فهرست فرهنگستان‌های جهان

ایران 

انگلیسویرایش

چینویرایش

روسیهویرایش

سنگاپورویرایش

عراقویرایش

فرانسهویرایش