باز کردن منو اصلی

این فهرست بر اساس داده‌های اداره نقشه‌برداری کل کشور تهیه شده‌است و شامل تمام شهرهای ایران تا تاریخ ‎۱۸ تیر ۱۳۹۰ است.[۱]

استان شهر عرض جغرافیایی طول جغرافیایی مختصات بر اساس الگو coord
استان اردبیل تازه‌کندانگوت ۳۹٫۰۴۲۸۸۱ ۴۷٫۷۵۴۳۳۱ {{coord|۳۹٫۰۴۲۸۸۱|N|۴۷٫۷۵۴۳۳۱|E|display=inline}}
استان اردبیل خلخال ۳۷٫۶۲۴۷۱۹ ۴۸٫۵۳۱۳۵ {{coord|۳۷٫۶۲۴۷۱۹|N|۴۸٫۵۳۱۳۵|E|display=inline}}
استان اردبیل کلور ۳۷٫۳۸۸۳۳۱ ۴۸٫۷۱۸۶۵ {{coord|۳۷٫۳۸۸۳۳۱|N|۴۸٫۷۱۸۶۵|E|display=inline}}
استان اردبیل جعفرآباد ۳۹٫۴۷۹۵۰۶ ۴۸٫۰۶۴۱۱۷ {{coord|۳۹٫۴۷۹۵۰۶|N|۴۸٫۰۶۴۱۱۷|E|display=inline}}
استان اردبیل گیوی ۳۷٫۶۸۶۸۳۶ ۴۸٫۳۳۷۳۱۹ {{coord|۳۷٫۶۸۶۸۳۶|N|۴۸٫۳۳۷۳۱۹|E|display=inline}}
استان اردبیل مشگین‌شهر ۳۸٫۳۹۸۱۱۱ ۴۷٫۶۷۷۷۱۱ {{coord|۳۸٫۳۹۸۱۱۱|N|۴۷٫۶۷۷۷۱۱|E|display=inline}}
استان اردبیل عنبران ۳۸٫۴۸۹۵۵ ۴۸٫۴۳۳۷ {{coord|۳۸٫۴۸۹۵۵|N|۴۸٫۴۳۳۷|E|display=inline}}
استان اردبیل کوراییم ۳۷٫۹۵۲۷۰۶ ۴۸٫۲۳۳۹۴۲ {{coord|۳۷٫۹۵۲۷۰۶|N|۴۸٫۲۳۳۹۴۲|E|display=inline}}
استان اردبیل گرمی ۳۹٫۰۲۲۰۲۲ ۴۸٫۰۹۴۶۸۹ {{coord|۳۹٫۰۲۲۰۲۲|N|۴۸٫۰۹۴۶۸۹|E|display=inline}}
استان اردبیل اردبیل ۳۸٫۲۴۸۴۸ ۴۸٫۳۰۰۱۳ {{coord|۳۸٫۲۴۸۴۸|N|۴۸٫۳۰۰۱۳|E|display=inline}}
استان اردبیل اصلاندوز ۳۹٫۴۴۳۱۳۹ ۴۷٫۴۰۵۴۹۷ {{coord|۳۹٫۴۴۳۱۳۹|N|۴۷٫۴۰۵۴۹۷|E|display=inline}}
استان اردبیل لاهرود ۳۸٫۵۱۳۳۱۹ ۴۷٫۸۲۶۴ {{coord|۳۸٫۵۱۳۳۱۹|N|۴۷٫۸۲۶۴|E|display=inline}}
استان اردبیل ابی‌بیگلو ۳۸٫۲۸۳۳۵۶ ۴۸٫۵۵۲۹۱۷ {{coord|۳۸٫۲۸۳۳۵۶|N|۴۸٫۵۵۲۹۱۷|E|display=inline}}
استان اردبیل هیر ۳۸٫۰۷۹۳۵۸ ۴۸٫۵۰۵۵۹۷ {{coord|۳۸٫۰۷۹۳۵۸|N|۴۸٫۵۰۵۵۹۷|E|display=inline}}
استان اردبیل هشجین ۳۷٫۳۶۶۵۸۱ ۴۸٫۳۱۸۰۳۹ {{coord|۳۷٫۳۶۶۵۸۱|N|۴۸٫۳۱۸۰۳۹|E|display=inline}}
استان اردبیل پارس‌آباد ۳۹٫۶۵۰۳۱۹ ۴۷٫۹۱۳۵۵ {{coord|۳۹٫۶۵۰۳۱۹|N|۴۷٫۹۱۳۵۵|E|display=inline}}
استان اردبیل سرعین ۳۸٫۱۵۱۸۷۵ ۴۸٫۰۷۱۲۰۳ {{coord|۳۸٫۱۵۱۸۷۵|N|۴۸٫۰۷۱۲۰۳|E|display=inline}}
استان اردبیل بیله سوار ۳۹٫۳۸۱۰۹۴ ۴۸٫۳۴۵۶۲۵ {{coord|۳۹٫۳۸۱۰۹۴|N|۴۸٫۳۴۵۶۲۵|E|display=inline}}
استان اردبیل رضی ۳۸٫۶۲۹۴۱۴ ۴۸٫۰۹۷۹۶۴ {{coord|۳۸٫۶۲۹۴۱۴|N|۴۸٫۰۹۷۹۶۴|E|display=inline}}
استان اردبیل نمین ۳۸٫۴۲۶۳۳۳ ۴۸٫۴۸۲۶۲۵ {{coord|۳۸٫۴۲۶۳۳۳|N|۴۸٫۴۸۲۶۲۵|E|display=inline}}
استان اردبیل نیر ۳۸٫۰۳۰۱۸ ۴۷٫۹۹۲۷۴ {{coord|۳۸٫۰۳۰۱۸|N|۴۷٫۹۹۲۷۴|E|display=inline}}
استان اصفهان علویچه ۳۳٫۰۵۷۴۵ ۵۱٫۰۸۸۷۸۹ {{coord|۳۳٫۰۵۷۴۵|N|۵۱٫۰۸۸۷۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان نوش‌آباد ۳۴٫۰۸۰۳۴ ۵۱٫۴۳۵۶۵ {{coord|۳۴٫۰۸۰۳۴|N|۵۱٫۴۳۵۶۵|E|display=inline}}
استان اصفهان بهارستان ۳۲٫۴۸۹۷۹ ۵۱٫۷۷۶۰۸ {{coord|۳۲٫۴۸۹۷۹|N|۵۱٫۷۷۶۰۸|E|display=inline}}
استان اصفهان اردستان ۳۳٫۳۷۳۱۳۱ ۵۲٫۳۶۸۷۸۹ {{coord|۳۳٫۳۷۳۱۳۱|N|۵۲٫۳۶۸۷۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان کهریزسنگ ۳۲٫۶۲۴۹۰۸ ۵۱٫۴۷۵۳۸۹ {{coord|۳۲٫۶۲۴۹۰۸|N|۵۱٫۴۷۵۳۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان خوراسگان ۳۲٫۶۵۰۸۳۱ ۵۱٫۷۵۴۷ {{coord|۳۲٫۶۵۰۸۳۱|N|۵۱٫۷۵۴۷|E|display=inline}}
استان اصفهان نصرآباد ۳۵٫۴۱۸۰۰۶ ۶۰٫۳۱۶۱۵ {{coord|۳۵٫۴۱۸۰۰۶|N|۶۰٫۳۱۶۱۵|E|display=inline}}
استان اصفهان تیران ۳۲٫۷۰۳۹۱ ۵۱٫۱۵۲۵۳ {{coord|۳۲٫۷۰۳۹۱|N|۵۱٫۱۵۲۵۳|E|display=inline}}
استان اصفهان خالدآباد ۳۳٫۶۹۸۱ ۵۱٫۹۸۸۵ {{coord|۳۳٫۶۹۸۱|N|۵۱٫۹۸۸۵|E|display=inline}}
استان اصفهان خمینی شهر ۳۲٫۶۹۱۵۸ ۵۱٫۵۵۰۷۷ {{coord|۳۲٫۶۹۱۵۸|N|۵۱٫۵۵۰۷۷|E|display=inline}}
استان اصفهان افوس ۳۳٫۰۲۳۲۳۶ ۵۰٫۰۹۲۷۸۹ {{coord|۳۳٫۰۲۳۲۳۶|N|۵۰٫۰۹۲۷۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان گلپایگان ۳۳٫۴۶۴۱۸۱ ۵۰٫۲۷۵۴۵ {{coord|۳۳٫۴۶۴۱۸۱|N|۵۰٫۲۷۵۴۵|E|display=inline}}
استان اصفهان باغ بهادران ۳۲٫۳۷۴۶۶ ۵۱٫۱۸۶۱۵ {{coord|۳۲٫۳۷۴۶۶|N|۵۱٫۱۸۶۱۵|E|display=inline}}
استان اصفهان شاهین شهر ۳۲٫۸۶۰۸۳ ۵۱٫۵۵۰۳۱ {{coord|۳۲٫۸۶۰۸۳|N|۵۱٫۵۵۰۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان بادرود ۳۳٫۶۹۵۳۶۱ ۵۱٫۹۹۷۴۶۹ {{coord|۳۳٫۶۹۵۳۶۱|N|۵۱٫۹۹۷۴۶۹|E|display=inline}}
استان اصفهان سده لنجان ۳۲٫۳۷۹۴۷ ۵۱٫۳۰۶۵۴ {{coord|۳۲٫۳۷۹۴۷|N|۵۱٫۳۰۶۵۴|E|display=inline}}
استان اصفهان دولت‌آباد ۳۵٫۲۸۲۶۴ ۵۹٫۵۱۸۶۱ {{coord|۳۵٫۲۸۲۶۴|N|۵۹٫۵۱۸۶۱|E|display=inline}}
استان اصفهان دولت‌آباد ۳۲٫۸۰۴۲۳ ۵۱٫۶۹۴۹۴ {{coord|۳۲٫۸۰۴۲۳|N|۵۱٫۶۹۴۹۴|E|display=inline}}
استان اصفهان خوانسار ۳۳٫۲۳۰۶ ۵۰٫۳۲۱۱۰۸ {{coord|۳۳٫۲۳۰۶|N|۵۰٫۳۲۱۱۰۸|E|display=inline}}
استان اصفهان نجف‌آباد ۳۲٫۶۳۳۱۱ ۵۱٫۳۶۵۵ {{coord|۳۲٫۶۳۳۱۱|N|۵۱٫۳۶۵۵|E|display=inline}}
استان اصفهان زیباشهر ۳۲٫۳۸۱۳۹۲ ۵۱٫۵۶۶۹۹۲ {{coord|۳۲٫۳۸۱۳۹۲|N|۵۱٫۵۶۶۹۹۲|E|display=inline}}
استان اصفهان فولادشهر ۳۲٫۴۹۱۲۶ ۵۱٫۴۰۸۲۸ {{coord|۳۲٫۴۹۱۲۶|N|۵۱٫۴۰۸۲۸|E|display=inline}}
استان اصفهان سمیرم ۳۱٫۴۲۱۴۸ ۵۱٫۵۷۲۴۵ {{coord|۳۱٫۴۲۱۴۸|N|۵۱٫۵۷۲۴۵|E|display=inline}}
استان اصفهان اصفهان ۳۲٫۶۸۰۵۶ ۵۱٫۶۵۲۵۹ {{coord|۳۲٫۶۸۰۵۶|N|۵۱٫۶۵۲۵۹|E|display=inline}}
استان اصفهان کلیشادوسودرجان ۳۲٫۵۴۲۲۵ ۵۱٫۵۳۴۷۷ {{coord|۳۲٫۵۴۲۲۵|N|۵۱٫۵۳۴۷۷|E|display=inline}}
استان اصفهان حنا ۳۱٫۱۹۹۹۷ ۵۱٫۷۲۲۲ {{coord|۳۱٫۱۹۹۹۷|N|۵۱٫۷۲۲۲|E|display=inline}}
استان اصفهان فریدون‌شهر ۳۲٫۹۴۰۷۵ ۵۰٫۱۲۴۸۳۱ {{coord|۳۲٫۹۴۰۷۵|N|۵۰٫۱۲۴۸۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان برزک ۳۳٫۷۸۲۵۴۲ ۵۱٫۲۲۶۷ {{coord|۳۳٫۷۸۲۵۴۲|N|۵۱٫۲۲۶۷|E|display=inline}}
استان اصفهان کرکوند ۳۲٫۳۴۲۷۱ ۵۱٫۴۴۵۰۹ {{coord|۳۲٫۳۴۲۷۱|N|۵۱٫۴۴۵۰۹|E|display=inline}}
استان اصفهان چادگان ۳۲٫۷۷۰۹۴ ۵۰٫۶۲۴۷۷ {{coord|۳۲٫۷۷۰۹۴|N|۵۰٫۶۲۴۷۷|E|display=inline}}
استان اصفهان خورزوق ۳۲٫۷۷۸۴۷ ۵۱٫۶۴۷۷۳ {{coord|۳۲٫۷۷۸۴۷|N|۵۱٫۶۴۷۷۳|E|display=inline}}
استان اصفهان جندق ۳۴٫۰۴۲۱۳ ۵۴٫۴۱۴۳۱ {{coord|۳۴٫۰۴۲۱۳|N|۵۴٫۴۱۴۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان سفیدشهر ۳۴٫۱۲۷۳ ۵۱٫۳۴۹۹ {{coord|۳۴٫۱۲۷۳|N|۵۱٫۳۴۹۹|E|display=inline}}
استان اصفهان گز ۳۲٫۸۰۹۱۱ ۵۱٫۶۱۸۴۱ {{coord|۳۲٫۸۰۹۱۱|N|۵۱٫۶۱۸۴۱|E|display=inline}}
استان اصفهان دولت‌آباد ۳۵٫۰۹۲۳ ۶۰٫۸۷۷۴ {{coord|۳۵٫۰۹۲۳|N|۶۰٫۸۷۷۴|E|display=inline}}
استان اصفهان مهاباد ۳۳٫۵۲۴۰۸۹ ۵۲٫۲۱۹۲۸۶ {{coord|۳۳٫۵۲۴۰۸۹|N|۵۲٫۲۱۹۲۸۶|E|display=inline}}
استان اصفهان خور ۳۳٫۷۷۵۴۷ ۵۵٫۰۸۵۴۷ {{coord|۳۳٫۷۷۵۴۷|N|۵۵٫۰۸۵۴۷|E|display=inline}}
استان اصفهان ابریشم ۳۲٫۵۵۶۲۶ ۵۱٫۵۷۲۸۹ {{coord|۳۲٫۵۵۶۲۶|N|۵۱٫۵۷۲۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان بویین و میاندشت ۳۳٫۰۷۵۷۳۹ ۵۰٫۱۶۳۱۸۱ {{coord|۳۳٫۰۷۵۷۳۹|N|۵۰٫۱۶۳۱۸۱|E|display=inline}}
استان اصفهان نایین ۳۲٫۸۶۲۶۱ ۵۳٫۰۸۴۸۴ {{coord|۳۲٫۸۶۲۶۱|N|۵۳٫۰۸۴۸۴|E|display=inline}}
استان اصفهان اژیه ۳۲٫۴۳۷۸۳ ۵۲٫۳۷۸۸۵ {{coord|۳۲٫۴۳۷۸۳|N|۵۲٫۳۷۸۸۵|E|display=inline}}
استان اصفهان نیاسر ۳۳٫۹۷۱۰۶۹ ۵۱٫۱۴۳۵۱۱ {{coord|۳۳٫۹۷۱۰۶۹|N|۵۱٫۱۴۳۵۱۱|E|display=inline}}
استان اصفهان سگزی ۳۲٫۶۹۲۵۷۲ ۵۲٫۱۲۲۸۸۶ {{coord|۳۲٫۶۹۲۵۷۲|N|۵۲٫۱۲۲۸۸۶|E|display=inline}}
استان اصفهان منظریه ۳۱٫۹۴۴۶۶۱ ۵۱٫۸۷۱۵۸۹ {{coord|۳۱٫۹۴۴۶۶۱|N|۵۱٫۸۷۱۵۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان داران ۳۲٫۹۸۴۱۹ ۵۰٫۴۱۲۵۲ {{coord|۳۲٫۹۸۴۱۹|N|۵۰٫۴۱۲۵۲|E|display=inline}}
استان اصفهان دهاقان ۳۱٫۹۳۴۸۹ ۵۱٫۶۵۲۵۱ {{coord|۳۱٫۹۳۴۸۹|N|۵۱٫۶۵۲۵۱|E|display=inline}}
استان اصفهان گلشهر ۳۳٫۵۲۵۱۳۶ ۵۰٫۴۸۸۰۳۶ {{coord|۳۳٫۵۲۵۱۳۶|N|۵۰٫۴۸۸۰۳۶|E|display=inline}}
استان اصفهان آران و بیدگل ۳۴٫۰۷۰۱۹ ۵۱٫۴۷۸۴۸ {{coord|۳۴٫۰۷۰۱۹|N|۵۱٫۴۷۸۴۸|E|display=inline}}
استان اصفهان دهق ۳۳٫۱۰۱۷ ۵۰٫۹۶۶۲۸۹ {{coord|۳۳٫۱۰۱۷|N|۵۰٫۹۶۶۲۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان هرند ۳۲٫۵۶۱۸۳ ۵۲٫۴۳۵۷۱ {{coord|۳۲٫۵۶۱۸۳|N|۵۲٫۴۳۵۷۱|E|display=inline}}
استان اصفهان ورنامخواست ۳۲٫۳۵۷۳۸ ۵۱٫۳۸۷۶۹ {{coord|۳۲٫۳۵۷۳۸|N|۵۱٫۳۸۷۶۹|E|display=inline}}
استان اصفهان قهدریجان ۳۲٫۵۷۷۱۷ ۵۱٫۴۵۳۹۲ {{coord|۳۲٫۵۷۷۱۷|N|۵۱٫۴۵۳۹۲|E|display=inline}}
استان اصفهان رضوانشهر ۳۲٫۷۰۴۲۲ ۵۱٫۱۰۴۳۲ {{coord|۳۲٫۷۰۴۲۲|N|۵۱٫۱۰۴۳۲|E|display=inline}}
استان اصفهان شهرضا ۳۲٫۰۱۲۱ ۵۱٫۸۵۹۵۷ {{coord|۳۲٫۰۱۲۱|N|۵۱٫۸۵۹۵۷|E|display=inline}}
استان اصفهان نطنز ۳۳٫۵۰۵۸۱۹ ۵۱٫۹۲۳۱۶۹ {{coord|۳۳٫۵۰۵۸۱۹|N|۵۱٫۹۲۳۱۶۹|E|display=inline}}
استان اصفهان کمه ۳۱٫۰۶۵۹۶۹ ۵۱٫۵۹۲۷۳۱ {{coord|۳۱٫۰۶۵۹۶۹|N|۵۱٫۵۹۲۷۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان نیک‌آباد ۳۲٫۳۰۷۴۱ ۵۲٫۲۰۶۳۷ {{coord|۳۲٫۳۰۷۴۱|N|۵۲٫۲۰۶۳۷|E|display=inline}}
استان اصفهان عسگران ۳۲٫۸۶۷۵۱۱ ۵۰٫۸۵۴۸۳۹ {{coord|۳۲٫۸۶۷۵۱۱|N|۵۰٫۸۵۴۸۳۹|E|display=inline}}
استان اصفهان انارک ۳۳٫۳۱۰۵۶ ۵۳٫۶۹۸۲۹ {{coord|۳۳٫۳۱۰۵۶|N|۵۳٫۶۹۸۲۹|E|display=inline}}
استان اصفهان وزوان ۳۳٫۴۱۵۹۵ ۵۱٫۱۷۷۸۱۱ {{coord|۳۳٫۴۱۵۹۵|N|۵۱٫۱۷۷۸۱۱|E|display=inline}}
استان اصفهان زرین شهر ۳۲٫۳۸۸۷۹ ۵۱٫۳۷۳۴۵ {{coord|۳۲٫۳۸۸۷۹|N|۵۱٫۳۷۳۴۵|E|display=inline}}
استان اصفهان رضوانشهر ۳۷٫۵۵۰۴۵۶ ۴۹٫۱۴۳۱ {{coord|۳۷٫۵۵۰۴۵۶|N|۴۹٫۱۴۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان دامنه ۳۳٫۰۱۹۵۵ ۵۰٫۴۹۱۱۳۱ {{coord|۳۳٫۰۱۹۵۵|N|۵۰٫۴۹۱۱۳۱|E|display=inline}}
استان اصفهان چرمهین ۳۲٫۳۳۴۵۲ ۵۱٫۱۹۴۸۹ {{coord|۳۲٫۳۳۴۵۲|N|۵۱٫۱۹۴۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان گلدشت ۳۲٫۶۲۳۳۸ ۵۱٫۴۳۵۷۸ {{coord|۳۲٫۶۲۳۳۸|N|۵۱٫۴۳۵۷۸|E|display=inline}}
استان اصفهان فلاورجان ۳۲٫۵۵۷۱۳ ۵۱٫۵۰۵۹۵ {{coord|۳۲٫۵۵۷۱۳|N|۵۱٫۵۰۵۹۵|E|display=inline}}
استان اصفهان مبارکه ۳۲٫۳۴۱۹۵ ۵۱٫۵۰۴۸۸ {{coord|۳۲٫۳۴۱۹۵|N|۵۱٫۵۰۴۸۸|E|display=inline}}
استان اصفهان بهاران شهر ۳۲٫۵۱۲۵۶۹ ۵۱٫۵۳۴۰۳۹ {{coord|۳۲٫۵۱۲۵۶۹|N|۵۱٫۵۳۴۰۳۹|E|display=inline}}
استان اصفهان زاینده رود ۳۲٫۳۹۲۲۱۴ ۵۱٫۲۶۸۴۵۶ {{coord|۳۲٫۳۹۲۲۱۴|N|۵۱٫۲۶۸۴۵۶|E|display=inline}}
استان اصفهان رزوه ۳۲٫۸۳۷۲۳۱ ۵۰٫۵۶۴۱۳۹ {{coord|۳۲٫۸۳۷۲۳۱|N|۵۰٫۵۶۴۱۳۹|E|display=inline}}
استان اصفهان نصرآباد ۳۲٫۲۷۹۳۷ ۵۲٫۰۶۰۲ {{coord|۳۲٫۲۷۹۳۷|N|۵۲٫۰۶۰۲|E|display=inline}}
استان اصفهان خور ۲۷٫۶۴۴۱ ۵۴٫۳۴۲ {{coord|۲۷٫۶۴۴۱|N|۵۴٫۳۴۲|E|display=inline}}
استان اصفهان گوگد ۳۳٫۴۷۷۲۶۹ ۵۰٫۳۵۵۸۳۹ {{coord|۳۳٫۴۷۷۲۶۹|N|۵۰٫۳۵۵۸۳۹|E|display=inline}}
استان اصفهان برف انبار ۳۲٫۹۸۷۴۱۹ ۵۰٫۱۹۰۱ {{coord|۳۲٫۹۸۷۴۱۹|N|۵۰٫۱۹۰۱|E|display=inline}}
استان اصفهان تودشک ۳۲٫۷۱۹۸۳ ۵۲٫۶۶۲۰۵ {{coord|۳۲٫۷۱۹۸۳|N|۵۲٫۶۶۲۰۵|E|display=inline}}
استان اصفهان حبیب‌آباد ۳۲٫۸۲۷۶۵ ۵۱٫۷۷۶۰۷ {{coord|۳۲٫۸۲۷۶۵|N|۵۱٫۷۷۶۰۷|E|display=inline}}
استان اصفهان طالخونچه ۳۲٫۲۶۸ ۵۱٫۵۶۴۱۵ {{coord|۳۲٫۲۶۸|N|۵۱٫۵۶۴۱۵|E|display=inline}}
استان اصفهان کوشک ۳۲٫۶۳۹۵ ۵۱٫۴۹۹۸۵ {{coord|۳۲٫۶۳۹۵|N|۵۱٫۴۹۹۸۵|E|display=inline}}
استان اصفهان کاشان ۳۳٫۹۶۳۷ ۵۱٫۴۴۷۴۸۹ {{coord|۳۳٫۹۶۳۷|N|۵۱٫۴۴۷۴۸۹|E|display=inline}}
استان اصفهان دیزیچه ۳۲٫۳۸۰۵۴ ۵۱٫۵۱۱۷۱ {{coord|۳۲٫۳۸۰۵۴|N|۵۱٫۵۱۱۷۱|E|display=inline}}
استان اصفهان پیربکران ۳۲٫۴۶۸۳۸ ۵۱٫۵۵۸۷۸ {{coord|۳۲٫۴۶۸۳۸|N|۵۱٫۵۵۸۷۸|E|display=inline}}
استان اصفهان جوشقان وکامو ۳۳٫۶۰۸۳۳۱ ۵۱٫۲۲۵ {{coord|۳۳٫۶۰۸۳۳۱|N|۵۱٫۲۲۵|E|display=inline}}
استان اصفهان ونک ۳۱٫۵۲۶۰۷۲ ۵۱٫۳۲۵۵۵۳ {{coord|۳۱٫۵۲۶۰۷۲|N|۵۱٫۳۲۵۵۵۳|E|display=inline}}
استان اصفهان ابوزیدآباد ۳۳٫۹۰۱۹ ۵۱٫۷۶۶۶۵ {{coord|۳۳٫۹۰۱۹|N|۵۱٫۷۶۶۶۵|E|display=inline}}
استان اصفهان قمصر ۳۳٫۷۵۳۱۳۹ ۵۱٫۴۳۲۵۸۱ {{coord|۳۳٫۷۵۳۱۳۹|N|۵۱٫۴۳۲۵۸۱|E|display=inline}}
استان اصفهان مشکات ۳۴٫۱۷۷۴۵ ۵۱٫۲۶۱۰۸۱ {{coord|۳۴٫۱۷۷۴۵|N|۵۱٫۲۶۱۰۸۱|E|display=inline}}
استان اصفهان چمگردان ۳۲٫۳۹۲۹۱ ۵۱٫۳۳۹۳ {{coord|۳۲٫۳۹۲۹۱|N|۵۱٫۳۳۹۳|E|display=inline}}
استان اصفهان کمشچه ۳۲٫۹۰۵۴۶۴ ۵۱٫۸۰۹۴۲۵ {{coord|۳۲٫۹۰۵۴۶۴|N|۵۱٫۸۰۹۴۲۵|E|display=inline}}
استان اصفهان کوهپایه ۳۲٫۷۱۴۵۱ ۵۲٫۴۴۰۸۳ {{coord|۳۲٫۷۱۴۵۱|N|۵۲٫۴۴۰۸۳|E|display=inline}}
استان اصفهان دستگرد ۳۲٫۸۰۱۵۸ ۵۱٫۶۶۲۴۸ {{coord|۳۲٫۸۰۱۵۸|N|۵۱٫۶۶۲۴۸|E|display=inline}}
استان اصفهان ایمانشهر ۳۲٫۴۷۴۱۱۱ ۵۱٫۴۷۵۸۹۷ {{coord|۳۲٫۴۷۴۱۱۱|N|۵۱٫۴۷۵۸۹۷|E|display=inline}}
استان اصفهان درچه پیاز ۳۲٫۶۱۳۰۵ ۵۱٫۵۵۳۰۸ {{coord|۳۲٫۶۱۳۰۵|N|۵۱٫۵۵۳۰۸|E|display=inline}}
استان اصفهان مهاباد ۳۶٫۷۶۶۵۵ ۴۵٫۷۲۰۰۳۹ {{coord|۳۶٫۷۶۶۵۵|N|۴۵٫۷۲۰۰۳۹|E|display=inline}}
استان اصفهان زواره ۳۳٫۴۵۲۸۶۱ ۵۲٫۴۸۹۳۸۱ {{coord|۳۳٫۴۵۲۸۶۱|N|۵۲٫۴۸۹۳۸۱|E|display=inline}}
استان اصفهان ورزنه ۳۲٫۴۲۱۹ ۵۲٫۶۴۹۶ {{coord|۳۲٫۴۲۱۹|N|۵۲٫۶۴۹۶|E|display=inline}}
استان ایلام دهلران ۳۲٫۶۹۳۰۳۱ ۴۷٫۲۶۰۴۳۱ {{coord|۳۲٫۶۹۳۰۳۱|N|۴۷٫۲۶۰۴۳۱|E|display=inline}}
استان ایلام سرابله ۳۳٫۷۶۷۳۶۱ ۴۶٫۵۶۵۶۶۱ {{coord|۳۳٫۷۶۷۳۶۱|N|۴۶٫۵۶۵۶۶۱|E|display=inline}}
استان ایلام بدره ۳۳٫۳۰۶۸۷۸ ۴۷٫۰۳۶۸۳۱ {{coord|۳۳٫۳۰۶۸۷۸|N|۴۷٫۰۳۶۸۳۱|E|display=inline}}
استان ایلام دره شهر ۳۳٫۱۴۰۶۵۸ ۴۷٫۳۷۸۹۰۳ {{coord|۳۳٫۱۴۰۶۵۸|N|۴۷٫۳۷۸۹۰۳|E|display=inline}}
استان ایلام ایوان ۳۳٫۸۲۷۵۵۶ ۴۶٫۳۰۸۰۶۷ {{coord|۳۳٫۸۲۷۵۵۶|N|۴۶٫۳۰۸۰۶۷|E|display=inline}}
استان ایلام مورموری ۳۲٫۷۲۵۳۶۹ ۴۷٫۶۷۶۲۳۱ {{coord|۳۲٫۷۲۵۳۶۹|N|۴۷٫۶۷۶۲۳۱|E|display=inline}}
استان ایلام توحید ۳۳٫۷۲۵۵ ۴۷٫۰۶۸۵ {{coord|۳۳٫۷۲۵۵|N|۴۷٫۰۶۸۵|E|display=inline}}
استان ایلام میمه ۳۳٫۴۴۸۹ ۵۱٫۱۷۳۳۱۱ {{coord|۳۳٫۴۴۸۹|N|۵۱٫۱۷۳۳۱۱|E|display=inline}}
استان ایلام پهله ۳۳٫۰۰۸۸۳۱ ۴۶٫۸۸۳۷۱۹ {{coord|۳۳٫۰۰۸۸۳۱|N|۴۶٫۸۸۳۷۱۹|E|display=inline}}
استان ایلام آبدانان ۳۲٫۹۹۰۲۶۴ ۴۷٫۴۲۳۷۶۴ {{coord|۳۲٫۹۹۰۲۶۴|N|۴۷٫۴۲۳۷۶۴|E|display=inline}}
استان ایلام مهران ۳۳٫۱۱۹۵ ۴۶٫۱۶۵۶۶۱ {{coord|۳۳٫۱۱۹۵|N|۴۶٫۱۶۵۶۶۱|E|display=inline}}
استان ایلام آسمان‌آباد ۳۳٫۸۶۱۲۹۷ ۴۶٫۴۵۲۹۸۶ {{coord|۳۳٫۸۶۱۲۹۷|N|۴۶٫۴۵۲۹۸۶|E|display=inline}}
استان ایلام زرنه ۳۳٫۹۲۷۴۱۹ ۴۶٫۱۸۲۳ {{coord|۳۳٫۹۲۷۴۱۹|N|۴۶٫۱۸۲۳|E|display=inline}}
استان ایلام میمه ۳۳٫۲۲۷۵۹۴ ۴۶٫۹۱۶۰۰۸ {{coord|۳۳٫۲۲۷۵۹۴|N|۴۶٫۹۱۶۰۰۸|E|display=inline}}
استان ایلام لومار ۳۳٫۵۶۵۸۲۸ ۴۶٫۸۱۲۶۸۱ {{coord|۳۳٫۵۶۵۸۲۸|N|۴۶٫۸۱۲۶۸۱|E|display=inline}}
استان ایلام ایلام ۳۳٫۶۴۰۱۵ ۴۶٫۴۲۸۶۹ {{coord|۳۳٫۶۴۰۱۵|N|۴۶٫۴۲۸۶۹|E|display=inline}}
استان ایلام ارکواز ۳۳٫۳۹۲۲۶۹ ۴۶٫۶۰۲۸ {{coord|۳۳٫۳۹۲۲۶۹|N|۴۶٫۶۰۲۸|E|display=inline}}
استان ایلام موسیان ۳۲٫۵۱۹۴۴۴ ۴۷٫۳۷۷۲۲۲ {{coord|۳۲٫۵۱۹۴۴۴|N|۴۷٫۳۷۷۲۲۲|E|display=inline}}
استان ایلام چوار ۳۳٫۶۹۵۱۳۱ ۴۶٫۲۹۸۰۵۳ {{coord|۳۳٫۶۹۵۱۳۱|N|۴۶٫۲۹۸۰۵۳|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی تبریز ۳۸٫۰۷۹۲۹ ۴۶٫۲۸۸۵۹ {{coord|۳۸٫۰۷۹۲۹|N|۴۶٫۲۸۸۵۹|E|display=inline}}
استان بوشهر بردخون ۲۸٫۰۶۲۲۳۱ ۵۱٫۴۷۷۲۱۷ {{coord|۲۸٫۰۶۲۲۳۱|N|۵۱٫۴۷۷۲۱۷|E|display=inline}}
استان بوشهر بوشهر ۲۸٫۹۶۷۹۴۴ ۵۰٫۸۳۶۹۲۲ {{coord|۲۸٫۹۶۷۹۴۴|N|۵۰٫۸۳۶۹۲۲|E|display=inline}}
استان بوشهر امام حسن ۲۹٫۸۳۹۴۸ ۵۰٫۲۶۲۱۲ {{coord|۲۹٫۸۳۹۴۸|N|۵۰٫۲۶۲۱۲|E|display=inline}}
استان بوشهر کلمه ۲۸٫۹۴۳۴۱۱ ۵۱٫۴۵۷۲۸۹ {{coord|۲۸٫۹۴۳۴۱۱|N|۵۱٫۴۵۷۲۸۹|E|display=inline}}
استان بوشهر طاهری ۲۷٫۶۶۷۰۵ ۵۲٫۳۴۶۱۳۱ {{coord|۲۷٫۶۶۷۰۵|N|۵۲٫۳۴۶۱۳۱|E|display=inline}}
استان بوشهر جم ۲۷٫۸۲۷۹۱۹ ۵۲٫۳۲۷۶۸۹ {{coord|۲۷٫۸۲۷۹۱۹|N|۵۲٫۳۲۷۶۸۹|E|display=inline}}
استان بوشهر شبانکاره ۲۹٫۴۷۱۸۴ ۵۰٫۹۹۴۹۹ {{coord|۲۹٫۴۷۱۸۴|N|۵۰٫۹۹۴۹۹|E|display=inline}}
استان بوشهر بندرگناوه ۲۹٫۵۷۷۹۱ ۵۰٫۵۱۶۴۶ {{coord|۲۹٫۵۷۷۹۱|N|۵۰٫۵۱۶۴۶|E|display=inline}}
استان بوشهر خورموج ۲۸٫۶۵۵۷۸ ۵۱٫۳۷۶۲۶ {{coord|۲۸٫۶۵۵۷۸|N|۵۱٫۳۷۶۲۶|E|display=inline}}
استان بوشهر بنک ۲۷٫۸۷۰۲۷۲ ۵۲٫۰۲۵۳۶۹ {{coord|۲۷٫۸۷۰۲۷۲|N|۵۲٫۰۲۵۳۶۹|E|display=inline}}
استان بوشهر برازجان ۲۹٫۲۶۸۵ ۵۱٫۲۱۶۶۹ {{coord|۲۹٫۲۶۸۵|N|۵۱٫۲۱۶۶۹|E|display=inline}}
استان بوشهر چغادک ۲۸٫۹۸۶۸۱۹ ۵۱٫۰۳۴۰۱۱ {{coord|۲۸٫۹۸۶۸۱۹|N|۵۱٫۰۳۴۰۱۱|E|display=inline}}
استان بوشهر وحدتیه ۲۹٫۴۸۲۵۱۱ ۵۱٫۲۴۳۳۳۱ {{coord|۲۹٫۴۸۲۵۱۱|N|۵۱٫۲۴۳۳۳۱|E|display=inline}}
استان بوشهر نخل تقی ۲۷٫۴۹۴۷۱۹ ۵۲٫۵۸۳۹۳۳ {{coord|۲۷٫۴۹۴۷۱۹|N|۵۲٫۵۸۳۹۳۳|E|display=inline}}
استان بوشهر آبدان ۲۸٫۰۸۰۱۹۴ ۵۱٫۷۶۸۴۶۷ {{coord|۲۸٫۰۸۰۱۹۴|N|۵۱٫۷۶۸۴۶۷|E|display=inline}}
استان بوشهر سعدآباد ۲۹٫۳۸۹۱۳۱ ۵۱٫۱۱۹۸۶۱ {{coord|۲۹٫۳۸۹۱۳۱|N|۵۱٫۱۱۹۸۶۱|E|display=inline}}
استان بوشهر دالکی ۲۹٫۴۳۱۰۶۱ ۵۱٫۲۸۹۰۵ {{coord|۲۹٫۴۳۱۰۶۱|N|۵۱٫۲۸۹۰۵|E|display=inline}}
استان بوشهر خارک ۲۹٫۲۵۴۷ ۵۰٫۳۲۵۶ {{coord|۲۹٫۲۵۴۷|N|۵۰٫۳۲۵۶|E|display=inline}}
استان بوشهر کاکی ۲۸٫۳۴۳۲۴ ۵۱٫۵۲۶۹۶ {{coord|۲۸٫۳۴۳۲۴|N|۵۱٫۵۲۶۹۶|E|display=inline}}
استان بوشهر ریز ۲۸٫۰۴۶۵۷۵ ۵۲٫۰۹۱۶۴۷ {{coord|۲۸٫۰۴۶۵۷۵|N|۵۲٫۰۹۱۶۴۷|E|display=inline}}
استان بوشهر اهرم ۲۸٫۸۸۲۷۹ ۵۱٫۲۷۵۳۶ {{coord|۲۸٫۸۸۲۷۹|N|۵۱٫۲۷۵۳۶|E|display=inline}}
استان بوشهر دلوار ۲۸٫۷۶۲۴۸۱ ۵۱٫۰۷۱۲ {{coord|۲۸٫۷۶۲۴۸۱|N|۵۱٫۰۷۱۲|E|display=inline}}
استان بوشهر عسلویه ۲۷٫۴۷۵۸۴۲ ۵۲٫۶۰۶۹۷۲ {{coord|۲۷٫۴۷۵۸۴۲|N|۵۲٫۶۰۶۹۷۲|E|display=inline}}
استان بوشهر تنگ ارم ۲۹٫۱۵۵۸۱۱ ۵۱٫۵۲۶۴۱۱ {{coord|۲۹٫۱۵۵۸۱۱|N|۵۱٫۵۲۶۴۱۱|E|display=inline}}
استان تهران ری ۳۵٫۶۰۱۶۱۱ ۵۱٫۴۴۱۳۱۱ {{coord|۳۵٫۶۰۱۶۱۱|N|۵۱٫۴۴۱۳۱۱|E|display=inline}}
استان تهران شهرجدیدهشتگرد ۳۵٫۹۷۹۹۸ ۵۰٫۷۳۹۷۴ {{coord|۳۵٫۹۷۹۹۸|N|۵۰٫۷۳۹۷۴|E|display=inline}}
استان تهران نظرآباد ۳۵٫۹۵۵۶۴ ۵۰٫۶۱۴۷۱ {{coord|۳۵٫۹۵۵۶۴|N|۵۰٫۶۱۴۷۱|E|display=inline}}
استان تهران ورامین ۳۵٫۳۲۵۶۷۵ ۵۱٫۶۴۷۶۷۸ {{coord|۳۵٫۳۲۵۶۷۵|N|۵۱٫۶۴۷۶۷۸|E|display=inline}}
استان تهران چهاردانگه ۳۵٫۶۱۰۰۱۹ ۵۱٫۳۰۷۴۶۷ {{coord|۳۵٫۶۱۰۰۱۹|N|۵۱٫۳۰۷۴۶۷|E|display=inline}}
استان تهران محمدشهر ۳۵٫۷۵۲۸ ۵۰٫۹۰۳۸۹ {{coord|۳۵٫۷۵۲۸|N|۵۰٫۹۰۳۸۹|E|display=inline}}
استان تهران شهریار ۳۵٫۶۵۳۵۸۹ ۵۱٫۰۶۱۲۱۱ {{coord|۳۵٫۶۵۳۵۸۹|N|۵۱٫۰۶۱۲۱۱|E|display=inline}}
استان تهران شاهدشهر ۳۵٫۵۷۳۴ ۵۱٫۰۸۴۶ {{coord|۳۵٫۵۷۳۴|N|۵۱٫۰۸۴۶|E|display=inline}}
استان تهران نسیم شهر ۳۵٫۵۶۲۷۸۱ ۵۱٫۱۶۰۵۵۳ {{coord|۳۵٫۵۶۲۷۸۱|N|۵۱٫۱۶۰۵۵۳|E|display=inline}}
