فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۲۰۱ تا ۳۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۲۰۱ تا ۳۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۱۵ مارس ۱۹۶۵ میلادی تا ۱۲ اکتبر ۱۹۷۱ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۲۰۱ ۱۹ مارس ۱۹۶۵ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۰۲ ۰۶ مه ۱۹۶۵ ۷-۴-۰ سؤال در رابطه با وضعیت در رودزیای جنوبی
۲۰۳ ۱۴ مه ۱۹۶۵ ۱۱-۰-۰ وضعیت در جمهوری دومینیکن
۲۰۴ ۱۹ مه ۱۹۶۵ ۱۱-۰-۰ شکایت توسط سنگال
۲۰۵ ۲۲ مه ۱۹۶۵ ۱۰-۱-۰ وضعیت در جمهوری دومینیکن
۲۰۶ ۱۵ ژوئن ۱۹۶۵ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۰۷ ۱۰ اوت ۱۹۶۵ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۰۸ ۱۰ اوت ۱۹۶۵ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۲۰۹ ۰۴ سپتامبر ۱۹۶۵ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۲۱۰ ۰۶ سپتامبر ۱۹۶۵ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۲۱۱ ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۵ ۱۰-۱-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۲۱۴ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۵ - - مسئلهٔ هند-پاکستان
۲۱۵ ۰۵ نوامبر ۱۹۶۵ ۹-۲-۰ مسئلهٔ هند-پاکستان
۲۱۶ ۱۲ نوامبر ۱۹۶۵ ۱۰-۱-۰ سؤال در رابطه با وضعیت در رودزیای جنوبی
۲۱۷ ۲۰ نوامبر ۱۹۶۵ ۱۰-۱-۰ سؤال در رابطه با وضعیت در رودزیای جنوبی
۲۱۸ ۱۲ نوامبر ۱۹۶۵ ۷-۴-۰ سؤال در رابطه با سرزمین‌های تحت حکومت پرتغال
۲۱۹ ۱۷ دسامبر ۱۹۶۵ ۱۱-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۲۰ ۱۶ مارس ۱۹۶۶ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۲۱ ۰۹ آوریل ۱۹۶۶ ۱۰-۵-۰ سؤال در رابطه با وضعیت در رودزیای جنوبی
۲۲۲ ۱۶ ژوئن ۱۹۶۶ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۲۳ ۲۱ ژوئن ۱۹۶۶ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: گویان
۲۲۴ ۱۴ اکتبر ۱۹۶۶ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: بوتسوانا
۲۲۵ ۱۴ اکتبر ۱۹۶۶ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: لسوتو
۲۲۶ ۱۴ اکتبر ۱۹۶۶ ۱۵-۰-۰ سؤالی راجع به جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۲۷ ۲۸ اکتبر ۱۹۶۶ - - توصیه در مورد انتصاب دبیر کل سازمان ملل
۲۲۸ ۲۵ نوامبر ۱۹۶۶ ۱۴-۱-۰ مسئلهٔ فلسطین
۲۲۹ ۰۲ دسامبر ۱۹۶۶ - - توصیه در مورد انتصاب دبیر کل سازمان ملل
۲۳۰ ۰۷ دسامبر ۱۹۶۶ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: باربادوس
۲۳۱ ۱۵ دسامبر ۱۹۶۶ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۳۲ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ۱۱-۴-۰ سؤال در رابطه با وضعیت در رودزیای جنوبی
۲۳۳ ۰۶ ژوئن ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۳۴ ۰۷ ژوئن ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۳۵ ۰۹ ژوئن ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۳۶ ۱۱ ژوئن ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۳۷ ۱۴ ژوئن ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۳۸ ۱۹ ژوئن ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۳۹ ۱۰ ژوئیه ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ سؤالی راجع به جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۴۰ ۲۵ اکتبر ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۴۱ ۱۵ نوامبر ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ سؤالی راجع به جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۴۲ ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۴۳ ۱۲ دسامبر ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: یمن جنوبی
۲۴۴ ۲۲ دسامبر ۱۹۶۷ ۱۵-۰-۰ مسئله‌ای راجع به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در قبرس
۲۴۵ ۲۵ ژانویه ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ جنوب غربی آفریقا
۲۴۶ ۱۴ مارس ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ جنوب غربی آفریقا
۲۴۷ ۱۸ مارس ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ نیروهای حافظ سازمان ملل صلح در قبرس
۲۴۸ ۲۴ مارس ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۴۹ ۱۸ آوریل ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: موریس
