فهرست شهرهای کره جنوبی

شهرهای تبدیل شده به استان

ویرایش
 
شهرهای خاص کره جنوبی که تبدیل به شرایط استان دارند توجه: کره جنوبی استفاده می‌کند از زبان کره‌ای با حروف رومی.
نام هانگول هانجا سال جدا شدن استانی که از
آن جدا شد
سئول 서울 특별시 متن زیر را ببینید دسامبر، ۱۰۶۷ Yangju (then Namgyeong)
بوسان 부산 광역시 釜山廣域市 ژانویه ۱, ۱۹۶۳ جئونسانگنام-دو
دائجو 대구 광역시 大邱廣域市 ژوئیه ۱, ۱۹۸۱ جئونسانگبوک-دو
اینچئون 인천 광역시 仁川廣域市 ژوئیه ۱, ۱۹۸۱ گیونگی-دو
گوانگجو 광주 광역시 光州廣域市 نوامبر ۱, ۱۹۸۶ جئولانام-دو
دائجونگ 대전 광역시 大田廣域市 ژانویه ۱, ۱۹۸۹ چونگچئونگنام-دو
اولسان 울산 광역시 蔚山廣域市 ژوئیه ۱۵, ۱۹۹۷ جئونسانگنام-دو
رتبه نام شهر هانگول هانجا سرشماری ۱۹۹۵ سرشماری ۲۰۰۰ سرشماری ۲۰۰۵ توضیحات
۱. سئول 서울 Names of سئول ۱۰٫۲۳۱٫۲۱۷ ۹٫۸۹۵٫۲۱۷ ۹٫۸۲۰٫۱۷۱ سئول
۲. پوسان 부산 釜山 ۳٫۸۱۴٫۳۲۵ ۳٫۶۶۲٫۸۸۴ ۳٫۵۲۳٫۵۸۲ پوسان
۳. اینچون 인천 仁川 ۲٫۳۰۸٫۱۸۸ ۲٫۴۷۵٫۱۳۹ ۲٫۵۳۱٫۲۸۰ اینچون
۴. دائگو 대구 大邱 ۲٫۴۴۹٫۴۲۰ ۲٫۴۸۰٫۵۷۸ ۲٫۴۶۴٫۵۴۷ دائگو
۵. دائجونگ 대전 大田 ۱٫۲۷۲٫۱۲۱ ۱٫۳۶۸٫۲۰۷ ۱٫۴۴۲٫۸۵۶ دائجونگ
۶. گوانگجو 광주 光州 ۱٫۲۵۷٫۶۳۶ ۱٫۳۵۲٫۷۹۷ ۱٫۴۱۷٫۷۱۶ گوانگجو (با گوانگجو چین اشتباه نشود.)
۷. اولسان 울산 蔚山 ۹۶۷٫۴۲۹ ۱٫۰۱۴٫۴۲۸ ۱٫۰۴۹٫۱۷۷ اولسان
۸. سوون 수원 水原 ۷۵۵٫۵۵۰ ۹۴۶٫۷۰۴ ۱٫۰۴۴٫۱۱۳ گیونگی-دو
۹. سئونگنام 성남 城南 ۸۶۹٫۰۹۴ ۹۱۴٫۵۹۰ ۹۳۴٫۹۸۴ گیونگی-دو
۱۰. گویانگ 고양 高陽 ۵۱۸٫۲۸۲ ۷۶۳٫۹۷۱ ۸۶۶٫۸۴۶ گیونگی-دو
۱۱. بوچئون 부천 富川 ۷۷۹٫۴۱۲ ۷۶۱٫۳۸۹ ۸۳۸٫۸۰۱ گیونگی-دو
۱۲. یونگین 용인 龍仁 ... ۳۸۶٫۱۲۴ ۶۸۹٫۶۹۱ گیونگی-دو
۱۳. آنسان 안산 安山 ۵۱۰٫۳۱۴ ۵۶۲٫۹۲۰ ۶۸۱٫۵۹۰ گیونگی-دو
۱۴. چئونگ‌جو 청주 淸州 ۵۳۱٫۳۷۶ ۵۸۶٫۷۰۰ ۶۴۲٫۸۰۵ چونگچیونبوک-دو
۱۵. جئونجو 전주 全州 ۵۶۳٫۱۵۳ ۶۱۶٫۴۶۸ ۶۲۳٫۲۹۸ جئولابوک-دو
۱۶. آنیانگ، گیونگگی 안양 安養 ۵۹۱٫۱۰۶ ۵۸۰٫۵۴۴ ۶۱۲٫۴۲۳ گیونگی-دو
