فهرست شهرهای جمهوری چک

فهرست شهرهای کشور جمهوری چک:

نقشهٔ سیاسی جمهوری چک
نقشهٔ جمهوری چک
پراگ، پایتخت جمهوری چک
برنو
اوستراوا
پلزن
رتبه نام نام به لاتین سرشماری ۱۹۹۱ سرشماری ۲۰۰۱ تخمین ۲۰۰۷ منطقه
۱. پراگ Prag ۱٫۲۱۲٫۰۱۰ ۱٫۱۶۹٫۱۰۶ ۱٫۱۸۸٫۱۲۶ پراگ
۲. برنو Brünn ۳۸۷٫۹۸۶ ۳۷۶٫۱۷۲ ۳۶۶٫۶۸۰ منطقه موراویای جنوبی
۳. اوستراوا Ostrau ۳۲۷٫۵۵۳ ۳۱۶٫۷۴۴ ۳۰۹٫۰۹۸ منطقه موراویا-سیلزیا
۴. پلزن Pilsen ۱۷۳٫۱۲۹ ۱۶۵٫۲۵۹ ۱۶۳٫۳۹۲ منطقه پلزن
۵. اولوموتس Olmütz ۱۰۵٫۶۹۰ ۱۰۲٫۶۰۷ ۱۰۰٫۱۶۸ منطقه اولوموتس
۶. لیبرتس Reichenberg ۱۰۱٫۹۳۴ ۹۹٫۱۰۲ ۹۸٫۷۸۱ منطقه لیبرتس
۷. چسکه بودیوویتسه Budweis ۹۷٫۲۸۳ ۹۷٫۳۳۹ ۹۴٫۷۴۷ منطقه بوهمیای جنوبی
۸. اوستی ناد لابم Aussig an der Elbe ۹۹٫۷۳۹ ۹۵٫۴۳۶ ۹۴٫۵۶۵ منطقه اوستی ناد لابم
۹. هرادتس کرالووه Königgrätz ۹۹٫۸۸۹ ۹۷٫۱۵۵ ۹۴٫۲۵۵ منطقه هرادتس کرالووه
۱۰. پاردوبیتسه Pardubitz ۹۴٫۸۵۷ ۹۰٫۶۶۸ ۸۸٫۵۵۹ منطقه پاردوبیتسه
۱۱. هاویرژو - ۸۶٫۲۶۷ ۸۵٫۸۵۵ ۸۴٫۲۱۹ منطقه موراویا-سیلزیا
۱۲. زلین Zlin ۸۴٫۶۳۴ ۸۰٫۸۵۴ ۷۸٫۱۲۲ منطقه زلین
۱۳. کلادنو - ۷۱٫۷۳۵ ۷۱٫۱۳۲ ۶۹٫۲۷۶ منطقه بوهمیای مرکزی
۱۴. موست Brüx ۷۰٫۶۷۵ ۶۸٫۲۶۳ ۶۷٫۶۹۱ منطقه اوستی ناد لابم
۱۵. کاروینا Karwin ۶۸٫۳۶۸ ۶۵٫۱۴۱ ۶۳٫۰۴۵ منطقه موراویا-سیلزیا
۱۶. فریدک-میستک Friedeck-Mistek ۶۵٫۰۶۷ ۶۱٫۴۰۰ ۵۹٫۴۱۶ منطقه موراویا-سیلزیا
۱۷. اوپاوا Troppau ۶۳٫۶۰۱ ۶۱٫۳۸۲ ۵۹٫۱۵۶ منطقه موراویا-سیلزیا
۱۸. دییچین Tetschen-Bodenbach ۵۵٫۱۱۲ ۵۲٫۵۰۶ ۵۲٫۱۶۵ منطقه اوستی ناد لابم
۱۹. تپلیتسه Teplitz-Schönau ۵۳٫۰۳۹ ۵۱٫۰۶۰ ۵۱٫۰۴۶ منطقه اوستی ناد لابم
۲۰. ییهلاوا Iglau ۵۲٫۲۷۱ ۵۰٫۷۰۲ ۵۰٫۹۱۶ منطقه ویسوچینا
۲۱. کارلووی واری Karlsbad ۵۶٫۲۹۱ ۵۳٫۳۵۸ ۵۰٫۶۹۱ منطقه کارلووی واری
۲۲. خموتو Komotau ۵۳٫۱۹۱ ۵۱٫۰۰۷ ۴۹٫۸۱۷ منطقه اوستی ناد لابم
۲۳. پرژرو Prerau ۵۱٫۳۴۱ ۴۸٫۳۳۵ ۴۶٫۹۱۲ منطقه اولوموتس
۲۴. پرستیه‌یو Proßnitz ۵۰٫۱۰۲ ۴۸٫۱۵۹ ۴۵٫۸۵۸ منطقه اولوموتس
۲۵. یابلنتس ناد نیسو Gablonz an der Neiße ۴۵٫۹۱۸ ۴۵٫۲۶۶ ۴۴٫۸۲۲ منطقه لیبرتس
۲۶. ملادا بلسلاو Jungbunzlau ۴۴٫۴۷۱ ۴۴٫۲۵۵ ۴۳٫۹۲۳ منطقه بوهمیای مرکزی
۲۷. ترژبیچ Trebitsch ۳۹٫۳۴۸ ۳۹٫۰۲۱ ۳۸٫۵۹۶ منطقه ویسوچینا
۲۸. چسکا لیپا Böhmisch Leipa ۳۹٫۶۶۷ ۳۹٫۳۰۷ ۳۸٫۱۸۱ منطقه لیبرتس
۲۹. ترژینتس Trzynietz ۴۵٫۱۸۹ ۳۸٫۹۵۳ ۳۷٫۷۴۶ منطقه موراویا-سیلزیا
۳۰. تابور Tabor ۳۶٫۳۲۹ ۳۶٫۵۵۷ ۳۵٫۸۵۹ منطقه بوهمیای جنوبی
