فهرست قمرهای زحل

مقالهٔ فهرست ویکی‌پدیا

سیارهٔ زحل طبق تازه‌ترین آمار سال ۲۰۲۰ با داشتن ٨٢ قمر ( بر اساس آمار سال ٢٠٢٠ ) ، بیشترین شمار قمرها را در میان سیاره‌های منظومهٔ خورشیدی دارد.[۱]

این صفحه مربوط به فهرست قمرهای طبیعی سیارهٔ زحل است.

جدول قمرهای زحلویرایش

کلید

ماه یخی بزرگ

تیتان

گروه اینوئیت

گروه گالیک

گروه نورس
رتبه نشانه نام تلفظ (کلید) نگاره قدر مطلق قطر
(کیلومتر)[a]
جرم
(‎×۱۰۱۵ کیلوگرم) [b]
نیم‌قطر بزرگ (کیلومتر) [c] تناوب مداری
(روز)[d]
انحراف مداری [e] خروج از مرکز مداری جایگاه سال کشف[۲] کاشف
[۲]
۱ S/۲۰۰۹ S/۲۰۰۹ S ۱   ≈20? ≈ ۰٫۳ < ۰٫۰۰۰۱ ≈ ۱۱۷۰۰۰ ≈ ۰٫۴۷ ≈ 0° ≈ ۰ outer B Ring ۲۰۰۹ Cassini[۳]
(moonlets)   ? 0.04 to 0.4 (Earhart) < ۰٫۰۰۰۱ ≈ ۱۳۰۰۰۰ ≈ ۰٫۵۵ ≈ 0° ≈ ۰ Three ۱۰۰۰ km bands within A Ring ۲۰۰۶ Cassini
۲ XVIII Pan پان ‎/ˈpæn/‎   9.1 ۲۸٫۲±۲٫۶
(34 × 31 × 20)
۴٫۹۵±۰٫۷۵ ۱۳۳۵۸۴ +۰٫۵۷۵۰۵ 0.001° ۰٫۰۰۰۰۳۵ in Encke Division ۱۹۹۰ M. Showalter
۳ XXXV Daphnisدفنیس ‎/ˈdæfnɪs/‎   12.0 ۷٫۶±۱٫۶
(9 × 8 × 6)
۰٫۰۸۴±۰٫۰۱۲ ۱۳۶۵۰۵ +۰٫۵۹۴۰۸ ≈ 0° ≈ ۰ in Keeler Gap ۲۰۰۵ Cassini
۴ XV اطلس ‎/ˈætləs/‎   10.7 ۳۰٫۲±۱٫۸
(41 × 35 × 19)
۶٫۶±۰٫۰۴۵ ۱۳۷۶۷۰ +۰٫۶۰۱۶۹ 0.003° ۰٫۰۰۱۲ outer A Ring shepherd ۱۹۸۰ Voyager ۱
۵ XVI پرومته ‎/prˈmθiəs/‎   6.5 ۸۶٫۲±۵٫۴
(136 × 79 × 59)
۱۵۹٫۵±۱٫۵ ۱۳۹۳۸۰ +۰٫۶۱۲۹۹ 0.008° ۰٫۰۰۲۲ inner F Ring shepherd ۱۹۸۰ Voyager ۱
۶ XVII پاندورا ‎/pænˈdɔːrə/‎   6.6 ۸۱٫۴±۳٫۰
(104 × 81 × 64)
۱۳۷٫۱±۱٫۹ ۱۴۱۷۲۰ +۰٫۶۲۸۵۰ 0.050° ۰٫۰۰۴۲ outer F Ring Shepherd ۱۹۸۰ Voyager ۱
7a XI اپیمتئوس ‎/ɛpɪˈmθiəs/‎   5.6 ۱۱۶٫۲±۳٫۶
(130 × 114 × 106)
۵۲۶٫۶±۰٫۶ ۱۵۱۴۲۲ +۰٫۶۹۴۳۳ 0.335° ۰٫۰۰۹۸ co-orbital with Janus ۱۹۷۷ J. Fountain, and S. Larson
7b X جانوس ‎/ˈnəs/‎   4.7 ۱۷۹٫۰±۲٫۸
(203 × 185 × 153)
۱۸۹۷٫۵±۰٫۶ ۱۵۱۴۷۲ +۰٫۶۹۴۶۶ 0.165° ۰٫۰۰۶۸ co-orbital with Epimetheus ۱۹۶۶ A. Dollfus
۹ LIII Aegaeon Aegaeon ‎/ˈən/‎   ≈20.3? ≈ ۰٫۵ ≈ ۰٫۰۰۰۱ ۱۶۷۵۰۰ +۰٫۸۰۸۱۲ 0.001° ۰٫۰۰۰۲ G Ring moonlet ۲۰۰۸ Cassini
۱۰ I Mimasمیماس ‎/ˈmməs/‎   4.2 ۳۹۶٫۴±۰٫۸
(416 × 393 × 381)
۳۷۴۹۳±۳۱ ۱۸۵۴۰۴ +۰٫۹۴۲۴۲۲ 1.566° ۰٫۰۲۰۲   ۱۷۸۹ W. Herschel
۱۱ XXXII Methone Methone ‎/mɪˈθn/‎   13.8 ۳٫۲±۱٫۲ ≈ ۰٫۰۲ ۱۹۴۴۴۰ +۱٫۰۰۹۵۷ 0.007° ۰٫۰۰۰۱ Alkyonides ۲۰۰۴ Cassini
۱۲ XLIX Anthe Anthe ‎/ˈænθ/‎   14.8 ۱٫۸ ≈ ۰٫۰۰۱۵ ۱۹۷۷۰۰ +۱٫۰۵۰۸۹ 0.1° ۰٫۰۰۱۱ Alkyonides ۲۰۰۷ Cassini
۱۳ XXXIII Pallene Pallene ‎/pəˈln/‎   12.9 ۵٫۰±۱٫۲
(6 × 6 × 4)
≈ ۰٫۰۵ ۲۱۲۲۸۰ +۱٫۱۵۳۷۵ 0.181° ۰٫۰۰۴۰ Alkyonides ۲۰۰۴ Cassini
