فهرست قطعنامه‌های شورای امنیت ۶۰۱ تا ۷۰۰

قطعنامه‌های شورای امنیت
۱ تا ۱۰۰ (۱۹۴۶–۱۹۵۳)
۱۰۱ تا ۲۰۰ (۱۹۵۳–۱۹۶۵)
۲۰۱ تا ۳۰۰ (۱۹۶۵–۱۹۷۱)
۳۰۱ تا ۴۰۰ (۱۹۷۱–۱۹۷۶)
۴۰۱ تا ۵۰۰ (۱۹۷۶–۱۹۸۲)
۵۰۱ تا ۶۰۰ (۱۹۸۲–۱۹۸۷)
۶۰۱ تا ۷۰۰ (۱۹۸۷–۱۹۹۱)
۷۰۱ تا ۸۰۰ (۱۹۹۱–۱۹۹۳)
۸۰۱ تا ۹۰۰ (۱۹۹۳–۱۹۹۴)
۹۰۱ تا ۱۰۰۰ (۱۹۹۴–۱۹۹۵)
۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ (۱۹۹۵–۱۹۹۷)
۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ (۱۹۹۷–۱۹۹۸)
۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ (۱۹۹۸–۲۰۰۰)
۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ (۲۰۰۰–۲۰۰۲)
۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ (۲۰۰۲–۲۰۰۳)
۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ (۲۰۰۳–۲۰۰۵)
۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ (۲۰۰۵–۲۰۰۶)
۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ (۲۰۰۶–۲۰۰۸)
۱۸۰۱ تا ۱۹۰۰ (۲۰۰۸–۲۰۰۹)
۱۹۰۱ تا ۲۰۰۰ (۲۰۰۹–۲۰۱۱)
۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ (۲۰۱۱–۲۰۱۳)
۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ (۲۰۱۳–۲۰۱۵)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۵–۲۰۱۶)
۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ (۲۰۱۶–۲۰۱۸)
۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ (۲۰۱۸–تاکنون)

فهرست زیر، شامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از قطعنامهٔ شمارهٔ ۶۰۱ تا ۷۰۰ است که در بازهٔ زمانی ۲۰۳۰ اکتبر ۱۹۸۷ میلادی تا ۱۷ ژوئن ۱۹۹۱ به تصویب رسیده‌است.

شمارهٔ قطعنامه تاریخ آرا (موافق-ممتنع-مخالف) موضوع نشست
۶۰۱ ۳۰ اکتبر ۱۹۸۷ ۱۴-۱-۰ نامیبیا
۶۰۲ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۷ ۱۵-۰-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۶۰۳ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۷ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۶۰۴ ۱۴ دسامبر ۱۹۸۷ ۱۵-۰-۰ قبرس
۶۰۵ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۷ ۱۴-۱-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۶۰۶ ۲۳ دسامبر ۱۹۸۷ ۱۵-۰-۰ آنگولا-آفریقای جنوبی
۶۰۷ ۰۵ ژانویه ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۶۰۸ ۱۴ ژانویه ۱۹۸۸ ۱۴-۱-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۶۰۹ ۲۹ ژانویه ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۶۱۰ ۱۶ مارس ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۶۱۱ ۲۵ آوریل ۱۹۸۸ ۱۴-۱-۰ اسرائیل-تونس
۶۱۲ ۰۹ مه ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۶۱۳ ۳۱ مه ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۶۱۴ ۱۵ ژوئن ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ قبرس
۶۱۵ ۱۷ ژوئن ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ آفریقای جنوبی
۶۱۶ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ جمهوری اسلامی ایران-آمریکا
۶۱۷ ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۶۱۸ ۲۹ ژوئیه ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۶۱۹ ۰۹ اوت ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۶۲۰ ۲۶ اوت ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۶۲۱ ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ صحرای غربی
۶۲۲ ۳۱ اکتبر ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ افغانستان-پاکستان
۶۲۳ ۲۳ نوامبر ۱۹۸۸ ۱۳-۲-۰ آفریقای جنوبی
۶۲۴ ۳۰ نوامبر ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۶۲۵ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ قبرس
۶۲۶ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۶۲۷ ۰۹ ژانویه ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ دیوان بین‌المللی دادگستری
۶۲۹ ۱۶ ژانویه ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ نامبیا
۶۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۶۳۱ ۰۸ فوریه ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۶۳۲ ۱۶ فوریه ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ نامبیا
۶۳۳ ۳۰ مه ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۶۳۴ ۰۹ ژوئن ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ قبرس
۶۳۵ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ تجارت مواد منفجره
۶۳۶ ۰۶ ژوئیه ۱۹۸۹ ۱۴-۱-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۶۳۷ ۲۷ ژوئیه ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی
۶۳۸ ۳۱ ژوئیه ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ گروگان‌گیری
۶۳۹ ۳۰ ژوئیه ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۶۴۰ ۲۹ اوت ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ نامبیا
۶۴۱ ۳۰ اوت ۱۹۸۹ ۱۴-۱-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۶۴۲ ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۶۴۳ ۳۱ اکتبر ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ نامبیا
۶۴۴ ۰۷ نوامبر ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی
۶۴۵ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۶۴۶ ۱۴ دسامبر ۱۹۸۹ ۱۵-۰-۰ قبرس
۶۴۷ ۱۱ ژانویه ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ افغانستان-پاکستان
۶۴۸ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۶۴۹ ۱۲ مارس ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ قبرس
۶۵۰ ۲۷ مارس ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی
۶۵۱ ۲۹ مارس ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۶۵۲ ۱۷ آوریل ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: نامیبیا
۶۵۳ ۲۰ آوریل ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی
۶۵۴ ۰۴ مه ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی
۶۵۵ ۳۱ مه ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۶۵۶ ۰۸ ژوئن ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی
۶۵۷ ۱۵ ژوئن ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ قبرس
۶۵۸ ۲۷ ژوئن ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ صحرای غربی
۶۵۹ ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۶۶۰ ۰۲ اوت ۱۹۹۰ ۱۴-۱-۰ عراق-کویت
۶۶۱ ۰۶ اوت ۱۹۹۰ ۱۳-۲-۰ عراق-کویت
۶۶۲ ۰۹ اوت ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ عراق-کویت
۶۶۳ ۱۴ اوت ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ پذیرش اعضای جدید سازمان ملل متحد: لیختن اشتاین
۶۶۴ ۱۸ اوت ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ عراق-کویت
۶۶۵ ۲۵ اوت ۱۹۹۰ ۱۳-۲-۰ عراق-کویت
۶۶۶ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۰ ۱۳-۰-۲ عراق-کویت
۶۶۷ ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ عراق-کویت
۶۶۸ ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ وضعیت کمبودیا
۶۶۹ ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ عراق-کویت
۶۷۰ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۰ ۱۴-۰-۱ عراق-کویت
۶۷۱ ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۶۷۲ ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۶۷۳ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۶۷۴ ۲۹ اکتبر ۱۹۹۰ ۱۳-۲-۰ عراق-کویت
۶۷۵ ۰۵ نوامبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی
۶۷۶ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۶۷۷ ۲۸ نوامبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ عراق-کویت
۶۷۸ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ ۱۲-۱-۲ عراق-کویت
۶۷۹ ۳۰ نوامبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۶۸۰ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ ۱۴-۱-۰ قبرس
۶۸۱ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۶۸۲ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۰ ۱۵-۰-۰ قبرس
۶۸۳ ۲۲ دسامبر ۱۹۹۰ ۱۴-۰-۱ جزایر آرام (قلمرو تراست)
۶۸۴ ۳۰ ژانویه ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-لبنان
۶۸۵ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ ایران-عراق
۶۸۶ ۰۲ مارس ۱۹۹۱ ۱۱-۳-۱ عراق-کویت
۶۸۷ ۰۳ آوریل ۱۹۹۱ ۱۲-۲-۱ عراق-کویت
۶۸۸ ۰۵ آوریل ۱۹۹۱ ۱۰-۲-۳ عراق
۶۸۹ ۰۹ آوریل ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ عراق-کویت
۶۹۰ ۲۹ آوریل ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ صحرای غربی
۶۹۱ ۰۶ مه ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی
۶۹۲ ۲۰ مه ۱۹۹۱ ۱۴-۱-۰ عراق-کویت
۶۹۳ ۲۰ مه ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ آمریکای مرکزی
۶۹۴ ۲۴ مه ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل
۶۹۵ ۳۰ مه ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ اسرائیل-جمهوری عربی سوریه
۶۹۶ ۳۰ مه ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ آنگولا
۶۹۷ ۱۴ ژوئن ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ قبرس
۶۹۸ ۱۴ ژوئن ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ قبرس
۶۹۹ ۱۷ ژوئن ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ عراق
۷۰۰ ۱۷ ژوئن ۱۹۹۱ ۱۵-۰-۰ عراق