فهرست شهرهای داکوتای شمالی

نام نوع جمعیت (۲۰۱۰)
آبرکرامبی، داکوتای شمالی ciudad ۲۶۳
آدامز، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۷
آلمو، داکوتای شمالی ciudad ۵۷
الکساندر، داکوتای شمالی ciudad ۲۲۳
آلیس، داکوتای شمالی ciudad ۴۰
المونت، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۲
السن، داکوتای شمالی ciudad ۳۵
امبروز، داکوتای شمالی ciudad ۲۶
امنیا، داکوتای شمالی ciudad ۹۴
امیدون، داکوتای شمالی ciudad ۲۰
آناموس، داکوتای شمالی ciudad ۲۲۷
انتا، داکوتای شمالی ciudad ۲۲۲
انتلر، داکوتای شمالی ciudad ۲۷
اردوچ، داکوتای شمالی ciudad ۶۷
ارگوسویل، داکوتای شمالی ciudad ۴۷۵
آرنگارد، داکوتای شمالی ciudad ۱۱۵
آرتور، داکوتای شمالی ciudad ۳۳۷
اشلی، داکوتای شمالی ciudad ۷۴۹
ابورن، داکوتای شمالی CDP ۴۸
ایر، داکوتای شمالی ciudad ۱۷
بالفور، داکوتای شمالی ciudad ۲۶
بالتا، داکوتای شمالی ciudad ۶۵
بانتری، داکوتای شمالی ciudad ۱۴
بارنی، داکوتای شمالی ciudad ۵۲
بارتون، داکوتای شمالی CDP ۲۰
باتگیت، داکوتای شمالی ciudad ۴۳
بیچ، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۱۹
بلکورت، داکوتای شمالی CDP ۲۰۷۸
بلفیلد، داکوتای شمالی ciudad ۸۰۰
بنیدیکت، داکوتای شمالی ciudad ۶۶
برگن، داکوتای شمالی ciudad ۷
برلین، داکوتای شمالی ciudad ۳۴
برتولد، داکوتای شمالی ciudad ۴۵۴
بیولا، داکوتای شمالی ciudad ۳۱۲۱
بینفورد، داکوتای شمالی ciudad ۱۸۳
بیسب، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۶
بیسمارک، داکوتای شمالی ciudad ۶۱۲۷۲
بلانچارد، داکوتای شمالی CDP ۲۶
بوتیناو، داکوتای شمالی ciudad ۲۲۱۱
بووبلس، داکوتای شمالی ciudad ۳۳۶
بوودون، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۱
بوومن، داکوتای شمالی ciudad ۱۶۵۰
بردک، داکوتای شمالی ciudad ۲۱
برایروود، داکوتای شمالی ciudad ۷۳
برینسماد، داکوتای شمالی ciudad ۳۵
براکیت، داکوتای شمالی ciudad ۵۷
بروکتر پارک، داکوتای شمالی CDP ۸۰
بیوکنن، داکوتای شمالی ciudad ۹۰
بیوسایرس، داکوتای شمالی ciudad ۲۷
بوفالو، داکوتای شمالی ciudad ۱۸۸
بورلینگتون، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۶۰
بیوت، داکوتای شمالی ciudad ۶۸
بوکستون، داکوتای شمالی ciudad ۳۲۳
کلیدونیا، داکوتای شمالی CDP ۳۹
کلیو، داکوتای شمالی ciudad ۲۲
کلوین، داکوتای شمالی ciudad ۲۰
کندو، داکوتای شمالی ciudad ۱۱۱۵
کنن بل، داکوتای شمالی CDP ۸۷۵
کانتون سیتی، داکوتای شمالی ciudad ۴۵
کرپیو، داکوتای شمالی ciudad ۱۵۷
کرینگتون، داکوتای شمالی ciudad ۲۰۶۵
کارسون، داکوتای شمالی ciudad ۲۹۳
کسلتون، داکوتای شمالی ciudad ۲۳۲۹
کتی، داکوتای شمالی ciudad ۴۳
کولیر، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۰۲
کییوگا، داکوتای شمالی ciudad ۲۷
سنتر، داکوتای شمالی ciudad ۵۷۱
کریستین، داکوتای شمالی ciudad ۱۵۰
چارچس فری، داکوتای شمالی ciudad ۱۲
کلیولند، داکوتای شمالی ciudad ۸۳
کلیفرد، داکوتای شمالی ciudad ۴۴
کوگسول، داکوتای شمالی ciudad ۹۹
کولهاربور، داکوتای شمالی ciudad ۷۹
کوولفکس، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۱
کلامبس، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۳
کانوی، داکوتای شمالی ciudad ۲۳
کوپرزتاون، داکوتای شمالی ciudad ۹۸۴
کورتنای، داکوتای شمالی ciudad ۴۵
کراری، داکوتای شمالی ciudad ۱۴۲
کرزبی، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۷۰
کریستال، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۸
داهلن، داکوتای شمالی CDP ۱۸
دونپورت، داکوتای شمالی ciudad ۲۵۲
داوسون، داکوتای شمالی ciudad ۶۱
دازی، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۴
دیرینگ، داکوتای شمالی ciudad ۹۸
دا لامر، داکوتای شمالی CDP ۳۰
دنهوف، داکوتای شمالی CDP ۲۰
دی لک، داکوتای شمالی ciudad ۲۰۴
دول لیک، داکوتای شمالی ciudad ۷۱۴۱
دیکی، داکوتای شمالی ciudad ۴۲
دیکینسن، داکوتای شمالی ciudad ۱۷۷۸۷
داج، داکوتای شمالی ciudad ۸۷
دانیبروک، داکوتای شمالی ciudad ۵۹
داگلس، داکوتای شمالی ciudad ۶۴
دریک، داکوتای شمالی ciudad ۲۷۵
دریتن، داکوتای شمالی ciudad ۸۲۴
دریسکول، داکوتای شمالی CDP ۸۲
دون اسنتر، داکوتای شمالی ciudad ۱۴۶
دونسیته، داکوتای شمالی ciudad ۷۷۳
دوایت، داکوتای شمالی ciudad ۸۲
ایست دونسیته، داکوتای شمالی CDP ۵۰۰
ایست فرویو، داکوتای شمالی CDP ۷۶
ادگلی، داکوتای شمالی ciudad ۵۶۳
ادنبرگ، داکوتای شمالی ciudad ۱۹۶
ادمور، داکوتای شمالی ciudad ۱۸۲
اگلاند، داکوتای شمالی ciudad ۲۸
الجین، داکوتای شمالی ciudad ۶۴۲
الندال، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۹۴
الیات، داکوتای شمالی ciudad ۲۵
امدن، داکوتای شمالی CDP ۵۹
امرادو، داکوتای شمالی ciudad ۴۱۴
اندرلین، داکوتای شمالی ciudad ۸۸۶
انگلوال، داکوتای شمالی CDP ۴۰
اپینگ، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۰
ایری، داکوتای شمالی CDP ۵۰
ازمند، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۰
فایردال، داکوتای شمالی ciudad ۳۸
فیرمانت، داکوتای شمالی ciudad ۳۶۷
فارگو، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۵۵۴۹
فسندن، داکوتای شمالی ciudad ۴۷۹
فینگال، داکوتای شمالی ciudad ۹۷
فینلی، داکوتای شمالی ciudad ۴۴۵
فلشر، داکوتای شمالی ciudad ۲۳۲
فلاکستون، داکوتای شمالی ciudad ۶۶
فربز، داکوتای شمالی ciudad ۵۳
فوردویل، داکوتای شمالی ciudad ۲۱۲
فریست ریور، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۵
فرمن، داکوتای شمالی ciudad ۵۰۴
فرت رنسم، داکوتای شمالی ciudad ۷۷
فرت توتن، داکوتای شمالی CDP ۱۲۴۳
فرتونا، داکوتای شمالی ciudad ۲۲
فرت یاتس، داکوتای شمالی ciudad ۱۸۴
فر بر ویلیج، داکوتای شمالی CDP ۵۱۷
فوکسهولم، داکوتای شمالی CDP ۷۵
فردونیا، داکوتای شمالی ciudad ۴۶
فرانتیر، داکوتای شمالی ciudad ۲۱۴
فولرتن، داکوتای شمالی ciudad ۵۴
گاکل، داکوتای شمالی ciudad ۳۱۰
گیلزبرگ، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۸
گاردینا، داکوتای شمالی ciudad ۲۹
گاردنر، داکوتای شمالی ciudad ۷۴
گرسن، داکوتای شمالی ciudad ۱۴۵۳
گاسکوین، داکوتای شمالی ciudad ۱۶
گیلبی، داکوتای شمالی ciudad ۲۳۷
گلدستوون، داکوتای شمالی ciudad ۲۳۹
گلنبورن، داکوتای شمالی ciudad ۳۸۰
گلنفیلد، داکوتای شمالی ciudad ۹۱
گلن ولین، داکوتای شمالی ciudad ۸۰۷
گولدن ولی، داکوتای شمالی ciudad ۱۸۲
گولوا، داکوتای شمالی ciudad ۶۱
گودریچ، داکوتای شمالی ciudad ۹۸
گریس سیتی، داکوتای شمالی ciudad ۶۳
گرفتن، داکوتای شمالی ciudad ۴۲۸۴
گرند فرک، داکوتای شمالی ciudad ۵۲۸۳۸
پایگاه نیروی هوایی گرند فرک CDP ۲۳۶۷
گراندین، داکوتای شمالی ciudad ۱۷۳
گرانو، داکوتای شمالی ciudad ۷
گرنویل، داکوتای شمالی ciudad ۲۴۱
گریت بند، داکوتای شمالی ciudad ۶۰
گرن ایکر، داکوتای شمالی CDP ۵۷۵
گرنورا، داکوتای شمالی ciudad ۲۴۴
گوینر، داکوتای شمالی ciudad ۷۵۳
هیگ، داکوتای شمالی ciudad ۷۱
هالیدای، داکوتای شمالی ciudad ۱۸۸
هامبورگ، داکوتای شمالی ciudad ۲۱
همیلتون، داکوتای شمالی ciudad ۶۱
همپدن، داکوتای شمالی ciudad ۴۸
هانکینسون، داکوتای شمالی ciudad ۹۱۹
هانافورد، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۱
هنا، داکوتای شمالی ciudad ۱۵
هانسبورو، داکوتای شمالی ciudad ۱۲
هارمون، داکوتای شمالی CDP ۱۴۵
هاروی، داکوتای شمالی ciudad ۱۷۸۳
هاروود، داکوتای شمالی ciudad ۷۱۸
هاتون، داکوتای شمالی ciudad ۷۷۷
هاوانا، داکوتای شمالی ciudad ۷۱
هینز، داکوتای شمالی ciudad ۲۳
هازلتون، داکوتای شمالی ciudad ۲۳۵
هازن، داکوتای شمالی ciudad ۲۴۱۱
هیبرن، داکوتای شمالی ciudad ۷۴۷
هیل، داکوتای شمالی CDP ۱۵
هیمدال، داکوتای شمالی CDP ۲۷
هتینگر، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۲۶
هیلزوو، داکوتای شمالی ciudad ۱۶۰۳
هوپل، داکوتای شمالی ciudad ۲۴۲
هووپ، داکوتای شمالی ciudad ۲۵۸
هریس، داکوتای شمالی ciudad ۲۴۳۰
هانتر، داکوتای شمالی ciudad ۲۶۱
هوردسفیلد، داکوتای شمالی ciudad ۸۴
اینکستر، داکوتای شمالی ciudad ۵۰
جیمزتاون، داکوتای شمالی ciudad ۱۵۴۲۷
جسی، داکوتای شمالی CDP ۲۵
جاجیز، داکوتای شمالی ciudad ۷۲
کارلسروهه، داکوتای شمالی ciudad ۸۲
کترین، داکوتای شمالی ciudad ۵۲
کنمار، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۹۶
کنسال، داکوتای شمالی ciudad ۱۶۳
کی‌یف، داکوتای شمالی ciudad ۱۳
کیلدیر، داکوتای شمالی ciudad ۷۵۱
کیندرید، داکوتای شمالی ciudad ۶۹۲
ناکس، داکوتای شمالی ciudad ۲۵
کریمر، داکوتای شمالی ciudad ۲۹
کولم، داکوتای شمالی ciudad ۳۵۴
لکوتا، داکوتای شمالی ciudad ۶۷۲
لامور، داکوتای شمالی ciudad ۸۸۹
لاندا، داکوتای شمالی ciudad ۳۸
لانگدون، داکوتای شمالی ciudad ۱۸۷۸
لانکین، داکوتای شمالی ciudad ۹۸
لانسفورد، داکوتای شمالی ciudad ۲۴۵
لاریمور، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۴۶
لارسون، داکوتای شمالی CDP ۱۲
لتن، داکوتای شمالی ciudad ۳۰
لیل، داکوتای شمالی ciudad ۲۰
لیدز، داکوتای شمالی ciudad ۴۲۷
لیر، داکوتای شمالی ciudad ۸۰
لیت، داکوتای شمالی ciudad ۱۶
لئونارد، داکوتای شمالی ciudad ۲۲۳
لیجروود، داکوتای شمالی ciudad ۶۵۲
لیگنایت، داکوتای شمالی ciudad ۱۵۵
لینکلن، داکوتای شمالی ciudad ۲۴۰۶
لینتون، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۹۷
لیسبون، داکوتای شمالی ciudad ۲۱۵۴
لیتچویل، داکوتای شمالی ciudad ۱۷۲
لوگن، داکوتای شمالی CDP ۱۹۴
لوما، داکوتای شمالی ciudad ۱۶
لورین، داکوتای شمالی ciudad ۹
لودن، داکوتای شمالی ciudad ۲۳
لوورن، داکوتای شمالی ciudad ۳۱
مک‌کلوسکی، داکوتای شمالی ciudad ۳۸۰
مک‌کنری، داکوتای شمالی ciudad ۵۶
مک‌لاود، داکوتای شمالی CDP ۲۷
مک‌ویل، داکوتای شمالی ciudad ۳۴۹
مادوک، داکوتای شمالی ciudad ۳۸۲
ماکوتی، داکوتای شمالی ciudad ۱۵۴
مندن، داکوتای شمالی ciudad ۱۸۳۳۱
ماندار، داکوتای شمالی CDP ۵۹۶
منینگ، داکوتای شمالی CDP ۷۴
مانتادور، داکوتای شمالی ciudad ۶۴
مانول، داکوتای شمالی ciudad ۳۶۰
ماپلتون، داکوتای شمالی ciudad ۷۶۲
مریان، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۳
مارمارته، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۶
مارتن، داکوتای شمالی ciudad ۷۸
مکس، داکوتای شمالی ciudad ۳۳۴
ماکسباس، داکوتای شمالی ciudad ۸۴
مایویل، داکوتای شمالی ciudad ۱۸۵۸
مدینا، داکوتای شمالی ciudad ۳۰۸
مدورا، داکوتای شمالی ciudad ۱۱۲
منوکن، داکوتای شمالی CDP ۷۰
مرسر، داکوتای شمالی ciudad ۹۴
میشیگان سیتی، داکوتای شمالی ciudad ۲۹۴
میلنور، داکوتای شمالی ciudad ۶۵۳
میلتن، داکوتای شمالی ciudad ۵۸
مینواوکان، داکوتای شمالی ciudad ۲۲۴
ماینت، داکوتای شمالی ciudad ۴۰۸۸۸
پایگاه نیروی هوایی ماینت CDP ۵۵۲۱
مینتوو، داکوتای شمالی ciudad ۶۰۴
موهال، داکوتای شمالی ciudad ۷۸۳
مونانگو، داکوتای شمالی ciudad ۳۶
مانتپیلیر، داکوتای شمالی ciudad ۸۷
مورتون، داکوتای شمالی ciudad ۱۹۷
مات، داکوتای شمالی ciudad ۷۲۱
ماونتن، داکوتای شمالی ciudad ۹۲
میونیک، داکوتای شمالی ciudad ۲۱۰
میلو، داکوتای شمالی ciudad ۲۰
نپولیان، داکوتای شمالی ciudad ۷۹۲
