فهرست شهرها و روستاهای کلرادو

فهرست شهرهای ایالت کلرادو ایالات متحده آمریکا

شهر دنور مرکز ایالت کلرادو و بزرگترین شهر این ایالت
۲۷۱ Municipalities ایالت کلرادو

نام شهرستان منطقه تأسیس دولت رتبه جمعیت سرشماری
۲۰۱۰
سرشماری
۲۰۰۰
تغییر
جمعیت
غیرطبقه‌بندی
شده|نقشه
تراکم
جمعیت
مساحت زمین مساحت آب‌ها کل مساحت طول جغرافیایی عرض جغرافیایی
آگویلار، کلرادو Town of Aguilar Las Animas County January 10, 1894 Statutory Town !000192 map 0097!1371 mi−2 
529 km−2
0217!0.392 mi2 
1.016 km2
0124!ندارد 0217!0.392 mi2 
1.016 km2
37.4036257° N 104.6550363° W
Akron Town of Akron Washington County[۱] September 22, 1887 Statutory Town !000120 map 0192!647 mi−2 
250 km−2
0102!2.629 mi2 
6.809 km2
0124!ندارد 0102!2.629 mi2 
6.809 km2
40.1643808° N 103.2206887° W
آلاموسا، کلرادو City of Alamosa Alamosa County[۱] August 12, 1878 Home Rule Municipality !000051 map 0082!1629 mi−2 
629 km−2
0068!5.390 mi2 
13.961 km2
0032!0.124 mi2 
0.322 km2
0068!5.515 mi2 
14.283 km2
37.4692373° N 105.8763571° W
آلما، کلرادو Town of Alma Park County December 2, 1873 Statutory Town !000222 map 0182!750 mi−2 
290 km−2
0220!0.360 mi2 
0.933 km2
0109!0.0019 mi2 
0.0049 km2
0220!0.362 mi2 
0.937 km2
39.2859424° N 106.0663188° W
آنتونیتو، کلرادو Town of Antonito Conejos County December 29, 1889 Statutory Town !000163 map 0051!1936 mi−2 
748 km−2
0214!0.403 mi2 
1.045 km2
0124!ندارد 0214!0.403 mi2 
1.045 km2
37.0766049° N 106.0102217° W
آریبا، کلرادو Town of Arriba Lincoln County August 29, 1918 Statutory Town !000235 map 0221!439 mi−2 
169 km−2
0210!0.440 mi2 
1.140 km2
0124!ندارد 0210!0.440 mi2 
1.140 km2
39.2840581° N 103.2739025° W
آروادا، کلرادو City of Arvada Jefferson County
Adams County
August 24, 1904 Home Rule Municipality !000008 map 0020!3029 mi−2 
1169 km−2
0009!35.142 mi2 
91.018 km2
0013!0.617 mi2 
1.598 km2
0010!35.759 mi2 
92.616 km2
39.8097397° N 105.1066199° W
اسپن City of Aspen Pitkin County[۱] April 1, 1881 Home Rule Municipality !000058 map 0068!1719 mi−2 
664 km−2
0083!3.874 mi2 
10.033 km2
0124!ندارد 0083!3.874 mi2 
10.033 km2
39.1949040° N 106.8369660° W
Ault Town of Ault Weld County April 11, 1904[۲] Statutory Town !000122 map 0052!1926 mi−2 
744 km−2
0177!0.789 mi2 
2.043 km2
0124!ندارد 0178!0.789 mi2 
2.043 km2
40.5834537° N 104.7339622° W
آورورا City of Aurora Arapahoe County
Adams County
Douglas County
May 5, 1903[۳] Home Rule Municipality !000003 map 0039!2101 mi−2 
811 km−2
0002!154.734 mi2 
400.759 km2
0012!0.698 mi2 
1.807 km2
0002!155.432 mi2 
402.566 km2
39.6880021° N 104.6897400° W
آوون، کلرادو Town of Avon Eagle County February 24, 1978 Home Rule Municipality !000061 map 0168!803 mi−2 
310 km−2
0049!8.029 mi2 
20.794 km2
0047!0.068 mi2 
0.177 km2
0049!8.097 mi2 
20.971 km2
39.6417972° N 106.5158769° W
باسالت، کلرادو Town of Basalt Eagle County
Pitkin County
August 26, 1901 Statutory Town !000087 map 0049!1947 mi−2 
752 km−2
0121!1.981 mi2 
5.130 km2
0092!0.009 mi2 
0.023 km2
0122!1.990 mi2 
5.153 km2
39.3685860° N 107.0487965° W
بایفیلد، کلرادو Town of Bayfield La Plata County August 18, 1906 Statutory Town !000106 map 0083!1618 mi−2 
625 km−2
0139!1.441 mi2 
3.733 km2
0124!ندارد 0139!1.441 mi2 
3.733 km2
37.2352480° N 107.5948140° W
بنت، کلرادو Town of Bennett Adams County
Arapahoe County
January 22, 1930 Statutory Town !000109 map 0225!415 mi−2 
160 km−2
0067!5.564 mi2 
14.409 km2
0097!0.006 mi2 
0.015 km2
0067!5.569 mi2 
14.425 km2
39.7456052° N 104.4429952° W
برت‌هود، کلرادو Town of Berthoud Larimer County
Weld County
August 28, 1888 Statutory Town !000074 map 0217!447 mi−2 
172 km−2
0035!11.429 mi2 
29.602 km2
0031!0.126 mi2 
0.327 km2
0035!11.556 mi2 
29.929 km2
40.2972326° N 104.9902856° W
بتهون، کلرادو Town of Bethune Kit Carson County June 10, 1926 Statutory Town !000231 map 0092!1463 mi−2 
565 km−2
0261!0.162 mi2 
0.420 km2
0124!ندارد 0261!0.162 mi2 
0.420 km2
39.3038224° N 102.4234144° W
بلک هاوک، کلرادو City of Black Hawk Gilpin County June 12, 1886 Home Rule Municipality !000251 map 0267!61 mi−2 
23 km−2
0123!1.945 mi2 
5.037 km2
0124!ندارد 0124!1.945 mi2 
5.037 km2
39.8010694° N 105.4892237° W
بلانکا، کلرادو Town of Blanca Costilla County May 18, 1910 Statutory Town !000212 map 0250!216 mi−2 
83 km−2
0125!1.786 mi2 
4.625 km2
0124!ندارد 0127!1.786 mi2 
4.625 km2
37.4392805° N 105.5135263° W
بلو ریور، کلرادو[۴] Town of Blue River Summit County 1964 Statutory Town !000156 map 0237!338 mi−2 
130 km−2
0106!2.515 mi2 
6.515 km2
0037!0.100 mi2 
0.258 km2
0103!2.615 mi2 
6.773 km2
39.4466489° N 106.0375700° W
بونانزا، کلرادو[۵] Town of Bonanza Saguache County January 13, 1881[۶] Statutory Town !000270 map 0271!37 mi−2 
14 km−2
0211!0.437 mi2 
1.131 km2
0124!ندارد 0211!0.437 mi2 
1.131 km2
38.2966071° N 106.1418725° W
بون، کلرادو Town of Boone Pueblo County September 22, 1956 Statutory Town !000215 map 0154!937 mi−2 
362 km−2
0219!0.362 mi2 
0.937 km2
0088!0.010 mi2 
0.025 km2
0219!0.371 mi2 
0.962 km2
38.2504446° N 104.2607921° W
بولدر، کلرادو City of Boulder Boulder County[۱] November 4, 1871[۷] Home Rule Municipality !000011 map 0007!3948 mi−2 
1524 km−2
0019!24.665 mi2 
63.881 km2
0008!1.019 mi2 
2.639 km2
0019!25.684 mi2 
66.520 km2
40.0274430° N 105.2517397° W
بو مار، کلرادو Town of Bow Mar Arapahoe County
Jefferson County
August 1958 Statutory Town !000155 map 0108!1268 mi−2 
489 km−2
0190!0.683 mi2 
1.770 km2
0026!0.151 mi2 
0.391 km2
0174!0.834 mi2 
2.161 km2
39.6265942° N 105.0509145° W
برنسون، کلرادو Town of Branson Las Animas County March 26, 1921 Statutory Town !000261 map 0239!302 mi−2 
117 km−2
0245!0.245 mi2 
0.634 km2
0124!ندارد 0246!0.245 mi2 
0.634 km2
37.0154926° N 103.8837770° W
برکنریج، کلرادو Town of Breckenridge Summit County[۱] March 3, 1880 Home Rule Municipality !000077 map 0176!768 mi−2 
297 km−2
0064!5.911 mi2 
15.310 km2
0124!ندارد 0064!5.911 mi2 
15.310 km2
39.5002267° N 106.0430996° W
برایتون، کلرادو City of Brighton Adams County[۱]
Weld County
September 1, 1887 Home Rule Municipality !000022 map 0079!1669 mi−2 
644 km−2
0023!19.983 mi2 
51.755 km2
0020!0.289 mi2 
0.748 km2
0023!20.271 mi2 
52.503 km2
39.9685037° N 104.7951076° W
بروکساید، کلرادو[۸] Town of Brookside Fremont County 1913 Statutory Town !000233 map 0211!501 mi−2 
193 km−2
0208!0.465 mi2 
1.204 km2
0124!ندارد 0208!0.465 mi2 
1.204 km2
38.4135431° N 105.1910593° W
برومفیلد، کلرادو City and County of Broomfield برومفیلد، کلرادو[۹] June 6, 1961[۱۰] Consolidated City and County !000016 map 0075!1692 mi−2 
653 km−2
0014!33.034 mi2 
85.558 km2
0014!0.566 mi2 
1.466 km2
0015!33.600 mi2 
87.024 km2
39.9533825° N 105.0521250° W
براش، کلرادو City of Brush Morgan County November 24, 1884 Statutory City !000070 map 0036!2208 mi−2 
853 km−2
0108!2.474 mi2 
6.407 km2
0124!ندارد 0108!2.474 mi2 
6.407 km2
40.2585980° N 103.6323475° W
بوئنا ویستا، کلرادو Town of Buena Vista Chaffee County November 8, 1879 Statutory Town !000097 map 0179!758 mi−2 
293 km−2
0088!3.454 mi2 
8.947 km2
0117!0.0008 mi2 
0.0022 km2
0088!3.455 mi2 
8.949 km2
38.8293320° N 106.1395147° W
بورلینگتون، کلرادو City of Burlington Kit Carson County[۱] January 12, 1888 Home Rule Municipality !000081 map 0043!2032 mi−2 
784 km−2
0119!2.094 mi2 
5.423 km2
0124!ندارد 0120!2.094 mi2 
5.423 km2
39.3045239° N 102.2714379° W
کالهان، کلرادو Town of Calhan El Paso County May 10, 1919 Statutory Town !000164 map 0157!900 mi−2 
347 km−2
0168!0.867 mi2 
2.245 km2
0124!ندارد 0168!0.867 mi2 
2.245 km2
39.0344146° N 104.2991701° W
کمپو، کلرادو Town of Campo Baca County March 6, 1950 Statutory Town !000255 map 0180!755 mi−2 
292 km−2
0263!0.144 mi2 
0.374 km2
0124!ندارد 0263!0.144 mi2 
0.374 km2
37.1047115° N 102.5787984° W
کانن سیتی، کلرادو City of Cañon City Fremont County[۱] April 3, 1872 Home Rule Municipality !000034 map[پیوند مرده] 0101!1312 mi−2 
507 km−2
0033!12.499 mi2 
32.372 km2
0085!0.012 mi2 
0.032 km2
0033!12.511 mi2 
32.403 km2
38.4418730° N 105.2208938° W
کربوندیل، کلرادو Town of Carbondale Garfield County April 26, 1888 Home Rule Municipality !000062 map 0019!3144 mi−2 