۱۷. چئونان 천안 天安 ۳۳۰٫۲۵۹ ۴۱۷٫۸۳۵ ۵۲۱٫۸۸۷ چونگچئونگنام-دو
۱۸. چانگ‌وون 창원 昌原 ۴۸۱٫۶۹۴ ۵۱۷٫۴۱۰ ۵۰۱٫۷۰۵ جئونسانگنام-دو
۱۹. پوهانگ 포항 浦項 ۵۰۸٫۸۹۹ ۵۱۵٫۷۱۴ ۴۸۹٫۶۹۸ جئونسانگبوک-دو
۲۰. گیم‌هااه 김해 金海 ۲۵۶٫۳۷۰ ۳۳۱٫۹۷۹ ۴۳۱٫۷۷۸ جئونسانگنام-دو
۲۱. ماسان 마산 馬山 ۴۴۱٫۲۴۲ ۴۳۴٫۳۷۱ ۴۲۸٫۰۶۹ جئونسانگنام-دو
۲۲. نامیانگجو 남양주 南楊州 ۲۲۹٫۰۶۰ ۳۴۰٫۹۳۲ ۴۲۶٫۰۸۷ گیونگی-دو
۲۳. ائوی‌جونگ‌بو 의정부 議政府 ۲۷۶٫۱۱۱ ۳۵۵٫۳۸۰ ۳۹۸٫۸۷۰ گیونگی-دو
۲۴. سی‌هئونگ 시흥 始興 ۱۳۳٫۴۴۳ ۳۰۵٫۲۶۸ ۳۸۹٫۶۳۸ گیونگی-دو
۲۵. گومی، کره جنوبی 구미 龜尾 ۳۱۱٫۴۳۱ ۳۴۱٫۵۵۰ ۳۸۳٫۷۸۶ جئونسانگبوک-دو
۲۶. پیونگتائک 평택 平澤 ۳۱۲٫۹۲۷ ۳۴۵٫۳۰۶ ۳۷۸٫۴۳۸ گیونگی-دو
۲۷. جینگجو 진주 晋州 ۳۲۹٫۸۸۶ ۳۳۹٫۷۹۱ ۳۳۷٫۲۴۲ جئونسانگنام-دو
۲۸. گوانگ‌میونگ 광명 光明 ۳۵۰٫۹۱۴ ۳۳۴٫۰۸۹ ۳۲۰٫۲۶۸ گیونگی-دو
۲۹. ججو 제주 濟州 ۲۵۸٫۵۱۱ ۲۷۹٫۹۹۶ ۳۱۱٫۲۸۱ ججو-دو
۳۰. ایکسان 익산 益山 ۳۲۲٫۶۸۵ ۳۲۳٫۶۸۷ ۳۰۸٫۱۴۴ جئولابوک-دو
۳۱. هواسئونگ، گیونگگی 화성 華城 ... ۱۸۹٫۴۶۷ ۲۸۸٫۷۱۸ گیونگی-دو
۳۲. ونجو 원주 原州 ۲۳۷٫۴۶۰ ۲۶۸٫۳۵۲ ۲۸۴٫۳۶۰ گانکون-دو (کره‌جنوبی)
۳۳. یئوسو 여수 麗水 ... ۳۰۳٫۲۳۳ ۲۷۷٫۹۹۵ جئولانام-دو
۳۴. گانپو 군포 軍浦 ۲۳۵٫۲۳۳ ۲۶۳٫۷۶۰ ۲۷۰٫۰۴۲ گیونگی-دو
۳۵. گیونگجو 경주 慶州 ۲۷۳٫۹۶۸ ۲۷۵٫۸۴۲ ۲۶۷٫۸۷۲ جئونسانگبوک-دو
۳۶. سانچئونگ، جئولانام-دو 순천 順天 ۲۴۹٫۲۶۳ ۲۶۵٫۹۳۰ ۲۶۲٫۱۲۰ جئولانام-دو
۳۷. چانچنئون 춘천 春川 ۲۳۴٫۵۲۸ ۲۵۲٫۵۴۷ ۲۶۰٫۸۸۷ گانکون-دو (کره‌جنوبی)
۳۸. گانسان 군산 群山 ۲۶۶٫۵۶۹ ۲۷۲٫۷۱۵ ۲۵۰٫۰۱۱ جئولابوک-دو
۳۹. موکپو 목포 木浦 ۲۴۷٫۴۵۲ ۲۵۰٫۴۸۰ ۲۴۴٫۸۸۸ جئولانام-دو
۴۰. گیونگ‌سان 경산 慶山 ۱۷۳٫۷۴۶ ۲۲۸٫۲۰۶ ۲۴۲٫۲۹۷ جئونسانگبوک-دو
۴۱. پاجو 파주 坡州 ... ۱۷۸٫۴۳۴ ۲۴۲٫۲۴۱ گیونگی-دو
۴۲. گانگ‌نئونگ 강릉 江陵 ۲۲۰٫۴۰۳ ۲۲۸٫۲۳۲ ۲۲۱٫۳۲۹ گانکون-دو (کره‌جنوبی)
۴۳. سانگ‌سان 양산 梁山 ... ۱۹۱٫۹۷۵ ۲۱۷٫۱۵۴ جئونسانگنام-دو