نش، داکوتای شمالی CDP ۳۲
نچ، داکوتای شمالی ciudad ۳۷۱
نکوما، داکوتای شمالی ciudad ۵۰
نیوبرگ، داکوتای شمالی ciudad ۱۱۰
نیو اینگلند، داکوتای شمالی ciudad ۶۰۰
نیو لایپزیگ، داکوتای شمالی ciudad ۲۲۱
نیو راکفرد، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۹۱
نیو سیلم، داکوتای شمالی ciudad ۹۴۶
نیو تاون، داکوتای شمالی ciudad ۱۹۲۵
نایجرا، داکوتای شمالی ciudad ۵۳
نوم، داکوتای شمالی ciudad ۶۲
نونان، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۱
نورت ریور، داکوتای شمالی ciudad ۵۶
نوورتوود، داکوتای شمالی ciudad ۹۴۵
اواکس، داکوتای شمالی ciudad ۱۸۵۶
اوبران، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۵
وریسکا، داکوتای شمالی ciudad ۱۱۸
اورین، داکوتای شمالی CDP ۲۲
اوسنابروک، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۴
اوورلی، داکوتای شمالی ciudad ۱۸
آکسبوو، داکوتای شمالی ciudad ۳۰۵
پیج، داکوتای شمالی ciudad ۲۳۲
پالرمو، داکوتای شمالی ciudad ۷۴
پارک ریور، داکوتای شمالی ciudad ۱۴۰۳
پارشال، داکوتای شمالی ciudad ۹۰۳
پیکین، داکوتای شمالی ciudad ۷۰
پمبنا، داکوتای شمالی ciudad ۵۹۲
پرت، داکوتای شمالی ciudad ۹
پیترزبرگ، داکوتای شمالی ciudad ۱۹۲
پتیبون، داکوتای شمالی ciudad ۷۰
پیک سیتی، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۳
پیلزبری، داکوتای شمالی ciudad ۱۲
پینگری، داکوتای شمالی ciudad ۶۰
پیسک، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۶
پلازا، داکوتای شمالی ciudad ۱۷۱
پرکیپاین، داکوتای شمالی CDP ۱۴۶
پورتال، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۶
پورتلند، داکوتای شمالی ciudad ۶۰۶
پاورز لیک، داکوتای شمالی ciudad ۲۸۰
پریری رووز، داکوتای شمالی ciudad ۷۳
رلی، داکوتای شمالی CDP ۱۲
ری، داکوتای شمالی ciudad ۵۹۲
ریدر، داکوتای شمالی ciudad ۱۶۲
ریگن، داکوتای شمالی ciudad ۴۳
ریجنت، داکوتای شمالی ciudad ۱۶۰
ریلس ایکر، داکوتای شمالی ciudad ۵۱۳
رینلدز، داکوتای شمالی ciudad ۳۰۱
رهام، داکوتای شمالی ciudad ۱۶۹
ریچاردتون، داکوتای شمالی ciudad ۵۲۹
ریوردیل، داکوتای شمالی ciudad ۲۰۵
رابینسون، داکوتای شمالی ciudad ۳۷
روکلاک، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۱
راجرز، داکوتای شمالی ciudad ۴۶
رولت، داکوتای شمالی ciudad ۵۹۴
روالا، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۸۰
راس، داکوتای شمالی ciudad ۹۷
راگبی، داکوتای شمالی ciudad ۲۸۷۶
روسو، داکوتای شمالی ciudad ۴
روتویل، داکوتای شمالی CDP ۱۹۱
راتلند، داکوتای شمالی ciudad ۱۶۳
رایدر، داکوتای شمالی ciudad ۸۵
سنت جان، داکوتای شمالی ciudad ۳۴۱
سنت توماس، داکوتای شمالی ciudad ۳۳۱
سنبورن، داکوتای شمالی ciudad ۱۹۲
سارلس، داکوتای شمالی ciudad ۲۸
ساویر، داکوتای شمالی ciudad ۳۵۷
اسکرانتون، داکوتای شمالی ciudad ۲۸۱
سلفریج، داکوتای شمالی ciudad ۱۶۰
سلز، داکوتای شمالی CDP ۴۶
سنتینل بیوت، داکوتای شمالی ciudad ۵۶
شرون، داکوتای شمالی ciudad ۹۶
شلدون، داکوتای شمالی ciudad ۱۱۶
شل ولی، داکوتای شمالی CDP ۱۱۹۷
شروود، داکوتای شمالی ciudad ۲۴۲
شین، داکوتای شمالی ciudad ۲۰۴
سیبلی، داکوتای شمالی ciudad ۳۰
سولن، داکوتای شمالی ciudad ۸۳
سیروس، داکوتای شمالی ciudad ۵۸
هارت جنوبی، داکوتای شمالی ciudad ۳۰۱
اسپیریتوود، داکوتای شمالی CDP ۱۸
اسپیریتوود لیک، داکوتای شمالی ciudad ۹۰
اسپرینگبروک، داکوتای شمالی ciudad ۲۷
استنلی، داکوتای شمالی ciudad ۱۴۵۸
استنتون، داکوتای شمالی ciudad ۳۶۶
استارک‌ویتر، داکوتای شمالی ciudad ۱۱۷
استیل، داکوتای شمالی ciudad ۷۱۵
استراسبورگ، داکوتای شمالی ciudad ۴۰۹
استریتر، داکوتای شمالی ciudad ۱۷۰
سوری، داکوتای شمالی ciudad ۹۳۴
ساتون، داکوتای شمالی CDP ۱۷
سیکستون، داکوتای شمالی ciudad ۱۱۷
تاپن، داکوتای شمالی ciudad ۱۹۷
تیلور، داکوتای شمالی ciudad ۱۴۸
تامپسون، داکوتای شمالی ciudad ۹۸۶
تیوگا، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۳۰
تولی، داکوتای شمالی ciudad ۴۷
تولنا، داکوتای شمالی ciudad ۱۶۶
تاور سیتی، داکوتای شمالی ciudad ۲۵۳
تاونر، داکوتای شمالی ciudad ۵۳۳
ترتل لیک، داکوتای شمالی ciudad ۵۸۱
توتل، داکوتای شمالی ciudad ۸۰
آندروود، داکوتای شمالی ciudad ۷۷۸
اوپهام، داکوتای شمالی ciudad ۱۳۰
ولی سیتی، داکوتای شمالی ciudad ۶۵۸۵
ولوا، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۸۴
ونتوریا، داکوتای شمالی ciudad ۱۰
ورونا، داکوتای شمالی ciudad ۸۵
ولتر، داکوتای شمالی ciudad ۴۰
وپیتون، داکوتای شمالی ciudad ۷۷۶۶
ولکات، داکوتای شمالی ciudad ۲۳۵
ولز، داکوتای شمالی ciudad ۳۱
ولهلا، داکوتای شمالی ciudad ۹۹۶
وریک، داکوتای شمالی ciudad ۶۵
واشبورن، داکوتای شمالی ciudad ۱۲۴۶
واتفورد سیتی، داکوتای شمالی ciudad ۱۷۴۴
وست فارگو، داکوتای شمالی ciudad ۲۵۸۳۰
وستهوپ، داکوتای شمالی ciudad ۴۲۹
ویتلند، داکوتای شمالی CDP ۶۸
وایت رت، داکوتای شمالی ciudad ۸۰
وایت شیلد، داکوتای شمالی CDP ۳۳۶
ویلدروس، داکوتای شمالی ciudad ۱۱۰
ویلستون، داکوتای شمالی ciudad ۱۴۷۱۶
ویلو سیتی، داکوتای شمالی ciudad ۱۶۳
ویلتون، داکوتای شمالی ciudad ۷۱۱
ویمبلدون، داکوتای شمالی ciudad ۲۱۶
وینگ، داکوتای شمالی ciudad ۱۵۲
ویشک، داکوتای شمالی ciudad ۱۰۰۲
وولفورد، داکوتای شمالی ciudad ۳۶
وودورث، داکوتای شمالی ciudad ۵۰
ویندمر، داکوتای شمالی ciudad ۴۲۹
یورک، داکوتای شمالی ciudad ۲۳
ایپسلنتی، داکوتای شمالی CDP ۱۰۴
زپ، داکوتای شمالی ciudad ۲۳۷
زیلند، داکوتای شمالی ciudad ۸۶

منابع ویرایش