فهرست شماره‌های نگهداری

این فهرست توسط اتحادیه اروپا منتشر شده است و Directive 2001/59/EC نام دارد

 • :در جای قفل شده نگاه دارید
 • : خارج از دسترس کودکان نگاه دارید
 • : در جای خنک نگهداری شود
 • : دور از مکان مسکونی نگاه دارید
 • : زیرمایع زیر نگاهدارید... (معین شده توسط کارخانه)
 • : در زیر گاز نگاه دارید ... (معین شده توسط سازنده)
 • : در ظرف دربسته محکم نگاه دارید
 • : در ظرف مرطوب نگاه دارید
 • : در مکانی نگهداری کنید که تهویه مطلوب داشته باشد
 • S۱۲: در ظروف دربسته نگاه ندارید
 • S۱۳: دور از غذا حیوانات نوشیدنی‌ها و عذای حیوانات نگاه دارید
 • S۱۴: دور از نگاه دارید ... (مواد مشخص شده توسط سازنده)
 • S15: دو از گرما نگاه دارید
 • S۱۶: دور از منابع اشتعالزا نگاه‌داری کنید
 • S۱۷: دور از مواد آتشزا نگاه‌داری کنید
 • S۱۸: با احتیاط حمل کنید
 • S۲۰: هنگام استفاده نخورید و نیاشامید
 • S۲۱: هنگام استفاده سیگار نکشید
 • S۲۲: گرد و خاک را تنفس نکنید
 • S۲۳: تنفس نکنید گاز/دود/بخار/افشانه (مشخص شده توسط سازنده)
 • S۲۴: از تماس با پوست دوری کنید
 • S۲۵: از تماس با چشم دوری کنید
 • S26:هنگام برخورد با چشم با آب فراوان بشویید و از کمک‌های پزشکی استفاده کنید
 • S۲۷: Take off immediately all contaminated clothing
 • S۲۸: هنگام برخورد با دست با آب فراوان و... (مشخص شده توسط سازنده)بشویید
 • S۲۹: درون جویبارها خالی نکنید
 • S۳۰: به این محصول هیچ‌گاه آب اضافه نکنید
 • S۳۳: Take precautionary measures against static discharges
 • S۳۵: این مواد باید در جای امنی نگاه‌داری شود
 • S۳۶: لباس مناسب و محافظ بپوشید
 • S۳۷: دستکش مناسب بپوشید
 • S۳۸: در جای ماسب از جعبه بیرون بیاورید و تهویه مناسب و وسایل هوادهی مناسب داشته باشید
 • S۳۹: محافظ صورت/چشم داشته باشید
 • S۴۰: برای تمیز کردن این ماده از روی زمین از ... (مشخص شده توسط شازنده) استفاده کنید
 • S۴۱: در حالت آتش‌زدن/انفجار تنفس نکنید
 • S۴۲: در مدت افشاندن افشانه/بخور لباس و تجهیزات مناسب بپوشید(مشخص شده توسط سازنده)
 • S۴۳: در حالت آتش‌زدن ... (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases the risk add - هرگز از آب استفاده نکنید)
 • S45: In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately (show the label where possible)
 • S۴۶: If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label
 • S۴۷: در دما ... °C (مشخص شده توسط سازنده) نگاه داری کنید
 • S۴۸: Keep wet with ... (appropriate material to be specified by the manufacturer)
 • S۴۹: فقط در ظرف اصلی‌اش نگاه‌داری کنید
 • S۵۰: با ... (مشخص شده توسط سازنده)ترکیب نکنید
 • S۵۱: فقط در مکان‌های با تهویه مناسب استفاده کنید
 • S52: Not recommended for interior use on large surface areas
 • S53: Avoid exposure - obtain special instructions before use
 • S56: Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point
 • S57: Use appropriate containment to avoid environmental contamination
 • S59: Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling
 • S60: This material and its container must be disposed of as hazardous waste
 • S61: Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheet
 • S62: If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label
 • S63: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest
 • S64: If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious)

ترکیبیویرایش

 • (S1/2): در مکان قفل شده و دور از دسترس کودکان نگاه دارید
 • S3/7: Keep container tightly closed in a cool place
 • S3/7/9: Keep container tightly closed in a cool, well-ventilated place
 • S3/9/14: Keep in a cool, well-ventilated place away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer)
 • S3/9/14/49: Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer)
 • S3/9/49: Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place
 • S3/14 Keep in a cool place away from ... (incompatible materials to be indicated by the manufacturer)
 • S7/8: Keep container tightly closed and dry
 • S7/9: Keep container tightly closed and in a well-ventilated place
 • S7/47: Keep container tightly closed and at temperature not exceeding ... °C (to be specified by the manufacturer)
 • S20/21: When using do not eat, drink or smoke
 • S24/25: Avoid contact with skin and eyes
 • S27/28: After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of ... (to be specified by the manufacturer)
 • S29/35: Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way
 • S29/56: Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point
 • S36/37: Wear suitable protective clothing and gloves
 • S36/37/39: Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection
 • S36/39: Wear suitable protective clothing and eye/face protection
 • S37/39: Wear suitable gloves and eye/face protection
 • S47/49: Keep only in the original container at temperature not exceeding ... °C (to be specified by the manufacturer)

جستارهای وابستهویرایش


پیوند به بیرونویرایش