فهرست مادران سلطان‌های عثمانی

این صفحه فهرستی از مادران خونی سلطان‌های عثمانی است. سی و شش سلطان در امپراتوری عثمانی در بیست و یک نسل وجود داشت. (در آغاز از بی به جای سلطان استفاده می‌شد) در سراسر ۶۲۳ سال حکومت عثمانیان همه اعضای از یک خاندان یعنی خاندان عثمانی (ترکی: Osmanlı Hanedanı) بودند.

مادران سلطان‌های عثمانیویرایش

این فهرست با فهرست والده سلطان‌ها متفاوت است. والده سلطان لقب مادر سلطان که در حال حکومت بود. مادرانی که قبل از به تخت نشستن فرزندانشان مردند این لقب را دریافت نکردند، مانند خرم، معزز، مهرشاه[۱][۲]و شرمی[۳]. مادر خونی سلطان نبودند اما شاهزادگانی را مادرانشان مرده بودند را بزرگ کردند، لقب والده سلطان را دریافت می‌کردند، مانند پرستو؛ بنابراین والده سلطان‌هایی بودند که مادر شاه نبودند و مادران شاهی بودند که والده سلطان نبودند.

فهرست مفصل از مادران سلطان‌هاویرایش

نام القاب نام پیش از ازدواج اصالت مرگ پسر(ان)[۴]
ملحون خاتون مالا ترک. متولد آناتولی، دختر شیخ اده‌بالی یا عمر بیگ یا عمر عبدالعزیز بیگ وزیر سلجوقیان در آناتولی ۲۱ نوامبر ۱۳۲۳ اورخان غازی
نیلوفر خاتون
هلوفیرا یونانی بیزانسی. متولد بیله‌جک ۱۳۸۳ مراد اول
گلچیچک خاتون بایزید اول
دولت‌شاه خاتون والده خاتون

(۱۴۱۳ – ۱۴۱۴)

دولت ترک غز از طایفه گرمیان
متولد کوتاهیه. دختر سلیمان شاه چلبی.
ژانویه ۱۴۱۴ محمد اول
امینه خاتون والده خاتون
(۱۴۲۱ – ۱۴۴۹)
امینه ترک غز. متولد البستان ۱۴۴۹ مراد دوم
هما خاتون والده خاتون
(۱۴۴۴ – ۱۴۴۶)
خدیجه عالمه نا مشخص (یا صرب یا ایتالیایی) سپتامبر ۱۴۴۹ محمد دوم
گلبهار خاتون والده خاتون

(۱۴۸۱– ۱۴۹۲)

امینه بوسنیایی ۱۴۹۲ بایزید دوم
گلبهار خاتون عایشه ترک غز. متولد البستان ۱۹ نوامبر ۱۵۰۵ سلیم اول
حفصه سلطان والده سلطان
(۱۵۲۰ – ۱۹ مارس ۱۵۳۴)
عایشه عبد المعین[۵] ۱۹ مارس ۱۵۳۴ سلیمان قانونی
خرم سلطان خاصگی سلطان
(۱۵۳۲ – ۱۵ آوریل ۱۵۵۸)
الکساندرا یا آناستازیا لیسوزکا روتنیایی. متولد پادشاهی لهستان

دختر هاورلو لیسوزکا، کشیش ارتودکس[۶]

۱۵ آوریل ۱۵۵۸ سلیم دوم
نوربانو سلطان خاصگی سلطان
(۷ سپتامبر ۱۵۶۶ – ۱۵ دسامبر ۱۵۷۴)
والده سلطان
(۱۵ دسامبر ۱۵۷۴ – ۷ دسامبر ۱۵۸۳)
سیسیلیا ونیر-بافو[۷]یا راشل[۸] نا مشخص (متولد پاروس، جمهوری ونیز یا یهودی) ۷ دسامبر ۱۵۸۳ مراد سوم
صفیه سلطان خاصگی سلطان
(۷ دسامبر ۱۵۸۳ – ۱۵ ژانویه ۱۵۹۵)
والده سلطان
(۱۵ ژانویه ۱۵۹۵ – ۲۲ دسامبر ۱۶۰۳)
صوفیا آلبانیایی[۹] یا ونیزی ۱۰ نوامبر ۱۶۱۸ محمد سوم
خندان سلطان والده سلطان
(۲۲ دسامبر ۱۶۰۳ – ۲۶ نوامبر ۱۶۰۵)
هلنا ونيزي[۱۰] ۲۶ نوامبر ۱۶۰۵ احمد اول
حلیمه سلطان والده سلطان
(۲۲ نوامبر ۱۶۱۷ – ۲۶ فوریه ۱۶۱۸) و (۱۹ مه ۱۶۲۲ – ۱۰ سپتامبر ۱۶۲۳)
نا معلوم آبخازی[۱۱] ۱۶۲۴ مصطفی اول
ماه‌فیروز سلطان والده سلطان

(۲۶ فوریه ۱۶۱۸ – ۲۶ اکتبر ۱۶۲۰)