استان تهران بومهن ۳۵٫۷۴۵۶ ۵۱٫۸۷۲۸۴۲ {{coord|۳۵٫۷۴۵۶|N|۵۱٫۸۷۲۸۴۲|E|display=inline}}
استان تهران فردوسیه ۳۵٫۵۹۶۶ ۵۱٫۰۶۴ {{coord|۳۵٫۵۹۶۶|N|۵۱٫۰۶۴|E|display=inline}}
استان تهران ارجمند ۳۵٫۸۱۵۴۹۲ ۵۲٫۵۱۲۸۲۲ {{coord|۳۵٫۸۱۵۴۹۲|N|۵۲٫۵۱۲۸۲۲|E|display=inline}}
استان تهران طالقان ۳۶٫۱۷۸۷۰۸ ۵۰٫۷۶۵۵۴۷ {{coord|۳۶٫۱۷۸۷۰۸|N|۵۰٫۷۶۵۵۴۷|E|display=inline}}
استان تهران گلستان ۳۵٫۵۲۰۴۶۱ ۵۱٫۱۶۶۲۶۴ {{coord|۳۵٫۵۲۰۴۶۱|N|۵۱٫۱۶۶۲۶۴|E|display=inline}}
استان تهران شریف‌آباد ۳۵٫۴۲۶۳ ۵۱٫۷۸۰۱ {{coord|۳۵٫۴۲۶۳|N|۵۱٫۷۸۰۱|E|display=inline}}
استان تهران پردیس ۳۵٫۷۳۷۱ ۵۱٫۸۱۷۳ {{coord|۳۵٫۷۳۷۱|N|۵۱٫۸۱۷۳|E|display=inline}}
استان تهران اسلامشهر ۳۵٫۵۵۰۰۵۳ ۵۱٫۲۲۹۸۰۸ {{coord|۳۵٫۵۵۰۰۵۳|N|۵۱٫۲۲۹۸۰۸|E|display=inline}}
استان تهران صباشهر ۳۵٫۵۷۷۹۹۴ ۵۱٫۱۱۵۶۰۳ {{coord|۳۵٫۵۷۷۹۹۴|N|۵۱٫۱۱۵۶۰۳|E|display=inline}}
استان تهران وحیدیه ۳۵٫۶۰۶۶ ۵۱٫۰۴۵۹ {{coord|۳۵٫۶۰۶۶|N|۵۱٫۰۴۵۹|E|display=inline}}
استان تهران دماوند ۳۵٫۷۲۸۷۳۱ ۵۲٫۰۶۸۵۸۶ {{coord|۳۵٫۷۲۸۷۳۱|N|۵۲٫۰۶۸۵۸۶|E|display=inline}}
استان تهران صالح‌آباد ۳۵٫۵۰۸۴۰۸ ۵۱٫۱۹۰۴۰۳ {{coord|۳۵٫۵۰۸۴۰۸|N|۵۱٫۱۹۰۴۰۳|E|display=inline}}
استان تهران کمال شهر ۳۵٫۸۶۳۱۹۲ ۵۰٫۸۷۱۳۲۲ {{coord|۳۵٫۸۶۳۱۹۲|N|۵۰٫۸۷۱۳۲۲|E|display=inline}}
استان تهران تهران ۳۵٫۷۵ ۵۱٫۳۷۵ {{coord|۳۵٫۷۵|N|۵۱٫۳۷۵|E|display=inline}}
استان تهران فشم ۳۵٫۹۲۹۸۷۵ ۵۱٫۵۲۶۶۳۳ {{coord|۳۵٫۹۲۹۸۷۵|N|۵۱٫۵۲۶۶۳۳|E|display=inline}}
استان تهران آبعلی ۳۵٫۷۶۰۷۷۲ ۵۱٫۹۶۶۱۸۳ {{coord|۳۵٫۷۶۰۷۷۲|N|۵۱٫۹۶۶۱۸۳|E|display=inline}}
استان تهران کهریزک ۳۵٫۵۱۵۹۷۲ ۵۱٫۳۶۲۲۱۱ {{coord|۳۵٫۵۱۵۹۷۲|N|۵۱٫۳۶۲۲۱۱|E|display=inline}}
استان تهران حسن‌آباد ۳۵٫۳۶۷۲۵۳ ۵۱٫۲۳۴۷۰۶ {{coord|۳۵٫۳۶۷۲۵۳|N|۵۱٫۲۳۴۷۰۶|E|display=inline}}
استان تهران قدس ۳۵٫۶۹۵۵ ۵۱٫۱۲۱۸ {{coord|۳۵٫۶۹۵۵|N|۵۱٫۱۲۱۸|E|display=inline}}
استان تهران صالح‌آباد ۳۵٫۶۹۱۷۳۹ ۶۱٫۰۸۷۶۲۵ {{coord|۳۵٫۶۹۱۷۳۹|N|۶۱٫۰۸۷۶۲۵|E|display=inline}}
استان تهران چهارباغ ۳۵٫۸۳۱۸۳۹ ۵۰٫۸۵۳۶۸۹ {{coord|۳۵٫۸۳۱۸۳۹|N|۵۰٫۸۵۳۶۸۹|E|display=inline}}
استان تهران ملارد ۳۵٫۶۹۵۷۴ ۵۰٫۹۶۴۰۷ {{coord|۳۵٫۶۹۵۷۴|N|۵۰٫۹۶۴۰۷|E|display=inline}}
استان تهران باقرشهر ۳۵٫۵۳۲۸۳۶ ۵۱٫۴۰۴۱۳۶ {{coord|۳۵٫۵۳۲۸۳۶|N|۵۱٫۴۰۴۱۳۶|E|display=inline}}
استان تهران قرچک ۳۵٫۴۳۹۴۱۴ ۵۱٫۵۶۷۱۲۲ {{coord|۳۵٫۴۳۹۴۱۴|N|۵۱٫۵۶۷۱۲۲|E|display=inline}}
استان تهران رودهن ۳۵٫۷۳۵۰۶۴ ۵۱٫۹۰۷۲۱۹ {{coord|۳۵٫۷۳۵۰۶۴|N|۵۱٫۹۰۷۲۱۹|E|display=inline}}
استان تهران پیشوا ۳۵٫۳۰۶۷۵۸ ۵۱٫۷۲۱۲۱۱ {{coord|۳۵٫۳۰۶۷۵۸|N|۵۱٫۷۲۱۲۱۱|E|display=inline}}
استان البرز کرج ۳۵٫۸۴۲۷۲ ۵۰٫۹۷۷۱۵ {{coord|۳۵٫۸۴۲۷۲|N|۵۰٫۹۷۷۱۵|E|display=inline}}
استان تهران حسن‌آباد ۳۲٫۱۴۰۷۸ ۵۲٫۶۲۴۴۹ {{coord|۳۲٫۱۴۰۷۸|N|۵۲٫۶۲۴۴۹|E|display=inline}}
استان تهران نصیرآباد ۳۵٫۴۹۴۷۰۶ ۵۱٫۱۴۳۸۶۴ {{coord|۳۵٫۴۹۴۷۰۶|N|۵۱٫۱۴۳۸۶۴|E|display=inline}}
استان تهران اندیشه ۳۵٫۶۹۱۶۶۴ ۵۱٫۰۲۴۹۹۷ {{coord|۳۵٫۶۹۱۶۶۴|N|۵۱٫۰۲۴۹۹۷|E|display=inline}}
استان تهران کوهسار ۳۵٫۹۵۲۴۱۹ ۵۰٫۷۹۰۷۸۹ {{coord|۳۵٫۹۵۲۴۱۹|N|۵۰٫۷۹۰۷۸۹|E|display=inline}}
استان تهران کیلان ۳۵٫۵۵۱۰۷۸ ۵۲٫۱۶۶۳۱۹ {{coord|۳۵٫۵۵۱۰۷۸|N|۵۲٫۱۶۶۳۱۹|E|display=inline}}
استان تهران مشکین دشت ۳۵٫۷۵۱۸ ۵۰٫۹۳۶۲ {{coord|۳۵٫۷۵۱۸|N|۵۰٫۹۳۶۲|E|display=inline}}
استان تهران فیروزکوه ۳۵٫۷۵۵۹۴۲ ۵۲٫۷۷۳۲۸۶ {{coord|۳۵٫۷۵۵۹۴۲|N|۵۲٫۷۷۳۲۸۶|E|display=inline}}
استان تهران گرمدره ۳۵٫۷۵ ۵۱٫۰۶۶۶۶۱ {{coord|۳۵٫۷۵|N|۵۱٫۰۶۶۶۶۱|E|display=inline}}
استان تهران پاکدشت ۳۵٫۴۷۴۹۶۱ ۵۱٫۶۷۵۹۶۹ {{coord|۳۵٫۴۷۴۹۶۱|N|۵۱٫۶۷۵۹۶۹|E|display=inline}}
استان تهران هشتگرد ۳۵٫۹۶۳۹۹۴ ۵۰٫۶۸۵۶۶۴ {{coord|۳۵٫۹۶۳۹۹۴|N|۵۰٫۶۸۵۶۶۴|E|display=inline}}
استان تهران اشتهارد ۳۵٫۷۲۴۹۷ ۵۰٫۳۷۰۶۳ {{coord|۳۵٫۷۲۴۹۷|N|۵۰٫۳۷۰۶۳|E|display=inline}}
استان تهران آبسرد ۳۵٫۶۵۰۶۶۱ ۵۲٫۰۱۳۷۶۱ {{coord|۳۵٫۶۵۰۶۶۱|N|۵۲٫۰۱۳۷۶۱|E|display=inline}}
استان تهران صفادشت ۳۵٫۶۸۴۴۸۹ ۵۰٫۸۲۴۶۵۸ {{coord|۳۵٫۶۸۴۴۸۹|N|۵۰٫۸۲۴۶۵۸|E|display=inline}}
استان تهران صالح‌آباد ۳۴٫۹۲۴۶۱ ۴۸٫۳۴۳۲۹ {{coord|۳۴٫۹۲۴۶۱|N|۴۸٫۳۴۳۲۹|E|display=inline}}
استان تهران صالح‌آباد ۳۳٫۴۷۱۶۳۹ ۴۶٫۱۸۶۶۳۱ {{coord|۳۳٫۴۷۱۶۳۹|N|۴۶٫۱۸۶۶۳۱|E|display=inline}}
استان تهران لواسان ۳۵٫۸۱۹۳۴۲ ۵۱٫۶۳۱۹۰۶ {{coord|۳۵٫۸۱۹۳۴۲|N|۵۱٫۶۳۱۹۰۶|E|display=inline}}
استان تهران ماهدشت ۳۵٫۷۲۷۹۳ ۵۰٫۸۰۸۳۱ {{coord|۳۵٫۷۲۷۹۳|N|۵۰٫۸۰۸۳۱|E|display=inline}}
استان تهران جوادآباد ۳۵٫۲۱۰۵۳۹ ۵۱٫۶۷۶۰۶۴ {{coord|۳۵٫۲۱۰۵۳۹|N|۵۱٫۶۷۶۰۶۴|E|display=inline}}
استان تهران باغستان ۳۵٫۸۸۳۳۳۱ ۵۰٫۹۶۶۶۶۱ {{coord|۳۵٫۸۸۳۳۳۱|N|۵۰٫۹۶۶۶۶۱|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری طاقانک ۳۲٫۲۱۸۰۲ ۵۰٫۸۳۵۰۹ {{coord|۳۲٫۲۱۸۰۲|N|۵۰٫۸۳۵۰۹|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری بروجن ۳۱٫۹۷۴۴۲ ۵۱٫۲۸۵۰۷ {{coord|۳۱٫۹۷۴۴۲|N|۵۱٫۲۸۵۰۷|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری لردگان ۳۱٫۵۱۲۵۲۸ ۵۰٫۸۳۰۳۵۸ {{coord|۳۱٫۵۱۲۵۲۸|N|۵۰٫۸۳۰۳۵۸|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری چلگرد ۳۲٫۴۶۷۳۳۹ ۵۰٫۱۲۲۴ {{coord|۳۲٫۴۶۷۳۳۹|N|۵۰٫۱۲۲۴|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری باباحیدر ۳۲٫۳۲۹۲۹ ۵۰٫۴۶۷۹۳ {{coord|۳۲٫۳۲۹۲۹|N|۵۰٫۴۶۷۹۳|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری سامان ۳۲٫۴۵۳۲۵ ۵۰٫۹۱۰۱۷ {{coord|۳۲٫۴۵۳۲۵|N|۵۰٫۹۱۰۱۷|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری فارسان ۳۲٫۲۶۴۰۳ ۵۰٫۵۶۳۶ {{coord|۳۲٫۲۶۴۰۳|N|۵۰٫۵۶۳۶|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری مال خلیفه ۳۱٫۲۹۱ ۵۱٫۲۵۶۶۸۱ {{coord|۳۱٫۲۹۱|N|۵۱٫۲۵۶۶۸۱|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری بلداجی ۳۱٫۹۳۶۵۶ ۵۱٫۰۵۱۳ {{coord|۳۱٫۹۳۶۵۶|N|۵۱٫۰۵۱۳|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری کیان ۳۲٫۲۸۸۴۵ ۵۰٫۸۹۶۳۱ {{coord|۳۲٫۲۸۸۴۵|N|۵۰٫۸۹۶۳۱|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری الونی ۳۱٫۵۵۳۴۱۱ ۵۱٫۰۶۲۹۸۹ {{coord|۳۱٫۵۵۳۴۱۱|N|۵۱٫۰۶۲۹۸۹|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری سودجان ۳۲٫۵۲۳۴۶۱ ۵۰٫۳۹۵۸۳۱ {{coord|۳۲٫۵۲۳۴۶۱|N|۵۰٫۳۹۵۸۳۱|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری نافچ ۳۲٫۴۲۴۳۳ ۵۰٫۷۸۳۶۲ {{coord|۳۲٫۴۲۴۳۳|N|۵۰٫۷۸۳۶۲|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری هفشجان ۳۲٫۲۲۵۱۴ ۵۰٫۷۹۶۳۴ {{coord|۳۲٫۲۲۵۱۴|N|۵۰٫۷۹۶۳۴|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری جونقان ۳۲٫۱۵۳۳۶ ۵۰٫۶۸۴۸۴ {{coord|۳۲٫۱۵۳۳۶|N|۵۰٫۶۸۴۸۴|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری گندمان ۳۱٫۸۶۵۴۵ ۵۱٫۱۵۲۴۱ {{coord|۳۱٫۸۶۵۴۵|N|۵۱٫۱۵۲۴۱|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۳۲٫۳۲۶۷۶ ۵۰٫۸۵۹۰۱ {{coord|۳۲٫۳۲۶۷۶|N|۵۰٫۸۵۹۰۱|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری سورشجان ۳۲٫۳۲۳۰۳ ۵۰٫۶۷۵۶۹ {{coord|۳۲٫۳۲۳۰۳|N|۵۰٫۶۷۵۶۹|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری شلمزار ۳۲٫۰۴۴۴۶ ۵۰٫۸۲۰۵۸ {{coord|۳۲٫۰۴۴۴۶|N|۵۰٫۸۲۰۵۸|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری اردل ۳۲ ۵۰٫۶۶۰۱۵۳ {{coord|۳۲|N|۵۰٫۶۶۰۱۵۳|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری ناغان ۳۱٫۹۳۸۶۶۱ ۵۰٫۷۳۵۶۹۷ {{coord|۳۱٫۹۳۸۶۶۱|N|۵۰٫۷۳۵۶۹۷|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری بن (شهرکرد) ۳۲٫۵۴۵۶۹ ۵۰٫۷۴۴۴۸ {{coord|۳۲٫۵۴۵۶۹|N|۵۰٫۷۴۴۴۸|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری سفیددشت ۳۲٫۱۳۰۶۲ ۵۱٫۱۸۱۵۱ {{coord|۳۲٫۱۳۰۶۲|N|۵۱٫۱۸۱۵۱|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری فرخ شهر ۳۲٫۲۷۶۳۸۱ ۵۰٫۹۸۴۷۱۹ {{coord|۳۲٫۲۷۶۳۸۱|N|۵۰٫۹۸۴۷۱۹|E|display=inline}}