۱۴ II Enceladusانسلادوس ‎/ɛnˈsɛlədəs/‎   1.7 ۵۰۴٫۲±۰٫۴
(513 × 503 × 497)
۱۰۸۰۲۲±۱۰۱ ۲۳۷۹۵۰ +۱٫۳۷۰۲۱۸ 0.010° ۰٫۰۰۴۷ Generates the E ring ۱۷۸۹ W. Herschel
۱۵ III Tethysتتیس ‎/ˈtθɪs/‎   0.3 ۱۰۶۲±۱٫۲
(1077 × 1057 × 1053)
۶۱۷۴۴۹±۱۳۲ ۲۹۴۶۱۹ +۱٫۸۸۷۸۰۲ 0.168° ۰٫۰۰۰۱   ۱۶۸۴ G. Cassini
15a XIII تلستو ‎/tɪˈlɛst/‎   8.7 ۲۴٫۸±۰٫۸
(33 × 24 × 20)
≈ ۹٫۴۱ ۲۹۴۶۱۹ +۱٫۸۸۷۸۰۲ 1.158° ۰٫۰۰۰۰ leading Tethys trojan ۱۹۸۰ B. Smith, H. Reitsema, S. Larson, and J. Fountain
15b XIV کالیپسو ‎/kəˈlɪps/‎   8.7 ۲۱٫۴±۱٫۴
(30 × 23 × 14)
≈ ۶٫۳ ۲۹۴۶۱۹ +۱٫۸۸۷۸۰۲ 1.473° ۰٫۰۰۰۰ trailing Tethys trojan ۱۹۸۰ D. Pascu, P. Seidelmann, W. Baum, and D. Currie
۱۸ IV Dioneدیونه ‎/dˈn/‎   0.4 ۱۱۲۲٫۸±۰٫۸
(1128 × 1123 × 1119)
۱۰۹۵۴۵۲±۱۶۸ ۳۷۷۳۹۶ +۲٫۷۳۶۹۱۵ 0.002° ۰٫۰۰۲۲   ۱۶۸۴ G. Cassini
18a XII هلنه ‎/ˈhɛlɪn/‎   7.3 ۳۵٫۲±۰٫۸
(43 × 38 × 26)
≈ ۲۴٫۴۶ ۳۷۷۳۹۶ +۲٫۷۳۶۹۱۵ 0.212° ۰٫۰۰۲۲ leading Dione trojan ۱۹۸۰ P. Laques and J. Lecacheux
18b XXXIV پولیدئوکس ‎/pɒliˈdjsz/‎   13.5 ۲٫۶±۰٫۸
(3 × 2 × 1)
≈ ۰٫۰۳ ۳۷۷۳۹۶ +۲٫۷۳۶۹۱۵ 0.177° ۰٫۰۱۹۲ trailing Dione trojan ۲۰۰۴ Cassini
۲۱ V Rheaرئا ‎/ˈrə/‎   -0.2 ۱۵۲۷٫۰±۱٫۲
(1530 × 1526 × 1525)
۲۳۰۶۵۱۸±۳۵۳ ۵۲۷۱۰۸ +۴٫۵۱۸۲۱۲ 0.327° ۰٫۰۰۱۲۵۸   ۱۶۷۲ G. Cassini
۲۲ VI Titanتیتان ‎/ˈttən/‎   -1.3 ۵۱۴۹٫۴۶±۰٫۱۸
(۵۱۴۹ × ۵۱۴۹ × ۵۱۵۰)
۱۳۴۵۲۰۰۰۰±۲۰۰۰۰ ۱۲۲۱۹۳۰ +۱۵٫۹۴۵۴۲ 0.3485° ۰٫۰۲۸۸   ۱۶۵۵ C. Huygens
۲۳ VII Hyperionهایپریون ‎/hˈpɪəriən/‎   4.8 ۲۷۰±۸
(360 × 266 × 205)
۵۶۲۰±۵۰ ۱۴۸۱۰۱۰ +۲۱٫۲۷۶۶۱ 0.568° ۰٫۱۲۳۰۰۶ در تشدید مداری ۴:۳ با تیتان است. ۱۸۴۸ W. Bond
G. Bond
W. Lassell
۲۴ VIII Iapetusیاپتوس ‎/ˈæpɪtəs/‎   0.6 ۱۴۶۸٫۶±۵٫۶
(1491 × 1491 × 1424)
۱۸۰۵۶۳۵±۳۷۵ ۳۵۶۰۸۲۰ +۷۹٫۳۲۱۵ 15.47° ۰٫۰۲۸۶۱۳   ۱۶۷۱ G. Cassini
۲۵ XXIV Kiviuqکیویاک ‎/ˈkɪviək/‎ 12.7 ≈ ۱۶ ≈ ۲٫۷۹ ۱۱۲۹۴۸۰۰ +۴۴۸٫۱۶ 49.087° ۰٫۳۲۸۸ گروه اینوئیت ۲۰۰۰ B. Gladman, J. Kavelaars, et al.
۲۶ XXII IjiraqIjiraq ‎/ˈɪrɒk/‎   13.2 ≈ ۱۲ ≈ ۱٫۱۸ ۱۱۳۵۵۳۱۶ +۴۵۱٫۷۷ 50.212° ۰٫۳۱۶۱ گروه اینوئیت ۲۰۰۰ B. Gladman, J. Kavelaars, et al.
۲۷ IX Phoebe ♣†فوبه ‎/ˈfb/‎   2.0 ۲۱۳٫۰±۱٫۴
(219 × 217 × 204)
۸۲۹۲±۱۰ ۱۲۸۶۹۷۰۰ −۵۴۵٫۰۹ 173.047° ۰٫۱۵۶۲۴۲ گروه نورس ۱۸۹۹ W. Pickering
۲۸ XX Paaliaqپالیاک ‎/ˈpɑːliɒk/‎   11.9 ≈ ۲۲ ≈ ۷٫۲۵ ۱۵۱۰۳۴۰۰ +۶۹۲٫۹۸ 46.151° ۰٫۳۶۳۱ گروه اینوئیت ۲۰۰۰ B. Gladman, J. Kavelaars, et al.
۲۹ XXVII SkathiSkathi ‎/ˈskɑːði/‎ 14.2 ≈ ۸ ≈ ۰٫۳۵ ۱۵۶۷۲۵۰۰ −۷۳۲٫۵۲ 149.084° ۰٫۲۴۶ Norse (Skathi) Group ۲۰۰۰ B. Gladman, J. Kavelaars, et al.