۴۴. آسان(کره جنوبی) 아산 牙山 ۱۵۴٫۶۶۳ ۱۸۰٫۷۶۳ ۲۰۸٫۴۱۵ چونگچئونگنام-دو
۴۵. گوانگجو، گیونگگی 광주 廣州 ... ۱۲۵٫۹۴۳ ۲۰۶٫۳۰۴ گیونگی-دو
۴۶. چونگجو 충주 忠州 ۲۰۵٫۲۰۶ ۲۱۷٫۹۲۷ ۲۰۴٫۸۰۰ چونگچیونبوک-دو
۴۷. گئوجه 거제 巨濟 ۱۴۷٫۵۶۲ ۱۶۸٫۰۲۲ ۱۹۶٫۴۸۱ جئونسانگنام-دو
۴۸. گیمپو 김포 金浦 ... ۱۵۰٫۱۹۴ ۱۹۵٫۷۷۶ گیونگی-دو
۴۹. ایچئون 이천 利川 ... ۱۷۹٫۷۱۹ ۱۸۸٫۵۵۶ گیونگی-دو
۵۰. گوری 구리 九里 ۱۴۲٫۱۷۳ ۱۶۰٫۸۳۹ ۱۸۷٫۴۱۴ گیونگی-دو
۵۱. آندونگ 안동 安東 ۱۸۸٫۴۴۳ ۱۸۲٫۰۹۸ ۱۶۹٫۷۸۸ جئونسانگبوک-دو
۵۲. آنسئونگ 안성 安城 ... ۱۳۳٫۴۲۱ ۱۵۹٫۱۹۸ گیونگی-دو
۵۳. یانگجو 양주 楊州 ... ۱۱۰٫۲۹۹ ۱۵۲٫۰۰۷ گیونگی-دو
۵۴. جین‌هاا 진해 鎭海 ۱۲۵٫۹۹۷ ۱۲۷٫۵۷۸ ۱۵۰٫۰۶۳ جئونسانگنام-دو
۵۵. سئوسان 서산 瑞山 ۱۳۴٫۷۴۶ ۱۴۳٫۱۵۴ ۱۴۴٫۰۹۱ چونگچئونگنام-دو
۵۶. اووانگ 의왕 儀旺 ۱۰۸٫۷۸۸ ۱۱۷٫۸۲۱ ۱۴۳٫۹۸۷ گیونگی-دو
۵۷. پچئون 포천 抱川 ... ... ۱۴۲٫۱۸۹ گیونگی-دو
۵۸. گیمچئون 김천 金泉 ۱۴۷٫۰۲۷ ۱۴۷٫۸۵۵ ۱۳۵٫۹۲۳ جئونسانگبوک-دو
۵۹. گوانگیانگ 광양 光陽 ۱۲۲٫۰۵۲ ۱۳۲٫۶۳۹ ۱۳۵٫۸۸۱ جئولانام-دو
۶۰. جچئون 제천 堤川 ۱۳۷٫۰۷۰ ۱۴۳٫۷۱۰ ۱۳۲٫۸۶۴ چونگچیونبوک-دو
۶۱. اوسان 오산 烏山 ۷۰٫۴۸۸ ۱۰۲٫۶۹۷ ۱۳۲٫۵۳۲ گیونگی-دو
۶۲. گنگجو 공주 公州 ۱۳۱٫۲۲۹ ۱۳۰٫۳۷۶ ۱۲۷٫۰۷۶ چونگچئونگنام-دو
۶۳. ننسان 논산 論山 ... ۱۳۷٫۴۵۲ ۱۲۵٫۳۳۲ چونگچئونگنام-دو
۶۴. هانام 하남 河南 ۱۱۵٫۸۱۲ ۱۲۰٫۵۱۳ ۱۲۲٫۳۳۷ گیونگی-دو
۶۵. تونگیئونگ 통영 統營 ۱۳۱٫۷۱۷ ۱۲۳٫۸۴۲ ۱۲۱٫۵۵۵ جئونسانگنام-دو
۶۶. جونگئوپ 정읍 井邑 ۱۳۹٫۱۱۱ ۱۲۹٫۱۵۲ ۱۱۵٫۷۶۰ جئولابوک-دو
۶۷. یونگجو 영주 榮州 ۱۳۱٫۰۹۷ ۱۲۶٫۵۰۷ ۱۱۴٫۰۸۱ جئونسانگبوک-دو
۶۸. ساچئون 사천 泗川 ۱۱۳٫۴۹۴ ۱۱۱٫۰۷۸ ۱۰۶٫۸۵۱ جئونسانگنام-دو
۶۹. میریانگ 밀양 密陽 ۱۲۱٫۵۰۱ ۱۱۵٫۹۶۲ ۱۰۵٫۹۶۶ جئونسانگنام-دو
۷۰. سانگژو 상주 尙州 ۱۲۴٫۱۱۶ ۱۱۶٫۴۹۳ ۱۰۵٫۹۳۷ جئونسانگبوک-دو
۷۱. یونگچئون 영천 永川 ۱۱۳٫۵۱۱ ۱۱۱٫۳۹۲ ۱۰۴٫۰۱۲ جئونسانگبوک-دو

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش