فهرست شاهان سلوکی

سِلوکیان یا سِلوکی‌ها (برگرفته از یونانی: Σελευκίδαι) یک خانواده سلطنتی یونانی-مقدونی بودند که بر گستره تحت حاکمیت امپراتوری سلوکی در عصر هِلِنیستی و در میانه ۳۱۲ تا ۶۳ پیش از میلاد فرمانروایی می‌کردند. امپراتوری سلوکی توسط سلوکوس یکم نیکاتور و به دنبال تقسیم امپراتوری مقدونی، که توسط اسکندر بزرگ تأسیس شده بود، بنیانگذاری شد.

باسیلئوس امپراتوری سلوکی
خورشید ورجینا، که پس از تجزیه امپراتوری مقدونیه نیز نماد اصلی سلوکیان باقی‌ماند، اگرچه که نمادهای لنگر و فیل بیشتر رایج بودند.
جزئیات
نخستین فرمانرواسلوکوس یکم
واپسین فرمانروافیلیپ دوم
آغاز فرمانروایی۳۰۵ پ. م
پایان فرمانروایی۶۴ پ. م
گمارندهجانشینی ارثی

فهرست

ویرایش
نام نگاره لقب زادروز
درگذشت
آغاز سلطنت پایان سلطنت خویشاوندی یادداشت/شماره امپراتور سلوکی
سلوکوس یکم   باسیلئوس ح. ۳۵۸ پ.م.
۲۸۱ پ.م.
۳۰۵ پ.م. ۲۸۱ پ.م. پسر آنتیوخوس او سابقاً به عنوان یک ژنرال پیاده‌نظام در ارتش اسکندر خدمت می‌کرد و پس از مرگ زود هنگام اسکندر و در خلال جنگ‌های دیادوخوی، موفق شد بر بخش بزرگی از امپراتوری اسکندر دست یابد و در نهایت امپراتوری سلوکی را بنیاد گذارد./1
آنتیوخوس یکم   باسیلئوس ح. ۳۲۴ پ.م.
۲۶۱ پ.م.
۲۸۱ پ.م. ۲۶۱ پ.م. پسر سلوکوس یکم 2
آنتیوخوس دوم   باسیلئوس ح. ۲۸۶ پ.م.
۲۴۶ پ.م.
۲۶۱ پ.م. ۲۴۶ پ.م. پسر آنتیوخوس یکم 3
سلوکوس دوم   باسیلئوس ح. ۲۶۵ پ.م.
۲۲۵ پ.م.
۲۴۶ پ.م. ۲۲۵ پ.م. پسر آنتیوخوس دوم 4
سلوکوس سوم   باسیلئوس ح. ۲۴۳ پ.م.
۲۳۲ پ.م.
۲۲۵ پ.م. ۲۲۳ پ.م. پسر سلوکوس دوم 5
آنتیوخوس سوم   باسیلئوس مگاس ح. ۲۴۱ پ.م.
۱۸۷ پ.م.
۲۲۲ پ.م. ۱۸۷ پ.م. پسر سلوکوس دوم 6
سلوکوس چهارم   باسیلئوس ح. ۲۱۸ پ.م.
۱۷۵ پ.م.
۱۸۷ پ.م. ۱۷۵ پ.م. پسر آنتیوخوس سوم 7
آنتیوخوس چهارم   باسیلئوس ح. ۲۱۵ پ.م.
۱۶۴ پ.م.
۱۷۵ پ.م. ۱۶۴ پ.م. پسر آنتیوخوس سوم 8
آنتیوخوس پنجم   باسیلئوس ح. ۱۷۲ پ.م.
۱۶۱ پ.م.
۱۶۴ پ.م. ۱۶۱ پ.م. پسر آنتیوخوس چهارم 9
دیمتریوس یکم   باسیلئوس ۱۸۵ پ.م.
۱۵۰ پ.م.
۱۶۱ پ.م. ۱۵۰ پ.م. پسر سلوکوس چهارم 10
الکساندر بالاس   باسیلئوس نامشخص
۱۴۵ پ.م.
۱۵۰ پ.م. ۱۴۵ پ.م. پسر آنتیوخوس چهارم (احتمالا) 11
دیمتریوس دوم   باسیلئوس ح. ۱۶۰ پ.م.
۱۲۵ پ.م.
۱۴۵ پ.م. (دوره اول) ۱۳۸ پ.م. (دوره اول) پسر دیمتریوس یکم 12
آنتیوخوس ششم   باسیلئوس ۱۴۸ پ.م.
ح. ۱۴۱ پ.م.
۱۴۵ پ.م. ۱۴۲ پ.م. پسر الکساندر بالاس 13
تروفون   باسیلئوس نامشخص
۱۳۸ پ.م.
۱۴۲ پ.م. ۱۳۸ پ.م. 14
آنتیوخوس هفتم   باسیلئوس ح. ۱۶۰ پ.م.
۱۲۹ پ.م.
۱۳۸ پ.م. ۱۲۹ پ.م. پسر دیمتریوس یکم 15
دیمتریوس دوم   باسیلئوس ح. ۱۶۰ پ.م.
۱۲۵ پ.م.
۱۲۹ پ.م. (دوره دوم) ۱۲۶ پ.م. (دوره دوم) پسر دیمتریوس یکم 16
الکساندر دوم   باسیلئوس ح. ۱۵۰ پ.م.
۱۲۳ پ.م.
۱۲۹ پ.م. ۱۲۳ پ.م. پسر الکساندر بالاس (احتمالا) 17
کلئوپاترا تئا   باسیلیسا ح. ۱۶۴ پ.م.
۱۲۱ پ.م.
۱۲۶ پ.م. ۱۲۱ پ.م. دختر بطلمیوس ششم 18
سلوکوس پنجم باسیلئوس نامشخص
۱۲۵ پ.م.
۱۲۶ پ.م. ۱۲۵ پ.م. پسر دیمتریوس دوم 19
آنتیوخوس هشتم   باسیلئوس نامشخص
۹۶ پ.م.
۱۲۵ پ.م. ۱۲۱ پ.م. پسر دیمتریوس دوم 20
آنتیوخوس نهم   باسیلئوس نامشخص
۹۶ پ.م.
۱۱۶ پ.م. ۹۶ پ.م. پسر آنتیوخوس هفتم 21
سلوکوس ششم   باسیلئوس نامشخص
۹۴ پ.م.
۹۶ پ.م. ۹۵ پ.م. پسر آنتیوخوس هشتم 22
آنتیوخوس دهم   باسیلئوس ح. ۱۱۳ پ.م.
۹۲ یا ۸۸ پ.م.
۹۵ پ.م. ۹۲ پ.م. پسر آنتیوخوس نهم 23
دیمتریوس سوم   باسیلئوس میانه ۱۲۴ تا ۱۰۹ پ.م.
پس از ۸۷ پ.م.
۹۶ پ.م. ۸۷ پ.م. پسر آنتیوخوس هشتم 24
آنتیوخوس یازدهم   باسیلئوس میانه ۱۲۴ تا ۱۰۹ پ.م.
۹۳ پ.م.
۹۴ پ.م. ۹۳ پ.م. پسر آنتیوخوس هشتم 25
فیلیپ یکم   باسیلئوس میانه ۱۲۴ تا ۱۰۹ پ.م.
۸۳ تا ۷۵ پ.م.
۹۴ پ.م. ۸۳ یا ۷۵ پ.م. پسر آنتیوخوس هشتم 26
آنتیوخوس دوازدهم   باسیلئوس میانه ۱۲۴ تا ۱۰۹ پ.م.
۸۲ پ.م.
۸۷ پ.م. ۸۲ پ.م. پسر آنتیوخوس هشتم 27
سلوکوس هفتم باسیلئوس نامشخص
ح. ۵۹ پ.م.
۸۳ پ.م. ۶۹ پ.م. پسر آنتیوخوس دهم 28
آنتیوخوس سیزدهم   باسیلئوس نامشخص
۶۴ پ.م.
۶۹ پ.م. ۶۴ پ.م. پسر آنتیوخوس دهم 29
فیلیپ دوم   باسیلئوس نامشخص
۵۶ پ.م.
۶۵ پ.م. ۶۴ پ.م. پسر فیلیپ یکم 30

تبارنامه

ویرایش
آنتیوخوسلائودیکه
سلوکوس یکم
پادشاهی. ۳۰۵–۲۸۱
آپاما
آخائوساستارتونیسآنتیوخوس یکم
پادشاهی ۲۸۱–۲۶۱
آندروماخوسآنتیوخوس دوم
پادشاهی ۲۶۱–۲۴۶
لائودیکه یکم
آخائوس
پادشاهی ۲۲۰–۲۱۳
لائودیکه دومسلوکوس دوم
پادشاهی ۲۴۶–۲۲۶
آنتیوخوس هیراکس
پادشاهی ۲۴۰–۲۲۸
سلوکوس سوم
پادشاهی ۲۲۶–۲۲۳
آنتیوخوس سوم
پادشاهی ۲۲۳–۱۸۷
لائودیکه سوم
سلوکوس چهارم
پادشاهی ۱۸۷–۱۷۵
لائودیکه چهارمآنتیوخوس چهارم
پادشاهی ۱۷۵–۱۶۳
آپامادیمتریوس یکم
پادشاهی ۱۶۱–۱۵۰
آنتیوخوس پنجم
پادشاهی ۱۶۳–۱۶۱
الکساندر بالاس
پادشاهی ۱۵۰–۱۴۶
کلئوپاترا تئا
فرمانروایی ۱۲۵–۱۲۱
دیمتریوس دوم
پادشاهی ۱۴۵–۱۲۵
آنتیوخوس هفتم
پادشاهی ۱۳۸–۱۲۹
آنتیوخوس ششم
پادشاهی ۱۴۴–۱۴۲
سلوکوس پنجم
پادشاهی ۱۲۶–۱۲۵
آنتیوخوس هشتم
پادشاهی ۱۲۵–۹۶
کلئوپاتراآنتیوخوس نهم
پادشاهی ۱۱۶–۹۶
سلوکوس ششم
پادشاهی ۹۶–۹۵
آنتیوخوس یازدهم
پادشاهی ۹۵–۹۲
فیلیپ یکم سلوکی
پادشاهی ۹۵–۸۳
دیمتریوس سوم
پادشاهی ۹۵–۸۸
آنتیوخوس دوازدهم
پادشاهی ۸۷–۸۴
آنتیوخوس دهم
پادشاهی ۹۵–۸۳
فیلیپ دوم سلوکی
پادشاهی ۶۹–۶۳
سلوکوس هفتم
پادشاهی ۸۳–۶۹
آنتیوخوس سیزدهم
پادشاهی ۶۹–۶۴

منابع

ویرایش
  • Glanville Downey (8 December 2015). History of Antioch. Princeton University Press. pp. ۷۳۵–۷۳۶. ISBN 978-1-4008-7773-7.
  • Mehrdad Kia (27 June 2016). The Persian Empire: A Historical Encyclopedia. ABC-CLiO. pp. ۲۸۷–۳۱۱. ISBN 978-1-61069-391-2.

پیوند به بیرون

ویرایش