استان چهارمحال و بختیاری گهرو ۳۲٫۰۰۲۳۱۱ ۵۰٫۸۸۶۴۱۹ {{coord|۳۲٫۰۰۲۳۱۱|N|۵۰٫۸۸۶۴۱۹|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی اسفدن ۳۳٫۶۵۱۳۸۹ ۵۹٫۷۸۱۶ {{coord|۳۳٫۶۵۱۳۸۹|N|۵۹٫۷۸۱۶|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی سربیشه ۳۲٫۵۷۷۱۰۶ ۵۹٫۷۹۸۵۳۹ {{coord|۳۲٫۵۷۷۱۰۶|N|۵۹٫۷۹۸۵۳۹|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی فردوس ۳۴٫۰۱۹۹۳ ۵۸٫۱۷۵۳۲ {{coord|۳۴٫۰۱۹۹۳|N|۵۸٫۱۷۵۳۲|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی شوسف ۳۱٫۸۰۴۹۵۸ ۶۰٫۰۱۴۰۲۵ {{coord|۳۱٫۸۰۴۹۵۸|N|۶۰٫۰۱۴۰۲۵|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی آرین‌شهر ۳۳٫۳۳۱۸۳۹ ۵۹٫۲۳۶۸۸۹ {{coord|۳۳٫۳۳۱۸۳۹|N|۵۹٫۲۳۶۸۸۹|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی سرایان ۳۳٫۸۶۱۳۶۴ ۵۸٫۵۲۴۸۵ {{coord|۳۳٫۸۶۱۳۶۴|N|۵۸٫۵۲۴۸۵|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی ایسک ۳۳٫۸۸۵۸۴۲ ۵۸٫۳۸۱۲۲۸ {{coord|۳۳٫۸۸۵۸۴۲|N|۵۸٫۳۸۱۲۲۸|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی حاجی‌آباد ۲۸٫۳۰۷۲۱ ۵۵٫۸۹۸۴۲ {{coord|۲۸٫۳۰۷۲۱|N|۵۵٫۸۹۸۴۲|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی خوسف ۳۲٫۷۷۱۶۶۹ ۵۸٫۸۵۷۳۱۱ {{coord|۳۲٫۷۷۱۶۶۹|N|۵۸٫۸۵۷۳۱۱|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی زهان ۳۳٫۴۱۸۳۶۹ ۵۹٫۸۱۴۳۸۱ {{coord|۳۳٫۴۱۸۳۶۹|N|۵۹٫۸۱۴۳۸۱|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی نیمبلوک ۳۳٫۹۱۰۷۱۹ ۵۸٫۹۳۱۰۶۹ {{coord|۳۳٫۹۱۰۷۱۹|N|۵۸٫۹۳۱۰۶۹|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی مود ۳۲٫۷۰۱۹۱۹ ۵۹٫۵۲۲۸۶۹ {{coord|۳۲٫۷۰۱۹۱۹|N|۵۹٫۵۲۲۸۶۹|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی بیرجند ۳۲٫۸۶۲۷۵۹ ۵۹٫۲۱۶۴۴۲ {{coord|۳۲٫۸۶۲۷۵۹|N|۵۹٫۲۱۶۴۴۲|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی حاجی‌آباد ۲۸٫۳۵۷۷۶۹ ۵۴٫۴۱۹۴۸۱ {{coord|۲۸٫۳۵۷۷۶۹|N|۵۴٫۴۱۹۴۸۱|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی حاجی‌آباد ۳۳٫۶۰۶۵۹ ۵۹٫۹۸۹۷۴ {{coord|۳۳٫۶۰۶۵۹|N|۵۹٫۹۸۹۷۴|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی نهبندان ۳۱٫۵۴۰۵۳۳ ۶۰٫۰۳۷۸۸۳ {{coord|۳۱٫۵۴۰۵۳۳|N|۶۰٫۰۳۷۸۸۳|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی اسلامیه ۳۴٫۰۴۲۰۴ ۵۸٫۲۱۸۸۱ {{coord|۳۴٫۰۴۲۰۴|N|۵۸٫۲۱۸۸۱|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی اسدیه ۳۲٫۹۱۶۳۴۴ ۶۰٫۰۲۰۷۶۴ {{coord|۳۲٫۹۱۶۳۴۴|N|۶۰٫۰۲۰۷۶۴|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی بشرویه ۳۳٫۸۶۸۵۷ ۵۷٫۴۳۰۴۱ {{coord|۳۳٫۸۶۸۵۷|N|۵۷٫۴۳۰۴۱|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی سه قلعه ۳۳٫۶۶۵۸۶۱ ۵۸٫۳۹۶۸۰۸ {{coord|۳۳٫۶۶۵۸۶۱|N|۵۸٫۳۹۶۸۰۸|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی خضری دشت بیاض ۳۴٫۰۲۲۸۱۹ ۵۸٫۸۱۲۷۱۱ {{coord|۳۴٫۰۲۲۸۱۹|N|۵۸٫۸۱۲۷۱۱|E|display=inline}}
استان خراسان جنوبی قاین ۳۳٫۷۳۶۷۲ ۵۹٫۱۸۲۹۱ {{coord|۳۳٫۷۳۶۷۲|N|۵۹٫۱۸۲۹۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی گناباد ۳۴٫۳۶۲۳۵ ۵۸٫۶۷۹۷۹ {{coord|۳۴٫۳۶۲۳۵|N|۵۸٫۶۷۹۷۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی چکنه ۳۶٫۸۱۷۹۸۹ ۵۸٫۵۰۳۶۳۳ {{coord|۳۶٫۸۱۷۹۸۹|N|۵۸٫۵۰۳۶۳۳|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی ششتمد ۳۵٫۹۶۴۴۱۱ ۵۷٫۷۶۸۷۶۹ {{coord|۳۵٫۹۶۴۴۱۱|N|۵۷٫۷۶۸۷۶۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی چاپشلو ۳۷٫۳۵۲۰۸۹ ۵۹٫۰۷۳۹۸۹ {{coord|۳۷٫۳۵۲۰۸۹|N|۵۹٫۰۷۳۹۸۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی سبزوار ۳۶٫۲۰۸۶۳۱ ۵۷٫۶۷۵۰۵ {{coord|۳۶٫۲۰۸۶۳۱|N|۵۷٫۶۷۵۰۵|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی نشتیفان ۳۴٫۴۳۰۸۶۱ ۶۰٫۱۶۹۷۸۹ {{coord|۳۴٫۴۳۰۸۶۱|N|۶۰٫۱۶۹۷۸۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی نوخندان ۳۷٫۵۱۴۵۰۶ ۵۸٫۹۸۱۴۴۴ {{coord|۳۷٫۵۱۴۵۰۶|N|۵۸٫۹۸۱۴۴۴|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی تربت جام ۳۵٫۲۴۲۶۸۱ ۶۰٫۶۱۸۳۶۹ {{coord|۳۵٫۲۴۲۶۸۱|N|۶۰٫۶۱۸۳۶۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی سرخس ۳۶٫۵۳۵۱۶۹ ۶۱٫۱۶۲۰۱۱ {{coord|۳۶٫۵۳۵۱۶۹|N|۶۱٫۱۶۲۰۱۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی طرقبه ۳۶٫۳۱۵۱۶۱ ۵۹٫۳۷۶۳۳۹ {{coord|۳۶٫۳۱۵۱۶۱|N|۵۹٫۳۷۶۳۳۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی فریمان ۳۵٫۷۰۳۷۸۱ ۵۹٫۸۴۶۰۸۱ {{coord|۳۵٫۷۰۳۷۸۱|N|۵۹٫۸۴۶۰۸۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی باخرز ۳۴٫۹۸۸۷۱۱ ۶۰٫۳۱۸۱۱۹ {{coord|۳۴٫۹۸۸۷۱۱|N|۶۰٫۳۱۸۱۱۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی قدمگاه ۳۶٫۱۱۳۱۱۷ ۵۹٫۰۳۹۱۲۲ {{coord|۳۶٫۱۱۳۱۱۷|N|۵۹٫۰۳۹۱۲۲|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی قوچان ۳۷٫۱۰۸۲۳۹ ۵۸٫۵۰۷۱۵ {{coord|۳۷٫۱۰۸۲۳۹|N|۵۸٫۵۰۷۱۵|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی خرو ۳۶٫۱۴۳۴۷۲ ۵۹٫۰۱۶۵۲۵ {{coord|۳۶٫۱۴۳۴۷۲|N|۵۹٫۰۱۶۵۲۵|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی تربت حیدریه ۳۵٫۲۷۳۳۸۹ ۵۹٫۲۱۶۵۸۹ {{coord|۳۵٫۲۷۳۳۸۹|N|۵۹٫۲۱۶۵۸۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی مشهدریزه ۳۴٫۷۹۳۶۲۸ ۶۰٫۵۰۳۹۲۵ {{coord|۳۴٫۷۹۳۶۲۸|N|۶۰٫۵۰۳۹۲۵|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی فیض‌آباد ۳۵٫۰۲۱۱۸۱ ۵۸٫۷۷۹۰۶۱ {{coord|۳۵٫۰۲۱۱۸۱|N|۵۸٫۷۷۹۰۶۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی بردسکن ۳۵٫۲۵۸۴۱۴ ۵۷٫۹۶۸۲۹۲ {{coord|۳۵٫۲۵۸۴۱۴|N|۵۷٫۹۶۸۲۹۲|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی جنگل ۳۴٫۷۰۳۱۶۱ ۵۹٫۲۱۵۳۳۱ {{coord|۳۴٫۷۰۳۱۶۱|N|۵۹٫۲۱۵۳۳۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی کلات ۳۶٫۹۸۶۹۸۱ ۵۹٫۷۹۸۷۷۵ {{coord|۳۶٫۹۸۶۹۸۱|N|۵۹٫۷۹۸۷۷۵|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی بجستان ۳۴٫۵۱۶۶۴ ۵۸٫۱۸۵۱۷ {{coord|۳۴٫۵۱۶۶۴|N|۵۸٫۱۸۵۱۷|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی فرهادگرد ۳۵٫۷۶۶۵ ۵۹٫۷۳۳۱۱۱ {{coord|۳۵٫۷۶۶۵|N|۵۹٫۷۳۳۱۱۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی نیشابور ۳۶٫۲۰۵۳۵ ۵۸٫۸۰۰۹۵ {{coord|۳۶٫۲۰۵۳۵|N|۵۸٫۸۰۰۹۵|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی باجگیران ۳۷٫۶۱۴۹۶۹ ۵۸٫۴۲۹۷۸۹ {{coord|۳۷٫۶۱۴۹۶۹|N|۵۸٫۴۲۹۷۸۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی قاسم‌آباد ۳۴٫۳۶۰۲۳۱ ۵۹٫۸۶۴۴ {{coord|۳۴٫۳۶۰۲۳۱|N|۵۹٫۸۶۴۴|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی نقاب ۳۶٫۷۱۱۱۱۹ ۵۷٫۴۱۸۳ {{coord|۳۶٫۷۱۱۱۱۹|N|۵۷٫۴۱۸۳|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی کاشمر ۳۵٫۲۳۵۷۳۹ ۵۸٫۴۵۸۳۸۱ {{coord|۳۵٫۲۳۵۷۳۹|N|۵۸٫۴۵۸۳۸۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی ملک‌آباد ۳۵٫۹۹۹۵۱۱ ۵۹٫۵۹۱۰۳۹ {{coord|۳۵٫۹۹۹۵۱۱|N|۵۹٫۵۹۱۰۳۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی نیل شهر ۳۵٫۱۳۶۹۴۴ ۶۰٫۷۶۷۵۸۶ {{coord|۳۵٫۱۳۶۹۴۴|N|۶۰٫۷۶۷۵۸۶|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی لطف‌آباد ۳۷٫۵۱۸۲۶۱ ۵۹٫۳۴۰۲۱۱ {{coord|۳۷٫۵۱۸۲۶۱|N|۵۹٫۳۴۰۲۱۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی مشهد ۳۶٫۲۸۶۹۱ ۵۹٫۵۴۳۹۲ {{coord|۳۶٫۲۸۶۹۱|N|۵۹٫۵۴۳۹۲|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی فیروزه ۳۶٫۲۸۳۶۱۱ ۵۸٫۵۸۶۱۰۸ {{coord|۳۶٫۲۸۳۶۱۱|N|۵۸٫۵۸۶۱۰۸|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی ریوش ۳۵٫۴۷۵۰۷۵ ۵۸٫۴۵۸۴۷۲ {{coord|۳۵٫۴۷۵۰۷۵|N|۵۸٫۴۵۸۴۷۲|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی خلیل‌آباد ۳۵٫۲۵۰۷۳۱ ۵۸٫۲۸۷۹۰۸ {{coord|۳۵٫۲۵۰۷۳۱|N|۵۸٫۲۸۷۹۰۸|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی سفیدسنگ ۳۵٫۶۴۳۳۱۱ ۶۰٫۰۸۷۱۸۱ {{coord|۳۵٫۶۴۳۳۱۱|N|۶۰٫۰۸۷۱۸۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی یونسی ۳۴٫۸۰۳۷۶۹ ۵۸٫۴۴۲۳ {{coord|۳۴٫۸۰۳۷۶۹|N|۵۸٫۴۴۲۳|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی تایباد ۳۴٫۷۳۹۵۴۷ ۶۰٫۷۷۷۷۳۱ {{coord|۳۴٫۷۳۹۵۴۷|N|۶۰٫۷۷۷۷۳۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی کاخک ۳۴٫۱۴۹۶۵ ۵۸٫۶۳۸۹۱ {{coord|۳۴٫۱۴۹۶۵|N|۵۸٫۶۳۸۹۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی چناران ۳۶٫۶۴۸۰۶۹ ۵۹٫۱۲۵۰۶۱ {{coord|۳۶٫۶۴۸۰۶۹|N|۵۹٫۱۲۵۰۶۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی درود ۳۶٫۱۳۳۳۳۱ ۵۹٫۱۱۶۶۶۱ {{coord|۳۶٫۱۳۳۳۳۱|N|۵۹٫۱۱۶۶۶۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی رضویه ۳۶٫۲۰۵۹۵۸ ۵۹٫۷۶۹۷۹۲ {{coord|۳۶٫۲۰۵۹۵۸|N|۵۹٫۷۶۹۷۹۲|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی مزداوند ۳۶٫۱۵۵۶۶۹ ۶۰٫۵۲۸۴۲۵ {{coord|۳۶٫۱۵۵۶۶۹|N|۶۰٫۵۲۸۴۲۵|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی درگز ۳۷٫۴۴۵۸۳۱ ۵۹٫۱۱۱۰۶۱ {{coord|۳۷٫۴۴۵۸۳۱|N|۵۹٫۱۱۱۰۶۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی شاندیز ۳۶٫۳۹۴۳۵ ۵۹٫۲۹۰۱۶۱ {{coord|۳۶٫۳۹۴۳۵|N|۵۹٫۲۹۰۱۶۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی کندر ۳۵٫۲۰۵۱۴۲ ۵۸٫۱۵۱۳۹۴ {{coord|۳۵٫۲۰۵۱۴۲|N|۵۸٫۱۵۱۳۹۴|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی قلندرآباد ۳۵٫۵۹۹۲۵۶ ۵۹٫۹۵۰۸۹۷ {{coord|۳۵٫۵۹۹۲۵۶|N|۵۹٫۹۵۰۸۹۷|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی شهرزو ۳۶٫۷۴۹۱۶۷ ۵۹٫۹۳۷۵۰۳ {{coord|۳۶٫۷۴۹۱۶۷|N|۵۹٫۹۳۷۵۰۳|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی روداب ۳۶٫۰۱۸۴۳۹ ۵۷٫۳۰۸۱۴۴ {{coord|۳۶٫۰۱۸۴۳۹|N|۵۷٫۳۰۸۱۴۴|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی سنگان ۳۴٫۴۰۱۵۶۴ ۶۰٫۲۵۷۸۰۶ {{coord|۳۴٫۴۰۱۵۶۴|N|۶۰٫۲۵۷۸۰۶|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی سلطان‌آباد ۳۶٫۴۰۴۷۸۳ ۵۸٫۰۳۸۲۸۹ {{coord|۳۶٫۴۰۴۷۸۳|N|۵۸٫۰۳۸۲۸۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی داورزن ۳۶٫۳۴۵۳۸۹ ۵۶٫۸۷۶۷ {{coord|۳۶٫۳۴۵۳۸۹|N|۵۶٫۸۷۶۷|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی کاریز ۳۵٫۴۹۴۲ ۶۰٫۱۷۴۵ {{coord|۳۵٫۴۹۴۲|N|۶۰٫۱۷۴۵|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی خواف ۳۴٫۵۷۰۱۸۱ ۶۰٫۱۳۷۶۳۱ {{coord|۳۴٫۵۷۰۱۸۱|N|۶۰٫۱۳۷۶۳۱|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی سلامی ۳۴٫۷۴۸۷۳۱ ۵۹٫۹۷۲۳ {{coord|۳۴٫۷۴۸۷۳۱|N|۵۹٫۹۷۲۳|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی جغتای ۳۶٫۶۳۰۶۸۱ ۵۷٫۰۶۱۶۸۹ {{coord|۳۶٫۶۳۰۶۸۱|N|۵۷٫۰۶۱۶۸۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی بیدخت ۳۴٫۳۳۹۵۷ ۵۸٫۷۵۷۸۹ {{coord|۳۴٫۳۳۹۵۷|N|۵۸٫۷۵۷۸۹|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی رشتخوار ۳۴٫۹۶۹۹۶ ۵۹٫۶۲۸۶۶ {{coord|۳۴٫۹۶۹۹۶|N|۵۹٫۶۲۸۶۶|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی کدکن ۳۵٫۵۸۶۲۱۴ ۵۸٫۸۷۷۶۷۲ {{coord|۳۵٫۵۸۶۲۱۴|N|۵۸٫۸۷۷۶۷۲|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی شوقان ۳۷٫۳۴۶۹۹۲ ۵۶٫۸۹۴۸۳۶ {{coord|۳۷٫۳۴۶۹۹۲|N|۵۶٫۸۹۴۸۳۶|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی لوجلی ۳۷٫۶۰۴۶۱۹ ۵۷٫۸۵۷۸۲۵ {{coord|۳۷٫۶۰۴۶۱۹|N|۵۷٫۸۵۷۸۲۵|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی گرمه جاجرم ۳۶٫۹۵۰۰۰۸ ۵۶٫۳۷۹۳۰۳ {{coord|۳۶٫۹۵۰۰۰۸|N|۵۶٫۳۷۹۳۰۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی قاضی ۳۷٫۴۹۴۸۳۶ ۵۶٫۷۴۷۹۵ {{coord|۳۷٫۴۹۴۸۳۶|N|۵۶٫۷۴۷۹۵|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی حصارگرمخان ۳۷٫۵۱۶۰۱۹ ۵۷٫۴۸۵۳۱۴ {{coord|۳۷٫۵۱۶۰۱۹|N|۵۷٫۴۸۵۳۱۴|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی اسفراین ۳۷٫۰۷۱۳۶۹ ۵۷٫۵۰۶۳۵۶ {{coord|۳۷٫۰۷۱۳۶۹|N|۵۷٫۵۰۶۳۵۶|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی شیروان ۳۷٫۳۹۳۸۲۵ ۵۷٫۹۳۴۳۰۳ {{coord|۳۷٫۳۹۳۸۲۵|N|۵۷٫۹۳۴۳۰۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی فاروج ۳۷٫۲۳۰۹۲۵ ۵۸٫۲۱۷۹۰۶ {{coord|۳۷٫۲۳۰۹۲۵|N|۵۸٫۲۱۷۹۰۶|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی سنخواست ۳۷٫۰۹۹۶۱۹ ۵۶٫۸۴۹۴۳۶ {{coord|۳۷٫۰۹۹۶۱۹|N|۵۶٫۸۴۹۴۳۶|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی بجنورد ۳۷٫۴۷۲۰۳ ۵۷٫۳۳۱۷۳ {{coord|۳۷٫۴۷۲۰۳|N|۵۷٫۳۳۱۷۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی پیش قلعه ۳۷٫۶۵۰۴۴۲ ۵۷٫۰۰۱۵۵۳ {{coord|۳۷٫۶۵۰۴۴۲|N|۵۷٫۰۰۱۵۵۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی درق ۳۶٫۹۸۱۵۷۵ ۵۶٫۲۱۸۸۸۳ {{coord|۳۶٫۹۸۱۵۷۵|N|۵۶٫۲۱۸۸۸۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی راز ۳۷٫۹۳۳۷۲۵ ۵۷٫۱۱۱۳۴۲ {{coord|۳۷٫۹۳۳۷۲۵|N|۵۷٫۱۱۱۳۴۲|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی آشخانه ۳۷٫۵۶۱۳۷۵ ۵۶٫۹۲۳۰۰۳ {{coord|۳۷٫۵۶۱۳۷۵|N|۵۶٫۹۲۳۰۰۳|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی صفی‌آباد ۳۲٫۲۶۵۱۶۹ ۴۸٫۴۱۸۰۵ {{coord|۳۲٫۲۶۵۱۶۹|N|۴۸٫۴۱۸۰۵|E|display=inline}}
استان خراسان شمالی صفی‌آباد ۳۶٫۶۹۵۵۷۲ ۵۷٫۹۲۹۷۹۷ {{coord|۳۶٫۶۹۵۵۷۲|N|۵۷٫۹۲۹۷۹۷|E|display=inline}}
استان خوزستان آبادان ۳۰٫۳۵۴۲۲۸ ۴۸٫۲۷۲۸۱۷ {{coord|۳۰٫۳۵۴۲۲۸|N|۴۸٫۲۷۲۸۱۷|E|display=inline}}
استان خوزستان بندرامام خمینی ۳۰٫۴۳۳۱۷۲ ۴۹٫۰۷۷۴۶۷ {{coord|۳۰٫۴۳۳۱۷۲|N|۴۹٫۰۷۷۴۶۷|E|display=inline}}
استان خوزستان شوش ۳۲٫۱۹۹۶۳۹ ۴۸٫۲۴۷۹۵ {{coord|۳۲٫۱۹۹۶۳۹|N|۴۸٫۲۴۷۹۵|E|display=inline}}
استان خوزستان خرمشهر ۳۰٫۴۴۰۰۸۶ ۴۸٫۱۸۸۵۴۴ {{coord|۳۰٫۴۴۰۰۸۶|N|۴۸٫۱۸۸۵۴۴|E|display=inline}}
استان زنجان دندی ۳۶٫۵۵۳۷۳۱ ۴۷٫۶۲۳۱۸۱ {{coord|۳۶٫۵۵۳۷۳۱|N|۴۷٫۶۲۳۱۸۱|E|display=inline}}
استان زنجان حلب ۳۶٫۲۹۶۰۸۹ ۴۸٫۰۶۳۲۶۹ {{coord|۳۶٫۲۹۶۰۸۹|N|۴۸٫۰۶۳۲۶۹|E|display=inline}}
استان زنجان خرمدره ۳۶٫۲۰۳ ۴۹٫۱۸۸۷ {{coord|۳۶٫۲۰۳|N|۴۹٫۱۸۸۷|E|display=inline}}
استان زنجان سجاس ۳۶٫۲۳۵۷۳۱ ۴۸٫۵۴۵۹۱۹ {{coord|۳۶٫۲۳۵۷۳۱|N|۴۸٫۵۴۵۹۱۹|E|display=inline}}
استان زنجان ماه نشان ۳۶٫۷۴۵۲ ۴۷٫۶۶۹۴۷ {{coord|۳۶٫۷۴۵۲|N|۴۷٫۶۶۹۴۷|E|display=inline}}
استان زنجان زنجان ۳۶٫۶۷۰۷۸۱ ۴۸٫۴۸۰۹۳۹ {{coord|۳۶٫۶۷۰۷۸۱|N|۴۸٫۴۸۰۹۳۹|E|display=inline}}
استان زنجان هیدج ۳۶٫۲۵۳۳۱۷ ۴۹٫۱۳۰۰۲۵ {{coord|۳۶٫۲۵۳۳۱۷|N|۴۹٫۱۳۰۰۲۵|E|display=inline}}
استان زنجان گرماب ۳۵٫۸۴۸۸۱۱ ۴۸٫۱۹۶۸۱۱ {{coord|۳۵٫۸۴۸۸۱۱|N|۴۸٫۱۹۶۸۱۱|E|display=inline}}
استان زنجان چورزق ۳۷٫۰۰۰۸۰۳ ۴۸٫۷۷۴۷ {{coord|۳۷٫۰۰۰۸۰۳|N|۴۸٫۷۷۴۷|E|display=inline}}
استان زنجان چورزق ۳۶٫۹۹۷۱۲ ۴۸٫۷۷۷۵۹ {{coord|۳۶٫۹۹۷۱۲|N|۴۸٫۷۷۷۵۹|E|display=inline}}
استان زنجان زرین‌آباد ۳۶٫۴۲۵۵ ۴۸٫۲۸۰۴۷۵ {{coord|۳۶٫۴۲۵۵|N|۴۸٫۲۸۰۴۷۵|E|display=inline}}
استان زنجان سلطانیه ۳۶٫۴۳۴۳۶۹ ۴۸٫۷۹۷۴۱۹ {{coord|۳۶٫۴۳۴۳۶۹|N|۴۸٫۷۹۷۴۱۹|E|display=inline}}
استان زنجان زرین رود ۳۵٫۷۵۷۹ ۴۸٫۴۸۲۲ {{coord|۳۵٫۷۵۷۹|N|۴۸٫۴۸۲۲|E|display=inline}}
استان زنجان آب‌بر ۳۶٫۹۲۴۰۰۶ ۴۸٫۹۶۲۱۳۹ {{coord|۳۶٫۹۲۴۰۰۶|N|۴۸٫۹۶۲۱۳۹|E|display=inline}}
استان زنجان قیدار ۳۶٫۱۱۶۳۳۱ ۴۸٫۵۹۱۶۸۹ {{coord|۳۶٫۱۱۶۳۳۱|N|۴۸٫۵۹۱۶۸۹|E|display=inline}}
استان زنجان ابهر ۳۶٫۱۴۴۷۳۱ ۴۹٫۲۱۹۲۶۹ {{coord|۳۶٫۱۴۴۷۳۱|N|۴۹٫۲۱۹۲۶۹|E|display=inline}}
استان زنجان صایین‌قلعه ۳۶٫۳۰۲۶۶۷ ۴۹٫۰۷۳۴۶۴ {{coord|۳۶٫۳۰۲۶۶۷|N|۴۹٫۰۷۳۴۶۴|E|display=inline}}
استان سمنان ایوانکی ۳۵٫۳۴۵۰۴۷ ۵۲٫۰۷۰۲۶۱ {{coord|۳۵٫۳۴۵۰۴۷|N|۵۲٫۰۷۰۲۶۱|E|display=inline}}
استان سمنان گرمسار ۳۵٫۲۲۱۵۹۲ ۵۲٫۳۴۰۵۴۷ {{coord|۳۵٫۲۲۱۵۹۲|N|۵۲٫۳۴۰۵۴۷|E|display=inline}}
استان سمنان سمنان ۳۵٫۵۷۵۰۲ ۵۳٫۳۹۰۲۱۳ {{coord|۳۵٫۵۷۵۰۲|N|۵۳٫۳۹۰۲۱۳|E|display=inline}}
استان سمنان امیریه ۳۶٫۰۲۶۸۵ ۵۴٫۱۴۰۵۷۵ {{coord|۳۶٫۰۲۶۸۵|N|۵۴٫۱۴۰۵۷۵|E|display=inline}}
استان سمنان سرخه ۳۵٫۴۶۳۹۵۸ ۵۳٫۲۱۳۵۸۳ {{coord|۳۵٫۴۶۳۹۵۸|N|۵۳٫۲۱۳۵۸۳|E|display=inline}}
استان سمنان بیارجمند ۳۶٫۰۷۹۳۴۴ ۵۵٫۸۱۰۰۹۷ {{coord|۳۶٫۰۷۹۳۴۴|N|۵۵٫۸۱۰۰۹۷|E|display=inline}}
استان سمنان مجن ۳۶٫۴۷۹۰۸۳ ۵۴٫۶۴۸۲۳۶ {{coord|۳۶٫۴۷۹۰۸۳|N|۵۴٫۶۴۸۲۳۶|E|display=inline}}
استان سمنان شاهرود ۳۶٫۴۱۹۸۳۹ ۵۴٫۹۶۷۷ {{coord|۳۶٫۴۱۹۸۳۹|N|۵۴٫۹۶۷۷|E|display=inline}}
استان سمنان بسطام ۳۶٫۴۸۴۹۳۶ ۵۵٫۰۰۰۲۶۹ {{coord|۳۶٫۴۸۴۹۳۶|N|۵۵٫۰۰۰۲۶۹|E|display=inline}}
استان سمنان دیباج ۳۶٫۴۲۸۰۳۶ ۵۴٫۲۳۲۱۱۱ {{coord|۳۶٫۴۲۸۰۳۶|N|۵۴٫۲۳۲۱۱۱|E|display=inline}}
استان سمنان شهمیرزاد ۳۵٫۷۷۱۴۳۹ ۵۳٫۳۲۸۳۱۹ {{coord|۳۵٫۷۷۱۴۳۹|N|۵۳٫۳۲۸۳۱۹|E|display=inline}}
استان سمنان دامغان ۳۶٫۱۶۷۱۰۸ ۵۴٫۳۴۰۹۸۶ {{coord|۳۶٫۱۶۷۱۰۸|N|۵۴٫۳۴۰۹۸۶|E|display=inline}}
استان سمنان میامی ۳۶٫۴۱۱۷۶۴ ۵۵٫۶۵۷۹۵۸ {{coord|۳۶٫۴۱۱۷۶۴|N|۵۵٫۶۵۷۹۵۸|E|display=inline}}
استان سمنان کلاته خیج ۳۶٫۶۷۳۶۷۲ ۵۵٫۲۹۶۳۲۸ {{coord|۳۶٫۶۷۳۶۷۲|N|۵۵٫۲۹۶۳۲۸|E|display=inline}}
استان سمنان آرادان ۳۵٫۲۴۷۹۱۹ ۵۲٫۴۹۲۸۵۶ {{coord|۳۵٫۲۴۷۹۱۹|N|۵۲٫۴۹۲۸۵۶|E|display=inline}}
استان سمنان مهدی شهر ۳۵٫۷۱۵۴۱۴ ۵۳٫۳۵۶۵۷۲ {{coord|۳۵٫۷۱۵۴۱۴|N|۵۳٫۳۵۶۵۷۲|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان زهک ۳۰٫۸۹۴۱۶۷ ۶۱٫۶۸۰۸۳۳ {{coord|۳۰٫۸۹۴۱۶۷|N|۶۱٫۶۸۰۸۳۳|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان محمدآباد ۲۸٫۶۴۸۰۵ ۵۹٫۰۲۲۸۵ {{coord|۲۸٫۶۴۸۰۵|N|۵۹٫۰۲۲۸۵|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان ایرانشهر ۲۷٫۲۰۶۴۱۴ ۶۰٫۶۸۸۰۸۳ {{coord|۲۷٫۲۰۶۴۱۴|N|۶۰٫۶۸۸۰۸۳|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان اسپکه ۲۶٫۸۴۶۹۹۴ ۶۰٫۱۷۱۸۶۹ {{coord|۲۶٫۸۴۶۹۹۴|N|۶۰٫۱۷۱۸۶۹|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان راسک ۲۶٫۲۳۶۸ ۶۱٫۳۹۸۷۲۵ {{coord|۲۶٫۲۳۶۸|N|۶۱٫۳۹۸۷۲۵|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان نصرت‌آباد ۲۹٫۸۵۶۴۲۲ ۵۹٫۹۷۸۱۵۳ {{coord|۲۹٫۸۵۶۴۲۲|N|۵۹٫۹۷۸۱۵۳|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان زاهدان ۲۹٫۴۹۹۹۶ ۶۰٫۸۶۷۹۵ {{coord|۲۹٫۴۹۹۹۶|N|۶۰٫۸۶۷۹۵|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان جالق ۲۷٫۶۰۲۲۷۵ ۶۲٫۷۰۵۶۵۸ {{coord|۲۷٫۶۰۲۲۷۵|N|۶۲٫۷۰۵۶۵۸|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان سرباز ۲۶٫۶۳۷۰۱۱ ۶۱٫۲۶۰۹۵ {{coord|۲۶٫۶۳۷۰۱۱|N|۶۱٫۲۶۰۹۵|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان نیک شهر ۲۶٫۲۲۵۱۲۸ ۶۰٫۲۱۷۹۰۶ {{coord|۲۶٫۲۲۵۱۲۸|N|۶۰٫۲۱۷۹۰۶|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان زابل ۳۱٫۰۳۰۸۲۵ ۶۱٫۴۹۵۴۶۷ {{coord|۳۱٫۰۳۰۸۲۵|N|۶۱٫۴۹۵۴۶۷|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان گلمورتی ۲۷٫۴۸۲۵۸۱ ۵۹٫۴۴۶۸۱۱ {{coord|۲۷٫۴۸۲۵۸۱|N|۵۹٫۴۴۶۸۱۱|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان کنارک ۲۵٫۳۵۸۸۷۲ ۶۰٫۳۹۸۵۵۳ {{coord|۲۵٫۳۵۸۸۷۲|N|۶۰٫۳۹۸۵۵۳|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان سراوان ۲۷٫۳۶۶۶۳۱ ۶۲٫۳۳۸۷ {{coord|۲۷٫۳۶۶۶۳۱|N|۶۲٫۳۳۸۷|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان محمدآباد ۳۰٫۸۷۶۱۱۷ ۶۱٫۴۵۳۷۹۷ {{coord|۳۰٫۸۷۶۱۱۷|N|۶۱٫۴۵۳۷۹۷|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان قصرقند ۲۶٫۲۴۶۸۳۹ ۶۰٫۷۵۱۶۳۱ {{coord|۲۶٫۲۴۶۸۳۹|N|۶۰٫۷۵۱۶۳۱|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان سوران ۲۷٫۲۸۷۷۱۱ ۶۲٫۰۰۰۰۸۶ {{coord|۲۷٫۲۸۷۷۱۱|N|۶۲٫۰۰۰۰۸۶|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان دوست محمد ۳۱٫۱۴۳۵۳۶ ۶۱٫۷۹۲۹۶۹ {{coord|۳۱٫۱۴۳۵۳۶|N|۶۱٫۷۹۲۹۶۹|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان سیرکان ۲۶٫۸۲۹۶۷۸ ۶۲٫۶۳۹۶۹۴ {{coord|۲۶٫۸۲۹۶۷۸|N|۶۲٫۶۳۹۶۹۴|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان محمدآباد ۳۲٫۳۲۴۳۱۹ ۵۲٫۱۱۰۹۱۹ {{coord|۳۲٫۳۲۴۳۱۹|N|۵۲٫۱۱۰۹۱۹|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان نوک‌آباد ۲۸٫۵۳۸۶ ۶۰٫۷۵۸۱۶۱ {{coord|۲۸٫۵۳۸۶|N|۶۰٫۷۵۸۱۶۱|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان میرجاوه ۲۹٫۰۱۹۳۹۴ ۶۱٫۴۵۱۶۴۲ {{coord|۲۹٫۰۱۹۳۹۴|N|۶۱٫۴۵۱۶۴۲|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان خاش ۲۸٫۲۲۰۸۸۱ ۶۱٫۲۱۱۵۳۹ {{coord|۲۸٫۲۲۰۸۸۱|N|۶۱٫۲۱۱۵۳۹|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان زابلی ۲۷٫۱۳۲۶۵ ۶۱٫۶۷۱۷۱۴ {{coord|۲۷٫۱۳۲۶۵|N|۶۱٫۶۷۱۷۱۴|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان نگور ۲۵٫۳۸۸۲۱۹ ۶۱٫۱۴۲۰۱۱ {{coord|۲۵٫۳۸۸۲۱۹|N|۶۱٫۱۴۲۰۱۱|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان بزمان ۲۷٫۸۵۹۴۲۸ ۶۰٫۱۷۶۵۴۲ {{coord|۲۷٫۸۵۹۴۲۸|N|۶۰٫۱۷۶۵۴۲|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان ادیمی ۳۱٫۱۰۶۳۸۹ ۶۱٫۴۱۶۳۸۹ {{coord|۳۱٫۱۰۶۳۸۹|N|۶۱٫۴۱۶۳۸۹|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان بنجار ۳۱٫۰۴۲۲۸۱ ۶۱٫۵۸۳۰۵۶ {{coord|۳۱٫۰۴۲۲۸۱|N|۶۱٫۵۸۳۰۵۶|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان بمپور ۲۷٫۱۹۹۹۰۳ ۶۰٫۴۷۷۸۷۵ {{coord|۲۷٫۱۹۹۹۰۳|N|۶۰٫۴۷۷۸۷۵|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان پیشین ۲۶٫۰۸۵۹۰۸ ۶۱٫۷۶۸۳۱۴ {{coord|۲۶٫۰۸۵۹۰۸|N|۶۱٫۷۶۸۳۱۴|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان بنت ۲۶٫۳۰۵۱۶۹ ۵۹٫۵۲۸۲۳۱ {{coord|۲۶٫۳۰۵۱۶۹|N|۵۹٫۵۲۸۲۳۱|E|display=inline}}
استان سیستان و بلوچستان فنوج ۲۶٫۵۷۵۲۱۱ ۵۹٫۶۴۲۷۳۹ {{coord|۲۶٫۵۷۵۲۱۱|N|۵۹٫۶۴۲۷۳۹|E|display=inline}}
استان فارس گراش ۲۷٫۶۶۲۲۳۱ ۵۴٫۱۳۶۶۰۸ {{coord|۲۷٫۶۶۲۲۳۱|N|۵۴٫۱۳۶۶۰۸|E|display=inline}}
استان فارس جهرم ۲۸٫۴۹۳۴۶ ۵۳٫۵۳۳۰۲ {{coord|۲۸٫۴۹۳۴۶|N|۵۳٫۵۳۳۰۲|E|display=inline}}
استان فارس جنت شهر ۲۸٫۶۵۳۸ ۵۴٫۶۸۵۸ {{coord|۲۸٫۶۵۳۸|N|۵۴٫۶۸۵۸|E|display=inline}}
استان فارس ایج ۲۹٫۰۱۹۴۲۸ ۵۴٫۲۴۶۵۶۷ {{coord|۲۹٫۰۱۹۴۲۸|N|۵۴٫۲۴۶۵۶۷|E|display=inline}}
استان فارس ایزدخواست ۳۱٫۵۲۰۲۳ ۵۲٫۱۲۸۰۷ {{coord|۳۱٫۵۲۰۲۳|N|۵۲٫۱۲۸۰۷|E|display=inline}}
استان فارس کنارتخته ۲۹٫۵۲۹۵۳۹ ۵۱٫۳۹۷۸۸۹ {{coord|۲۹٫۵۲۹۵۳۹|N|۵۱٫۳۹۷۸۸۹|E|display=inline}}
استان فارس مرودشت ۲۹٫۸۷۲۴۱۹ ۵۲٫۸۰۱۴۱۹ {{coord|۲۹٫۸۷۲۴۱۹|N|۵۲٫۸۰۱۴۱۹|E|display=inline}}
استان فارس داراب ۲۸٫۷۵۰۸۸۱ ۵۴٫۵۳۷۴۵ {{coord|۲۸٫۷۵۰۸۸۱|N|۵۴٫۵۳۷۴۵|E|display=inline}}
استان فارس فراشبند ۲۸٫۸۶۷۳۶ ۵۲٫۰۸۵۱ {{coord|۲۸٫۸۶۷۳۶|N|۵۲٫۰۸۵۱|E|display=inline}}
استان فارس جویم ۲۸٫۲۴۹۵۱۱ ۵۳٫۹۸۴۱ {{coord|۲۸٫۲۴۹۵۱۱|N|۵۳٫۹۸۴۱|E|display=inline}}
استان فارس فیروزآباد ۲۸٫۸۶۱۲۹ ۵۲٫۵۷۷۲۵ {{coord|۲۸٫۸۶۱۲۹|N|۵۲٫۵۷۷۲۵|E|display=inline}}
استان فارس کامفیروز ۳۰٫۳۱۶۴۱۹ ۵۲٫۱۹۹۷۱۹ {{coord|۳۰٫۳۱۶۴۱۹|N|۵۲٫۱۹۹۷۱۹|E|display=inline}}
استان فارس خنج ۲۷٫۸۹۴۱۳ ۵۳٫۴۴۱۵۶ {{coord|۲۷٫۸۹۴۱۳|N|۵۳٫۴۴۱۵۶|E|display=inline}}
استان فارس گله دار ۲۷٫۶۶۰۷ ۵۲٫۶۵۸۷ {{coord|۲۷٫۶۶۰۷|N|۵۲٫۶۵۸۷|E|display=inline}}
استان فارس بوانات ۳۰٫۴۵۴۱۳۹ ۵۳٫۶۵۰۴۸۱ {{coord|۳۰٫۴۵۴۱۳۹|N|۵۳٫۶۵۰۴۸۱|E|display=inline}}
استان فارس وراوی ۲۷٫۴۶۵۶۱۹ ۵۳٫۰۵۲۴۶۱ {{coord|۲۷٫۴۶۵۶۱۹|N|۵۳٫۰۵۲۴۶۱|E|display=inline}}
استان فارس بیرم ۲۷٫۴۳۲۵۵ ۵۳٫۵۱۳۲۴ {{coord|۲۷٫۴۳۲۵۵|N|۵۳٫۵۱۳۲۴|E|display=inline}}
استان فارس رونیز ۲۹٫۱۹۱۲۱۴ ۵۳٫۷۷۰۵۰۳ {{coord|۲۹٫۱۹۱۲۱۴|N|۵۳٫۷۷۰۵۰۳|E|display=inline}}
استان فارس دبیران ۲۸٫۴۰۷۲۸۱ ۵۴٫۱۸۳۴۴۴ {{coord|۲۸٫۴۰۷۲۸۱|N|۵۴٫۱۸۳۴۴۴|E|display=inline}}
استان فارس قادرآباد ۳۰٫۲۷۹۹۸ ۵۳٫۲۴۷۷۶ {{coord|۳۰٫۲۷۹۹۸|N|۵۳٫۲۴۷۷۶|E|display=inline}}
استان فارس فسا ۲۸٫۹۳۹۶۹ ۵۳٫۶۴۶۶ {{coord|۲۸٫۹۳۹۶۹|N|۵۳٫۶۴۶۶|E|display=inline}}
استان فارس مهر ۲۷٫۵۵۴۷۵۳ ۵۲٫۸۸۲۸۹۲ {{coord|۲۷٫۵۵۴۷۵۳|N|۵۲٫۸۸۲۸۹۲|E|display=inline}}
استان فارس سده ۳۰٫۷۱۱۵۲ ۵۲٫۱۷۲۰۲ {{coord|۳۰٫۷۱۱۵۲|N|۵۲٫۱۷۲۰۲|E|display=inline}}
استان فارس اوز ۲۷٫۷۶۲۶۵ ۵۳٫۹۹۷۶۶۱ {{coord|۲۷٫۷۶۲۶۵|N|۵۳٫۹۹۷۶۶۱|E|display=inline}}
استان فارس نودان ۲۹٫۸۰۱۷۶۱ ۵۱٫۶۹۴۸۸۹ {{coord|۲۹٫۸۰۱۷۶۱|N|۵۱٫۶۹۴۸۸۹|E|display=inline}}
استان فارس مشکان ۲۹٫۴۷۶۷۰۶ ۵۴٫۳۳۳۰۱۷ {{coord|۲۹٫۴۷۶۷۰۶|N|۵۴٫۳۳۳۰۱۷|E|display=inline}}
استان فارس سعادت شهر ۳۰٫۰۷۹۷۲ ۵۳٫۱۳۷۵۷ {{coord|۳۰٫۰۷۹۷۲|N|۵۳٫۱۳۷۵۷|E|display=inline}}
استان فارس خاوران ۲۸٫۹۳۸۰۵۶ ۵۳٫۳۱۵ {{coord|۲۸٫۹۳۸۰۵۶|N|۵۳٫۳۱۵|E|display=inline}}
استان فارس آباده ۳۱٫۱۶۰۸۶ ۵۲٫۶۵۰۶ {{coord|۳۱٫۱۶۰۸۶|N|۵۲٫۶۵۰۶|E|display=inline}}
استان فارس ششده ۲۸٫۹۴۶۵۲ ۵۳٫۹۹۷۵۳ {{coord|۲۸٫۹۴۶۵۲|N|۵۳٫۹۹۷۵۳|E|display=inline}}
استان فارس کازرون ۲۹٫۶۲۰۸۱۱ ۵۱٫۶۵۴۰۱۱ {{coord|۲۹٫۶۲۰۸۱۱|N|۵۱٫۶۵۴۰۱۱|E|display=inline}}
استان فارس اشکنان ۲۷٫۲۳۶۴۸۹ ۵۳٫۵۹۷۹۱۱ {{coord|۲۷٫۲۳۶۴۸۹|N|۵۳٫۵۹۷۹۱۱|E|display=inline}}
استان فارس شهرپیر ۲۸٫۳۱۱۶۴۲ ۵۴٫۳۳۵۲۷۵ {{coord|۲۸٫۳۱۱۶۴۲|N|۵۴٫۳۳۵۲۷۵|E|display=inline}}
استان فارس قطب‌آباد ۲۸٫۶۴۴۸۳۹ ۵۳٫۶۴۲۵۱۹ {{coord|۲۸٫۶۴۴۸۳۹|N|۵۳٫۶۴۲۵۱۹|E|display=inline}}
استان فارس لپویی ۲۹٫۷۹۹۴۶۷ ۵۲٫۶۵۰۷۴۷ {{coord|۲۹٫۷۹۹۴۶۷|N|۵۲٫۶۵۰۷۴۷|E|display=inline}}
استان فارس لار ۲۷٫۶۷۸۷۶۹ ۵۴٫۳۳۸۸۳۱ {{coord|۲۷٫۶۷۸۷۶۹|N|۵۴٫۳۳۸۸۳۱|E|display=inline}}
استان فارس زرقان ۲۹٫۷۷۶۹۳۹ ۵۲٫۷۱۹۹۹۷ {{coord|۲۹٫۷۷۶۹۳۹|N|۵۲٫۷۱۹۹۹۷|E|display=inline}}
استان فارس سروستان ۲۹٫۲۷۲۱۶۱ ۵۳٫۲۲۱۵۱۹ {{coord|۲۹٫۲۷۲۱۶۱|N|۵۳٫۲۲۱۵۱۹|E|display=inline}}
استان فارس خشت ۲۹٫۵۶۰۴۴ ۵۱٫۳۳۵۳۲ {{coord|۲۹٫۵۶۰۴۴|N|۵۱٫۳۳۵۳۲|E|display=inline}}
استان فارس افزر ۲۸٫۳۴۶۰۶۱ ۵۲٫۹۷۱۱۶۱ {{coord|۲۸٫۳۴۶۰۶۱|N|۵۲٫۹۷۱۱۶۱|E|display=inline}}
استان فارس دهستان نوبندگان ۲۸٫۸۵۳۶۶۱ ۵۳٫۸۲۱۵۱۹ {{coord|۲۸٫۸۵۳۶۶۱|N|۵۳٫۸۲۱۵۱۹|E|display=inline}}
استان فارس سیدان ۳۰٫۰۰۷۵۵ ۵۳٫۰۰۶۲۸ {{coord|۳۰٫۰۰۷۵۵|N|۵۳٫۰۰۶۲۸|E|display=inline}}
استان فارس بنارویه ۲۸٫۰۸۵۰۴۷ ۵۴٫۰۴۸۳۱۴ {{coord|۲۸٫۰۸۵۰۴۷|N|۵۴٫۰۴۸۳۱۴|E|display=inline}}
استان فارس زاهدشهر ۲۸٫۷۵۲۸۵ ۵۳٫۷۹۸۱۸ {{coord|۲۸٫۷۵۲۸۵|N|۵۳٫۷۹۸۱۸|E|display=inline}}
استان فارس باب انار ۲۸٫۹۷۴۹۳ ۵۳٫۲۱۷۶۴ {{coord|۲۸٫۹۷۴۹۳|N|۵۳٫۲۱۷۶۴|E|display=inline}}
استان فارس فیروزآباد ۳۳٫۸۹۸۷۱۱ ۴۸٫۱۰۶۵۱۱ {{coord|۳۳٫۸۹۸۷۱۱|N|۴۸٫۱۰۶۵۱۱|E|display=inline}}
استان فارس لامرد ۲۷٫۳۱۷۱۱ ۵۳٫۲۲۷۳۵ {{coord|۲۷٫۳۱۷۱۱|N|۵۳٫۲۲۷۳۵|E|display=inline}}
استان فارس قیر ۲۸٫۴۸۷۰۱ ۵۳٫۰۳۶۷۱ {{coord|۲۸٫۴۸۷۰۱|N|۵۳٫۰۳۶۷۱|E|display=inline}}
استان فارس بیضا ۲۹٫۹۷۳۹۳۹ ۵۲٫۳۹۹۹۵ {{coord|۲۹٫۹۷۳۹۳۹|N|۵۲٫۳۹۹۹۵|E|display=inline}}
استان فارس میمند ۲۸٫۸۶۹۵ ۵۲٫۷۵۲۴۳ {{coord|۲۸٫۸۶۹۵|N|۵۲٫۷۵۲۴۳|E|display=inline}}
استان فارس استهبان ۲۹٫۱۲۶۲۸۱ ۵۴٫۰۳۹۰۵۶ {{coord|۲۹٫۱۲۶۲۸۱|N|۵۴٫۰۳۹۰۵۶|E|display=inline}}
استان فارس ارسنجان ۲۹٫۹۱۲۱۲۸ ۵۳٫۳۰۳۶۸۱ {{coord|۲۹٫۹۱۲۱۲۸|N|۵۳٫۳۰۳۶۸۱|E|display=inline}}
استان فارس شیراز ۲۹٫۶۱۸۹۶۱ ۵۲٫۵۳۲۳۸۱ {{coord|۲۹٫۶۱۸۹۶۱|N|۵۲٫۵۳۲۳۸۱|E|display=inline}}
استان فارس آباده طشک ۲۹٫۸۰۸۹۲۲ ۵۳٫۷۲۶۸۵۶ {{coord|۲۹٫۸۰۸۹۲۲|N|۵۳٫۷۲۶۸۵۶|E|display=inline}}
استان فارس نی ریز ۲۹٫۲۰۱۵۱۹ ۵۴٫۳۲۴۷۵ {{coord|۲۹٫۲۰۱۵۱۹|N|۵۴٫۳۲۴۷۵|E|display=inline}}
استان فارس اقلید ۳۰٫۸۹۸۶۹ ۵۲٫۶۹۵۰۲ {{coord|۳۰٫۸۹۸۶۹|N|۵۲٫۶۹۵۰۲|E|display=inline}}
استان فارس صفاشهر ۳۰٫۶۱۲۵ ۵۳٫۱۹۷۱۵ {{coord|۳۰٫۶۱۲۵|N|۵۳٫۱۹۷۱۵|E|display=inline}}
استان فارس مصیری ۳۰٫۲۴۵۴۱ ۵۱٫۵۲۸۶۲ {{coord|۳۰٫۲۴۵۴۱|N|۵۱٫۵۲۸۶۲|E|display=inline}}
استان فارس سورمق ۳۱٫۰۳۲۳۵ ۵۲٫۸۳۹۰۳ {{coord|۳۱٫۰۳۲۳۵|N|۵۲٫۸۳۹۰۳|E|display=inline}}
استان فارس اهل ۲۷٫۲۰۹۰۱۱ ۵۳٫۶۵۶۹۸۹ {{coord|۲۷٫۲۰۹۰۱۱|N|۵۳٫۶۵۶۹۸۹|E|display=inline}}
استان فارس قایمیه ۲۹٫۸۵۰۳۶۴ ۵۱٫۵۷۹۳۸۹ {{coord|۲۹٫۸۵۰۳۶۴|N|۵۱٫۵۷۹۳۸۹|E|display=inline}}
استان فارس داریان ۲۹٫۵۶۲۴۱۷ ۵۲٫۹۲۹۱۰۸ {{coord|۲۹٫۵۶۲۴۱۷|N|۵۲٫۹۲۹۱۰۸|E|display=inline}}
استان فارس کوار ۲۹٫۱۹۶۳۲۵ ۵۲٫۶۹۴۲۹۴ {{coord|۲۹٫۱۹۶۳۲۵|N|۵۲٫۶۹۴۲۹۴|E|display=inline}}
استان فارس بالاده ۲۹٫۲۸۲۲۸۱ ۵۱٫۹۳۸۹۵ {{coord|۲۹٫۲۸۲۲۸۱|N|۵۱٫۹۳۸۹۵|E|display=inline}}
استان فارس صغاد ۳۱٫۱۹۲۱۴ ۵۲٫۵۱۹۹۱ {{coord|۳۱٫۱۹۲۱۴|N|۵۲٫۵۱۹۹۱|E|display=inline}}
استان فارس خرامه ۲۹٫۵ ۵۳٫۳۱۶۶۶۱ {{coord|۲۹٫۵|N|۵۳٫۳۱۶۶۶۱|E|display=inline}}
استان فارس بهمن ۳۱٫۱۹۲۰۳ ۵۲٫۴۸۲۹۳ {{coord|۳۱٫۱۹۲۰۳|N|۵۲٫۴۸۲۹۳|E|display=inline}}
استان فارس علامرودشت ۲۷٫۶۲۰۵۶۹ ۵۳٫۰۰۶۸۵ {{coord|۲۷٫۶۲۰۵۶۹|N|۵۳٫۰۰۶۸۵|E|display=inline}}
استان قزوین بیدستان ۳۶٫۲۲۹۸۱۷ ۵۰٫۱۲۳۱۴۷ {{coord|۳۶٫۲۲۹۸۱۷|N|۵۰٫۱۲۳۱۴۷|E|display=inline}}
استان قزوین بویین زهرا ۳۵٫۷۶۲۱۶ ۵۰٫۰۶۰۴۳ {{coord|۳۵٫۷۶۲۱۶|N|۵۰٫۰۶۰۴۳|E|display=inline}}
استان قزوین محمودآبادنمونه ۳۶٫۲۸۵۹۱۱ ۴۹٫۹۰۸۷۵ {{coord|۳۶٫۲۸۵۹۱۱|N|۴۹٫۹۰۸۷۵|E|display=inline}}
استان قزوین آبگرم ۳۵٫۷۵۶۱۸۱ ۴۹٫۲۸۷۸۳۹ {{coord|۳۵٫۷۵۶۱۸۱|N|۴۹٫۲۸۷۸۳۹|E|display=inline}}
استان قزوین خرمدشت ۳۵٫۹۲۹۱۶۷ ۴۹٫۵۱۲۵ {{coord|۳۵٫۹۲۹۱۶۷|N|۴۹٫۵۱۲۵|E|display=inline}}
استان قزوین رازمیان ۳۶٫۵۳۸۸۳۹ ۵۰٫۲۱۰۷۱۹ {{coord|۳۶٫۵۳۸۸۳۹|N|۵۰٫۲۱۰۷۱۹|E|display=inline}}
استان قزوین اسفرورین ۳۵٫۹۳۳۱۳ ۴۹٫۷۴۶۸۴ {{coord|۳۵٫۹۳۳۱۳|N|۴۹٫۷۴۶۸۴|E|display=inline}}
استان قزوین آبیک ۳۶٫۰۴۶۵۶۹ ۵۰٫۵۲۶۵۸۱ {{coord|۳۶٫۰۴۶۵۶۹|N|۵۰٫۵۲۶۵۸۱|E|display=inline}}
استان قزوین اقبالیه ۳۶٫۲۳۵۶۳۱ ۴۹٫۹۳۲۱۵ {{coord|۳۶٫۲۳۵۶۳۱|N|۴۹٫۹۳۲۱۵|E|display=inline}}
استان قزوین سیردان ۳۶٫۶۴۶۸۲۲ ۴۹٫۱۸۸۶ {{coord|۳۶٫۶۴۶۸۲۲|N|۴۹٫۱۸۸۶|E|display=inline}}
استان قزوین قزوین ۳۶٫۳۱۰۶۸۹ ۴۹٫۹۹۶۲۳۹ {{coord|۳۶٫۳۱۰۶۸۹|N|۴۹٫۹۹۶۲۳۹|E|display=inline}}
استان قزوین ارداق ۳۶٫۰۵۳۷۸۱ ۴۹٫۸۲۶۷۰۸ {{coord|۳۶٫۰۵۳۷۸۱|N|۴۹٫۸۲۶۷۰۸|E|display=inline}}
استان قزوین الوند ۳۶٫۱۹۰۲۱۹ ۵۰٫۰۸۳۷۳۹ {{coord|۳۶٫۱۹۰۲۱۹|N|۵۰٫۰۸۳۷۳۹|E|display=inline}}
استان قزوین سگزآباد ۳۵٫۷۷۱۹۷۸ ۴۹٫۹۳۰۶۷۵ {{coord|۳۵٫۷۷۱۹۷۸|N|۴۹٫۹۳۰۶۷۵|E|display=inline}}
استان قزوین دانسفهان ۳۵٫۸۱۳۳۹ ۴۹٫۷۴۳۸۴ {{coord|۳۵٫۸۱۳۳۹|N|۴۹٫۷۴۳۸۴|E|display=inline}}
استان قزوین معلم کلایه ۳۶٫۴۵۱۴۱۱ ۵۰٫۴۷۵۹۱۱ {{coord|۳۶٫۴۵۱۴۱۱|N|۵۰٫۴۷۵۹۱۱|E|display=inline}}
استان قزوین تاکستان ۳۶٫۰۶۳۹۸۱ ۴۹٫۶۹۵۷۱۹ {{coord|۳۶٫۰۶۳۹۸۱|N|۴۹٫۶۹۵۷۱۹|E|display=inline}}
استان قزوین اوج ۳۵٫۵۷۷۰۵ ۴۹٫۲۲۰۷۸ {{coord|۳۵٫۵۷۷۰۵|N|۴۹٫۲۲۰۷۸|E|display=inline}}
استان قزوین نرجه ۳۵٫۹۹۱۶۳۱ ۴۹٫۶۲۷۸۶۱ {{coord|۳۵٫۹۹۱۶۳۱|N|۴۹٫۶۲۷۸۶۱|E|display=inline}}
استان قزوین خاکعلی ۳۶٫۱۳۱۱۰۸ ۵۰٫۱۷۶۰۲۸ {{coord|۳۶٫۱۳۱۱۰۸|N|۵۰٫۱۷۶۰۲۸|E|display=inline}}
استان قزوین شال ۳۵٫۹۰۱۴۸ ۴۹٫۷۷۱۸ {{coord|۳۵٫۹۰۱۴۸|N|۴۹٫۷۷۱۸|E|display=inline}}
استان قزوین کوهین ۳۶٫۳۷۶۷۸۶ ۴۹٫۶۶۲۵۶۹ {{coord|۳۶٫۳۷۶۷۸۶|N|۴۹٫۶۶۲۵۶۹|E|display=inline}}
استان قزوین محمدیه ۳۶٫۲۲۰۷۹۲ ۵۰٫۱۸۳۹۰۶ {{coord|۳۶٫۲۲۰۷۹۲|N|۵۰٫۱۸۳۹۰۶|E|display=inline}}
استان قم جعفریه ۳۴٫۷۸۸۲ ۵۰٫۵۸۵۴ {{coord|۳۴٫۷۸۸۲|N|۵۰٫۵۸۵۴|E|display=inline}}
استان قم کهک ۳۴٫۳۸۹۱۱ ۵۰٫۸۶۱۵۵ {{coord|۳۴٫۳۸۹۱۱|N|۵۰٫۸۶۱۵۵|E|display=inline}}
استان قم قنوات ۳۴٫۶۱۴۱۶۷ ۵۱٫۰۲۸۶۱۱ {{coord|۳۴٫۶۱۴۱۶۷|N|۵۱٫۰۲۸۶۱۱|E|display=inline}}
استان قم دستجرد ۳۴٫۵۵۲۲۷۸ ۵۰٫۲۴۹۳۳۶ {{coord|۳۴٫۵۵۲۲۷۸|N|۵۰٫۲۴۹۳۳۶|E|display=inline}}
استان قم قم ۳۴٫۶۴۹۲۷ ۵۰٫۸۷۷۸۹ {{coord|۳۴٫۶۴۹۲۷|N|۵۰٫۸۷۷۸۹|E|display=inline}}
استان کردستان ارمرده ۳۵٫۹۳۱۰۳۶ ۴۵٫۷۹۶۳۰۳ {{coord|۳۵٫۹۳۱۰۳۶|N|۴۵٫۷۹۶۳۰۳|E|display=inline}}
استان کردستان دهگلان ۳۵٫۲۸۳۰۹۲ ۴۷٫۴۱۸۵۷۸ {{coord|۳۵٫۲۸۳۰۹۲|N|۴۷٫۴۱۸۵۷۸|E|display=inline}}
استان کردستان زرینه ۳۶٫۰۵۹۵۸۹ ۴۶٫۹۱۶۷ {{coord|۳۶٫۰۵۹۵۸۹|N|۴۶٫۹۱۶۷|E|display=inline}}
استان کردستان کانی سور ۳۶٫۰۵۹۷۰۶ ۴۵٫۷۴۸۶۵ {{coord|۳۶٫۰۵۹۷۰۶|N|۴۵٫۷۴۸۶۵|E|display=inline}}
استان کردستان قروه ۳۵٫۱۶۷۶۱۹ ۴۷٫۸۰۰۰۶۱ {{coord|۳۵٫۱۶۷۶۱۹|N|۴۷٫۸۰۰۰۶۱|E|display=inline}}
استان کردستان بانه ۳۵٫۹۸۹۴۱۱ ۴۵٫۸۹۰۸۸۱ {{coord|۳۵٫۹۸۹۴۱۱|N|۴۵٫۸۹۰۸۸۱|E|display=inline}}
استان کردستان مریوان ۳۵٫۵۲۰۰۱۹ ۴۶٫۱۷۶۱۷۲ {{coord|۳۵٫۵۲۰۰۱۹|N|۴۶٫۱۷۶۱۷۲|E|display=inline}}
استان کردستان سروآباد ۳۵٫۳۱۸۷۷۵ ۴۶٫۳۷۸۲۹۴ {{coord|۳۵٫۳۱۸۷۷۵|N|۴۶٫۳۷۸۲۹۴|E|display=inline}}
استان کردستان سنندج ۳۵٫۳۱۸۳۶ ۴۶٫۹۹۶۷۴ {{coord|۳۵٫۳۱۸۳۶|N|۴۶٫۹۹۶۷۴|E|display=inline}}
استان کردستان یاسوکند ۳۶٫۲۸۳۷۵ ۴۷٫۷۴۷۷۸۹ {{coord|۳۶٫۲۸۳۷۵|N|۴۷٫۷۴۷۷۸۹|E|display=inline}}
استان کردستان چناره ۳۵٫۶۳۱۷۳۹ ۴۶٫۳۰۱۶ {{coord|۳۵٫۶۳۱۷۳۹|N|۴۶٫۳۰۱۶|E|display=inline}}
استان کردستان دیواندره ۳۵٫۹۱۶۵۱۱ ۴۷٫۰۲۰۹۴۲ {{coord|۳۵٫۹۱۶۵۱۱|N|۴۷٫۰۲۰۹۴۲|E|display=inline}}
استان کردستان دزج ۳۵٫۰۶۳۶۸۶ ۴۷٫۹۶۶۹۹۴ {{coord|۳۵٫۰۶۳۶۸۶|N|۴۷٫۹۶۶۹۹۴|E|display=inline}}
استان کردستان بویین سفلی ۳۵٫۹۳۸۷۵ ۴۵٫۹۳۷۵۱۱ {{coord|۳۵٫۹۳۸۷۵|N|۴۵٫۹۳۷۵۱۱|E|display=inline}}
استان کردستان سریش‌آباد ۳۵٫۲۴۹۸۵ ۴۷٫۷۷۷۹۵۳ {{coord|۳۵٫۲۴۹۸۵|N|۴۷٫۷۷۷۹۵۳|E|display=inline}}
استان کردستان دلبران ۳۵٫۲۴۴۸۴۴ ۴۷٫۹۸۶۱۶۹ {{coord|۳۵٫۲۴۴۸۴۴|N|۴۷٫۹۸۶۱۶۹|E|display=inline}}
استان کردستان صاحب ۳۶٫۲۰۰۸۷۸ ۴۶٫۴۶۴۲۱۹ {{coord|۳۶٫۲۰۰۸۷۸|N|۴۶٫۴۶۴۲۱۹|E|display=inline}}
استان کردستان بیجار ۳۵٫۸۷۲۸۵ ۴۷٫۶۰۲۳۶۹ {{coord|۳۵٫۸۷۲۸۵|N|۴۷٫۶۰۲۳۶۹|E|display=inline}}
استان کردستان بابارشانی ۳۵٫۶۷۷۷۲۸ ۴۷٫۷۹۷۲۶۴ {{coord|۳۵٫۶۷۷۷۲۸|N|۴۷٫۷۹۷۲۶۴|E|display=inline}}
استان کردستان سقز ۳۶٫۲۴۲۵۸۱ ۴۶٫۲۶۶۸۶۱ {{coord|۳۶٫۲۴۲۵۸۱|N|۴۶٫۲۶۶۸۶۱|E|display=inline}}
استان کردستان موچش ۳۵٫۰۵۵۶۴۲ ۴۷٫۱۵۱۳۴۴ {{coord|۳۵٫۰۵۵۶۴۲|N|۴۷٫۱۵۱۳۴۴|E|display=inline}}
استان کردستان کامیاران ۳۴٫۷۹۲۴۳۶ ۴۶٫۹۳۳۵۶۷ {{coord|۳۴٫۷۹۲۴۳۶|N|۴۶٫۹۳۳۵۶۷|E|display=inline}}
استان کردستان شویشه ۳۵٫۳۵۷۳۳۱ ۴۶٫۶۷۸۰۵۸ {{coord|۳۵٫۳۵۷۳۳۱|N|۴۶٫۶۷۸۰۵۸|E|display=inline}}
استان کرمان سیرجان ۲۹٫۴۴۸۷۷ ۵۵٫۶۷۹۵۲ {{coord|۲۹٫۴۴۸۷۷|N|۵۵٫۶۷۹۵۲|E|display=inline}}
استان کرمان فهرج ۲۸٫۹۵۳۱ ۵۸٫۸۸۴۵۷ {{coord|۲۸٫۹۵۳۱|N|۵۸٫۸۸۴۵۷|E|display=inline}}
استان کرمان کشکوییه ۳۰٫۵۳۰۰۲ ۵۵٫۶۴۹۷۶ {{coord|۳۰٫۵۳۰۰۲|N|۵۵٫۶۴۹۷۶|E|display=inline}}
استان کرمان زرند ۳۰٫۸۰۷۷۸ ۵۶٫۵۶۹۳۷ {{coord|۳۰٫۸۰۷۷۸|N|۵۶٫۵۶۹۳۷|E|display=inline}}
استان کرمان گلباف ۲۹٫۸۸۰۲ ۵۷٫۷۳۷۴ {{coord|۲۹٫۸۸۰۲|N|۵۷٫۷۳۷۴|E|display=inline}}
استان کرمان ارزوییه ۲۸٫۴۵۶۱۶۱ ۵۶٫۳۵۸۸۱۹ {{coord|۲۸٫۴۵۶۱۶۱|N|۵۶٫۳۵۸۸۱۹|E|display=inline}}
استان کرمان مردهک ۲۸٫۳۵۵۶۶۷ ۵۸٫۱۶۰۴۷۲ {{coord|۲۸٫۳۵۵۶۶۷|N|۵۸٫۱۶۰۴۷۲|E|display=inline}}
استان کرمان زنگی‌آباد ۳۰٫۴۱۳۱۳ ۵۶٫۹۱۲۶۸ {{coord|۳۰٫۴۱۳۱۳|N|۵۶٫۹۱۲۶۸|E|display=inline}}
استان کرمان بافت ۲۹٫۲۳۲۵۸ ۵۶٫۵۹۹۰۱ {{coord|۲۹٫۲۳۲۵۸|N|۵۶٫۵۹۹۰۱|E|display=inline}}
استان کرمان کوهبنان ۳۱٫۴۱۳۰۲ ۵۶٫۲۸۰۶۵ {{coord|۳۱٫۴۱۳۰۲|N|۵۶٫۲۸۰۶۵|E|display=inline}}
استان کرمان دهج ۳۰٫۶۹۰۷۳ ۵۴٫۸۸۱۶۷ {{coord|۳۰٫۶۹۰۷۳|N|۵۴٫۸۸۱۶۷|E|display=inline}}
استان کرمان بردسیر ۲۹٫۹۲۹۷۵ ۵۶٫۵۶۷۶۴ {{coord|۲۹٫۹۲۹۷۵|N|۵۶٫۵۶۷۶۴|E|display=inline}}
استان کرمان عنبرآباد ۲۸٫۴۷۵۲۷۵ ۵۷٫۸۵ {{coord|۲۸٫۴۷۵۲۷۵|N|۵۷٫۸۵|E|display=inline}}
استان کرمان پاریز ۲۹٫۸۷۵۰۱ ۵۵٫۷۴۸۵۶ {{coord|۲۹٫۸۷۵۰۱|N|۵۵٫۷۴۸۵۶|E|display=inline}}
استان کرمان بزنجان ۲۹٫۲۵۰۸۱۱ ۵۶٫۶۹۹۲۳۱ {{coord|۲۹٫۲۵۰۸۱۱|N|۵۶٫۶۹۹۲۳۱|E|display=inline}}
استان کرمان قلعه گنج ۲۷٫۵۲۵۱ ۵۷٫۸۸۱۵ {{coord|۲۷٫۵۲۵۱|N|۵۷٫۸۸۱۵|E|display=inline}}
استان کرمان راور ۳۱٫۲۷۰۶۸ ۵۶٫۸۰۲۵۵ {{coord|۳۱٫۲۷۰۶۸|N|۵۶٫۸۰۲۵۵|E|display=inline}}
استان کرمان چترود ۳۰٫۶۰۲۳ ۵۶٫۹۰۷۰۹ {{coord|۳۰٫۶۰۲۳|N|۵۶٫۹۰۷۰۹|E|display=inline}}
استان کرمان رابر ۲۹٫۲۹۰۲۵ ۵۶٫۹۱۳۱۴ {{coord|۲۹٫۲۹۰۲۵|N|۵۶٫۹۱۳۱۴|E|display=inline}}
استان کرمان یزدان شهر ۳۰٫۸۶۵۰۳۱ ۵۶٫۳۶۱۲۸۹ {{coord|۳۰٫۸۶۵۰۳۱|N|۵۶٫۳۶۱۲۸۹|E|display=inline}}
استان کرمان نجف شهر ۲۹٫۳۸۶۴۱۹ ۵۵٫۷۱۳۶۶۱ {{coord|۲۹٫۳۸۶۴۱۹|N|۵۵٫۷۱۳۶۶۱|E|display=inline}}
استان کرمان نگار ۲۹٫۸۶۱۷۵ ۵۶٫۸۰۱۲ {{coord|۲۹٫۸۶۱۷۵|N|۵۶٫۸۰۱۲|E|display=inline}}
استان کرمان اختیارآباد ۳۰٫۳۲۸۰۱۱ ۵۶٫۹۲۳۳۳۹ {{coord|۳۰٫۳۲۸۰۱۱|N|۵۶٫۹۲۳۳۳۹|E|display=inline}}
استان کرمان هجدک ۳۰٫۷۵۹۹۳۹ ۵۶٫۹۸۶۵۱۹ {{coord|۳۰٫۷۵۹۹۳۹|N|۵۶٫۹۸۶۵۱۹|E|display=inline}}
استان کرمان بهرمان ۳۰٫۹۰۳۶۰۸ ۵۵٫۷۳۰۲۶۹ {{coord|۳۰٫۹۰۳۶۰۸|N|۵۵٫۷۳۰۲۶۹|E|display=inline}}
استان کرمان رودبار ۳۶٫۸۲۳۱ ۴۹٫۴۲۵۹۱۹ {{coord|۳۶٫۸۲۳۱|N|۴۹٫۴۲۵۹۱۹|E|display=inline}}
استان کرمان محی‌آباد ۳۰٫۰۷۳۶۸۹ ۵۷٫۲۳۱۳۳۱ {{coord|۳۰٫۰۷۳۶۸۹|N|۵۷٫۲۳۱۳۳۱|E|display=inline}}
استان کرمان خانوک ۳۰٫۷۱۸۶۶ ۵۶٫۷۷۸۵۸ {{coord|۳۰٫۷۱۸۶۶|N|۵۶٫۷۷۸۵۸|E|display=inline}}
استان کرمان راین ۲۹٫۵۹۸۵۶۹ ۵۷٫۴۳۶۴۵ {{coord|۲۹٫۵۹۸۵۶۹|N|۵۷٫۴۳۶۴۵|E|display=inline}}
استان کرمان جوپار ۳۰٫۰۶۰۰۹۷ ۵۷٫۱۱۰۷۳۹ {{coord|۳۰٫۰۶۰۰۹۷|N|۵۷٫۱۱۰۷۳۹|E|display=inline}}
استان کرمان گلزار ۲۹٫۷۰۴۳ ۵۷٫۰۳۸۳ {{coord|۲۹٫۷۰۴۳|N|۵۷٫۰۳۸۳|E|display=inline}}
استان کرمان شهداد ۳۰٫۴۱۳۶۶۹ ۵۷٫۷۰۴۰۶۹ {{coord|۳۰٫۴۱۳۶۶۹|N|۵۷٫۷۰۴۰۶۹|E|display=inline}}
استان کرمان کهنوج ۲۷٫۹۱۶۶۶۷ ۵۷٫۷۱۶۶۶۷ {{coord|۲۷٫۹۱۶۶۶۷|N|۵۷٫۷۱۶۶۶۷|E|display=inline}}
استان کرمان جبالبارز ۲۸٫۹۰۷۳۰۶ ۵۷٫۸۸۵۲۶۱ {{coord|۲۸٫۹۰۷۳۰۶|N|۵۷٫۸۸۵۲۶۱|E|display=inline}}
استان کرمان بم ۲۹٫۰۹۷۸۷۵ ۵۸٫۳۴۹۰۵۶ {{coord|۲۹٫۰۹۷۸۷۵|N|۵۸٫۳۴۹۰۵۶|E|display=inline}}
استان کرمان رفسنجان ۳۰٫۴۱۰۳۵ ۵۶٫۰۰۲۹۶ {{coord|۳۰٫۴۱۰۳۵|N|۵۶٫۰۰۲۹۶|E|display=inline}}
استان کرمان جیرفت ۲۸٫۶۶۹۳۳۹ ۵۷٫۷۳۹۳۸۱ {{coord|۲۸٫۶۶۹۳۳۹|N|۵۷٫۷۳۹۳۸۱|E|display=inline}}
استان کرمان بروات ۲۹٫۰۵۰۱۱۹ ۵۸٫۴۰۲۴۶۱ {{coord|۲۹٫۰۵۰۱۱۹|N|۵۸٫۴۰۲۴۶۱|E|display=inline}}
استان کرمان منوجان ۲۷٫۴۰۹۵ ۵۷٫۴۹۵۳ {{coord|۲۷٫۴۰۹۵|N|۵۷٫۴۹۵۳|E|display=inline}}
استان کرمان شهربابک ۳۰٫۱۲۲۶۱ ۵۵٫۱۱۸۹۵ {{coord|۳۰٫۱۲۲۶۱|N|۵۵٫۱۱۸۹۵|E|display=inline}}
