فهرست شهرهای عمان

رتبه شهر به عربی جمعیت ۱۹۹۳ جمعیت ۲۰۰۳ استان
۱. سیب (به عربی: السيب)  ۱۵۴٫۹۶۴ ۲۲۳٫۴۴۹ مسقط (استان)
۲. صلاله (به عربی: صلالة)  ۱۳۱٫۸۰۲ ۱۵۶٫۵۳۰ ظفار (استان)
۳. مطرح (به عربی: مطرح)  ۱۷۳٫۹۰۸ ۱۵۳٫۵۲۶ مسقط (استان)
۴. بوشر (به عربی: بوشر)  ۱۰۷٫۴۸۳ ۱۵۰٫۴۲۰ مسقط (استان)
۵. صحار (عمان) (به عربی: صحار)  ۹۰٫۸۱۴ ۱۰۴٫۳۱۲ باطنه (استان
۶. السویق (به عربی: السويق)  ۸۵٫۰۲۵ ۱۰۱٫۱۲۲ باطنه (استان
۷. عبری (عمان) (به عربی: عبري)  ۹۳٫۴۷۵ ۹۷٫۴۲۹ الظاهره(استان)
۸. صحم (به عربی: صح)  ۷۴٫۹۰۴ ۸۵٫۰۱۰ باطنه
۹. برکاء (به عربی: بركاء)  ۶۴٫۵۲۶ ۷۵٫۵۰۱ باطنه
۱۰. رستاق (عمان) (به عربی: الرستاق)  ۶۱٫۹۸۴ ۷۴٫۲۲۴ باطنه
۱۱. نزوی (به عربی: نزوى)  ۵۸٫۵۸۲ ۶۸٫۷۸۵ الداخلیه
۱۲. بریمی (به عربی: البريمي)  ۴۸٫۲۸۷ ۶۷٫۹۶۳ بریمی (استان)
۱۳. صور (عمان) (به عربی: صور)  ۵۳٫۵۰۴ ۶۶٫۷۸۵ الشرقیه
۱۴. المدیبی (به عربی: المديبي)  ۵۱٫۱۴۰ ۵۸٫۹۲۹ الشرقیه
۱۵. مصنعه (به عربی: المصنعة)  ۴۷٫۵۶۰ ۵۶٫۶۵۹ باطنه
۱۶. بنی بوعلی (به عربی: بنى بوعلي)  ۳۹٫۷۱۵ ۵۱٫۴۴۴ الشرقیه
۱۷. بهلاء (به عربی: بهلا)  ۴۶٫۱۱۹ ۵۱٫۲۷۸ الداخلیه
۱۸. خابوره (به عربی: الخابورة)  ۴۰٫۷۶۰ ۴۶٫۶۵۲ باطنه
۱۹. شناص (به عربی: شناص)  ۴۴٫۳۱۳ ۴۶٫۰۹۱ باطنه
۲۰. سمائل (به عربی: سمائل)  ۳۸٫۴۰۳ ۴۴٫۵۶۱ الداخلیه
۲۱. العامرات (به عربی: العامرات)  ۳۸٫۰۵۷ ۴۱٫۱۳۸ مسقط (استان)
۲۲. قریات (به عربی: قريات)  ۳۴٫۰۰۵ ۳۸٫۶۴۷ مسقط (استان)
۲۳. زکی (به عربی: إزكي)  ۲۹٫۸۳۶ ۳۵٫۱۷۳ الداخلیه
۲۴. بنی بوحسن (به عربی: بنى بو حسن)  ۲۱٫۸۷۸ ۲۵٫۹۷۳ الشرقیه
۲۵. لوا (عمان) (به عربی: لوى)  ۲۲٫۶۶۷ ۲۵٫۷۷۶ باطنه
۲۶. مسقط (به عربی: مسقط) ۴۰٫۸۵۶ ۲۴٫۸۹۳ مسقط (استان)
۲۷. ابراء (به عربی: ابراء)  ۱۹٫۹۸۶ ۲۴٫۴۷۳ الشرقیه
۲۸. بدبد (به عربی: بدبد)  ... ۲۰٫۶۸۳ الداخلیه
۲۹. الکامل و الوافی (به عربی: الكامل والوافي)  ... ۲۰٫۱۷۶ الشرقیه
۳۰. بدایا (به عربی: بدية)  ... ۱۷٫۹۰۰ الشرقیه
۳۱. خصب (به عربی: خصب)  ۱۶٫۳۹۳ ۱۷٫۷۳۰ مسندم (استان)
۳۲. طاقه (به عربی: طاقة)  ... ۱۷٫۴۵۸ ظفار (استان)
۳۳. دماء و الطائیین (به عربی: دماء والطائيين)  ... ۱۷٫۲۲۲ الشرقیه
۳۴. الحمراء (به عربی: الحمراء)  ... ۱۷٫۲۲۱ الداخلیه
۳۵. ادم (عمان) (به عربی: أدم)  ... ۱۶٫۸۷۱ الداخلیه
۳۶. ضنک (عمان) (به عربی: ضنك)  ... ۱۶٫۴۹۳ الظاهره(استان)
۳۷. نخل (شهر (به عربی: نخل)  ... ۱۶٫۳۷۲ باطنه
۳۸. ینقل (به عربی: ينقل)  ... ۱۶٫۲۵۵ الظاهره(استان)
۳۹. مرباط (به عربی: مرباط)  ... ۱۴٫۹۸۷ ظفار (استان)
۴۰. القابل (به عربی: القابل)  ... ۱۳٫۵۶۹ الشرقیه
۴۱. منح (عمان) (به عربی: منح)  ... ۱۲٫۵۶۸ الداخلیه
۴۲. وادی المعاول (به عربی: وادى المعاول)  ... ۱۱٫۳۱۷ باطنه
۴۳. العوابی (به عربی: العوابى)  ... ۱۰٫۴۶۹ باطنه

نگاه کنید همچنین ویرایش

Weblinks ویرایش