فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۹ جولای ۲۰۱۱ میلادی تا ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ میلادی به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۲۰۰۲ ۲۹ جولای ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سومالی
۲۰۰۳ ۲۹ جولای ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سودان
۲۰۰۴ ۳۰ اوت ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۲۰۰۵ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سیرالئون
۲۰۰۶ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ دیوان جرایم بین‌المللی برای رواندا
۲۰۰۷ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ دیوان جرایم بین‌المللی برای یوگسلاوی پیشین
۲۰۰۸ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت لیبریا
۲۰۰۹ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱)
۲۰۱۰ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سومالی
۲۰۱۱ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت افغانستان
۲۰۱۲ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ مسئله هائیتی
۲۰۱۳ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ دیوان جرایم بین‌المللی برای رواندا
۲۰۱۴ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت یمن
۲۰۱۵ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت سومالی
۲۰۱۶ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ جنگ داخلی لیبی (۲۰۱۱)
۲۰۱۷ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبی
۲۰۱۸ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ صلح و امنیت در آفریقا
۲۰۱۹ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۲۰۲۰ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۲۰۲۱ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت مربوط به جمهوری دمکراتیک کنگو
۲۰۲۲ ۰۲ دسامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت لیبی
۲۰۲۳ ۰۵ دسامبر ۲۰۱۱ ۱۳-۲-۰ صلح و امنیت در آفریقا
۲۰۲۴ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره سودان
۲۰۲۵ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبریا
۲۰۲۶ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در قبرس
۲۰۲۷ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در بوروندی
۲۰۲۸ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت خاورمیانه
۲۰۲۹ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ دیوان جرایم بین‌المللی برای رواندا
۲۰۳۰ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت گینه بیسائو
۲۰۳۱ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت جمهوری آفریقای مرکزی
۲۰۳۲ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره سودان
۲۰۳۳ ۱۲ ژانویه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ صلح و امنیت در آفریقا
۲۰۳۴ ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ دادگاه بین‌المللی
۲۰۳۵ ۱۷ فوریه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره سودان
۲۰۳۶ ۲۲ فوریه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در سومالی
۲۰۳۷ ۲۳ فوریه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در تیمور شرقی
۲۰۳۸ ۲۹ فوریه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ دیوان جرایم بین‌المللی برای یوگسلاوی پیشین
۲۰۳۹ ۲۹ فوریه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ دربارهٔ صلح و امنیت در آفریقا
۲۰۴۰ ۱۲ مارس ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در لیبی
۲۰۴۱ ۲۲ مارس ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ بررسی وضعیت در افغانستان
۲۰۴۲ ۱۴ آوریل ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ جنگ داخلی سوریه
۲۰۴۳ ۲۱ آوریل ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ جنگ داخلی سوریه
۲۰۴۴ ۲۴ آوریل ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ گسترش مأموریت هیئت سازمان ملل متحد برای رفراندوم در صحرای غربی
۲۰۴۵ ۲۶ آوریل ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تحریم تجارت الماس ساحل عاج
۲۰۴۶ ۲ مه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل در مورد سودان
۲۰۴۷ ۱۷ مه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل در مورد سودان
۲۰۴۸ ۱۸ مه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در گینه بیسائو
۲۰۴۹ ۷ ژوئن ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تمدید تحریم‌ها علیه ایران
۲۰۵۰ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تمدید تحریم‌ها علیه کره شمالی
۲۰۵۱ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در خاورمیانه
۲۰۵۲ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در خاورمیانه
۲۰۵۳ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت نگران‌کننده در جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۰۵۴ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا
۲۰۵۵ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی
۲۰۵۶ ۵ ژوئیه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در مالی
۲۰۵۷ ۵ ژوئیه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل در مورد سودان
۲۰۵۸ ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۲ ۱۳-۰-۲ تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس
۲۰۵۹ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه
۲۰۶۰ ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۰۶۱ ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق
۲۰۶۲ ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت عملیات سازمان ملل در ساحل عاج
۲۰۶۳ ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۲ ۱۴-۰-۱ تمدید مأموریت عملیات ترکیبی سازمان ملل متحد در دارفور
۲۰۶۴ ۳۰ اوت ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان
۲۰۶۵ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت دفتر حافظ صلح سازمان ملل در سیرالئون
۲۰۶۶ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبریا
۲۰۶۷ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۰۶۸ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۲ ۱۱-۰-۴ استفاده نظامی از کودکان
۲۰۶۹ ۹ اکتبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تمدید مجور نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان
۲۰۷۰ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تمدید مأموریت سازمان ملل در برقراری ثبات در هائیتی
۲۰۷۱ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ جنگ شمال مالی
۲۰۷۲ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۰۷۳ ۷ نوامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۰۷۴ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در بوسنی و هرزگوین
۲۰۷۵ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ گزارش دبیر کل در مورد سودان
۲۰۷۶ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت نگران‌کننده در جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۰۷۷ ۲۱ نوامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سومالی
۲۰۷۸ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۰۷۹ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبریا
۲۰۸۰ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ اجازه به یک قاضی در دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا برای کار پاره‌وقت
۲۰۸۱ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۱ دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق
۲۰۸۲ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۲۰۸۳ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ناشی از اقدامات تروریستی
۲۰۸۴ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در خاورمیانه
۲۰۸۵ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲ ۱۵-۰-۰ وضعیت در مالی
۲۰۸۶ ۲۱ ژانویه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ مأموریت حفظ صلح سازمان ملل متحد
۲۰۸۷ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در کره شمالی
۲۰۸۸ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی
۲۰۸۹ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۳ ۱۴-۰-۱ وضعیت در قبرس
۲۰۹۰ ۱۳ فوریه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در بوروندی
۲۰۹۱ ۱۴ فوریه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سودان
۲۰۹۲ ۲۲ فوریه ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در گینه بیسائو
۲۰۹۳ ۶ مارس ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ تسهیل تحریم تسلیحاتی سومالی
۲۰۹۴ ۷ مارس ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ تحریم واردات لوکس به کره شمالی
۲۰۹۵ ۱۴ مارس ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در لیبی
۲۰۹۶ ۱۹ مارس ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در افغانستان
۲۰۹۷ ۲۶ مارس ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در سیرالئون
۲۰۹۸ ۲۸ مارس ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۰۹۹ ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در صحرای غربی
۲۱۰۰ ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ ۱۵-۰-۰ وضعیت در مالی