فهرست شهرستان‌های نیوجرسی

فهرست شهرستان‌های نیوجرسی

نام شهرستان مرکز شهرستان تأسیس جمعیت مساحت نقشه
آتلانتیک Mays Landing ۱۸۳۷ ۲۷۴٬۵۴۹ ۵۶۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
برگن هکنساک ۱۶۸۳ ۹۰۵٬۱۱۶ ۲۳۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
برلینگتون مونت هالی ۱۶۹۴ ۴۴۸٬۷۳۴ ۸۰۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کمدن کمدن ۱۸۴۴ ۵۱۳٬۶۵۷ ۲۲۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کیپ می Cape May Court House ۱۶۹۲ ۹۷٬۲۶۵ ۲۳۴ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
کامبرلند بریجتون ۱۷۴۸ ۱۵۶٬۸۹۸ ۴۸۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
اسکس نیوآرک ۱۶۸۳ ۷۸۳٬۹۶۹ ۱۲۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
گلاستر وودبوری ۱۶۸۶ ۲۸۸٬۲۸۸ ۳۲۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
هادسون جرزی سیتی ۱۸۴۰ ۶۳۴٬۲۶۶ ۴۷ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
هانتردن فلمینگتون ۱۷۱۴ ۱۲۸٬۳۴۹ ۴۳۰ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
مرسر ترنتون ۱۸۳۸ ۳۶۶٬۵۱۳ ۲۲۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
میدل‌سکس نیو برانزویک ۱۶۸۳ ۸۰۹٬۸۵۸ ۳۱۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
مون ماوت فریهولد برو ۱۶۸۳ ۶۳۰٬۳۸۰ ۴۷۲ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
موریس موریس‌تاون ۱۷۳۹ ۴۹۲٬۲۷۶ ۴۶۹ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
اوشن تامز ریور ۱۸۵۰ ۵۷۶٬۵۶۷ ۹۱۶ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
پسایک پترسون ۱۸۳۷ ۵۰۱٬۲۲۶ ۱۸۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
سلیم سیلم ۱۶۹۴ ۶۶٬۰۸۳ ۳۳۸ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
سامرست سومرویل ۱۶۸۸ ۳۲۳٬۴۴۴ ۳۰۵ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
ساسکس نیوتون ۱۷۵۳ ۱۴۹٬۲۶۵ ۵۲۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
یونیون الیزابت ۱۸۵۷ ۵۳۶٬۴۹۹ ۵۲۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
وارن بلویدر ۱۸۲۴ ۱۰۸٬۶۹۲ ۵۲۱ مایل‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]

منابع ویرایش