۳۱. زنیمو Znaim ۳۹٫۹۱۰ ۳۵٫۷۵۸ ۳۴٫۹۰۲ منطقه موراویای جنوبی
۳۲. پرژیبرام Pibrans ۳۶٫۸۶۹ ۳۵٫۸۸۶ ۳۴٫۶۶۰ منطقه بوهمیای مرکزی
۳۳. خپ Eger ۳۱٫۸۴۷ ۳۲٫۸۹۳ ۳۴٫۰۳۶ منطقه کارلووی واری
۳۴. ارلوا Orlau ۳۶٫۳۰۷ ۳۴٫۸۵۶ ۳۳٫۱۶۱ منطقه موراویا-سیلزیا
۳۵. تروتنو Trautenau ۳۱٫۹۵۷ ۳۱٫۹۹۷ ۳۱٫۱۰۹ منطقه هرادتس کرالووه
۳۶. کلین Kolin ۳۱٫۵۸۲ ۳۰٫۲۵۸ ۳۰٫۱۵۸ منطقه بوهمیای مرکزی
۳۷. پیسک Pisek ۲۹٫۹۸۶ ۲۹٫۷۹۶ ۲۹٫۹۰۹ منطقه بوهمیای جنوبی
۳۸. کرمیه‌رژیژ Kremsier ۲۹٫۳۸۶ ۲۹٫۲۲۵ ۲۹٫۰۳۸ منطقه زلین
۳۹. وستین Wesetin ۲۹٫۳۵۹ ۲۹٫۱۹۰ ۲۸٫۰۷۵ منطقه زلین
۴۰. شومپرک Mährisch Schönberg ۲۹٫۵۳۳ ۲۹٫۴۹۰ ۲۸٫۰۶۹ منطقه اولوموتس
۴۱. والاشسکه مزیرژیچی Wallachisch Meseritsch ۲۷٫۶۸۴ ۲۷٫۳۶۲ ۲۷٫۳۳۲ منطقه زلین
۴۲. لیتوینو Oberleutensdorf ۲۷٫۷۵۱ ۲۷٫۳۹۷ ۲۷٫۰۷۹ منطقه اوستی ناد لابم
۴۳. نوی ییچین Neutitschein ۲۷٫۱۲۶ ۲۶٫۹۷۰ ۲۶٫۱۸۰ منطقه موراویا-سیلزیا
۴۴. هدنین Göding ۳۰٫۷۳۶ ۲۷٫۳۶۱ ۲۶٫۱۱۰ منطقه موراویای جنوبی
۴۵. اوهرسکه هرادیشته Ungarisch Hradisch ۲۷٫۰۴۹ ۲۶٫۸۷۶ ۲۶٫۰۰۷ منطقه زلین
۴۶. چسکی تیه‌شین Teschen ۲۶٫۵۷۳ ۲۶٫۴۲۹ ۲۵٫۷۸۰ منطقه موراویا-سیلزیا
۴۷. کرنو Jägerndorf ۲۵٫۹۳۳ ۲۵٫۷۶۴ ۲۵٫۱۴۱ منطقه موراویا-سیلزیا
۴۸. سکلو Falkenau ۲۵٫۲۴۰ ۲۵٫۰۸۱ ۲۴٫۴۵۶ منطقه کارلووی واری
۴۹. برژتسلاو Lundenburg ۲۶٫۹۰۹ ۲۶٫۷۱۳ ۲۴٫۴۰۷ منطقه موراویای جنوبی
۵۰. هاولیچکوو برود Deutsch Brod ۲۴٫۴۸۱ ۲۴٫۳۷۵ ۲۴٫۲۶۵ منطقه ویسوچینا
۵۱. ژدار ناد سازاوو Saar ۲۴٫۴۳۴ ۲۴٫۲۸۹ ۲۳٫۶۸۸ منطقه ویسوچینا
۵۲. خرودیم - ۲۳٫۹۸۶ ۲۳٫۸۹۸ ۲۳٫۳۶۲ منطقه پاردوبیتسه
۵۳. ستراکنیتسه Strakonitz ۲۳٫۹۴۴ ۲۳٫۸۰۰ ۲۳٫۳۲۵ منطقه بوهمیای جنوبی
۵۴. کپرژیونیتسه Nesselsdorf ۲۳٫۸۴۰ ۲۳٫۷۴۷ ۲۳٫۲۸۶ منطقه موراویا-سیلزیا
۵۵. لیتمیه‌رژیتسه Leitmeritz ۲۵٫۰۷۳ ۲۴٫۸۷۹ ۲۳٫۰۹۱ منطقه اوستی ناد لابم
۵۶. بهومین Oderberg ۲۳٫۴۳۰ ۲۳٫۲۸۴ ۲۲٫۹۷۴ منطقه موراویا-سیلزیا
۵۷. کلاتوی Klattau ۲۳٫۱۶۶ ۲۳٫۰۳۳ ۲۲٫۸۹۰ منطقه پلزن
۵۸. ییندرژیخوو هرادتس Neuhaus ۲۲٫۸۰۳ ۲۲٫۶۹۵ ۲۲٫۴۶۴ منطقه بوهمیای جنوبی
۵۹. ویشکو Wischau ۲۲٫۶۴۹ ۲۲٫۵۱۴ ۲۱٫۹۵۷ منطقه موراویای جنوبی
۶۰. کوتنا هرا Kuttenberg ۲۱٫۵۴۲ ۲۱٫۴۵۳ ۲۱٫۳۷۳ منطقه بوهمیای مرکزی
۶۱. ییرکو Görkau ۲۰٫۸۹۴ ۲۰٫۷۱۷ ۲۱٫۰۰۶ منطقه اوستی ناد لابم
۶۲. ناخود - ۲۱٫۵۴۲ ۲۱٫۴۰۰ ۲۰٫۹۶۱ منطقه هرادتس کرالووه
۶۳. بلانسکو Blanz ۲۰٫۶۹۴ ۲۰٫۵۹۴ ۲۰٫۸۲۴ منطقه موراویای جنوبی