راشا رومی[۱۲] ۲۶ اکتبر ۱۶۲۰ عثمان دوم
ماه پیکر سلطان

(کوشم)

خاصگی سلطان
(۲۶ نوامبر ۱۶۰۵ – ۲۲ نوامبر ۱۶۱۷)
والده سلطان
(۱۰ سپتامبر ۱۶۲۳ – ۳ سپتامبر ۱۶۵۱)
نایب السلطنه
(۱۰ سپتامبر ۱۶۲۳ – ۱۶۳۲) و (۸ اوت ۱۶۴۸ – ۳ سپتامبر ۱۶۵۱)
آناستازیا یونانی، متولد جمهوری ونیز ۲ سپتامبر ۱۶۵۱ مراد چهارم
ابراهیم اول
تورخان سلطان خاصگی سلطان
(۲ ژانویه ۱۶۴۲ – ۱۲ اوت ۱۶۴۸)
والده سلطان
(۳ سپتامبر ۱۶۵۱ – ۴ اوت ۱۶۸۳)
نایب السلطنه
(۳ سپتامبر ۱۶۵۱ – ۱۶۵۶)
نادیا روس ۴ اوت ۱۶۸۳ محمد چهارم
دلآشوب سلطان خاصگی سلطان
(تا ۱۲ اوت ۱۶۴۸)
والده سلطان
(۸ نوامبر ۱۶۸۷ – ۴ دسامبر ۱۶۸۹)
کاتارینا نا معلوم[۱۰] ۴ دسامبر ۱۶۸۹ سلیمان دوم
معزز سلطان خاصگی سلطان
(تا ۱۲ اوت ۱۶۴۸)
اوا نا معلوم[۱۰] / .
یهودی لهستانی، متولد مشترک‌المنافع لهستان–لیتوانی
۱۲ سپتامبر ۱۶۸۷ احمد دوم
گلنوش سلطان خاصگی سلطان
(فوریه ۱۶۶۴ – ۵ نوامبر ۱۶۸۷)
والده سلطان
(۶ فوریه ۱۶۹۵ – ۶ نوامبر ۱۷۱۵)
اومانیاوریا کرتی یونانی.[۱۰] ,


متولد رتیمنون، جمهوری ونیز

۶ نوامبر ۱۷۱۵ مصطفی دوم
احمد سوم
صالحه سلطان والده سلطان
(۲۰ سپتامبر ۱۷۳۰ – ۲۱ سپتامبر ۱۷۳۹)
الکساندرا نا معلوم[۱۰] ۲۱ سپتامبر ۱۷۳۹ محمود اول
شاه‌سوار سلطان والده سلطان
(۱۳ دسامبر ۱۷۵۴ – ۱۶ آوریل ۱۷۵۶)
ماریا روس[۱۰] ۱۶ آوریل ۱۷۵۶ عثمان سوم
مهرماه سلطان[۱۳] والده سلطان (احتمالاً)

(۳۰ اکتبر ۱۷۵۷ – می ۱۷۶۲)

ژانت نا معلوم یا[۱۰] / فرانسوی می ۱۷۶۲[۱۳] مصطفی سوم
شرمی قادین[۳] ایدا نا معلوم یا[۱۰] / فرانسوی ۱۷۳۲ عبدالحمید اول
مهرشاه سلطان قادین دوم
(۱۷۶۱ – ۲۱ ژوئیه ۱۷۶۴)
قادین پنجم
(۲۱ ژوئیه ۱۷۶۴ – ۲۱ ژانویه ۱۷۷۴)
والده سلطان
(۷ آوریل ۱۷۸۹ – ۱۶ اکتبر ۱۸۰۵)
اگنس گرجی[۱۴] ۱۶ اکتبر ۱۸۰۵ سلیم سوم
سینه پرور سلطان والده سلطان
(۲۹ مه ۱۸۰۷ – ۲۸ ژوئیه ۱۸۰۸)
سونیا بلغار ۱۱ دسامبر ۱۸۲۸ مصطفی چهارم
بزم عالم سلطان قادین سوم
(۱۸۲۲ – ۱۸۳۲)
قادین دوم
(۱۸۳۲ – ۱ ژوئیه ۱۸۳۹)
والده سلطان
(۲ ژوئه ۱۸۳۹ – ۲ مه ۱۸۵۳)
گرجی[۱۰] ۲ مه ۱۸۵۳ عبدالمجید
پرتونهال سلطان والده سلطان
(۲۵ ژوئن ۱۸۶۱ – ۳۰ مه ۱۸۷۶)
حسنی خاطر چرکس[۱۵] ۵ فوریه ۱۸۸۳ عبدالعزیز
شوق‌افزا سلطان قادین سوم
(۱ اوت ۱۸۳۹–۱۸۴۹)
قادین دوم
(۱۸۴۹ – ۲۵ ژوئن ۱۸۶۱)
والده سلطان
(۳۰ مه ۱۸۷۶–۳۱ اوت ۱۸۷۶)
ویلما یا زاوروم چرکس، از طایفه اوبیخ[۱۶][۱۷] ۱۷ سپتامبر ۱۸۸۹ مراد پنجم
تیرمژگان قادین[۱۸][۱۹] قادین چهارم
(۱۸۴۱ – ۱۸۴۹)
قادین سوم
(۱۸۴۹ – ۳ اکتبر ۱۸۵۲)
ویرجین چرکس، از طایفه شاپسوگ ۳ اکتبر ۱۸۵۲ عبدالحمید دوم
گل‌جمال قادین قادین چهارم سوفیا[۲۰][۲۱] یا خدیجه بوسنیایی[۲۲] ۲۹ دسامبر ۱۸۹۵ یا ۱۶ نوامبر ۱۸۵۱ محمد پنجم
گلستو خانم قادین چهارم
(۱۸۶۰ - مه ۱۸۶۱)
فاطمه چاچبا آبخازی، از طایفه شرواشیدزه یا همان چاچبا.
متولد سوخومی[۲۳][۲۴]
مه ۱۸۶۱ محمد ششم

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. Bahadıroğlu 2009, p. 355.
 2. "Sultan III. Mustafa Han". Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism. Archived from the original on 2 April 2012. Retrieved 2009-02-06.
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ Bahadıroğlu 2009, p. 363.
 4. The sources don't agree on the names of the biological mothers of Mustafa I and Mahmut II
 5. Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Publications. p. 148. ISBN 978-9-753-29623-6. (Her name is given as "Hafsa bint-i Abdü'l-Muin" in Kitâbeler by İ. H. Uzunçarşılı. This shows that she was of non-Turkish origin, and later converted to Islam. The assertions that she was daughter of Meñli I Giray of the Crimean Khanate was never proven even though one of the wives of Selim I, namely Ayşe Hâtun, was the real daughter of Meñli I Giray.)
 6. Yermolenko, Galina I (2013). Roxolana in European Literature, History and Culture. Ashgate Publishing, Ltd. p. 275. ISBN 978-1-4094-7611-5.
 7. Goodwin, Godfrey (2001). The Private World of Ottoman Women. Saqi Book. p. 128. ISBN 0-86356-745-2.
 8. Valeria Heuberger, Geneviève Humbert, Geneviève Humbert-Knitel, Elisabeth Vyslonzil, Cultures in Colors, page 68. شابک ‎۳−۶۳۱−۳۶۸۰۸−۹, 2001
 9. Peirce 1993, p. 94.
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ ۱۰٫۳ ۱۰٫۴ ۱۰٫۵ ۱۰٫۶ ۱۰٫۷ ۱۰٫۸ A.D. Alderson, The Structure of the Ottoman Dynasty, Clarendon Press, Oxford, 1955, p.83
 11. "Mother Of Mustafa I". Osmanlı Araştırmaları Vakfı (Ottoman Research Foundation). Archived from the original on 13 October 2007. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 12. Tezcan, Baki (2007). "The Debut of Kösem Sultan's Political Career". Turcica. Éditions Klincksieck. 39–40: 350. p.350
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ Sakaoğlu, Necdet (2008). Bu mülkün kadın sultanları: Vâlide sultanlar, hâtunlar, hasekiler, kadınefendiler, sultanefendiler. Oğlak Yayıncılık. p. 303. ISBN 978-9-753-29623-6.
 14. E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam 1913-1936. BRILL. 1987. pp. 1117–. ISBN 90-04-08265-4.
 15. Alpgüvenç, Can (2013). "Pertevniyal Valide Sultan". Hayırda Yarışan Hanım Sultanlar (به ترکی استانبولی) (1 ed.). Istanbul: Kaynak Kültür Yayınları. Retrieved 24 Apr 2016.
 16. Açba, Harun (2007). "Bölüm 2: Sultan I. Abdülhamid Han Ailesi". Kadınefendiler: Son Dönem Osmanlı Padişah Eşleri (به ترکی استانبولی) (1 ed.). Istanbul: Prolil Yayıncılık. p. 28. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help); Cite has empty unknown parameters: |laydate=، |subscription=، |nopp=، |laysource=، |laysummary=، |lastauthoramp=، |name-list-format= و |registration= (help)
 17. [۱]Turkish Historical SocietyXXXI. Türk Tarih Kurumu Osmanlı Tarihi Interaktif CD-ROM
 18. "Sultan II. Abdülhamid Han". Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism. Archived from the original on 2 April 2012. Retrieved 2009-02-06.
 19. Bahadıroğlu 2009, p. 505.
 20. "Sultan V. Mehmed Reşad Han". Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism. Archived from the original on 2 April 2012. Retrieved 2009-02-06.
 21. Bahadıroğlu 2009, p. 519.
 22. Harun Açba (2007). Kadın efendiler: 1839-1924. Profil. p. ?. ISBN 978-975-996-109-1. [کدام صفحه؟]
 23. "Sultan VI. Mehmed Vahdettin Han". Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism. Archived from the original on 2 April 2012. Retrieved 2009-02-06.
 24. Bahadıroğlu 2009, p. 535.