باز کردن منو اصلی
ردیف نام شاه دوران حکومت مدت حکومت
۱ کوروش بزرگ حدود ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد ۳۰ سال
۲ کمبوجیه دوم ۵۳۰ تا ۵۲۲ پیش از میلاد ۸ سال
۳ بردیای دروغین ۵۲۱ پیش از میلاد ۱ سال
۴ داریوش بزرگ ۵۲۲ تا ۴۸۶ پیش از میلاد ۳۶ سال
۵ خشایارشا ۴۸۶ تا ۴۶۵ پیش از میلاد ۲۰ سال
۶ اردشیر یکم ۴۶۵ تا ۴۲۴ پیش از میلاد ۴۱ سال
۷ خشایارشای دوم ۴۲۴ پیش از میلاد ۴۵ روز
۸ سغدیانوس ۴۲۳ پیش از میلاد ۷ ماه
۹ داریوش دوم ۴۲۳ تا ۴۰۴ پیش از میلاد ۱۹ سال
۱۰ اردشیر دوم ۴۰۴ تا ۳۵۸ پیش از میلاد ۴۶ سال
۱۱ اردشیر سوم ۳۵۸ تا ۳۳۸ پیش از میلاد ۲۰ سال
۱۲ ارشک ۳۳۸ تا ۳۳۶ پیش از میلاد ۲ سال
۱۳ داریوش سوم ۳۳۶ تا ۳۳۰ پیش از میلاد ۶ سال
۱۴ اردشیر چهارم ۳۳۰ تا ۳۲۹ پیش از میلاد ۱ سال

شجره‌نامهویرایش

کوروش بزرگ
۵۵۹–۵۲۹
کاساندان
ملکه
داریوش بزرگ
۵۲۲–۴۸۶
آتوسا
ملکه
کمبوجیه دوم
۵۳۰–۵۲۲
خشایارشا
۴۸۵–۴۶۵
آمستریس
ملکه
اردشیر یکم
۴۶۵–۴۲۴
داماسپیا
ملکه
خشایارشای دوم
۴۲۴
سغدیانوس
۴۲۴–۴۲۳
داریوش دوم
۴۲۳–۴۰۴
پروشات
ملکه
استاتیرای یکم
ملکه
اردشیر دوم
۴۰۴–۳۵۸
اوستانوس
شاهزاده
اردشیر سوم
۳۵۸–۳۳۸
آتوسا
ملکه
سیسیگامبیس
شاهدخت
آرشام
ارشک
۳۳۸–۳۳۶
پروشات دوم
شاهدخت
داریوش سوم
۳۳۶–۳۳۰
استاتیرای دوم
ملکه
روشنک
دختر والی باختر
اسکندر مقدونی
شاه ایران و مقدونی
استاتیرای سوم
شاهدخت

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیرنیا، حسن (مشیرالدوله). تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب، ۱۳۶۲