فهرست شهرهای چک (statutární město در چک)

ویرایش
نام جمعیت[۱] مساحت(کیلومترمربع) مناطق جمهوری چک
  پراگ (پراها) ۱٬۲۸۵٬۹۹۵  ۴۹۶ پراگ
  برنو ۴۰۵٬۳۳۷  ۲۳۰ منطقه موراویای جنوبی
  اوستراوا ۳۱۴٬۵۹۰  ۲۱۴ منطقه موراویا-سیلزیا
  پلزن ۱۷۳٬۹۳۶  ۱۳۸ منطقه پلزن
  لیبرتس ۱۰۵٬۲۲۹  ۱۰۶ منطقه لیبرتس
  اولوموتس ۱۰۲٬۱۳۴  ۱۰۳ منطقه اولوموتس
  اوستی ناد لابم ۹۸٬۸۸۴  ۹۴ منطقه اوستی ناد لابم
  هرادتس کرالووه ۹۵٬۸۹۰  ۱۰۶ منطقه هرادتس کرالووه
  چسکه بودیوویتسه ۹۵٬۷۰۹  ۵۶ منطقه بوهمیای جنوبی
  پاردوبیتسه ۹۰٬۷۵۵  ۷۸ منطقه پاردوبیتسه
  هاویرژو ۸۳٬۲۳۳  ۳۲ منطقه موراویا-سیلزیا
  زلین ۷۷٬۲۷۳  ۱۱۹ منطقه زلین
  کلادنو ۷۱٬۰۰۶  ۳۷ منطقه بوهمیای مرکزی
  موست ۶۸٬۹۸۰  ۸۷ منطقه اوستی ناد لابم
  کاروینا ۶۳٬۱۹۳  ۵۷ منطقه موراویا-سیلزیا
  فریدک-میستک ۵۹٬۸۲۱  ۵۲ منطقه موراویا-سیلزیا
  اوپاوا ۵۹٬۷۹۳  ۹۱ منطقه موراویا-سیلزیا
  کارلووی واری ۵۳٬۶۹۱  ۵۹ منطقه کارلووی واری
تپلیتسه ۵۳٬۱۹۳  ۲۴ منطقه اوستی ناد لابم
  دییچین ۵۲٬۵۸۹  ۱۱۸ منطقه اوستی ناد لابم
  ییهلاوا ۵۱٬۳۷۵  ۷۹ منطقه ویسوچینا
  خموتو ۵۰٬۴۵۴  ۲۹ منطقه اوستی ناد لابم
  پرژرو ۴۶٬۷۸۱  ۵۹ منطقه اولوموتس
  ملادا بلسلاو ۴۵٬۷۵۷  ۲۹ منطقه بوهمیای مرکزی

لیست شهرها

ویرایش

فهرست الفبایی

ویرایش

Es folgt eine alphabetische Übersicht aller ۵۹۳ Städte in جمهوری چک (۲۳. Jänner ۲۰۰۹). Die deutschen Namen sind in Klammern angegeben:

فهرست
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
فهرست
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش