فهرست شهرها و روستاهای وایومینگ

نام نوع جمعیت (۲۰۱۰)
افتون، وایومینگ pueblo ۱۹۱۱
آلبانی، وایومینگ CDP ۵۵
البین، وایومینگ pueblo ۱۸۱
آلکووا، وایومینگ CDP ۷۶
آلپاین، وایومینگ pueblo ۸۲۸
آلپاین شمال‌شرق، وایومینگ CDP ۱۹۶
آلپاین شمال‌غرب، وایومینگ CDP ۲۴۴
آلتا، وایومینگ CDP ۳۹۴
آنتلوپ هیل، وایومینگ CDP ۹۷
آنتلوپ والی-کرستویو، وایومینگ CDP ۱۶۵۸
آراپاهو، وایومینگ CDP ۱۶۵۶
آرلینگتون، وایومینگ CDP ۲۵
ارووهد اسپرینگز، وایومینگ CDP ۶۳
آرودا، وایومینگ CDP ۴۳
آتلانتیک سیتی، وایومینگ CDP ۳۷
اوبورن، وایومینگ CDP ۳۲۸
باگس، وایومینگ pueblo ۴۴۰
بایرویل، وایومینگ pueblo ۱۰۶
بار نون، وایومینگ pueblo ۲۲۱۳
بیسن، وایومینگ pueblo ۱۲۸۵
بیر ریور، وایومینگ pueblo ۵۱۸
بدفورد، وایومینگ CDP ۲۰۱
بسمر بند، وایومینگ CDP ۱۹۹
بیولا، وایومینگ CDP ۷۳
بیگ هورن، وایومینگ CDP ۴۹۰
بیگ پاینی، وایومینگ pueblo ۵۵۲
بوندورانت، وایومینگ CDP ۹۳
بولدر، وایومینگ CDP ۱۷۰
بولدر فلت، وایومینگ CDP ۴۰۸
بروکهورست، وایومینگ CDP ۱۸۵
بوفالو، وایومینگ ciudad ۴۵۸۵
بورلینگتون، وایومینگ pueblo ۲۸۸
برنز، وایومینگ pueblo ۳۰۱
بایرون، وایومینگ pueblo ۵۹۳
کارپنتر، وایومینگ CDP ۹۴
کارتر، وایومینگ CDP ۱۰
کاسپر، وایومینگ ciudad ۵۵۳۱۶
کسپر ماونتن، وایومینگ CDP ۴۰۱
سنتنیال، وایومینگ CDP ۲۷۰
شاین، وایومینگ ciudad ۵۹۴۶۶
چوگکریک، وایومینگ CDP ۱۵۶
چوگواتر، وایومینگ pueblo ۲۱۲
کلارمونت، وایومینگ pueblo ۱۴۲
کلارویو ایکر، وایومینگ CDP ۷۹۵
کودی، وایومینگ ciudad ۹۵۲۰
کوکویل، وایومینگ pueblo ۵۳۵
کورا، وایومینگ CDP ۱۴۲
کاولی، وایومینگ pueblo ۶۵۵
کروهارت، وایومینگ CDP ۱۴۱
دنیل، وایومینگ CDP ۱۵۰
دیتون، وایومینگ pueblo ۷۵۷
دیور، وایومینگ pueblo ۱۷۸
دیاموندویل، وایومینگ pueblo ۷۳۷
دیکسون، وایومینگ pueblo ۹۷
داگلاس، وایومینگ ciudad ۶۱۲۰
دوبوا، وایومینگ pueblo ۹۷۱
ایست ترموپولیس، وایومینگ pueblo ۲۵۴
ایدن، وایومینگ CDP ۲۸۱
اجرتون، وایومینگ pueblo ۱۹۵
الک ماونتن، وایومینگ pueblo ۱۹۱
انکمپمنت، وایومینگ pueblo ۴۵۰
استربروک، وایومینگ CDP ۵۲
اتت، وایومینگ CDP ۱۵۵۳
اتنا، وایومینگ CDP ۱۶۴
اونستون، وایومینگ ciudad ۱۲۳۵۹
اونزویل، وایومینگ pueblo ۲۵۴۴
فرویو، وایومینگ CDP ۲۷۵
فارسون، وایومینگ CDP ۳۱۳
فونتنل، وایومینگ CDP ۱۳
فورت بریجر، وایومینگ CDP ۳۴۵
فورت لارامی، وایومینگ pueblo ۲۳۰
فورت واشاکی، وایومینگ CDP ۱۷۵۹
فاکس فارم-کولگ، وایومینگ CDP ۳۶۴۷
فاکس پارک، وایومینگ CDP ۲۲
فرنی، وایومینگ pueblo ۱۵۷
فریدوم، وایومینگ CDP ۲۱۴
گارلند، وایومینگ CDP ۱۱۵
جیلت، وایومینگ ciudad ۲۹۰۸۷
گلندو، وایومینگ pueblo ۲۰۵
گلنروک، وایومینگ pueblo ۲۵۷۶
گرینجر، وایومینگ pueblo ۱۳۹
گرین ریور، وایومینگ ciudad ۱۲۵۱۵
گریبول، وایومینگ pueblo ۱۸۴۷
گروور، وایومینگ CDP ۱۴۷
گرنزی، وایومینگ pueblo ۱۱۴۷
هنا، وایومینگ pueblo ۸۴۱
هارتراندت، وایومینگ CDP ۶۹۳
هارتویل، وایومینگ pueblo ۶۲
هک اسپرینگز، وایومینگ CDP ۴۵
هیلزدیل، وایومینگ CDP ۴۷
هیل ویو هایت، وایومینگ CDP ۱۷۰
هوباک، وایومینگ CDP ۱۱۷۶
هووما هیل، وایومینگ CDP ۲۷۸
هادسن، وایومینگ pueblo ۴۵۸
هولت، وایومینگ pueblo ۳۸۳
هونتلی، وایومینگ CDP ۳۰
هیاتویل، وایومینگ CDP ۷۵
جکسون، وایومینگ pueblo ۹۵۷۷
جیمز تاون، وایومینگ CDP ۵۳۶
جفری سیتی، وایومینگ CDP ۵۸
جانزتاون، وایومینگ CDP ۲۴۲
کایس، وایومینگ pueblo ۲۶۳
کلی، وایومینگ CDP ۱۳۸
کمرر، وایومینگ ciudad ۲۶۵۶
کربی، وایومینگ pueblo ۹۲
لا بارج، وایومینگ pueblo ۵۵۱
لا گرینج، وایومینگ pueblo ۴۴۸
لاکویو نورت، وایومینگ CDP ۸۴
لنس کریک، وایومینگ CDP ۴۳
لندر، وایومینگ ciudad ۷۴۸۷
لارامی، وایومینگ ciudad ۳۰۸۱۶
لینگل، وایومینگ pueblo ۴۶۸
لیتل آمریکا، وایومینگ CDP ۶۸
لونتری، وایومینگ CDP ۴۹
لست اسپرینگز، وایومینگ pueblo ۴
لاول، وایومینگ pueblo ۲۳۶۰
لوسرن، وایومینگ CDP ۵۳۵
لوسک، وایومینگ pueblo ۱۵۶۷
لایمن، وایومینگ pueblo ۲۱۱۵
مکینون، وایومینگ CDP ۶۰
ماموت، وایومینگ CDP ۲۶۳
ماندرسون، وایومینگ pueblo ۱۱۴
منویل، وایومینگ pueblo ۹۵
ماربلتون، وایومینگ pueblo ۱۰۹۴
میدوو ایکر، وایومینگ CDP ۱۹۸
مدسین باو، وایومینگ pueblo ۲۸۴
میتیتس، وایومینگ pueblo ۳۲۷
میدوست، وایومینگ pueblo ۴۰۴
میلز، وایومینگ pueblo ۳۴۶۱
مورکرافت، وایومینگ pueblo ۱۰۰۹
موس ویلسون رود، وایومینگ CDP ۱۸۲۱
ماونتن ویو، وایومینگ CDP ۹۶
ماونتن ویو، وایومینگ pueblo ۱۲۸۶
نیوکاسل، وایومینگ ciudad ۳۵۳۲
نوردیک، وایومینگ CDP ۶۰۲
نورت راک اسپرینگز، وایومینگ CDP ۲۲۰۷
اووکلی، وایومینگ CDP ۴۹
اوپل، وایومینگ pueblo ۹۶
اورین، وایومینگ CDP ۴۶
اوسیج، وایومینگ CDP ۲۰۸
آزموند، وایومینگ CDP ۳۹۷
اول کرک، وایومینگ CDP ۵
پارکمن، وایومینگ CDP ۱۵۱
پاویلیون، وایومینگ pueblo ۲۳۱
پاین بلاف، وایومینگ pueblo ۱۱۲۹
پیندال، وایومینگ pueblo ۲۰۳۰
پاین هیون، وایومینگ pueblo ۴۹۰
پاودر ریور، وایومینگ CDP ۴۴
پاول، وایومینگ ciudad ۶۳۱۴
پرپل سیج، وایومینگ CDP ۵۳۵
رفتر جی رنچ، وایومینگ CDP ۱۰۷۵
رالستون، وایومینگ CDP ۲۸۰
رانچستر، وایومینگ pueblo ۸۵۵
رنچت، وایومینگ CDP ۵۷۹۸
رولینز، وایومینگ ciudad ۹۲۵۹
رد بیوت، وایومینگ CDP ۴۴۹
ریلاینس، وایومینگ CDP ۷۱۴
ریورساید، وایومینگ pueblo ۵۲
ریورتون، وایومینگ ciudad ۱۰۶۱۵
رابرتسن، وایومینگ CDP ۹۷
راک ریور، وایومینگ pueblo ۲۴۵
راک اسپرینگز، وایومینگ ciudad ۲۳۰۳۶
روولینگ هیل، وایومینگ pueblo ۴۴۰
راین پارک، وایومینگ CDP ۳۸
اسرتووگا، وایومینگ pueblo ۱۶۹۰
شل، وایومینگ CDP ۸۳
شریدن، وایومینگ ciudad ۱۷۴۴۴
شوشونی، وایومینگ pueblo ۶۴۹
سینکلیر، وایومینگ pueblo ۴۳۳
اسلیتر، وایومینگ CDP ۸۰
اسلیپی هالوو، وایومینگ CDP ۱۳۰۸
اسموت، وایومینگ CDP ۱۹۵
گریلی جنوبی، وایومینگ CDP ۴۲۱۷
پارک جنوبی، وایومینگ CDP ۱۷۳۱
استار ولی رنچ، وایومینگ pueblo ۱۵۰۳
استوری، وایومینگ CDP ۸۲۸
سوندانس، وایومینگ pueblo ۱۱۸۲
سوپیریار، وایومینگ pueblo ۳۳۶
تیبل راک، وایومینگ CDP ۰
تیلور، وایومینگ CDP ۹۰
تن اسلیپ، وایومینگ pueblo ۲۶۰
تیتان ویلیج، وایومینگ CDP ۳۳۰
تاین، وایومینگ pueblo ۳۶۶
ترموپولیس، وایومینگ pueblo ۳۰۰۹
ترینگتون، وایومینگ ciudad ۶۵۰۱
تورنرویل، وایومینگ CDP ۱۹۲
آپتون، وایومینگ pueblo ۱۱۰۰
اوری، وایومینگ CDP ۲۶۲
ون تاسل، وایومینگ pueblo ۱۵
وترن، وایومینگ CDP ۲۳
ویستا وست، وایومینگ CDP ۹۵۱
وامسوتر، وایومینگ pueblo ۴۵۱
ورن ای‌اف‌بی، وایومینگ CDP ۳۰۷۲
واشام، وایومینگ CDP ۵۱
وستویو سیرکل، وایومینگ CDP ۵۲
واتلاند، وایومینگ pueblo ۳۶۲۷
وایتینگ، وایومینگ CDP ۸۳
ویلسون، وایومینگ CDP ۱۴۸۲
وودز لاندینگ-جلم، وایومینگ CDP ۹۷
وورلاند، وایومینگ ciudad ۵۴۸۷
رایت، وایومینگ pueblo ۱۸۰۷
یودر، وایومینگ pueblo ۱۵۱
یو رنچ، وایومینگ CDP ۱۹۵

جستارهای ویژهویرایش

فهرست شهرها و روستاهای وایومینگ