1214 km−2
0120!2.044 mi2 
5.295 km2
0124!ندارد 0121!2.044 mi2 
5.295 km2
39.3946164° N 107.2144748° W
کاسل پاینز شمالی، کلرادو[۱۱] City of Castle Pines North Douglas County November 6, 2007 Statutory City !000042 map 0122!1150 mi−2 
444 km−2
0047!9.012 mi2 
23.342 km2
0124!ندارد 0047!9.012 mi2 
23.342 km2
39.4629629° N 104.8698773° W
کاسل راک، کلرادو Town of Castle Rock Douglas County[۱] May 17, 1881 Home Rule Municipality !000017 map 0094!1427 mi−2 
551 km−2
0012!33.789 mi2 
87.512 km2
0124!ندارد 0014!33.789 mi2 
87.512 km2
39.3760728° N 104.8534415° W
سیدریج، کلرادو Town of Cedaredge Delta County May 2, 1907 Home Rule Municipality !000110 map 0121!1152 mi−2 
445 km−2
0122!1.956 mi2 
5.065 km2
0124!ندارد 0123!1.956 mi2 
5.065 km2
38.8941373° N 107.9254979° W
سنتنیال، کلرادو City of Centennial Arapahoe County February 7, 2001 Home Rule Municipality !000010 map 0009!3495 mi−2 
1349 km−2
0016!28.722 mi2 
74.390 km2
0027!0.147 mi2 
0.381 km2
0016!28.869 mi2 
74.771 km2
39.5905678° N 104.8691178° W
سنتر، کلرادو Town of Center Rio Grande County
Saguache County
January 18, 1907 Statutory Town !000111 map 0022!2699 mi−2 
1042 km−2
0174!0.826 mi2 
2.140 km2
0124!ندارد 0175!0.826 mi2 
2.140 km2
37.7513591° N 106.1101982° W
سنترال سیتی، کلرادو City of Central Gilpin County[۱]
Clear Creek County
June 12, 1886 Home Rule Municipality !000174 map 0242!273 mi−2 
106 km−2
0109!2.426 mi2 
6.283 km2
0123!0.00002 mi2 
0.00005 km2
0110!2.426 mi2 
6.283 km2
39.7957904° N 105.5148347° W
چروو، کلرادو Town of Cheraw Otero County April 17, 1917 Statutory Town !000229 map 0086!1592 mi−2 
615 km−2
0262!0.158 mi2 
0.410 km2
0124!ندارد 0262!0.158 mi2 
0.410 km2
38.1081042° N 103.5109264° W
چری هیلز ویلیج، کلرادو City of Cherry Hills Village Arapahoe County July 19, 1945 Home Rule Municipality !000064 map 0152!965 mi−2 
372 km−2
0062!6.207 mi2 
16.076 km2
0046!0.072 mi2 
0.185 km2
0061!6.278 mi2 
16.261 km2
39.6374175° N 104.9474697° W
شینی ولز، کلرادو Town of Cheyenne Wells Cheyenne County[۱] May 14, 1890 Statutory Town !000157 map 0171!791 mi−2 
305 km−2
0156!1.070 mi2 
2.770 km2
0124!ندارد 0157!1.070 mi2 
2.770 km2
38.8192016° N 102.3520301° W
Coal Creek Town of Coal Creek Fremont County February 11, 1882 Statutory Town !000214 map 0244!270 mi−2 
104 km−2
0146!1.272 mi2 
3.294 km2
0124!ندارد 0146!1.272 mi2 
3.294 km2
38.3620380° N 105.1417822° W
کوکدیل، کلرادو Town of Cokedale Las Animas County March 15, 1948 Statutory Town !000248 map 0194!629 mi−2 
243 km−2
0255!0.205 mi2 
0.531 km2
0124!ندارد 0256!0.205 mi2 
0.531 km2
37.1442226° N 104.6215896° W
کالبرن، کلرادو Town of Collbran Mesa County July 22, 1908 Statutory Town !000170 map 0118!1165 mi−2 
450 km−2
0194!0.608 mi2 
1.574 km2
0124!ندارد 0194!0.608 mi2 
1.574 km2
39.2399073° N 107.9645518° W
کلرادو اسپرینگز City of Colorado Springs El Paso County[۱] June 19, 1886 Home Rule Municipality !000002 map 0038!2141 mi−2 
826 km−2
0001!194.540 mi2 
503.858 km2
0017!0.366 mi2 
0.947 km2
0001!194.906 mi2 
504.805 km2
38.8672553° N 104.7607490° W
کلمبین والی، کلرادو[۱۲] Town of Columbine Valley Arapahoe County July 2, 1959 Statutory Town !000132 map 0112!1226 mi−2 
473 km−2
0160!1.025 mi2 
2.654 km2
0081!0.014 mi2 
0.037 km2
0160!1.039 mi2 
2.691 km2
39.5995792° N 105.0322909° W
کامرس سیتی، کلرادو City of Commerce City Adams County December 18, 1952[۱۳] Home Rule Municipality !000018 map 0100!1339 mi−2 
517 km−2
0011!34.289 mi2 
88.808 km2
0015!0.433 mi2 
1.120 km2
0012!34.722 mi2 
89.929 km2
39.8834730° N 104.7918926° W
کورتز، کلرادو City of Cortez Montezuma County[۱] November 10, 1902 Home Rule Municipality !000053 map 0099!1365 mi−2 
527 km−2
0061!6.214 mi2 
16.094 km2
0067!0.027 mi2 
0.070 km2
0063!6.241 mi2 
16.164 km2
37.3497833° N 108.5766870° W
کرایگ، کلرادو City of Craig Moffat County[۱] July 15, 1908 Home Rule Municipality !000047 map 0057!1843 mi−2 
712 km−2
0069!5.135 mi2 
13.301 km2
0124!ندارد 0069!5.135 mi2 
13.301 km2
40.5170341° N 107.5556743° W
کراوفورد، کلرادو Town of Crawford Delta County December 19, 1910 Statutory Town !000202 map 0064!1773 mi−2 
685 km−2
0246!0.243 mi2 
0.630 km2
0124!ندارد 0247!0.243 mi2 
0.630 km2
38.7051827° N 107.6100594° W
کرید، کلرادو City of Creede[۱۴] Mineral County[۱] May 19, 1892 Statutory Town !000218 map 0224!428 mi−2 
165 km−2
0191!0.677 mi2 
1.754 km2
0124!ندارد 0191!0.677 mi2 
1.754 km2
37.8533332° N 106.9272841° W
کرستد بیوت، کلرادو Town of Crested Butte Gunnison County July 15, 1880 Home Rule Municipality !000123 map 0065!1767 mi−2 
682 km−2
0172!0.842 mi2 
2.180 km2
0124!ندارد 0173!0.842 mi2 
2.180 km2
38.8677359° N 106.9772664° W
کرستون، کلرادو Town of Crestone Saguache County January 24, 1902 Statutory Town !000249 map 0226!411 mi−2 
159 km−2
0230!0.309 mi2 
0.800 km2
0124!ندارد 0230!0.309 mi2 
0.800 km2
37.9955681° N 105.6964597° W
کریپل کریک، کلرادو City of Cripple Creek Teller County[۱] June 9, 1892 Statutory City !000135 map 0177!765 mi−2 
296 km−2
0132!1.554 mi2 
4.024 km2
0124!ندارد 0133!1.554 mi2 
4.024 km2
38.7462675° N 105.1842185° W
کروک، کلرادو Town of Crook Logan County September 23, 1918 Statutory Town !000254 map 0164!822 mi−2 
318 km−2
0264!0.134 mi2 
0.346 km2
0124!ندارد 0264!0.134 mi2 
0.346 km2
40.8587523° N 102.8013919° W
کرولی، کلرادو Town of Crowley Crowley County October 10, 1921 Statutory Town !000238 map 0174!781 mi−2 
301 km−2
0252!0.225 mi2 
0.584 km2
0124!ندارد 0253!0.225 mi2 
0.584 km2
38.1935060° N 103.8597438° W
داکونو، کلرادو City of Dacono Weld County September 23, 1908 Home Rule Municipality !000083 map 0206!523 mi−2 
202 km−2
0050!7.937 mi2 
20.556 km2
0082!0.014 mi2 
0.037 km2
0051!7.951 mi2 
20.592 km2
40.0621539° N 104.9496143° W
د بکیو، کلرادو Town of De Beque Mesa County January 18, 1890 Statutory Town !000196 map 0262!117 mi−2 
45 km−2
0076!4.311 mi2 
11.166 km2
0068!0.027 mi2 
0.069 km2
0076!4.338 mi2 
11.235 km2
39.2757332° N 108.1934051° W
دیر ترایل، کلرادو Town of Deer Trail Arapahoe County February 3, 1920 Statutory Town !000189 map 0208!510 mi−2 
197 km−2
0155!1.071 mi2 
2.774 km2
0101!0.004 mi2 
0.011 km2
0156!1.075 mi2 
2.785 km2
39.6158922° N 104.0430066° W
دل نورث، کلرادو Town of Del Norte Rio Grande County[۱] November 15, 1895 Statutory Town !000121 map 0078!1673 mi−2 
646 km−2
0161!1.008 mi2 
2.610 km2
0124!ندارد 0161!1.008 mi2 
2.610 km2
37.6784466° N 106.3539276° W
دلتا، کلرادو City of Delta Delta County[۱] October 24, 1882 Home Rule Municipality !000050 map 0191!649 mi−2 
250 km−2
0028!13.741 mi2 
35.589 km2
0021!0.283 mi2 
0.734 km2
0028!14.024 mi2 
36.323 km2
38.7600108° N 108.0778435° W
دنور City and County of Denver City and County of Denver[۱۵][۱۶] December 3, 1859[۱۷][۱۸] Consolidated City and County !000001 map 0008!3923 mi−2 
1515 km−2
0003!153.000 mi2 
396.269 km2
0002!1.631 mi2 
4.225 km2
0003!154.632 mi2 
400.494 km2
39.7618487° N 104.8806251° W
دایلون، کلرادو Town of Dillon Summit County January 26, 1883 Home Rule Municipality !000150 map 0201!575 mi−2 
222 km−2
0131!1.573 mi2 
4.075 km2
0010!0.859 mi2 
2.224 km2
0109!2.432 mi2 
6.299 km2
39.6181963° N 106.0398939° W
دایناسور، کلرادو Town of Dinosaur Moffat County December 18, 1947[۱۹] Statutory Town !000215 map 0223!432 mi−2 
167 km−2
0178!0.785 mi2 
2.032 km2
0124!ندارد 0179!0.785 mi2 
2.032 km2
40.2405515° N 109.0085896° W
دولورس، کلرادو Town of Dolores Montezuma County July 19, 1900 Statutory Town !000148 map 0106!1285 mi−2 
496 km−2
0185!0.728 mi2 
1.886 km2
0124!ندارد 0186!0.728 mi2 
1.886 km2
37.4739935° N 108.4998155° W
داو کریک، کلرادو Town of Dove Creek Dolores County[۱] June 15, 1939 Statutory Town !000166 map 0098!1366 mi−2 
527 km−2
0201!0.538 mi2 
1.394 km2
0124!ندارد 0201!0.538 mi2 
1.394 km2
37.7666680° N 108.9063012° W
دورانگو، کلرادو City of Durango La Plata County[۱] April 27, 1881 Home Rule Municipality !000033 map 0070!1702 mi−2 
657 km−2
0040!9.924 mi2 
25.703 km2
0064!0.033 mi2 
0.085 km2
0041!9.957 mi2 
25.788 km2
37.2756726° N 107.8675773° W
ایدس، کلرادو Town of Eads Kiowa County[۱] January 29, 1916 Statutory Town !000184 map 0104!1296 mi−2 
501 km−2
0207!0.470 mi2 
1.217 km2
0124!ندارد 0207!0.470 mi2 
1.217 km2
38.4813465° N 102.7797760° W
ایگل، کلرادو Town of Eagle Eagle County[۱] April 5, 1905 Statutory Town !000059 map 0095!1418 mi−2 
548 km−2
0075!4.589 mi2 
11.886 km2
0074!0.020 mi2 
0.052 km2
0075!4.609 mi2 
11.938 km2
39.6343953° N 106.8172143° W
Eaton Town of Eaton Weld County December 5, 1892 Statutory Town !000080 map 0055!1846 mi−2 
713 km−2
0111!2.365 mi2 
6.125 km2
0124!ندارد 0112!2.365 mi2 
6.125 km2
40.5252015° N 104.7133066° W
اکلی، کلرادو Town of Eckley Yuma County June 16, 1920 Statutory Town !000228 map 0203!539 mi−2 
208 km−2
0206!0.477 mi2 
1.235 km2
0124!ندارد 0206!0.477 mi2 
1.235 km2
40.1124668° N 102.4885454° W
ایجواتر، کلرادو City of Edgewater Jefferson County November 5, 1904 Home Rule Municipality !000073 map 0002!7386 mi−2 
2852 km−2
0188!0.700 mi2 
1.813 km2
0124!ندارد 0189!0.700 mi2 
1.813 km2
39.7508361° N 105.0626072° W
الیزابت، کلرادو Town of Elizabeth Elbert County October 9, 1890 Statutory Town !000129 map 0133!1086 mi−2 
419 km−2
0147!1.250 mi2 
3.237 km2
0124!ندارد 0148!1.250 mi2 
3.237 km2
39.3610110° N 104.6061738° W
امپایر، کلرادو Town of Empire Clear Creek County April 12, 1882 Statutory Town !000220 map 0130!1104 mi−2 
426 km−2
0240!0.255 mi2 
0.662 km2
0104!0.0033 mi2 
0.0085 km2
0240!0.259 mi2 
0.670 km2
39.7598224° N 105.6828421° W
انگلوود، کلرادو City of Englewood Arapahoe County May 9, 1903 Home Rule Municipality !000023 map 0006!4614 mi−2 
1782 km−2
0059!6.557 mi2 
16.982 km2
0041!0.088 mi2 
0.227 km2
0059!6.644 mi2 
17.209 km2
39.6468758° N 104.9941294° W
اری، کلرادو Town of Erie Boulder County
Weld County
November 15, 1885 Statutory Town !000032 map 0139!1056 mi−2 
408 km−2
0025!17.180 mi2 
44.495 km2
0030!0.127 mi2 
0.330 km2
0025!17.307 mi2 
44.825 km2
40.0390678° N 105.0410450° W
استز پارک، کلرادو Town of Estes Park Larimer County April 17, 1917 Statutory Town !000065 map 0160!873 mi−2 
337 km−2
0058!6.707 mi2 
17.370 km2
0043!0.086 mi2 
0.224 km2
0058!6.793 mi2 
17.594 km2
40.3771167° N 105.5255142° W
اوانس، کلرادو City of Evans Weld County November 15, 1885 Home Rule Municipality !000030 map 0058!1817 mi−2 
702 km−2
0038!10.199 mi2 
26.416 km2
0018!0.340 mi2 
0.881 km2
0038!10.539 mi2 
27.297 km2
40.3512519° N 104.7438272° W
فایرپلی، کلرادو Town of Fairplay Park County[۱] November 15, 1872 Statutory Town !000173 map 0199!594 mi−2 
229 km−2
0151!1.142 mi2 
2.959 km2
0090!0.010 mi2 
0.025 km2
0152!1.152 mi2 
2.984 km2
39.2238091° N 105.9940309° W
فدرال هیتس، کلرادو City of Federal Heights Adams County May 19, 1940 Home Rule Municipality !000040 map 0003!6457 mi−2 
2493 km−2
0126!1.776 mi2 
4.600 km2
0107!0.0021 mi2 
0.0055 km2
0128!1.778 mi2 
4.605 km2
39.8645345° N 105.0161592° W
فایراستون، کلرادو Town of Firestone Weld County October 8, 1908 Statutory Town !000044 map 0147!979 mi−2 
378 km−2
0037!10.370 mi2 
26.857 km2
0025!0.179 mi2 
0.465 km2
0037!10.549 mi2 
27.322 km2
40.1407414° N 104.9609222° W
فلگلر، کلرادو Town of Flagler Kit Carson County November 2, 1916 Statutory Town !000188 map 0220!439 mi−2 
170 km−2
0145!1.277 mi2 
3.307 km2
0124!ندارد 0145!1.277 mi2 
3.307 km2
39.2954912° N 103.0767068° W
فلمینگ، کلرادو Town of Fleming Logan County May 5, 1917 Statutory Town !000206 map 0172!784 mi−2 
303 km−2
0204!0.521 mi2 
1.348 km2
0124!ندارد 0204!0.521 mi2 
1.348 km2
40.6817710° N 102.8394430° W
فلورنس، کلرادو City of Florence Fremont County September 13, 1887 Statutory City !000086 map 0155!931 mi−2 
359 km−2
0078!4.170 mi2 
10.800 km2
0102!0.004 mi2 
0.010 km2
0078!4.173 mi2 
10.809 km2
38.3798264° N 105.0981068° W
فورت کالینز، کلرادو City of Fort Collins Larimer County[۱] February 12, 1883 Home Rule Municipality !000004 map 0023!2653 mi−2 
1024 km−2
0004!54.277 mi2 
140.578 km2
0005!1.255 mi2 
3.252 km2
0004!55.533 mi2 
143.829 km2
40.5482164° N 105.0648327° W
فورت لاپتون، کلرادو City of Fort Lupton Weld County January 15, 1890 Statutory City !000055 map 0142!1026 mi−2 
396 km−2
0056!7.190 mi2 
18.621 km2
0061!0.037 mi2 
0.097 km2
0057!7.227 mi2 
18.717 km2
40.0849716° N 104.7944158° W
فورت مورگان، کلرادو City of Fort Morgan Morgan County[۱] June 15, 1887 Home Rule Municipality !000041 map 0021!2880 mi−2 
1112 km−2
0082!3.929 mi2 
10.176 km2
0051!0.064 mi2 
0.167 km2
0082!3.993 mi2 
10.343 km2
40.2545325° N 103.7914709° W
فونتن، کلرادو City of Fountain El Paso County April 23, 1903 Home Rule Municipality !000025 map 0135!1078 mi−2 
416 km−2
0021!23.984 mi2 
62.119 km2
0062!0.036 mi2 
0.093 km2
0021!24.020 mi2 
62.212 km2
38.7056344° N 104.7044989° W
فولر، کلرادو Town of Fowler Otero County August 25, 1900 Statutory Town !000136 map 0034!2256 mi−2 
871 km−2
0203!0.524 mi2 
1.357 km2
0124!ندارد 0203!0.524 mi2 
1.357 km2
38.1296281° N 104.0256785° W
فوکسفیلد، کلرادو Town of Foxfield Arapahoe County December 15, 1994 Statutory Town !000172 map 0204!536 mi−2 
207 km−2
0144!1.278 mi2 
3.309 km2
0124!ندارد 0144!1.278 mi2 
3.309 km2
39.5884054° N 104.7858229° W
فریزر، کلرادو Town of Fraser Grand County June 15, 1953 Statutory Town !000134 map 0236!346 mi−2 
133 km−2
0086!3.541 mi2 
9.170 km2
0098!0.005 mi2 
0.013 km2
0086!3.546 mi2 
9.183 km2
39.9289516° N 105.8022275° W
فردریک، کلرادو Town of Frederick Weld County September 9, 1908 Statutory Town !000052 map 0193!646 mi−2 
249 km−2
0030!13.442 mi2 
34.814 km2
0029!0.133 mi2 
0.345 km2
0031!13.575 mi2 
35.159 km2
40.1093252° N 104.9652834° W
فریسکو، کلرادو Town of Frisco Summit County December 3, 1880 Home Rule Municipality !000096 map 0085!1592 mi−2 
615 km−2
0127!1.685 mi2 
4.365 km2
0034!0.102 mi2 
0.265 km2
0126!1.787 mi2 
4.629 km2
39.5785896° N 106.0911179° W
فرویتا، کلرادو City of Fruita Mesa County April 18, 1894 Home Rule Municipality !000037 map 0062!1777 mi−2 
686 km−2
0057!7.115 mi2 
18.428 km2
0023!0.186 mi2 
0.481 km2
0056!7.301 mi2 
18.910 km2
39.1515399° N 108.7237398° W
گاردن سیتی، کلرادو Town of Garden City Weld County September 14, 1936 Statutory Town !000232 map 0041!2070 mi−2 
799 km−2
0266!0.113 mi2 
0.293 km2
0124!ندارد 0266!0.113 mi2 
0.293 km2
40.3946951° N 104.6894738° W
گنوا، کلرادو Town of Genoa Lincoln County July 27, 1905 Statutory Town !000245 map 0231!389 mi−2 
150 km−2
0222!0.358 mi2 
0.926 km2
0124!ندارد 0222!0.358 mi2 
0.926 km2
39.2783302° N 103.4987858° W
جورجتاون، کلرادو Town of Georgetown Clear Creek County[۱] January 10, 1868 Territorial Charter Municipality !000140 map 0150!973 mi−2 
376 km−2
0158!1.062 mi2 
2.751 km2
0035!0.101 mi2 
0.263 km2
0151!1.164 mi2 
3.014 km2
39.7171454° N 105.6955210° W
گیلکرست، کلرادو Town of Gilcrest Weld County March 18, 1912 Statutory Town !000140 map 0109!1264 mi−2 
488 km−2
0175!0.818 mi2 
2.119 km2
0124!ندارد 0176!0.818 mi2 
2.119 km2
40.2841953° N 104.7819291° W
گلندیل، کلرادو City of Glendale Arapahoe County May 19, 1952 Home Rule Municipality !000082 map 0001!7597 mi−2 
2933 km−2
0200!0.551 mi2 
1.426 km2
0105!0.0029 mi2 
0.0075 km2
0200!0.554 mi2 
1.434 km2
39.7027013° N 104.9353889° W
گلنوود اسپرینگز، کلرادو City of Glenwood Springs Garfield County[۱] September 4, 1885 Home Rule Municipality !000046 map 0074!1692 mi−2 
653 km−2
0065!5.682 mi2 
14.716 km2
0091!0.009 mi2 
0.023 km2
0065!5.691 mi2 
14.739 km2
39.5506256° N 107.3243083° W
گلدن، کلرادو City of Golden Jefferson County[۱] January 2, 1871[۲۰] Home Rule Municipality !000028 map 0053!1901 mi−2 
734 km−2
0041!9.923 mi2 
25.701 km2
0039!0.096 mi2 
0.248 km2
0040!10.019 mi2 
25.949 km2
39.7425166° N 105.2105415° W
گرانادا، کلرادو Town of Granada Prowers County July 25, 1887 Statutory Town !000194 map 0185!691 mi−2 
267 km−2
0182!0.748 mi2 
1.939 km2
0122!0.00013 mi2 
0.00034 km2
0183!0.749 mi2 
1.939 km2
38.0631712° N 102.3113420° W
گرنبی، کلرادو Town of Granby Grand County December 11, 1905 Statutory Town !000115 map 0256!146 mi−2 
56 km−2
0032!12.765 mi2 
33.060 km2
0124!ندارد 0032!12.765 mi2 
33.060 km2
40.0651464° N 105.9189763° W
گراند خونکشن، کلرادو City of Grand Junction Mesa County[۱] July 22, 1882 Home Rule Municipality !000015 map 0089!1532 mi−2 
592 km−2
0008!38.218 mi2 
98.984 km2
0016!0.376 mi2 
0.973 km2
0008!38.594 mi2 
99.957 km2
39.0863664° N 108.5687469° W
گرند لیک، کلرادو Town of Grand Lake Grand County June 23, 1944 Statutory Town !000200 map 0218!446 mi−2 
172 km−2
0159!1.056 mi2 
2.734 km2
0116!0.0010 mi2 
0.0026 km2
0159!1.057 mi2 
2.737 km2
40.2478017° N 105.8257710° W
گریلی، کلرادو City of Greeley Weld County[۱] November 15, 1885 Home Rule Municipality !000012 map 0045!1995 mi−2 
770 km−2
0006!46.550 mi2 
120.563 km2
0036!0.101 mi2 
0.262 km2
0006!46.651 mi2 
120.824 km2
40.4144058° N 104.7712451° W
گرین مونتین فالز، کلرادو Town of Green Mountain Falls El Paso County
Teller County
August 19, 1880 Statutory Town !000178 map[پیوند مرده] 0197!600 mi−2 
232 km−2
0157!1.067 mi2 
2.764 km2
0113!0.0016 mi2 
0.0041 km2
0158!1.069 mi2 
2.768 km2
38.9349473° N 105.0197128° W
گرینوود ویلیج، کلرادو City of Greenwood Village Arapahoe County September 19, 1950 Home Rule Municipality !000036 map 0076!1684 mi−2 
650 km−2
0048!8.267 mi2 
21.411 km2
0084!0.012 mi2 
0.032 km2
0048!8.279 mi2 
21.443 km2
39.6159336° N 104.9116883° W
گروور، کلرادو Town of Grover Weld County October 6, 1916 Statutory Town !000246 map 0249!230 mi−2 
89 km−2
0195!0.595 mi2 
1.540 km2
0124!ندارد 0195!0.595 mi2 
1.540 km2
40.8691077° N 104.2259385° W
گانیسن، کلرادو City of Gunnison Gunnison County[۱] March 1, 1880 Home Rule Municipality !000066 map 0060!1811 mi−2 
699 km−2
0092!3.233 mi2 
8.373 km2
0124!ندارد 0092!3.233 mi2 
8.373 km2
38.5445374° N 106.9283545° W
گیپسوم، کلرادو Town of Gypsum Eagle County November 25, 1911 Home Rule Municipality !000060 map 0162!845 mi−2 
326 km−2
0052!7.669 mi2 
19.862 km2
0056!0.053 mi2 
0.136 km2
0053!7.721 mi2 
19.998 km2
39.6383121° N 106.9606649° W
هارتمن، کلرادو Town of Hartman Prowers County May 14, 1910 Statutory Town !000260 map 0245!269 mi−2 
104 km−2
0232!0.302 mi2 
0.781 km2
0124!ندارد 0232!0.302 mi2 
0.781 km2
38.1210446° N 102.2187259° W
هاسول، کلرادو Town of Haswell Kiowa County September 2, 1920 Statutory Town !000263 map 0266!80 mi−2 
31 km−2
0170!0.852 mi2 
2.207 km2
0124!ندارد 0170!0.852 mi2 
2.207 km2
38.4524512° N 103.1648963° W
هاکستون، کلرادو Town of Haxtun Phillips County July 30, 1909 Statutory Town !000146 map[پیوند مرده] 0066!1761 mi−2 
680 km−2
0202!0.537 mi2 
1.392 km2
0124!ندارد 0202!0.537 mi2 
1.392 km2
40.6415199° N 102.6295367° W
هایدن، کلرادو Town of Hayden Routt County May 5, 1906 Home Rule Municipality !000117 map[پیوند مرده] 0195!602 mi−2 
233 km−2
0099!3.004 mi2 
7.781 km2
0124!ندارد 0099!3.004 mi2 
7.781 km2
40.4852400° N 107.2423089° W
هیلروز، کلرادو Town of Hillrose Morgan County May 20, 1919 Statutory Town !000226 map[پیوند مرده] 0115!1211 mi−2 
467 km−2
0254!0.218 mi2 
0.565 km2
0124!ندارد 0255!0.218 mi2 
0.565 km2
40.3242678° N 103.5224273° W
هالی، کلرادو Town of Holly Prowers County September 4, 1903 Statutory Town !000160 map[پیوند مرده] 0134!1078 mi−2 
416 km−2
0183!0.744 mi2 
1.928 km2
0115!0.0010 mi2 
0.0026 km2
0184!0.745 mi2 
1.930 km2
38.0556393° N 102.1245886° W
هولیوک، کلرادو City of Holyoke Phillips County[۱] May 31, 1888 Home Rule Municipality !000108 map[پیوند مرده] 0149!977 mi−2 
377 km−2
0110!2.368 mi2 
6.134 km2
0094!0.007 mi2 
0.018 km2
0111!2.375 mi2 
6.152 km2
40.5820944° N 102.2984145° W
هوپر، کلرادو Town of Hooper Alamosa County May 20, 1898 Statutory Town !000257 map[پیوند مرده] 0227!409 mi−2 
158 km−2
0242!0.252 mi2 
0.653 km2
0124!ندارد 0242!0.252 mi2 
0.653 km2
37.7459758° N 105.8777353° W
هات سولفور اسپرینگز، کلرادو Town of Hot Sulphur Springs Grand County[۱] April 1, 1903 Statutory Town !000174 map[پیوند مرده] 0161!873 mi−2 
337 km−2
0180!0.759 mi2 
1.966 km2
0124!ندارد 0181!0.759 mi2 
1.966 km2
40.0748337° N 106.1024857° W
هچکیس، کلرادو Town of Hotchkiss Delta County March 14, 1901 Statutory Town !000147 map[پیوند مرده] 0141!1038 mi−2 
401 km−2
0164!0.909 mi2 
2.356 km2
0124!ندارد 0164!0.909 mi2 
2.356 km2
38.7990062° N 107.7135631° W
هودسون، کلرادو Town of Hudson Weld County April 2, 1914 Statutory Town !000104 map[پیوند مرده] 0212!499 mi−2 
193 km−2
0073!4.724 mi2 
12.236 km2
0075!0.020 mi2 
0.052 km2
0073!4.744 mi2 
12.288 km2
40.0784280° N 104.6407879° W
هوگو، کلرادو Town of Hugo Lincoln County[۱] June 21, 1909 Statutory Town !000167 map[پیوند مرده] 0175!770 mi−2 
297 km−2
0162!0.948 mi2 
2.454 km2
0124!ندارد 0162!0.948 mi2 
2.454 km2
39.1359018° N 103.4733180° W
آیداهواسپرینگز، کلرادو City of Idaho Springs Clear Creek County November 15, 1885 Statutory City !000119 map[پیوند مرده] 0170!792 mi−2 
306 km−2
0117!2.168 mi2 
5.614 km2
0063!0.034 mi2 
0.087 km2
0118!2.201 mi2 
5.701 km2
39.7498758° N 105.5039227° W
ایگناسیو، کلرادو Town of Ignacio La Plata County July 7, 1913 Statutory Town !000171 map[پیوند مرده] 0077!1678 mi−2 
648 km−2
0212!0.415 mi2 
1.076 km2
0124!ندارد 0212!0.415 mi2 
1.076 km2
37.1177362° N 107.6374686° W
ایلیف، کلرادو Town of Iliff[پیوند مرده] Logan County February 20, 1906 Statutory Town !000224 map[پیوند مرده] 0140!1054 mi−2 
407 km−2
0241!0.252 mi2 
0.654 km2
0124!ندارد 0241!0.252 mi2 
0.654 km2
40.7583326° N 103.0661277° W
جیمزتاون، کلرادو Town of Jamestown Boulder County June 22, 1883 Statutory Town !000221 map[پیوند مرده] 0219!439 mi−2 
170 km−2
0193!0.624 mi2 
1.615 km2
0120!0.0004 mi2 
0.0010 km2
0193!0.624 mi2 
1.616 km2
40.1170784° N 105.3890478° W
جونزتاون، کلرادو Town of Johnstown Weld County
Larimer County
May 13, 1907 Home Rule Municipality !000045 map[پیوند مرده] 0183!731 mi−2 
282 km−2
0029!13.523 mi2 
35.025 km2
0042!0.088 mi2 
0.227 km2
0030!13.611 mi2 
35.252 km2
40.3897894° N 104.9694426° W
خولیسبورگ، کلرادو Town of Julesburg Sedgwick County[۱] November 18, 1886 Statutory Town !000133 map[پیوند مرده] 0163!826 mi−2 
319 km−2
0135!1.484 mi2 
3.843 km2
0124!ندارد 0135!1.484 mi2 
3.843 km2
40.9849884° N 102.2625798° W
کینسبورگ، کلرادو Town of Keenesburg Weld County June 4, 1919 Statutory Town !000137 map[پیوند مرده] 0209!504 mi−2 
194 km−2
0113!2.237 mi2 
5.794 km2
0066!0.028 mi2 
0.072 km2
0115!2.265 mi2 
5.867 km2
40.1127404° N 104.4823984° W
کرسی، کلرادو Town of Kersey Weld County December 3, 1908 Statutory Town !000124 map[پیوند مرده] 0116!1195 mi−2 
462 km−2
0150!1.216 mi2 
3.150 km2
0124!ندارد 0150!1.216 mi2 
3.150 km2
40.3874624° N 104.5658941° W
کیم، کلرادو Town of Kim Las Animas County 1910 Statutory Town !000261 map[پیوند مرده] 0251!207 mi−2 
80 km−2
0221!0.358 mi2 
0.928 km2
0124!ندارد 0221!0.358 mi2 
0.928 km2
37.2474582° N 103.3532311° W
کیووا، کلرادو Town of Kiowa Elbert County[۱] December 30, 1912 Home Rule Municipality !000168 map[پیوند مرده] 0166!817 mi−2 
315 km−2
0166!0.885 mi2 
2.293 km2
0108!0.0021 mi2 
0.0054 km2
0166!0.887 mi2 
2.298 km2
39.3435303° N 104.4571759° W
کیت کارسون، کلرادو Town of Kit Carson Cheyenne County July 13, 1931 Statutory Town !000233 map[پیوند مرده] 0228!399 mi−2 
154 km−2
0196!0.584 mi2 
1.513 km2
0124!ندارد 0196!0.584 mi2 
1.513 km2
38.7628232° N 102.7953663° W
کرملینگ، کلرادو Town of Kremmling Grand County May 14, 1904 Statutory Town !000128 map[پیوند مرده] 0132!1094 mi−2 
422 km−2
0143!1.320 mi2 
3.419 km2
0124!ندارد 0143!1.320 mi2 
3.419 km2
40.0565359° N 106.3781659° W
لا خارا، کلرادو Town of La Jara[پیوند مرده] Conejos County November 11, 1910 Statutory Town !000159 map[پیوند مرده] 0033!2311 mi−2 
892 km−2
0223!0.354 mi2 
0.917 km2
0124!ندارد 0223!0.354 mi2 
0.917 km2
37.2737795° N 105.9605535° W
لا خونتا، کلرادو City of La Junta Otero County[۱] April 23, 1881 Home Rule Municipality !000057 map[پیوند مرده] 0030!2345 mi−2 
906 km−2
0098!3.017 mi2 
7.815 km2
0095!0.006 mi2 
0.015 km2
0098!3.023 mi2 
7.830 km2
37.9794141° N 103.5473359° W
لا وتا، کلرادو Town of La Veta Huerfano County June 16, 1886 Statutory Town !000162 map[پیوند مرده] 0037!2185 mi−2 
844 km−2
0165!0.895 mi2 
2.318 km2
0124!ندارد 0165!0.895 mi2 
2.318 km2
40.3486574° N 104.7059017° W
لافایت، کلرادو City of Lafayette Boulder County January 6, 1890 Home Rule Municipality !000026 map[پیوند مرده] 0200!585 mi−2 
226 km−2
0141!1.367 mi2 
3.539 km2
0124!ندارد 0141!1.367 mi2 
3.539 km2
37.5085623° N 105.0084866° W
لیک سیتی، کلرادو Town of Lake City Hinsdale County[۱] September 19, 1884 Statutory Town !000206 map[پیوند مرده] 0024!2584 mi−2 
998 km−2
0044!9.463 mi2 
24.508 km2
0028!0.144 mi2 
0.374 km2
0043!9.607 mi2 
24.882 km2
39.9948143° N 105.0996758° W
لیکساید، کلرادو[۲۱] Town of Lakeside[پیوند مرده] Jefferson County November 25, 1907 Statutory Town !000271 map[پیوند مرده] 0213!490 mi−2 
189 km−2
0173!0.832 mi2 
2.155 km2
0089!0.010 mi2 
0.025 km2
0172!0.842 mi2 
2.180 km2
38.0305035° N 107.3101760° W
لیکوود، کلرادو City of Lakewood Jefferson County June 24, 1969 Home Rule Municipality !000005 map[پیوند مرده] 0269!43 mi−2 
16 km−2
0257!41.600 mi2 
107.700 km2
0054!0.900 mi2 
2.300 km2
0243!42.500 mi2 
110.000 km2
39.7790753° N 105.0578252° W
لامار، کلرادو City of Lamar Prowers County[۱] December 5, 1886 Home Rule Municipality !000054 map[پیوند مرده] 0012!3334 mi−2 
1287 km−2
0007!42.880 mi2 
111.060 km2
0006!1.180 mi2 
3.057 km2
0007!44.061 mi2 
114.116 km2
38.086111° N 102.619444° W
لرکسپور، کلرادو Town of Larkspur Douglas County 1979 Home Rule Municipality !000236 map[پیوند مرده] 0056!1845 mi−2 
712 km−2
0077!4.230 mi2 
10.955 km2
0121!0.00023 mi2 
0.00059 km2
0077!4.230 mi2 
10.955 km2
38.0804088° N 102.6178750° W
لاس انیماس، کلرادو City of Las Animas Bent County[۱] May 15, 1886 Statutory City !000102 map[پیوند مرده] 0261!122 mi−2 
47 km−2
0134!1.496 mi2 
3.874 km2
0124!ندارد 0134!1.496 mi2 
3.874 km2
39.2297803° N 104.8857575° W
لاسیل، کلرادو Town of LaSalle Weld County 1910 Statutory Town !000113 map[پیوند مرده] 0090!1488 mi−2 
574 km−2
0129!1.620 mi2 
4.196 km2
0058!0.046 mi2 
0.119 km2
0131!1.666 mi2 
4.314 km2
38.0696677° N 103.2232289° W
لیدویل، کلرادو City of Leadville Lake County[۱] February 18, 1878 Statutory City !000098 map[پیوند مرده] 0029!2358 mi−2 
911 km−2
0154!1.103 mi2 
2.858 km2
0124!ندارد 0155!1.103 mi2 
2.858 km2
39.2466897° N 106.2935126° W
لیمون، کلرادو Town of Limon Lincoln County November 18, 1909 Statutory Town !000114 map[پیوند مرده] 0159!879 mi−2 
339 km−2
0118!2.138 mi2 
5.538 km2
0070!0.023 mi2 
0.060 km2
0119!2.161 mi2 
5.598 km2
39.2650755° N 103.6899500° W
لیتلتون، کلرادو City of Littleton Arapahoe County[۱]
Jefferson County
Douglas County
March 13, 1890 Home Rule Municipality !000020 map[پیوند مرده] 0015!3215 mi−2 
1241 km−2
0031!12.980 mi2 
33.619 km2
0009!0.894 mi2 
2.316 km2
0029!13.875 mi2 
35.935 km2
39.5903751° N 105.0200838° W
لاچبوی، کلرادو Town of Lochbuie Weld County
Adams County
May 1974 Statutory Town !000076 map[پیوند مرده] 0110!1262 mi−2 
487 km−2
0084!3.744 mi2 
9.698 km2
0071!0.023 mi2 
0.059 km2
0084!3.767 mi2 
9.757 km2
40.0111077° N 104.7265920° W
لاگ لین ویلیج، کلرادو Town of Log Lane Village Morgan County June 12, 1956 Statutory Town !000154 map[پیوند مرده] 0016!3188 mi−2 
1231 km−2
0235!0.274 mi2 
0.709 km2
0124!ندارد 0235!0.274 mi2 
0.709 km2
40.2702304° N 103.8293819° W
لان تری، کلرادو City of Lone Tree Douglas County November 1995 Home Rule Municipality !000043 map[پیوند مرده] 0137!1067 mi−2 
412 km−2
0043!9.572 mi2 
24.793 km2
0124!ندارد 0044!9.572 mi2 
24.793 km2
39.5305918° N 104.8709852° W
لانگمونت، کلرادو City of Longmont Boulder County
Weld County
November 15, 1885 Home Rule Municipality !000013 map[پیوند مرده] 0013!3294 mi−2 
1272 km−2
0017!26.187 mi2 
67.825 km2
0004!1.467 mi2 
3.798 km2
0017!27.654 mi2 
71.623 km2
40.1698533° N 105.1018410° W
لوئیسویل، کلرادو City of Louisville Boulder County June 3, 1882 Home Rule Municipality !000031 map[پیوند مرده] 0032!2330 mi−2 
900 km−2
0051!7.885 mi2 
20.423 km2
0033!0.108 mi2 
0.280 km2
0050!7.994 mi2 
20.703 km2
39.9695323° N 105.1432150° W
لاولند، کلرادو City of Loveland Larimer County April 30, 1881 Home Rule Municipality !000014 map[پیوند مرده] 0046!1990 mi−2 
768 km−2
0013!33.594 mi2 
87.008 km2
0003!1.469 mi2 
3.804 km2
0011!35.063 mi2 
90.812 km2
40.4170800° N 105.0618552° W
لیونس، کلرادو Town of Lyons Boulder County April 10, 1891 Statutory Town !000112 map[پیوند مرده] 0080!1642 mi−2 
634 km−2
0148!1.238 mi2 
3.207 km2
0078!0.016 mi2 
0.042 km2
0147!1.254 mi2 
3.249 km2
40.2228803° N 105.2687550° W
ماناسا، کلرادو Town of Manassa Conejos County June 6, 1889 Statutory Town !000145 map[پیوند مرده] 0138!1064 mi−2 
411 km−2
0163!0.931 mi2 
2.412 km2
0124!ندارد 0163!0.931 mi2 
2.412 km2
37.1738412° N 105.9372749° W
مانکوس، کلرادو Town of Mancos Montezuma County November 30, 1894 Statutory Town !000130 map[پیوند مرده] 0040!2079 mi−2 
803 km−2
0192!0.643 mi2 
1.664 km2
0124!ندارد 0192!0.643 mi2 
1.664 km2
37.3466073° N 108.2937779° W
مانیتوو اسپرینگز، کلرادو City of Manitou Springs El Paso County January 25, 1888 Home Rule Municipality !000075 map[پیوند مرده] 0087!1581 mi−2 
611 km−2
0094!3.157 mi2 
8.175 km2
0124!ندارد 0095!3.157 mi2 
8.175 km2
38.8576016° N 104.9124294° W
مانزانولا، کلرادو Town of Manzanola Otero County July 9, 1900 Statutory Town !000201 map[پیوند مرده] 0088!1570 mi−2 
606 km−2
0234!0.276 mi2 
0.716 km2
0124!ندارد 0234!0.276 mi2 
0.716 km2
38.1088247° N 103.8667782° W
ماربل، کلرادو Town of Marble Gunnison County 1899 Statutory Town !000247 map[پیوند مرده] 0238!332 mi−2 
128 km−2
0216!0.395 mi2 
1.022 km2
0124!ندارد 0216!0.395 mi2 
1.022 km2
39.0718166° N 107.1904669° W
مید، کلرادو Town of Mead Weld County March 17, 1908 Statutory Town !000089 map 0234!353 mi−2 
136 km−2
0042!9.635 mi2 
24.955 km2
0052!0.063 mi2 
0.162 km2
0042!9.698 mi2 
25.117 km2
40.2296271° N 104.9888446° W
میکر، کلرادو Town of Meeker Rio Blanco County[۱] November 10, 1885 Statutory Town !000100 map 0184!705 mi−2 
272 km−2
0087!3.509 mi2 
9.088 km2
0124!ندارد 0087!3.509 mi2 
9.088 km2
40.0497769° N 107.8953289° W
مرینو، کلرادو Town of Merino Logan County January 4, 1917 Statutory Town !000219 map 0073!1698 mi−2 
655 km−2
0259!0.167 mi2 
0.433 km2
0124!ندارد 0259!0.167 mi2 
0.433 km2
40.4848262° N 103.3536315° W
میلیکن، کلرادو Town of Milliken Weld County October 1, 1910 Statutory Town !000068 map 0215!478 mi−2 
185 km−2
0034!11.730 mi2 
30.380 km2
0044!0.082 mi2 
0.213 km2
0034!11.812 mi2 
30.593 km2
40.3095123° N 104.8552623° W
مینترن، کلرادو Town of Minturn Eagle County November 23, 1904 Home Rule Municipality !000142 map 0257!136 mi−2 
52 km−2
0054!7.574 mi2 
19.616 km2
0024!0.180 mi2 
0.467 km2
0052!7.754 mi2 
20.082 km2
39.5355378° N 106.3816039° W
موفات، کلرادو Town of Moffat Saguache County April 20, 1911 Statutory Town !000252 map 0265!83 mi−2 
32 km−2
0140!1.401 mi2 
3.630 km2
0124!ندارد 0140!1.401 mi2 
3.630 km2
38.0019970° N 105.9054555° W
مونت ویستا، کلرادو City of Monte Vista Rio Grande County September 27, 1886 Home Rule Municipality !000079 map 0069!1714 mi−2 
662 km−2
0103!2.593 mi2 
6.716 km2
0076!0.018 mi2 
0.046 km2
0104!2.611 mi2 
6.762 km2
37.5785408° N 106.1506300° W
مونتزوما، کلرادو Town of Montezuma[پیوند مرده] Summit County 1882 Statutory Town !000265 map[پیوند مرده] 0165!820 mi−2 
317 km−2
0269!0.079 mi2 
0.205 km2
0124!ندارد 0269!0.079 mi2 
0.205 km2
39.5817064° N 105.8680708° W
مونترو، کلرادو City of Montrose[۱] Montrose County May 1, 1882 Home Rule Municipality !000027 map 0136!1075 mi−2 
415 km−2
0024!17.798 mi2 
46.096 km2
0124!ندارد 0024!17.798 mi2 
46.096 km2
38.4690577° N 107.8606490° W
مونومنت، کلرادو Town of Monument El Paso County May 14, 1881 Statutory Town !000069 map 0123!1145 mi−2 
442 km−2
0071!4.832 mi2 
12.514 km2
0057!0.050 mi2 
0.129 km2
0070!4.881 mi2 
12.642 km2
39.0723568° N 104.8544673° W
موریسون، کلرادو Town of Morrison Jefferson County January 29, 1906 Home Rule Municipality !000204 map 0252!193 mi−2 
75 km−2
0116!2.216 mi2 
5.738 km2
0103!0.0035 mi2 
0.0089 km2
0116!2.219 mi2 
5.747 km2
39.6256127° N 105.2079187° W
ماونت کرستد بوت، کلرادو[۲۲] Town of Mount Crested Butte Gunnison County 1973 Home Rule Municipality !000161 map[پیوند مرده] 0232!361 mi−2 
139 km−2
0114!2.219 mi2 
5.746 km2
0124!ندارد 0117!2.219 mi2 
5.746 km2
38.9084532° N 106.9586725° W
ماونتن ویو، کلرادو[۲۳] Town of Mountain View Jefferson County October 11, 1904 Home Rule Municipality !000195 map 0004!5453 mi−2 
2105 km−2
0268!0.093 mi2 
0.241 km2
0124!ندارد 0268!0.093 mi2 
0.241 km2
39.7747762° N 105.0567110° W
ماونتن ویلیج، کلرادو Town of Mountain Village San Miguel County March 10, 1995 Home Rule Municipality !000131 map 0230!391 mi−2 
151 km−2
0090!3.378 mi2 
8.750 km2
0124!ندارد 0090!3.378 mi2 
8.750 km2
37.9323771° N 107.8578543° W
ناتوریتا، کلرادو Town of Naturita Montrose County November 30, 1951 Statutory Town !000189 map 0169!795 mi−2 
307 km−2
0189!0.687 mi2 
1.780 km2
0124!ندارد 0190!0.687 mi2 
1.780 km2
38.2185544° N 108.5682864° W
ندرلند، کلرادو Town of Nederland Boulder County November 15, 1885 Statutory Town !000127 map 0153!954 mi−2 
368 km−2
0133!1.515 mi2 
3.923 km2
0048!0.068 mi2 
0.176 km2
0132!1.582 mi2 
4.098 km2
39.9632204° N 105.5068568° W
نیوکاسل، کلرادو Town of New Castle Garfield County March 27, 1890 Home Rule Municipality !000078 map 0071!1700 mi−2 
656 km−2
0101!2.657 mi2 
6.883 km2
0065!0.033 mi2 
0.084 km2
0101!2.690 mi2 
6.967 km2
39.5783639° N 107.5263225° W
نورثگلن، کلرادو City of Northglenn Adams County
Weld County
April 19, 1969 Home Rule Municipality !000021 map 0005!4830 mi−2 
1865 km−2
0055!7.410 mi2 
19.191 km2
0040!0.092 mi2 
0.239 km2
0055!7.502 mi2 
19.430 km2
39.9111665° N 104.9788396° W
نوروود، کلرادو Town of Norwood San Miguel County August 20, 1903 Statutory Town !000193 map 0063!1776 mi−2 
686 km−2
0233!0.292 mi2 
0.755 km2
0124!ندارد 0233!0.292 mi2 
0.755 km2
38.1288419° N 108.2917045° W
نوکلا، کلرادو Town of Nucla Montrose County March 14, 1915 Statutory Town !000169 map 0144!988 mi−2 
382 km−2
0187!0.719 mi2 
1.863 km2
0124!ندارد 0188!0.719 mi2 
1.863 km2
38.2665342° N 108.5487156° W
نان، کلرادو Town of Nunn Weld County March 28, 1908 Statutory Town !000205 map 0258!134 mi−2 
52 km−2
0096!3.099 mi2 
8.027 km2
0124!ندارد 0097!3.099 mi2 
8.027 km2
40.7119153° N 104.7898912° W
اواک کریک، کلرادو Town of Oak Creek Routt County December 26, 1907 Statutory Town !000152 map 0025!2569 mi−2 
992 km−2
0225!0.344 mi2 
0.891 km2
0124!ندارد 0225!0.344 mi2 
0.891 km2
40.2739923° N 106.9570818° W
اولاث، کلرادو Town of Olathe Montrose County October 16, 1907 Statutory Town !000116 map 0107!1274 mi−2 
492 km−2
0137!1.451 mi2 
3.758 km2
0124!ندارد 0138!1.451 mi2 
3.758 km2
38.6083187° N 107.9828407° W
اولنی اسپرینگز، کلرادو Town of Olney Springs Crowley County May 27, 1912 Statutory Town !000213 map 0093!1434 mi−2 
554 km−2
0248!0.241 mi2 
0.623 km2
0124!ندارد 0249!0.241 mi2 
0.623 km2
38.1662739° N 103.9444914° W
اوفیر، کلرادو Town of Ophir San Miguel County 1881 Home Rule Municipality !000240 map 0156!904 mi−2 
349 km−2
0258!0.176 mi2 
0.456 km2
0124!ندارد 0258!0.176 mi2 
0.456 km2
37.8568401° N 107.8290229° W
ورشارد سیتی، کلرادو Town of Orchard City Delta County May 25, 1912 Statutory Town !000091 map 0241!273 mi−2 
106 km−2
0036!11.407 mi2 
29.545 km2
0093!0.007 mi2 
0.019 km2
0036!11.414 mi2 
29.563 km2
38.8140588° N 107.9675415° W
اوردوی، کلرادو Town of Ordway Crowley County[۱] September 4, 1900 Statutory Town !000139 map 0096!1400 mi−2 
541 km−2
0179!0.771 mi2 
1.998 km2
0124!ندارد 0180!0.771 mi2 
1.998 km2
38.2208983° N 103.7566795° W
اوتیس، کلرادو Town of Otis Washington County March 27, 1917 Statutory Town !000199 map 0120!1153 mi−2 
445 km−2
0213!0.412 mi2 
1.067 km2
0124!ندارد 0213!0.412 mi2 
1.067 km2
40.1501170° N 102.9621403° W
اورای، کلرادو City of Ouray Ouray County[۱] March 24, 1884 Home Rule Municipality !000143 map 0126!1135 mi−2 
438 km−2
0167!0.881 mi2 
2.282 km2
0124!ندارد 0167!0.881 mi2 
2.282 km2
38.0274298° N 107.6735796° W
اووید، کلرادو Town of Ovid Sedgwick County December 21, 1925 Statutory Town !000217 map 0048!1963 mi−2 
758 km−2
0260!0.162 mi2 
0.420 km2
0124!ندارد 0260!0.162 mi2 
0.420 km2
40.9605638° N 102.3883521° W
پاگوسا اسپرینگز، کلرادو Town of Pagosa Springs Archuleta County[۱] March 18, 1891 Home Rule Municipality !000118 map 0233!356 mi−2 
137 km−2
0070!4.855 mi2 
12.574 km2
0069!0.026 mi2 
0.067 km2
0071!4.881 mi2 
12.642 km2
37.2611637° N 107.0056740° W
پالیساد، کلرادو Town of Palisade Mesa County April 4, 1904 Statutory Town !000095 map 0028!2367 mi−2 
914 km−2
0152!1.137 mi2 
2.945 km2
0099!0.005 mi2 
0.013 km2
0153!1.142 mi2 
2.958 km2
39.1074456° N 108.3590710° W
پالمر لیک، کلرادو Town of Palmer Lake El Paso County March 12, 1889 Statutory Town !000101 map 0173!783 mi−2 
302 km−2
0097!3.091 mi2 
8.005 km2
0072!0.022 mi2 
0.056 km2
0096!3.112 mi2 
8.061 km2
39.1134646° N 104.8998059° W
پائولی، کلرادو Town of Paoli[پیوند مرده] Phillips County August 6, 1930 Statutory Town !000269 map 0263!111 mi−2 
43 km−2
0231!0.305 mi2 
0.791 km2
0124!ندارد 0231!0.305 mi2 
0.791 km2
40.6128708° N 102.4720610° W
پائونیا، کلرادو Town of Paonia Delta County September 3, 1902 Statutory Town !000125 map 0072!1700 mi−2 
656 km−2
0169!0.854 mi2 
2.211 km2
0124!ندارد 0169!0.854 mi2 
2.211 km2
38.8698085° N 107.5913616° W
پاراشوت، کلرادو Town of Parachute Garfield County April 1, 1908[۲۴] Home Rule Municipality !000138 map 0187!675 mi−2 
261 km−2
0130!1.608 mi2 
4.165 km2
0053!0.062 mi2 
0.160 km2
0130!1.670 mi2 
4.325 km2
39.4498907° N 108.0552373° W
پارکر، کلرادو Town of Parker Douglas County May 1981 Home Rule Municipality !000019 map 0035!2212 mi−2 
854 km−2
0022!20.475 mi2 
53.030 km2
0079!0.016 mi2 
0.042 km2
0022!20.491 mi2 
53.072 km2
39.5044204° N 104.7730352° W
پیتز، کلرادو Town of Peetz Logan County May 17, 1917 Statutory Town !000230 map 0111!1255 mi−2 
485 km−2
0256!0.190 mi2 
0.491 km2
0124!ندارد 0257!0.190 mi2 
0.491 km2
40.9620408° N 103.1142734° W
پیرس، کلرادو Town of Pierce Weld County August 30, 1918 Statutory Town !000158 map 0143!1022 mi−2 
394 km−2
0176!0.816 mi2 
2.114 km2
0124!ندارد 0177!0.816 mi2 
2.114 km2
40.6335896° N 104.7553690° W
پیتکین، کلرادو Town of Pitkin Gunnison County April 5, 1880 Statutory Town !000264 map 0248!244 mi−2 
94 km−2
0236!0.270 mi2 
0.699 km2
0124!ندارد 0236!0.270 mi2 
0.699 km2
38.6086116° N 106.5164662° W
پلیتویل، کلرادو Town of Platteville Weld County January 1, 1887 Statutory Town !000099 map 0145!983 mi−2 
380 km−2
0105!2.527 mi2 
6.546 km2
0087!0.010 mi2 
0.027 km2
0106!2.538 mi2 
6.572 km2
40.2189760° N 104.8367364° W
پانشا اسپرینگز، کلرادو Town of Poncha Springs Chaffee County December 16, 1880 Statutory Town !000165 map 0243!271 mi−2 
105 km−2
0100!2.715 mi2 
7.031 km2
0124!ندارد 0100!2.715 mi2 
7.031 km2
38.5188435° N 106.0725763° W
پریتشت، کلرادو Town of Pritchett Baca County 1923 Statutory Town !000244 map 0196!601 mi−2 
232 km−2
0251!0.233 mi2 
0.604 km2
0124!ندارد 0252!0.233 mi2 
0.604 km2
37.3700091° N 102.8587491° W
پوابلو، کلرادو City of Pueblo Pueblo County[۱] November 15, 1885 Home Rule Municipality !000007 map 0047!1987 mi−2 
767 km−2
0005!53.641 mi2 
138.930 km2
0011!0.785 mi2 
2.034 km2
0005!54.427 mi2 
140.964 km2
38.2731471° N 104.6123784° W
راماه، کلرادو Town of Ramah El Paso County July 18, 1927 Statutory Town !000250 map 0210!501 mi−2 
194 km−2
0244!0.245 mi2 
0.636 km2
0124!ندارد 0245!0.245 mi2 
0.636 km2
39.1222376° N 104.1673343° W
رینجلی، کلرادو Town of Rangely Rio Blanco County August 27, 1946 Statutory Town !000103 map 0202!570 mi−2 
220 km−2
0079!4.150 mi2 
10.750 km2
0124!ندارد 0079!4.150 mi2 
10.750 km2
40.0951768° N 108.7567395° W
رایمر، کلرادو[۲۵] Town of Raymer[پیوند مرده] Weld County 1919 Statutory Town !000258 map 0259!132 mi−2 
51 km−2
0186!0.726 mi2 
1.881 km2
0124!ندارد 0187!0.726 mi2 
1.881 km2
40.6077644° N 103.8442342° W
رد کلیف، کلرادو Town of Red Cliff Eagle County December 18, 1880 Statutory Town !000223 map 0124!1137 mi−2 
439 km−2
0249!0.235 mi2 
0.608 km2
0124!ندارد 0250!0.235 mi2 
0.608 km2
39.5091434° N 106.3700300° W
ریکو، کلرادو Town of Rico Dolores County February 25, 1880 Home Rule Municipality !000225 map 0235!350 mi−2 
135 km−2
0181!0.757 mi2 
1.960 km2
0124!ندارد 0182!0.757 mi2 
1.960 km2
37.6885692° N 108.0314336° W
ریجوی، کلرادو Town of Ridgway Ouray County April 2, 1891 Home Rule Municipality !000149 map 0229!396 mi−2 
153 km−2
0112!2.335 mi2 
6.048 km2
0124!ندارد 0113!2.335 mi2 
6.048 km2
38.1591283° N 107.7531109° W
ریفل، کلرادو City of Rifle Garfield County August 18, 1905 Home Rule Municipality !000048 map 0081!1636 mi−2 
632 km−2
0066!5.605 mi2 
14.518 km2
0049!0.067 mi2 
0.173 km2
0066!5.672 mi2 
14.691 km2
39.5389311° N 107.7756099° W
راکویل، کلرادو Town of Rockvale Fremont County September 30, 1886 Statutory Town !000197 map 0247!254 mi−2 
98 km−2
0124!1.917 mi2 
4.965 km2
0124!ندارد 0125!1.917 mi2 
4.965 km2
38.3647129° N 105.1647789° W
راکیفورد، کلرادو City of Rocky Ford Otero County August 19, 1887 Statutory City !000084 map 0027!2383 mi−2 
920 km−2
0128!1.661 mi2 
4.301 km2
0083!0.014 mi2 
0.036 km2
0129!1.675 mi2 
4.338 km2
38.0502122° N 103.7226720° W
رومئو، کلرادو Town of Romeo Conejos County September 4, 1923 Statutory Town !000209 map 0067!1732 mi−2 
669 km−2
0250!0.233 mi2 
0.604 km2
0124!ندارد 0251!0.233 mi2 
0.604 km2
37.1718188° N 105.9854141° W
رای، کلرادو Town of Rye Pueblo County November 22, 1937 Statutory Town !000241 map 0084!1609 mi−2 
621 km−2
0267!0.095 mi2 
0.246 km2
0124!ندارد 0267!0.095 mi2 
0.246 km2
37.9212814° N 104.9321350° W
سگوایچ، کلرادو[۲۶] Town of Saguache[۲۶] Saguache County[۱][۲۶] August 13, 1891 Statutory Town !000198 map 0114!1217 mi−2 
470 km−2
0215!0.398 mi2 
1.032 km2
0124!ندارد 0215!0.398 mi2 
1.032 km2
38.0862474° N 106.1408759° W
سالیدا، کلرادو City of Salida Chaffee County[۱] March 23, 1891 Statutory City !000072 map 0042!2034 mi−2 
785 km−2
0104!2.574 mi2 
6.666 km2
0124!ندارد 0105!2.574 mi2 
6.666 km2
38.5302993° N 105.9988089° W
سن لوئیس، کلرادو Town of San Luis Costilla County[۱] 1885 Statutory Town !000180 map 0128!1124 mi−2 
434 km−2
0198!0.559 mi2 
1.449 km2
0124!ندارد 0198!0.559 mi2 
1.449 km2
37.2023412° N 105.4224685° W
سنفورد، کلرادو Town of Sanford[پیوند مرده] Conejos County April 9, 1907 Home Rule Municipality !000153 map 0198!599 mi−2 
231 km−2
0136!1.467 mi2 
3.800 km2
0124!ندارد 0136!1.467 mi2 
3.800 km2
37.2574342° N 105.9007170° W
ساوپیت، کلرادو[۲۷] Town of Sawpit[پیوند مرده] San Miguel County 1896 Statutory Town !000268 map 0103!1301 mi−2 
502 km−2
0271!0.031 mi2 
0.080 km2
0124!ندارد 0271!0.031 mi2 
0.080 km2
37.9946211° N 108.0011887° W
سدگویک، کلرادو Town of Sedgwick Sedgwick County January 28, 1918 Statutory Town !000243 map 0222!437 mi−2 
169 km−2
0228!0.334 mi2 
0.865 km2
0124!ندارد 0228!0.334 mi2 
0.865 km2
40.9350683° N 102.5256738° W
سیبرت، کلرادو Town of Seibert Kit Carson County June 21, 1917 Statutory Town !000237 map 0205!528 mi−2 
204 km−2
0226!0.343 mi2 
0.888 km2
0124!ندارد 0226!0.343 mi2 
0.888 km2
39.2979670° N 102.8695241° W
سورانس، کلرادو Town of Severance Weld County November 20, 1920 Statutory Town !000090 map 0207!514 mi−2 
199 km−2
0063!6.152 mi2 
15.934 km2
0038!0.097 mi2 
0.252 km2
0062!6.249 mi2 
16.186 km2
40.5393358° N 104.8701221° W
شریدان، کلرادو City of Sheridan Arapahoe County April 1, 1890 Home Rule Municipality !000067 map 0026!2555 mi−2 
987 km−2
0115!2.217 mi2 
5.742 km2
0050!0.067 mi2 
0.172 km2
0114!2.283 mi2 
5.914 km2
39.6477741° N 105.0174850° W
شریدان لیک، کلرادو Town of Sheridan Lake Kiowa County June 11, 1951 Statutory Town !000259 map 0240!278 mi−2 
107 km−2
0229!0.317 mi2 
0.821 km2
0124!ندارد 0229!0.317 mi2 
0.821 km2
38.4666766° N 102.2941418° W
سیلت، کلرادو Town of Silt Garfield County May 19, 1915 Home Rule Municipality !000093 map 0044!2029 mi−2 
784 km−2
0138!1.444 mi2 
3.739 km2
0073!0.021 mi2 
0.055 km2
0137!1.465 mi2 
3.795 km2
39.5493384° N 107.6520132° W
سیلورکلیف، کلرادو Town of Silver Cliff Custer County February 10, 1879 Statutory Town !000186 map 0270!38 mi−2 
15 km−2
0027!15.464 mi2 
40.051 km2
0111!0.0017 mi2 
0.0044 km2
0027!15.466 mi2 
40.056 km2
38.1292023° N 105.3974443° W
سیلور پلوم، کلرادو Town of Silver Plume Clear Creek County September 24, 1880 Statutory Town !000239 map 0190!657 mi−2 
254 km−2
0239!0.259 mi2 
0.670 km2
0106!0.0026 mi2 
0.0068 km2
0239!0.261 mi2 
0.676 km2
39.6954480° N 105.7266336° W
سیلورسورن، کلرادو Town of Silverthorne Summit County September 5, 1967 Home Rule Municipality !000085 map 0148!979 mi−2 
378 km−2
0080!3.972 mi2 
10.288 km2
0055!0.058 mi2 
0.151 km2
0080!4.031 mi2 
10.439 km2
39.6540115° N 106.0924425° W
سیلورتون، کلرادو Town of Silverton San Juan County[۱] November 15, 1885 Statutory Town !000179 map 0181!752 mi−2 
290 km−2
0171!0.847 mi2 
2.195 km2
0124!ندارد 0171!0.847 mi2 
2.195 km2
37.8110924° N 107.6646431° W
سیملا، کلرادو Town of Simla Elbert County January 15, 1913 Statutory Town !000182 map 0129!1106 mi−2 
427 km−2
0199!0.559 mi2 
1.447 km2
0124!ندارد 0199!0.559 mi2 
1.447 km2
39.1409694° N 104.0817954° W
اسنوماس ویلیج، کلرادو Town of Snowmass Village Pitkin County 1977 Home Rule Municipality !000094 map 0264!110 mi−2 
42 km−2
0018!25.739 mi2 
66.663 km2
0045!0.082 mi2 
0.212 km2
0018!25.821 mi2 
66.875 km2
39.2166154° N 106.9441753° W
فورک جنوبی، کلرادو Town of South Fork Rio Grande County May 19, 1992 Statutory Town !000211 map 0255!156 mi−2 
60 km−2
0107!2.476 mi2 
6.414 km2
0118!0.0005 mi2 
0.0014 km2
0107!2.477 mi2 
6.415 km2
37.6690910° N 106.6433518° W
اسپرینگفیلد، کلرادو Town of Springfield Baca County[۱] January 16, 1889 Statutory Town !000125 map 0105!1292 mi−2 
499 km−2
0153!1.123 mi2 
2.909 km2
0124!ندارد 0154!1.123 mi2 
2.909 km2
37.4049559° N 102.6189053° W
استارکویل، کلرادو Town of Starkville[پیوند مرده] Las Animas County March 2, 1954 Statutory Town !000266 map 0167!809 mi−2 
313 km−2
0270!0.073 mi2 
0.189 km2
0124!ندارد 0270!0.073 mi2 
0.189 km2
37.1168201° N 104.5232976° W
استیمبت اسپرینگز، کلرادو City of Steamboat Springs Routt County[۱] July 19, 1900 Home Rule Municipality !000039 map 0117!1192 mi−2 
460 km−2
0039!10.143 mi2 
26.269 km2
0086!0.011 mi2 
0.027 km2
0039!10.153 mi2 
26.296 km2
40.4757508° N 106.8233183° W
استرلینگ، کلرادو City of Sterling Logan County[۱] December 3, 1884 Home Rule Municipality !000035 map 0050!1942 mi−2 
750 km−2
0053!7.610 mi2 
19.709 km2
0124!ندارد 0054!7.610 mi2 
19.709 km2
40.6207055° N 103.1918666° W
استراتون، کلرادو Town of Stratton Kit Carson County April 15, 1917 Statutory Town !000177 map 0102!1303 mi−2 
503 km−2
0205!0.505 mi2 
1.308 km2
0124!ندارد 0205!0.505 mi2 
1.308 km2
39.3028764° N 102.6035383° W
شوگر سیتی، کلرادو Town of Sugar City Crowley County July 2, 1900 Statutory Town !000227 map 0189!670 mi−2 
259 km−2
0218!0.385 mi2 
0.997 km2
0124!ندارد 0218!0.385 mi2 
0.997 km2
38.2327735° N 103.6633120° W
سوپریر، کلرادو Town of Superior Boulder County
Jefferson County
June 10, 1904 Statutory Town !000038 map 0017!3153 mi−2 
1217 km−2
0081!3.959 mi2 
10.254 km2
0059!0.041 mi2 
0.105 km2
0081!4.000 mi2 
10.360 km2
39.9311898° N 105.1590853° W
سوینک، کلرادو Town of Swink Otero County June 6, 1906 Statutory Town !000183 map 0031!2334 mi−2 
901 km−2
0238!0.264 mi2 
0.685 km2
0124!ندارد 0238!0.264 mi2 
0.685 km2
38.0141480° N 103.6281626° W
تلیوراید، کلرادو Town of Telluride San Miguel County[۱] February 10, 1887[۲۸] Home Rule Municipality !000107 map 0018!3151 mi−2 
1217 km−2
0184!0.738 mi2 
1.911 km2
0124!ندارد 0185!0.738 mi2 
1.911 km2
37.9400805° N 107.8177011° W
سورنتون، کلرادو City of Thornton Adams County
Weld County
June 12, 1956 Home Rule Municipality !000006 map 0010!3409 mi−2 
1316 km−2
0010!34.843 mi2 
90.243 km2
0007!1.108 mi2 
2.870 km2
0009!35.951 mi2 
93.113 km2
39.9180372° N 104.9454484° W
تیمناس، کلرادو Town of Timnath Larimer County July 6, 1920 Home Rule Municipality !000181 map 0260!129 mi−2 
50 km−2
0072!4.828 mi2 
12.505 km2
0077!0.017 mi2 
0.044 km2
0072!4.845 mi2 
12.549 km2
40.5330903° N 104.9611929° W
ترینیداد، کلرادو City of Trinidad Las Animas County[۱] December 30, 1879 Home Rule Municipality !000049 map 0146!981 mi−2 
379 km−2
0046!9.276 mi2 
24.023 km2
0119!0.0004 mi2 
0.0010 km2
0046!9.276 mi2 
24.024 km2
37.1740569° N 104.4909835° W
تو بوتس، کلرادو Town of Two Buttes Baca County October 19, 1911 Statutory Town !000267 map 0254!173 mi−2 
67 km−2
0243!0.248 mi2 
0.642 km2
0124!ندارد 0244!0.248 mi2 
0.642 km2
37.5606642° N 102.3965556° W
وایل، کلرادو Town of Vail Eagle County 1966 Home Rule Municipality !000071 map 0125!1136 mi−2 
438 km−2
0074!4.671 mi2 
12.098 km2
0080!0.015 mi2 
0.040 km2
0074!4.687 mi2 
12.138 km2
39.6376421° N 106.3632044° W
ویکتور، کلرادو City of Victor Teller County July 16, 1894 Statutory City !000210 map 0091!1475 mi−2 
569 km−2
0237!0.269 mi2 
0.697 km2
0124!ندارد 0237!0.269 mi2 
0.697 km2
38.7089964° N 105.1418451° W
ویلاس، کلرادو Town of Vilas[پیوند مرده] Baca County June 25, 1888 Statutory Town !000253 map 0158!892 mi−2 
344 km−2
0265!0.128 mi2 
0.331 km2
0124!ندارد 0265!0.128 mi2 
0.331 km2
37.3736643° N 102.4474163° W
وونا، کلرادو Town of Vona[پیوند مرده] Kit Carson County August 9, 1919 Statutory Town !000256 map 0214!479 mi−2 
185 km−2
0253!0.221 mi2 
0.573 km2
0124!ندارد 0254!0.221 mi2 
0.573 km2
39.3021195° N 102.7433516° W
والدن، کلرادو Town of Walden Jackson County[۱] December 2, 1890 Statutory Town !000185 map 0059!1814 mi−2 
700 km−2
0227!0.335 mi2 
0.868 km2
0124!ندارد 0227!0.335 mi2 
0.868 km2
40.7315839° N 106.2813362° W
والسنبورگ، کلرادو City of Walsenburg Huerfano County[۱] June 16, 1873 Statutory City !000092 map 0151!969 mi−2 
374 km−2
0093!3.166 mi2 
8.201 km2
0124!ندارد 0093!3.166 mi2 
8.201 km2
37.6314689° N 104.7824321° W
والش، کلرادو Town of Walsh[پیوند مرده] Baca County July 19, 1928 Statutory Town !000189 map 0113!1221 mi−2 
471 km−2
0209!0.447 mi2 
1.158 km2
0124!ندارد 0209!0.447 mi2 
1.158 km2
37.3861074° N 102.2799331° W
وارد، کلرادو Town of Ward Boulder County June 9, 1896 Home Rule Municipality !000242 map 0246!262 mi−2 
101 km−2
0197!0.573 mi2 
1.484 km2
0114!0.0014 mi2 
0.0035 km2
0197!0.574 mi2 
1.488 km2
40.0746844° N 105.5160979° W
ولینگتون، کلرادو Town of Wellington Larimer County November 10, 1905 Statutory Town !000063 map 0054!1868 mi−2 
721 km−2
0091!3.366 mi2 
8.718 km2
0096!0.006 mi2 
0.015 km2
0091!3.372 mi2 
8.733 km2
40.6993664° N 105.0058254° W
وستکلیف، کلرادو Town of Westcliffe Custer County[۱] November 21, 1887 Statutory Town !000187 map 0216!460 mi−2 
178 km−2
0149!1.235 mi2 
3.199 km2
0112!0.0016 mi2 
0.0042 km2
0149!1.237 mi2 
3.203 km2
38.1342035° N 105.4653063° W
وستمینستر، کلرادو City of Westminster Adams County
Jefferson County
May 24, 1911 Home Rule Municipality !000009 map 0011!3363 mi−2 
1299 km−2
0015!31.550 mi2 
81.715 km2
0001!2.299 mi2 
5.955 km2
0013!33.850 mi2 
87.670 km2
39.8821898° N 105.0644262° W
ویت ریدج، کلرادو City of Wheat Ridge Jefferson County August 20, 1969 Home Rule Municipality !000024 map 0014!3243 mi−2 
1252 km−2
0045!9.303 mi2 
24.095 km2
0022!0.244 mi2 
0.632 km2
0045!9.547 mi2 
24.727 km2
39.7723265° N 105.1030089° W
ویگینس، کلرادو Town of Wiggins Morgan County October 11, 1974 Statutory Town !000151 map 0188!674 mi−2 
260 km−2
0142!1.325 mi2 
3.432 km2
0100!0.004 mi2 
0.011 km2
0142!1.330 mi2 
3.444 km2
40.2265880° N 104.0734981° W
ویلی، کلرادو Town of Wiley Prowers County January 28, 1909 Statutory Town !000208 map 0119!1159 mi−2 
448 km−2
0224!0.349 mi2 
0.905 km2
0124!ندارد 0224!0.349 mi2 
0.905 km2
38.1559289° N 102.7191980° W
ویلیامزبورگ، کلرادو[۲۹] Town of Williamsburg Fremont County April 7, 1888 Statutory Town !000176 map 0253!186 mi−2 
72 km−2
0085!3.568 mi2 
9.240 km2
0124!ندارد 0085!3.568 mi2 
9.240 km2
38.3839839° N 105.1711794° W
ویندسور، کلرادو Town of Windsor Weld County
Larimer County
April 15, 1890 Home Rule Municipality !000029 map 0178!763 mi−2 
295 km−2
0020!24.440 mi2 
63.299 km2
0019!0.316 mi2 
0.819 km2
0020!24.756 mi2 
64.118 km2
40.4775548° N 104.9167996° W
وینتر پارک، کلرادو Town of Winter Park Grand County September 1, 1979 Home Rule Municipality !000144 map 0268!61 mi−2 
23 km−2
0026!16.501 mi2 
42.738 km2
0124!ندارد 0026!16.501 mi2 
42.738 km2
39.8777273° N 105.7828165° W
وودلند پارک، کلرادو City of Woodland Park Teller County June 6, 1891 Home Rule Municipality !000056 map 0131!1102 mi−2 
426 km−2
0060!6.532 mi2 
16.917 km2
0124!ندارد 0060!6.532 mi2 
16.917 km2
38.9990626° N 105.0593021° W
ورای، کلرادو City of Wray Yuma County[۱] June 22, 1906 Home Rule Municipality !000105 map 0186!691 mi−2 
267 km−2
0089!3.391 mi2 
8.783 km2
0110!0.0019 mi2 
0.0049 km2
0089!3.393 mi2 
8.788 km2
40.0799527° N 102.2286219° W
یامپا، کلرادو Town of Yampa Routt County February 25, 1907 Statutory Town !000203 map 0061!1782 mi−2 
688 km−2
0247!0.241 mi2 
0.624 km2
0124!ندارد 0248!0.241 mi2 
0.624 km2
40.1529957° N 106.9084955° W
یوما، کلرادو City of Yuma Yuma County March 24, 1887 Home Rule Municipality !000088 map 0127!1130 mi−2 
436 km−2
0095!3.118 mi2 
8.076 km2
0060!0.039 mi2 
0.100 km2
0094!3.157 mi2 
8.176 km2
40.1244003° N 102.7176124° W

فهرست شهرها و روستاهای کلرادو

منابعویرایش

 1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ ۱٫۱۵ ۱٫۱۶ ۱٫۱۷ ۱٫۱۸ ۱٫۱۹ ۱٫۲۰ ۱٫۲۱ ۱٫۲۲ ۱٫۲۳ ۱٫۲۴ ۱٫۲۵ ۱٫۲۶ ۱٫۲۷ ۱٫۲۸ ۱٫۲۹ ۱٫۳۰ ۱٫۳۱ ۱٫۳۲ ۱٫۳۳ ۱٫۳۴ ۱٫۳۵ ۱٫۳۶ ۱٫۳۷ ۱٫۳۸ ۱٫۳۹ ۱٫۴۰ ۱٫۴۱ ۱٫۴۲ ۱٫۴۳ ۱٫۴۴ ۱٫۴۵ ۱٫۴۶ ۱٫۴۷ ۱٫۴۸ ۱٫۴۹ ۱٫۵۰ ۱٫۵۱ ۱٫۵۲ ۱٫۵۳ ۱٫۵۴ ۱٫۵۵ ۱٫۵۶ ۱٫۵۷ ۱٫۵۸ ۱٫۵۹ ۱٫۶۰ Seat of county government.
 2. Ault was incorporated in 1904 as Bergdorf.
 3. Aurora was incorporated in 1903 as Fletcher.
 4. بلو ریور، کلرادو is served by the برکنریج، کلرادو Post Office.
 5. بونانزا، کلرادو is served by the Villa Grove Post Office.
 6. بونانزا، کلرادو was incorporated in 1881 as بونانزا، کلرادو.
 7. بولدر، کلرادو was incorporated in 1871 as بولدر، کلرادو.
 8. بروکساید، کلرادو is served by the کانن سیتی، کلرادو Post Office.
 9. As a consolidated city and county, the برومفیلد، کلرادو is its own مرکز شهرستان.
 10. The برومفیلد، کلرادو was consolidated on November 15, 2001.
 11. کاسل پاینز شمالی، کلرادو is served by the کاسل راک، کلرادو Post Office.
 12. کلمبین والی، کلرادو is served by the لیتلتون، کلرادو Post Office.
 13. کامرس سیتی، کلرادو was incorporated in 1952 as کامرس سیتی، کلرادو.
 14. The municipality of کرید، کلرادو uses the official title کرید، کلرادو despite its status as a Colorado statutory town.
 15. The City and County of Denver is the capital of the کلرادو.
 16. As a consolidated city and county, the City and County of Denver is its own مرکز شهرستان.
 17. The Provisional Government of the Territory of Jefferson granted a charter to the consolidated City of Denver, Auraria, and Highland on December 3, 1859. The Territory of Colorado reincorporated the city as Denver City on November 7, 1861. Later, the city's common name was shortened to Denver.
 18. The City and County of Denver was consolidated on November 15, 1902.
 19. دایناسور، کلرادو was incorporated in 1947 as دایناسور، کلرادو.
 20. گلدن، کلرادو was incorporated in 1871 as گلدن، کلرادو.
 21. لیکساید، کلرادو is served by the Denver Post Office.
 22. ماونت کرستد بوت، کلرادو is served by the کرستد بیوت، کلرادو Post Office.
 23. ماونتن ویو، کلرادو is served by the Denver Post Office.
 24. پاراشوت، کلرادو was incorporated in 1908 as پاراشوت، کلرادو.
 25. رایمر، کلرادو is served by the رایمر، کلرادو Post Office.
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ ۲۶٫۲ Saguache is ‎/[invalid input: 'icon']səˈwɒ/‎. This name comes from a Ute language word meaning "blue earth" or "water at blue earth". The زبان اسپانیایی version of this name is usually spelled Saguache, while the زبان انگلیسی version is usually spelled Sawatch.
 27. ساوپیت، کلرادو is served by the Placerville Post Office.
 28. تلیوراید، کلرادو was incorporated in 1887 as تلیوراید، کلرادو.
 29. ویلیامزبورگ، کلرادو is served by the فلورنس، کلرادو Post Office.