فهرست شهرهای یمن

فهرست شهرهای کشور یمن:

شهرهای یمن
رتبه نام سرشماری استان
شهر به عربی سرشماری ۱۹۹۴ تخمین ۲۰۰۵
۱. صنعا (به عربی: صنعا) ۹۵۴٫۴۴۸ ۲٫۴۳۱٫۶۴۹ صنعا
۲. تعز (به عربی: تعز) ۳۱۷٫۵۷۱ ۵۹۶٫۶۷۲ تعز
۳. الحدیده (به عربی: الحدیدة) ۲۹۸٫۴۵۲ ۵۴۸٫۴۳۳ الحدیده
۴. عدن (به عربی: عدن) ۳۹۸٫۲۹۴ ۵۰۷٫۳۵۵ عدن
۵. اب (به عربی: إب) ۱۰۳٫۳۱۲ ۲۲۵٫۶۱۱ اب
۶. ذمار (به عربی: ذمار) ۸۲٫۹۲۰ ۱۶۰٫۱۱۴ ذمار
۷. مکلا (به عربی: المکلا) ۱۲۲٫۳۵۹ ۱۴۴٫۱۳۷ حضرموت
۸. جعار (به عربی: جعار) ۵۰٫۳۴۶ ۷۰٫۸۰۱ ابین
۹. سیان (به عربی: سیان) ۵۸٫۳۸۳ ۶۹٫۹۹۳ صنعا
۱۰. الشحر (به عربی: الشحر) ۴۸٫۵۷۷ ۶۸٫۳۱۳ حضرموت
۱۱. سحار (به عربی: سحار) ۲۷٫۶۲۱ ۶۰٫۴۸۷ صنعا
۱۲. زبید (به عربی: زبید) ۴۴٫۲۳۹ ۵۰٫۷۸۱ حدیده
۱۳. حجه (به عربی: حجة) ۲۴٫۶۴۵ ۴۶٫۵۶۸ حجه
۱۴. باجل (به عربی: باجل) ۴۰٫۵۶۱ ۴۶٫۰۰۵ حدیده
۱۵. ذی سفال (به عربی: ذی سفال) ۳۱٫۹۶۳ ۴۴٫۹۴۹ اب
۱۶. رداع (به عربی: رداع) ۳۹٫۲۲۷ ۴۴٫۷۵۵ البیضاء (استان)
۱۷. شهاره (به عربی: شهاره) ۴۴٫۷۵۵ صنعا
۱۸. بیت الفقیه (به عربی: بیت الفقیه) ۴۳٫۹۳۸ الحدیده
۱۹. المراوعه (به عربی: المراوعة) ۳۰٫۵۰۴ ۳۹٫۹۱۱ حدیده
۲۰. ایریم (به عربی: یریم) ۲۷٫۸۰۲ ۳۴٫۸۰۵ اب
۲۱. البیضاء (به عربی: البیضاء) ۱۹٫۲۹۴ ۳۳٫۱۷۵ البیضاء (استان)
۲۲. عمران (به عربی: عمران) ۲۸٫۲۱۲ ۳۱٫۴۹۷ صنعا
۲۳. لحج (به عربی: لحج) ۱۹٫۰۰۶ ۲۶٫۷۲۸ لحج
۲۴. عبس ۱۸٫۳۲۰ ۲۵٫۷۶۳ حجه
۲۵. حراد ۱۵٫۷۱۰ ۲۲٫۰۹۳ حجه
۲۶. دیمنات چادر ۱۵٫۶۵۱ ۲۲٫۰۱۰ تعز
۲۷. عتاق (به عربی: عتاق) ۱۳٫۹۹۵ ۱۹٫۶۸۱ شبوه
۲۸. المحابشه ۱۲٫۹۱۸ ۱۸٫۱۶۶ حجه
۲۹. بیحان الکسیب ۱۲٫۶۸۵ ۱۷٫۸۳۹ شبوه
۳۰. مأرب (به عربی: مأرب) ۶٫۹۹۶ ۱۶٫۷۹۴ مأرب
۳۱. تیلا ۱۱٫۵۶۴ ۱۶٫۲۶۲ صنعا
۳۲. سعیدیه ۱۳٫۹۱۲ ۱۶٫۲۴۶ حدیده
۳۳. مدیا ۱۱٫۰۷۱ ۱۵٫۵۶۹ ابین
۳۴. خمر ۱۰٫۹۰۳ ۱۵٫۳۳۳ عمران
۳۵. دارالریضه (به عربی: ریضه) ۱۳٫۹۷۱ ۱۵٫۳۱۱ عمران
۳۶. حیص ۱۰٫۶۷۸ ۱۵٫۰۱۶ تعز
۳۷. اد-داهی ۱۰٫۴۹۶ ۱۴٫۷۶۰ حدیده
۳۸. مخا (به عربی: المخا) ۱۰٫۳۵۵ ۱۴٫۵۶۲ تعز
۳۹. جبله (به عربی: جبلة) ۱۳٫۳۶۱ اب
۴۰. لقاعده (به عربی: الغیضة) ۷٫۷۸۵ ۱۰٫۹۴۸ مأرب
۴۱. محویت (به عربی: الماحویت) ۹٫۰۶۰ ۱۰٫۵۹۳ محویت

جستارهای وابستهویرایش