۳۰   S/2019RS/۲۰۰۴ S ۳۷ 15.9 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۱۵۸۹۲۰۰۰ −۷۴۸٫۱۸ 162.937° 0.4965 گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۳۱   S/2007AS/۲۰۰۷ S ۲ 15.7 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۱۶۰۵۵۰۰۰ −۷۵۹٫۷۱ 176.65° ۰٫۲۳۷۰ گروه نورس ۲۰۰۷ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden
۳۲ XXVI Albiorixالبیاریکس ‎/ˌælbiˈɒrɪks/‎ 11.4 ≈ ۳۲ ≈ ۲۲٫۳ ۱۶۲۶۶۷۰۰ +۷۷۴٫۵۸ 38.042° ۰٫۴۷۷ گروه گالیک ۲۰۰۰ M. Holman
۳۳   S/2019J S/۲۰۰۴ S ۲۹ 15.8 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۱۶۹۸۱۰۰۰ +۸۲۶٫۴۴ 45.102° ۰٫۴۴۰۱ گروه اینوئیت ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden
۳۴ XXXVII Bebhionnبوین ‎/bɛˈvn/‎ 14.9 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۱۷۱۵۳۵۲۰ +۸۳۸٫۷۷ 40.484° ۰٫۳۳۳ گروه گالیک ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۳۵ XXVIII ErriapusErriapus ‎/ɛriˈæpəs/‎ 13.7 ≈ ۱۰ ≈ ۰٫۶۸ ۱۷۲۳۶۹۰۰ +۸۴۴٫۸۹ 38.109° ۰٫۴۷۲۴ گروه گالیک ۲۰۰۰ B. Gladman, J. Kavelaars, et al.
۳۶ XLVII Skollاسکول ‎/ˈskɒl/‎ 15.4 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۱۷۴۷۳۸۰۰ −۸۶۲٫۳۷ 155.624° ۰٫۴۱۸ گروه نورس ۲۰۰۶ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۳۷   S/2019LS/۲۰۰۴ S ۳۱ 15.6 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۱۷۵۶۸۰۰۰ +۸۶۹٫۶۵ 48.815° ۰٫۲۴۰۳ گروه اینوئیت ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden
۳۸ XXIX Siarnaqسیارناک ‎/ˈsɑːrnək/‎ 10.6 ≈ ۴۰ ≈ ۴۳٫۵ ۱۷۷۷۶۶۰۰ +۸۸۴٫۸۸ 45.798° ۰٫۲۴۹۶۱ گروه اینوئیت ۲۰۰۰ B. Gladman, J. Kavelaars, et al.
۳۹ LII Tarqeqتارکک ‎/ˈtɑːrkk/‎ 14.8 ≈ ۷ ≈ ۰٫۲۳ ۱۷۹۱۰۶۰۰ +۸۹۴٫۸۶ 49.904° ۰٫۱۰۸۱ گروه اینوئیت ۲۰۰۷ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۴۰  (lost) S/2004BS/۲۰۰۴ S ۱۳ 15.6 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۱۸۰۵۶۳۰۰
(۱۸۱۸۳۰۰۰±۲۰۲۰۰۰۰[۴])
−۹۰۵٫۸۵
(-۹۱۵.۴۷[۴])
167.379° ۰٫۲۶۱
(۰٫۲۶۵۳±۰٫۰۸۰۹[۴])
گروه نورس ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۴۱ LI Greipگریپ ‎/ˈɡrp/‎ 15.3 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۱۸۰۶۵۷۰۰ −۹۰۶٫۵۶ 172.666° ۰٫۳۷۳۵ گروه نورس ۲۰۰۶ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۴۲ XLIV Hyrrokkinهیروکین ‎/hɪˈrɒkɪn/‎ 14.3 ≈ ۸ ≈ ۰٫۳۵ ۱۸۱۶۸۳۰۰ −۹۱۴٫۲۹ 153.272° ۰٫۳۶۰۴ گروه نورس ۲۰۰۶ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۴۳ L JarnsaxaJarnsaxa ‎/jɑːrnˈsæksə/‎ 15.7 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۱۸۵۵۶۹۰۰ −۹۴۳٫۷۸ 162.861° ۰٫۱۹۱۸ گروه نورس ۲۰۰۶ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۴۴ XXI Tarvosتارووس ‎/ˈtɑːrvəs/‎ 12.8 ≈ ۱۵ ≈ ۲٫۳ ۱۸۵۶۲۸۰۰ +۹۴۴٫۲۳ 34.679° ۰٫۵۳۰۵ گروه گالیک ۲۰۰۰ B. Gladman, J. Kavelaars, et al.
۴۵ XXV Mundilfariموندیل‌وری ‎/mʊndəlˈværi/‎ 14.5 ≈ ۷ ≈ ۰٫۲۳ ۱۸۷۲۵۸۰۰ −۹۵۶٫۷۰ 169.378° ۰٫۱۹۸ گروه نورس ۲۰۰۰ B. Gladman, J. Kavelaars, et al.
۴۶   S/۲۰۰۶S/۲۰۰۶ S ۱ 15.5 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۱۸۹۳۰۲۰۰ −۹۷۲٫۴۱ 154.232° ۰٫۱۳۰۳ گروه نورس ۲۰۰۶ S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna
۴۷  (lost) S/2004CS/۲۰۰۴ S ۱۷ 16.0 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۱۹۰۹۹۲۰۰
(۱۹۰۸۰۰۰۰±۶۸۵۰۰۰[۴])
−۹۸۵٫۴۵
(-۹۸۴.۱۱[۴])
166.881° ۰٫۲۲۶
(۰٫۲۲۶۸±۰٫۰۴۴۰[۴])
گروه نورس ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۴۸ XXXVIII BergelmirBergelmir ‎/bɛərˈjɛlmɪər/‎ 15.1 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۱۹۱۰۴۰۰۰ −۹۸۵٫۸۳ 157.384° ۰٫۱۵۲ گروه نورس ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۴۹ XXXI Narviناروی ‎/ˈnɑːrvi/‎   14.6 ≈ ۷ ≈ ۰٫۲۳ ۱۹۳۹۵۲۰۰ −۱۰۰۸٫۴۵ 137.292° ۰٫۳۲۰ گروه نورس ۲۰۰۳ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۵۰   S/2019A S/۲۰۰۴ S ۲۰ 15.8 ≈ ۳ ≈ ۰٫۰۳ ۱۹۴۱۸۰۰۰ −۱۰۱۰٫۵۵ 162.570° ۰٫۱۹۷ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۵۱ XXIII SuttungrSuttungr ‎/ˈsʊtʊŋɡər/‎ 14.3 ≈ ۷ ≈ ۰٫۲۳ ۱۹۵۷۹۰۰۰ −۱۰۲۲٫۸۲ 174.321° ۰٫۱۳۱ گروه نورس ۲۰۰۰ B. Gladman, J. Kavelaars, et al.
۵۲ XLIII Hatiهاتی ‎/ˈhɑːti/‎ 13.5 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۱۹۷۰۹۳۰۰ −۱۰۳۳٫۰۵ 163.131° ۰٫۲۹۱ گروه نورس ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۵۳  (lost) S/2004AS/۲۰۰۴ S ۱۲ 15.7 ≈ ۵ ≈ ۰٫۰۹ ۱۹۹۰۵۹۰۰
(۱۹۹۹۹۰۰۰±۱۱۹۰۰۰[۴])
−۱۰۴۸٫۵۴
(-۱۰۵۶.۲۳[۴])
164.042° ۰٫۳۹۶
(۰٫۳۹۳۳±۰٫۰۲۲۳[۴])
گروه نورس ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۵۴   S/2019H S/۲۰۰۴ S ۲۷ 15.3 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۱۹۹۷۶۰۰۰ −۱۰۵۴٫۴۵ 167.804° ۰٫۱۲۲۰ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden, R. Jacobson
۵۵ XL Farbautiفارباوتی ‎/fɑːrˈbti/‎ 15.6 ≈ ۵ ≈ ۰٫۰۹ ۱۹۹۸۴۸۰۰ −۱۰۵۴٫۷۸ 158.361° ۰٫۲۰۹ گروه نورس ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۵۶ XXX Thrymrثریمر ‎/ˈθrɪmər/‎ 14.3 ≈ ۷ ≈ ۰٫۲۳ ۲۰۲۷۸۱۰۰ −۱۰۷۸٫۰۹ 174.524° ۰٫۴۵۳ گروه نورس ۲۰۰۰ B. Gladman, J. Kavelaars, et al.
۵۷   S/2019K S/۲۰۰۴ S ۳۰ 16.2 ≈ ۳ ≈ ۰٫۰۳ ۲۰۳۹۶۰۰۰ −۱۰۸۷٫۸۴ 156.3°[۵] 0.1129 گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۵۸ XXXVI AegirAegir ‎/ˈ.ɪər/‎ 15.4 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۲۰۴۸۲۹۰۰ −۱۰۹۴٫۴۶ 167.425° ۰٫۲۳۷ گروه نورس ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۵۹  (lost) S/2007BS/۲۰۰۷ S ۳ 15.7 ≈ ۵ ≈ ۰٫۰۹ ۲۰۵۱۸۵۰۰
(۱۹۲۰۲۰۰۰±۵۱۹۰۰۰[۴]
≈ −۱۱۰۰
(-۹۹۳.۵۰[۴])
177.22° ۰٫۱۳۰
(۰٫۱۴۹۹±۰٫۰۳۳۶[۴])
گروه نورس ۲۰۰۷ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۶۰ XXXIX Bestlaبستله ‎/ˈbɛstlə/‎ 14.7 ≈ ۷ ≈ ۰٫۲۳ ۲۰۵۷۰۰۰۰ −۱۱۰۱٫۴۵ 147.395° ۰٫۵۱۴۵ Norse (Skathi) group ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۶۱  (lost) S/2007CS/۲۰۰۴ S ۷ 15.2 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۲۰۵۷۶۷۰۰
(۲۰۶۸۵۰۰۰±۳۹۶۰۰۰[۴])
−۱۱۰۱٫۹۹
(−۱۱۱۱٫۰۹[۴])
165.596° ۰٫۵۲۹۹
(۰٫۵۵۴۹±۰٫۰۲۱۲[۴])
گروه نورس ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۶۲   S/2019C S/۲۰۰۴ S ۲۲ 16.1 ≈ ۳ ≈ ۰٫۰۳ ۲۰۶۳۶۰۰۰ −۱۱۰۷٫۱۳۲ 177.321° ۰٫۲۵۱۳ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۶۳   S/2019D S/۲۰۰۴ S ۲۳ 15.6 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۲۱۱۶۳۰۰۰ −۱۱۴۹٫۸۲ 176.988° ۰٫۳۷۲۹ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۶۴   S/2019F S/۲۰۰۴ S ۲۵ 15.9 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۲۱۱۷۴۰۰۰ −۱۱۵۰٫۶۹ 172.996° ۰٫۴۴۲۴ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۶۵   S/2019M S/۲۰۰۴ S ۳۲ 15.6 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۲۱۲۱۴۰۰۰ −۱۱۵۳٫۹۶ 159.091° ۰٫۲۵۰۵ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۶۶   S/۲۰۰۶S/۲۰۰۶ S ۳ 15.6 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۲۱۳۰۸۰۰۰ −۱۱۶۱٫۶۵ 152.878° ۰٫۴۷۰۷ گروه نورس ۲۰۰۶ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۶۷   S/2019S S/۲۰۰۴ S ۳۸ 15.9 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۲۱۹۰۸۰۰۰ −۱۲۱۱٫۰۲۴ 154.090° ۰٫۴۳۶۶ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۶۸ XLI FenrirFenrir ‎/ˈfɛnrɪər/‎ 15.9 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۲۱۹۳۰۶۴۴ −۱۲۱۲٫۵۳ 162.832° ۰٫۱۳۱ گروه نورس ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۶۹   S/2019IS/۲۰۰۴ S ۲۸ 15.8 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۲۲۰۲۰۰۰۰ −۱۲۲۰٫۳۱ 170.322° ۰٫۱۴۲۸ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden
۷۰ XLVIII SurturSurtur ‎/ˈsɜːrtər/‎ 15.7 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۲۲۲۸۸۹۱۶ −۱۲۴۲٫۳۶ 166.918° ۰٫۳۶۸۰ گروه نورس ۲۰۰۶ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۷۱ XLV KariKari ‎/ˈkɑːri/‎ 14.9 ≈ ۷ ≈ ۰٫۲۳ ۲۲۳۲۱۲۰۰ −۱۲۴۵٫۰۶ 148.384° ۰٫۳۴۰۵ Norse (Skathi) group ۲۰۰۶ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۷۲   S/2019P S/۲۰۰۴ S ۳۵ 15.5 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۲۲۴۱۲۰۰۰ −۱۲۵۳٫۰۸ 176.717° ۰٫۱۸۳۷ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden
۷۳ XIX YmirYmir ‎/ˈɪmɪər/‎ 12.3 ≈ ۱۸ ≈ ۳٫۹۷ ۲۲۴۲۹۶۷۳ −۱۲۵۴٫۱۵ 172.143° ۰٫۳۳۴۹ گروه نورس ۲۰۰۰ B. Gladman, J. Kavelaars, et al.
۷۴   S/2019BS/۲۰۰۴ S ۲۱ 16.3 ≈ ۳ ≈ ۰٫۰۳ ۲۲۶۴۵۰۰۰ −۱۲۷۲٫۶۱ 159.950° ۰٫۳۱۸۳ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۷۵   S/2019E S/۲۰۰۴ S ۲۴ 16.0 ≈ ۳ ≈ ۰٫۰۳ ۲۲۹۰۱۰۰۰ +۱۲۹۴٫۲۵ 35.538° 0.0846 only known prograde outer satellite (fringe Gallic??) ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden
۷۶ XLVI LogeLoge ‎/ˈlɔɪ./‎ 15.4 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۲۲۹۸۴۳۲۲ −۱۳۰۰٫۹۵ 166.539° ۰٫۱۳۹۰ گروه نورس ۲۰۰۶ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۷۷   S/2019QS/۲۰۰۴ S ۳۶ 16.1 ≈ ۳ ≈ ۰٫۰۳ ۲۳۱۹۲۰۰۰ −۱۳۱۹٫۰۷ 154.992° ۰٫۷۴۸۴ احتمالا سیارک به دام افتاده است، مدار آن شبیه گروه نورس است. ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۷۸   S/2019TS/۲۰۰۴ S ۳۹ 16.3 ≈ ۳ ≈ ۰٫۰۳ ۲۳۵۷۵۰۰۰ −۱۳۵۱٫۸۳ 166.579° 0.0804 گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۷۹   S/2019N S/۲۰۰۴ S ۳۳ 15.9 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۲۴۱۶۸۰۰۰ −۱۴۰۳٫۱۸ 160.471° ۰٫۳۹۹۴ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۸۰   S/2019O S/۲۰۰۴ S ۳۴ 16.1 ≈ ۳ ≈ ۰٫۰۳ ۲۴۲۹۹۰۰۰ −۱۴۱۴٫۵۹ 166.039° ۰٫۲۳۵۲ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۸۱ XLII Fornjotفورن‌یات ‎/ˈfɔːrnjɒt/‎ 15.3 ≈ ۶ ≈ ۰٫۱۵ ۲۴۵۰۴۸۷۹ −۱۴۳۲٫۱۶ 167.886° ۰٫۱۸۶ گروه نورس ۲۰۰۴ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna
۸۲   S/2019G S/۲۰۰۴ S ۲۶ 15.8 ≈ ۴ ≈ ۰٫۰۵ ۲۶۶۷۶۰۰۰ −۱۶۲۷٫۱۸ 171.369° ۰٫۱۶۴۵ گروه نورس ۲۰۱۹ S. Sheppard, D. Jewitt, J. Kleyna, B. Marsden

پاورقیویرایش

  1. The diameters and dimensions of the inner moons from Pan through Janus, Methone, Pallene, Telepso, Calypso, Helene, Hyperion and Phoebe were taken from Thomas 2010, Table 3.
  2. Masses of the large moons were taken from Jacobson, 2006.
  3. The orbital parameters were taken from Spitale, et al. 2006,
  4. Negative orbital periods indicate a retrograde orbit around Saturn (opposite to the planet's rotation).
  5. To Saturn's equator for the regular satellites, and to the ecliptic for the irregular satellites

پانویسویرایش

  1. Williams, David R. (23 December 2016). "Saturn Fact Sheet". NASA. Archived from the original on 17 July 2017. Retrieved 12 October 2017.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ "Planet and Satellite Names and Discoverers". Gazetteer of Planetary Nomenclature. USGS Astrogeology. July 21, 2006. Retrieved August 6, 2006.
  3. Porco, C. & the Cassini Imaging Team (November 2, 2009). "S/2009 S1" بایگانی‌شده در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱ توسط Wayback Machine. IAU Circular. 9091.
  4. ۴٫۰۰ ۴٫۰۱ ۴٫۰۲ ۴٫۰۳ ۴٫۰۴ ۴٫۰۵ ۴٫۰۶ ۴٫۰۷ ۴٫۰۸ ۴٫۰۹ ۴٫۱۰ ۴٫۱۱ ۴٫۱۲ ۴٫۱۳ ۴٫۱۴ Gray, Bill. "Find_Orb Orbit determination software". projectpluto.com. Retrieved 7 October 2019.
  5. Sheppard, Scott. "Scott S. Sheppard - SaturnMoons". sites.google.com. Retrieved 7 October 2019.

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش