فهرست‌های شهرهای جهان

فهرست
(تغییرمسیر از فهرست شهرهای جهان)

در این صفحه فهرستی از شهرهای جهان به تفکیک کشور آمده‌است. برای هر کشور نخست پایتخت آن (بی‌توجه به جمعیت آن) و سپس پر جمعیت‌ترین شهرهای آن ذکر شده‌است.

توجه کنید که پیشوندهایی مانند جمهوری ابتدای نام در نظر گرفته نمی‌شوند، همچنین پیشوند جمهوری به صورت ج. خلاصه شده‌است. به‌طور مثال جمهوری اسلامی ایران به صورت ج. اسلامی ایران و در بخشI نمایش داده می‌شود.


فهرست
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

بیشترویرایش

Aویرایش

Bویرایش

Cویرایش

Dویرایش

Eویرایش

Fویرایش

Gویرایش

Hویرایش

Iویرایش

Jویرایش

Kویرایش

Lویرایش

Mویرایش

Nویرایش

Oویرایش

Pویرایش

Qویرایش

Rویرایش

Sویرایش

Tویرایش

Uویرایش

Vویرایش

Wویرایش

Yویرایش

جستارهای وابستهویرایش