم سلوکی
پادشاهی ۶۹–۶۳
سلوکوس هفتم
پادشاهی ۸۳–۶۹
آنتیوخوس سیزدهم
پادشاهی ۶۹–۶۴

منابع

  • Glanville Downey (8 December 2015). History of Antioch. Princeton University Press. pp. ۷۳۵–۷۳۶. ISBN 978-1-4008-7773-7.
  • Mehrdad Kia (27 June 2016). The Persian Empire: A Historical Encyclopedia. ABC-CLiO. pp. ۲۸۷–۳۱۱. ISBN 978-1-61069-391-2.

پیوند به بیرون