۲۵۰ ۲۷ آوریل ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۵۱ ۰۲ مه ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۵۲ ۲۱ مه ۱۹۶۸ ۱۳-۲-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۵۳ ۲۹ مه ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ در رابطه با وضعیت در رودزیای جنوبی
۲۵۴ ۱۱ ژوئن ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۵۵ ۱۹ ژوئن ۱۹۶۸ ۱۰-۵-۰ مسئلهٔ در رابطه با اقدامات لازم برای حفاظت از کشورهای عضو با سلاح‌های غیر هسته‌ای در معاهدهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای
۲۵۶ ۱۶ اوت ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۵۷ ۱۱ سپتامبر ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: سوئیس
۲۵۸ ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۸ ۱۴-۱-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۵۹ ۲۷ سپتامبر ۱۹۶۸ ۱۲-۳-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۶۰ ۰۶ نوامبر ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: گینه استوایی
۲۶۱ ۱۰ دسامبر ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۶۲ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۸ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۶۳ ۲۴ ژانویه ۱۹۶۹ - - زبان‌های کار شورای امنیت
۲۶۴ مارسch 20, ۱۹۶۹ ۱۳-۲-۰ وضعیت نامبیا
۲۶۵ ۰۱ آوریل ۱۹۶۹ ۱۱-۴-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۶۶ ۱۰ ژوئن ۱۹۶۹ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۶۷ ۰۳ ژوئیه ۱۹۶۹ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۶۸ ۲۸ ژوئیه ۱۹۶۹ ۱۱-۴-۰ شکایت توسط زیمبابوه
۲۶۹ ۱۲ اوت ۱۹۶۹ ۱۱-۴-۰ وضعیت نامبیا
۲۷۰ ۲۶ اوت ۱۹۶۹ - - وضعیت خاورمیانه
۲۷۱ ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۹ ۱۱-۴-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۷۲ ۲۳ اکتبر ۱۹۶۹ - - دیوان بین‌المللی دادگستری
۲۷۳ ۰۹ دسامبر ۱۹۶۹ ۱۳-۲-۰ شکایات سنگال
۲۷۴ ۰۹ دسامبر ۱۹۶۹ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۷۵ ۲۲ دسامبر ۱۹۶۹ ۹-۶-۰ شکایت توسط گینه
۲۷۶ ۳۰ ژانویه ۱۹۷۰ ۱۳-۲-۰ وضعیت نامبیا
۲۷۷ ۱۸ مارس ۱۹۷۰ ۱۴-۱-۰ مسئلهٔ در رابطه با وضعیت در رودزیای جنوبی
۲۷۸ ۱۱ مه ۱۹۷۰ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ بحرین
۲۷۹ ۱۲ مه ۱۹۷۰ ۱۵-۰-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۸۰ ۱۹ مه ۱۹۷۰ ۱۱-۴-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۸۱ ۰۹ ژوئن ۱۹۷۰ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۸۲ ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۰ ۱۲-۳-۰ مسئله درگیری‌های نژادی در آفریقای جنوبی ناشی از سیاست‌های آپارتاید دولت جمهوری آفریقای جنوبی
۲۸۳ ۲۹ ژوئیه ۱۹۷۰ ۱۳-۲-۰ وضعیت نامبیا
۲۸۴ ۲۹ ژوئیه ۱۹۷۰ ۱۲-۳-۰ وضعیت نامبیا
۲۸۵ ۰۵ سپتامبر ۱۹۷۰ ۱۴-۱-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۸۶ ۰۹ سپتامبر ۱۹۷۰ - - وضعیت ایجاد شده بر اثر افزایش حوادثی شامل ربودن هواپیماهای مسافربری و تجاری
۲۸۷ ۱۰ اکتبر ۱۹۷۰ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: فیجی
۲۸۸ ۱۷ نوامبر ۱۹۷۰ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ در رابطه با وضعیت در رودزیای جنوبی
۲۸۹ ۲۳ نوامبر ۱۹۷۰ ۱۵-۰-۰ شکایت توسط گینه
۲۹۰ ۰۸ دسامبر ۱۹۷۰ ۱۱-۴-۰ شکایت توسط گینه
۲۹۱ ۱۰ دسامبر ۱۹۷۰ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۹۲ ۱۰ فوریه ۱۹۷۱ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: بوتان
۲۹۳ ۲۶ مه ۱۹۷۱ ۱۵-۰-۰ مسئلهٔ قبرس
۲۹۴ ۱۵ ژوئیه ۱۹۷۱ ۱۳-۲-۰ شکایت توسط سنگال
۲۹۵ ۰۳ اوت ۱۹۷۱ ۱۵-۰-۰ شکایت توسط گینه
۲۹۶ ۱۸ اوت ۱۹۷۱ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: بحرین
۲۹۷ ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۱ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: قطر
۲۹۸ ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۱ ۱۴-۱-۰ وضعیت خاورمیانه
۲۹۹ ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۱ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: عمان
۳۰۰ ۱۲ اکتبر ۱۹۷۱ ۱۵-۰-۰ شکایت توسط زیمبابوه