فهرست شهرهای ترکمنستان

فهرست

فهرست زیر فهرست شهرهای ترکمنستان است:

نقشه ترکمنستان
شهرهای ترکمنستان
رتبه شهر جمعیت استان
سرشماری ۱۹۸۹ جمعیت ۲۰۱۰[۱]
۱. عشق‌آباد ۴۰۲٫۰۰۰ ۹۴۷٫۲۲۱ عشق‌آباد
۲. ترکمن‌آباد (نام سابق: چارجوی) ۱۶۱٫۰۰۰ ۲۷۹٫۷۶۵ استان لباب
۳. داش‌اغوز ۱۱۲٫۰۰۰ ۲۴۵٫۸۷۲ استان داش‌اغوز
۴. ماری ۹۲٫۳۰۰ ۱۲۶٫۱۴۱ استان مرو
۵. سردار ۳۳٫۴۰۰ ۹۳٫۶۹۲ استان بلخان
۶. بایرامعلی ۴۳٫۸۰۰ ۹۱٫۷۱۳ استان مرو
۷. بلخان‌آباد ۸۶٫۳۰۰ ۹۰٫۱۴۹ استان بلخان
۸. تجن ۴۰٫۱۰۰ ۷۹٫۳۲۴ استان آخال
۹. ترکمن‌باشی
(نام سابق: کراسنوودسک)
۷۰٫۹۶۲ ۷۳٫۸۰۳ استان بلخان
۱۰. معدنلی ۲۲٫۲۰۰ ۶۸٫۱۳۳ استان لباب
۱۱. آبادان اترپ (نام سابق: بوزمیین) ۳۱٫۶۰۰ ۴۲٫۸۶۸ استان آخال
۱۲. آتامراد (کرکوه) ۱۹٫۷۰۰ ۳۹٫۶۰۲ استان لباب
۱۳. یولوتن (یوْلؤتن) ۱۸٫۶۰۰ ۳۸٫۹۳۶ استان مرو
۱۴. کهنه‌گرگانج ۲۱٫۸۰۰ ۳۵٫۳۸۶ استان داش‌اغوز
۱۵. انائو k.A. ۳۰٫۰۴۲ استان آخال
۱۶. خزر ۱۳٫۹۰۰ ۲۹٫۱۳۱ استان بلخان
۱۷. ییلانلی k.A. ۲۷٫۴۵۱ استان داش‌اغوز
۱۸. Gumdag k.A. ۲۷٫۴۰۸ استان بلخان
۱۹. بهردن k.A. ۲۵٫۰۶۵ استان آخال
۲۰. Gazojak k.A. ۲۵٫۰۴۳ استان لباب
۲۱. برکت (نام سابق: Gazanjyk) ۱۴٫۴۰۰ ۲۳٫۷۶۲ استان بلخان
۲۲. بولدومساز k.A. ۲۳٫۷۲۸ استان داش‌اغوز
۲۳. گوگ‌تپه k.A. ۲۱٫۴۶۵ استان آخال
۲۴. صیاد k.A. ۲۱٫۱۶۰ استان لباب
۲۴. سیدی k.A. ۲۱٫۱۶۰ استان لباب
۲۶. کاکا k.A. ۲۰٫۲۱۸ استان آخال
۲۷. Tagta k.A. ۱۸٫۶۶۰ استان داش‌اغوز
۲۸. فرب k.A. ۱۷٫۲۷۷ استان لباب
۲۹. گوباداغ k.A. ۱۷٫۱۱۸ استان داش‌اغوز
۳۰. اکدپ k.A. ۱۵٫۸۹۸ استان داش‌اغوز
۳۱. مرغاب k.A. ۱۵٫۷۲۴ استان مرو
۳۲. سرحدآباد (نام سابق: Guşgy) ۴٫۸۰۰ ۱۵٫۷۱۳ استان مرو

منابع ویرایش