استان کرمان فاریاب ۲۸٫۰۶۵۲ ۵۷٫۲۷۰۰۱۹ {{coord|۲۸٫۰۶۵۲|N|۵۷٫۲۷۰۰۱۹|E|display=inline}}
استان کرمان اندوهجرد ۳۰٫۲۳۳۳۳۱ ۵۷٫۷۵ {{coord|۳۰٫۲۳۳۳۳۱|N|۵۷٫۷۵|E|display=inline}}
استان کرمان نرماشیر ۲۸٫۹۵۴۳ ۵۸٫۶۹۴۴۸۱ {{coord|۲۸٫۹۵۴۳|N|۵۸٫۶۹۴۴۸۱|E|display=inline}}
استان کرمان باغین ۳۰٫۱۹۲۲۵ ۵۶٫۸۱۴۶۲ {{coord|۳۰٫۱۹۲۲۵|N|۵۶٫۸۱۴۶۲|E|display=inline}}
استان کرمان انار ۳۰٫۸۶۹۲۸ ۵۵٫۲۷۳۴۱ {{coord|۳۰٫۸۶۹۲۸|N|۵۵٫۲۷۳۴۱|E|display=inline}}
استان کرمان مس سرچشمه ۲۹٫۹۹۳۴۶۹ ۵۵٫۷۹۴۴۱۱ {{coord|۲۹٫۹۹۳۴۶۹|N|۵۵٫۷۹۴۴۱۱|E|display=inline}}
استان کرمان کرمان ۳۰٫۲۸۷۷۳ ۵۷٫۰۷۸۷۸ {{coord|۳۰٫۲۸۷۷۳|N|۵۷٫۰۷۸۷۸|E|display=inline}}
استان کرمان درب بهشت ۲۹٫۲۳۷۸ ۵۷٫۳۳۲۸ {{coord|۲۹٫۲۳۷۸|N|۵۷٫۳۳۲۸|E|display=inline}}
استان کرمان رودبار ۲۸٫۰۰۶۵ ۵۸٫۰۰۲۴۹۷ {{coord|۲۸٫۰۰۶۵|N|۵۸٫۰۰۲۴۹۷|E|display=inline}}
استان کرمان نودژ ۲۷٫۵۴۲۷۷۸ ۵۷٫۴۴۴۷۱۹ {{coord|۲۷٫۵۴۲۷۷۸|N|۵۷٫۴۴۴۷۱۹|E|display=inline}}
استان کرمان زیدآباد ۲۹٫۶۰۰۹۳۱ ۵۵٫۵۳۶۷۸۹ {{coord|۲۹٫۶۰۰۹۳۱|N|۵۵٫۵۳۶۷۸۹|E|display=inline}}
استان کرمان حسین‌آباد ۳۰٫۸۴۱۶۶۱ ۵۵٫۳۴۰۶۳۹ {{coord|۳۰٫۸۴۱۶۶۱|N|۵۵٫۳۴۰۶۳۹|E|display=inline}}
استان کرمان کیانشهر ۳۱٫۲۳۳۳ ۵۶٫۳۹۹۹۹۷ {{coord|۳۱٫۲۳۳۳|N|۵۶٫۳۹۹۹۹۷|E|display=inline}}
استان کرمان ماهان ۳۰٫۰۵۰۱۱۱ ۵۷٫۲۸۸۹۱۹ {{coord|۳۰٫۰۵۰۱۱۱|N|۵۷٫۲۸۸۹۱۹|E|display=inline}}
استان کرمان کاظم‌آباد ۳۰٫۵۶۷۲۲ ۵۶٫۸۴۷۳۱ {{coord|۳۰٫۵۶۷۲۲|N|۵۶٫۸۴۷۳۱|E|display=inline}}
استان کرمان نظام شهر ۲۸٫۹۱۶۹۵ ۵۸٫۵۴۷۰۸۹ {{coord|۲۸٫۹۱۶۹۵|N|۵۸٫۵۴۷۰۸۹|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد سوق ۳۰٫۸۶۰۶۱۱ ۵۰٫۴۵۶۶۶۹ {{coord|۳۰٫۸۶۰۶۱۱|N|۵۰٫۴۵۶۶۶۹|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد چرام ۳۰٫۷۵۰۹ ۵۰٫۷۴۱۵ {{coord|۳۰٫۷۵۰۹|N|۵۰٫۷۴۱۵|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد لیکک ۳۰٫۹۰۰۵ ۵۰٫۱۰۱۶ {{coord|۳۰٫۹۰۰۵|N|۵۰٫۱۰۱۶|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد مارگون ۳۰٫۹۹۲۳۷ ۵۱٫۰۸۲۵۳ {{coord|۳۰٫۹۹۲۳۷|N|۵۱٫۰۸۲۵۳|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد سی سخت ۳۰٫۸۶۳۶۷ ۵۱٫۴۵۶۲۱ {{coord|۳۰٫۸۶۳۶۷|N|۵۱٫۴۵۶۲۱|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد قلعه رییسی ۳۱٫۱۸۹۹۲۵ ۵۰٫۴۴۱۲۹۲ {{coord|۳۱٫۱۸۹۹۲۵|N|۵۰٫۴۴۱۲۹۲|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد دیشموک ۳۱٫۲۹۷۲۱۱ ۵۰٫۴۰۳۱۳۹ {{coord|۳۱٫۲۹۷۲۱۱|N|۵۰٫۴۰۳۱۳۹|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج ۳۰٫۶۷۲۴۲ ۵۱٫۵۸۱۴۶ {{coord|۳۰٫۶۷۲۴۲|N|۵۱٫۵۸۱۴۶|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد دهدشت ۳۰٫۷۹۰۲۸۹ ۵۰٫۵۵۸۹۸۶ {{coord|۳۰٫۷۹۰۲۸۹|N|۵۰٫۵۵۸۹۸۶|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد دوگنبدان ۳۰٫۳۵۶۴۷۲ ۵۰٫۷۹۳۸۷۵ {{coord|۳۰٫۳۵۶۴۷۲|N|۵۰٫۷۹۳۸۷۵|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد گراب سفلی ۳۰٫۹۴۲۶۰۶ ۵۰٫۸۹۶۷۹۴ {{coord|۳۰٫۹۴۲۶۰۶|N|۵۰٫۸۹۶۷۹۴|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد باشت ۳۰٫۳۶۳۰۸ ۵۱٫۱۵۶۵۸ {{coord|۳۰٫۳۶۳۰۸|N|۵۱٫۱۵۶۵۸|E|display=inline}}
استان کهگیلویه و بویراحمد لنده ۳۰٫۹۷۹۱ ۵۰٫۴۲۴۹۸۹ {{coord|۳۰٫۹۷۹۱|N|۵۰٫۴۲۴۹۸۹|E|display=inline}}
استان گلستان دلند ۳۷٫۰۳۰۸۵۶ ۵۵٫۰۳۱۳۴۴ {{coord|۳۷٫۰۳۰۸۵۶|N|۵۵٫۰۳۱۳۴۴|E|display=inline}}
استان گلستان نوکنده ۳۶٫۷۴۲۳۶۱ ۵۳٫۹۰۶۳۲۲ {{coord|۳۶٫۷۴۲۳۶۱|N|۵۳٫۹۰۶۳۲۲|E|display=inline}}
استان گلستان نوده خاندوز ۳۷٫۰۷۴۸۸۱ ۵۵٫۲۶۲۴۸۱ {{coord|۳۷٫۰۷۴۸۸۱|N|۵۵٫۲۶۲۴۸۱|E|display=inline}}
استان گلستان سیمین شهر ۳۷٫۰۱۱۹۵۳ ۵۴٫۲۳۱۷۵۶ {{coord|۳۷٫۰۱۱۹۵۳|N|۵۴٫۲۳۱۷۵۶|E|display=inline}}
استان گلستان کلاله ۳۷٫۳۷۹۳۵ ۵۵٫۴۹۲۹۱۹ {{coord|۳۷٫۳۷۹۳۵|N|۵۵٫۴۹۲۹۱۹|E|display=inline}}
استان گلستان گمیش تپه ۳۷٫۰۷۹۸۷۵ ۵۴٫۰۷۶۵۸۶ {{coord|۳۷٫۰۷۹۸۷۵|N|۵۴٫۰۷۶۵۸۶|E|display=inline}}
استان گلستان گرگان ۳۶٫۸۳۵۵۶ ۵۴٫۴۳۵۷۷ {{coord|۳۶٫۸۳۵۵۶|N|۵۴٫۴۳۵۷۷|E|display=inline}}
استان گلستان فاضل‌آباد ۳۶٫۸۹۹۹۹۷ ۵۴٫۷۵ {{coord|۳۶٫۸۹۹۹۹۷|N|۵۴٫۷۵|E|display=inline}}
استان گلستان رامیان ۳۷٫۰۱۳۳۶۱ ۵۵٫۱۴۴۰۳۱ {{coord|۳۷٫۰۱۳۳۶۱|N|۵۵٫۱۴۴۰۳۱|E|display=inline}}
استان گلستان مینودشت ۳۷٫۲۲۹۳۰۸ ۵۵٫۳۷۹۷۴۷ {{coord|۳۷٫۲۲۹۳۰۸|N|۵۵٫۳۷۹۷۴۷|E|display=inline}}
استان گلستان کردکوی ۳۶٫۷۹۳۳۱۹ ۵۴٫۱۰۸۷۸۹ {{coord|۳۶٫۷۹۳۳۱۹|N|۵۴٫۱۰۸۷۸۹|E|display=inline}}
استان گلستان گالیکش ۳۷٫۲۷۰۳۳۹ ۵۵٫۴۲۹۷۳۹ {{coord|۳۷٫۲۷۰۳۳۹|N|۵۵٫۴۲۹۷۳۹|E|display=inline}}
استان گلستان خان ببین ۳۷٫۰۱۱۹۸۱ ۵۴٫۹۸۵۸۶۱ {{coord|۳۷٫۰۱۱۹۸۱|N|۵۴٫۹۸۵۸۶۱|E|display=inline}}
استان گلستان نگین شهر ۳۷٫۱۴۰۴۳۶ ۵۵٫۱۶۶۱۹۷ {{coord|۳۷٫۱۴۰۴۳۶|N|۵۵٫۱۶۶۱۹۷|E|display=inline}}
استان گلستان انبارالوم ۳۷٫۱۳۵۹۱۴ ۵۴٫۶۱۵۲ {{coord|۳۷٫۱۳۵۹۱۴|N|۵۴٫۶۱۵۲|E|display=inline}}
استان گلستان علی‌آباد ۳۶٫۹۰۵۳۱۱ ۵۴٫۸۶۷۵۶۱ {{coord|۳۶٫۹۰۵۳۱۱|N|۵۴٫۸۶۷۵۶۱|E|display=inline}}
استان گلستان اینچه برون ۳۷٫۴۵۵۳۹۷ ۵۴٫۷۱۸۰۲۵ {{coord|۳۷٫۴۵۵۳۹۷|N|۵۴٫۷۱۸۰۲۵|E|display=inline}}
استان گلستان آزادشهر ۳۷٫۰۸۷۳۵ ۵۵٫۱۷۷۷۸۹ {{coord|۳۷٫۰۸۷۳۵|N|۵۵٫۱۷۷۷۸۹|E|display=inline}}
استان گلستان آق‌قلا ۳۷٫۰۱۱۷۸۱ ۵۴٫۴۵۴۰۱۱ {{coord|۳۷٫۰۱۱۷۸۱|N|۵۴٫۴۵۴۰۱۱|E|display=inline}}
استان گلستان سرخنکلاته ۳۶٫۸۹۲۴۱۴ ۵۴٫۵۶۸۶۳۶ {{coord|۳۶٫۸۹۲۴۱۴|N|۵۴٫۵۶۸۶۳۶|E|display=inline}}
استان گیلان رشت ۳۷٫۲۷۹۵۳ ۴۹٫۵۸۵۴۲ {{coord|۳۷٫۲۷۹۵۳|N|۴۹٫۵۸۵۴۲|E|display=inline}}
استان گیلان لاهیجان ۳۷٫۲۰۱۸۲ ۵۰٫۰۱۱۵۷ {{coord|۳۷٫۲۰۱۸۲|N|۵۰٫۰۱۱۵۷|E|display=inline}}
استان لرستان خرم‌آباد ۳۶٫۷۸۱۵۱۱ ۵۰٫۸۷۲۳۳۹ {{coord|۳۶٫۷۸۱۵۱۱|N|۵۰٫۸۷۲۳۳۹|E|display=inline}}
استان لرستان الیگودرز ۳۳٫۴۰۴۲۸۹ ۴۹٫۶۹۱۴ {{coord|۳۳٫۴۰۴۲۸۹|N|۴۹٫۶۹۱۴|E|display=inline}}
استان لرستان ازنا ۳۳٫۴۵۹۸۲ ۴۹٫۴۵۴۹۵ {{coord|۳۳٫۴۵۹۸۲|N|۴۹٫۴۵۴۹۵|E|display=inline}}
استان لرستان پلدختر ۳۳٫۱۵۲۶۶۱ ۴۷٫۷۱۳۰۳۹ {{coord|۳۳٫۱۵۲۶۶۱|N|۴۷٫۷۱۳۰۳۹|E|display=inline}}
استان لرستان بروجرد ۳۳٫۸۹۸۱۳ ۴۸٫۷۴۹۹ {{coord|۳۳٫۸۹۸۱۳|N|۴۸٫۷۴۹۹|E|display=inline}}
استان لرستان گراب ۳۳٫۴۷۴۰۵۸ ۴۷٫۲۳۶۸۶۴ {{coord|۳۳٫۴۷۴۰۵۸|N|۴۷٫۲۳۶۸۶۴|E|display=inline}}
استان لرستان خرم‌آباد ۳۳٫۴۹۸۶۴ ۴۸٫۳۵۷۱۶ {{coord|۳۳٫۴۹۸۶۴|N|۴۸٫۳۵۷۱۶|E|display=inline}}
استان لرستان نورآباد ۳۴٫۰۷۳۸۳۱ ۴۷٫۹۷۲۲۱۱ {{coord|۳۴٫۰۷۳۸۳۱|N|۴۷٫۹۷۲۲۱۱|E|display=inline}}
استان لرستان سراب دوره ۳۳٫۵۶۲۸۱۹ ۴۸٫۰۲۱۳۸۱ {{coord|۳۳٫۵۶۲۸۱۹|N|۴۸٫۰۲۱۳۸۱|E|display=inline}}
استان لرستان چغلوندی ۳۳٫۶۴۷۶۸۱ ۴۸٫۵۶۱۶۸۹ {{coord|۳۳٫۶۴۷۶۸۱|N|۴۸٫۵۶۱۶۸۹|E|display=inline}}
استان لرستان چالانچولان ۳۳٫۶۶۳۸۸۱ ۴۸٫۹۰۵۳۸۱ {{coord|۳۳٫۶۶۳۸۸۱|N|۴۸٫۹۰۵۳۸۱|E|display=inline}}
استان لرستان زاغه ۳۳٫۵ ۴۸٫۷۰۵۸۵ {{coord|۳۳٫۵|N|۴۸٫۷۰۵۸۵|E|display=inline}}
استان لرستان اشترینان ۳۴٫۰۱۶۱۴ ۴۸٫۶۴۱۲۸ {{coord|۳۴٫۰۱۶۱۴|N|۴۸٫۶۴۱۲۸|E|display=inline}}
استان لرستان دورود ۳۳٫۴۹۲۸۳ ۴۹٫۰۶۱۲۹ {{coord|۳۳٫۴۹۲۸۳|N|۴۹٫۰۶۱۲۹|E|display=inline}}
استان لرستان کوهدشت ۳۳٫۵۳۲۹۳۶ ۴۷٫۶۰۷۰۳۶ {{coord|۳۳٫۵۳۲۹۳۶|N|۴۷٫۶۰۷۰۳۶|E|display=inline}}
استان لرستان نورآباد ۳۰٫۱۱۸۶۹ ۵۱٫۵۲۵۲۶ {{coord|۳۰٫۱۱۸۶۹|N|۵۱٫۵۲۵۲۶|E|display=inline}}
استان لرستان کونانی ۳۳٫۴۰۱۹۴۲ ۴۷٫۳۲۷۱۸۱ {{coord|۳۳٫۴۰۱۹۴۲|N|۴۷٫۳۲۷۱۸۱|E|display=inline}}
استان لرستان درب گنبد ۳۳٫۶۸۹۱۶۷ ۴۷٫۱۵۱۶۶۷ {{coord|۳۳٫۶۸۹۱۶۷|N|۴۷٫۱۵۱۶۶۷|E|display=inline}}
استان لرستان چقابل ۳۳٫۲۸۱۶۲۲ ۴۷٫۵۰۹۳۱۱ {{coord|۳۳٫۲۸۱۶۲۲|N|۴۷٫۵۰۹۳۱۱|E|display=inline}}
استان لرستان الشتر ۳۳٫۸۶۳۲۵ ۴۸٫۲۶۱۷۱ {{coord|۳۳٫۸۶۳۲۵|N|۴۸٫۲۶۱۷۱|E|display=inline}}
استان لرستان معمولان ۳۳٫۳۷۸۴۶۹ ۴۷٫۹۶۱۴۶۷ {{coord|۳۳٫۳۷۸۴۶۹|N|۴۷٫۹۶۱۴۶۷|E|display=inline}}
استان لرستان سپیددشت ۳۳٫۲۲۰۰۱ ۴۸٫۸۸۱۴۴ {{coord|۳۳٫۲۲۰۰۱|N|۴۸٫۸۸۱۴۴|E|display=inline}}
استان لرستان محمودوند ۳۳٫۴۸۸۹۶۱ ۴۸٫۰۳۰۹۳۹ {{coord|۳۳٫۴۸۸۹۶۱|N|۴۸٫۰۳۰۹۳۹|E|display=inline}}
استان مازندران ساری ۳۶٫۵۵۹۷۶ ۵۳٫۰۶۴۹۶ {{coord|۳۶٫۵۵۹۷۶|N|۵۳٫۰۶۴۹۶|E|display=inline}}
استان هرمزگان ابوموسی ۲۵٫۸۷۵ ۵۵٫۰۲۱۳ {{coord|۲۵٫۸۷۵|N|۵۵٫۰۲۱۳|E|display=inline}}
استان هرمزگان هرمز ۲۷٫۰۹۵۷۸ ۵۶٫۴۵۱۳۲ {{coord|۲۷٫۰۹۵۷۸|N|۵۶٫۴۵۱۳۲|E|display=inline}}
استان هرمزگان میناب ۲۷٫۱۴۷۵ ۵۷٫۰۷۴۳۶۹ {{coord|۲۷٫۱۴۷۵|N|۵۷٫۰۷۴۳۶۹|E|display=inline}}
استان هرمزگان خمیر ۲۶٫۹۵۰۹۸۱ ۵۵٫۵۸۸۳۸۹ {{coord|۲۶٫۹۵۰۹۸۱|N|۵۵٫۵۸۸۳۸۹|E|display=inline}}
استان هرمزگان بندرعباس ۲۷٫۱۸۸۲۴ ۵۶٫۲۷۶۴۸ {{coord|۲۷٫۱۸۸۲۴|N|۵۶٫۲۷۶۴۸|E|display=inline}}
استان هرمزگان سیریک ۲۶٫۵۱۷۳۱۴ ۵۷٫۱۰۱۱۰۸ {{coord|۲۶٫۵۱۷۳۱۴|N|۵۷٫۱۰۱۱۰۸|E|display=inline}}
استان هرمزگان جناح ۲۷٫۰۱۶۳ ۵۴٫۲۸۳۷۱۹ {{coord|۲۷٫۰۱۶۳|N|۵۴٫۲۸۳۷۱۹|E|display=inline}}
استان هرمزگان کنگ ۲۶٫۵۹۷۳۱۹ ۵۴٫۹۳۸۷۳۱ {{coord|۲۶٫۵۹۷۳۱۹|N|۵۴٫۹۳۸۷۳۱|E|display=inline}}
استان هرمزگان فارغان ۲۸٫۰۰۹۲۱۱ ۵۶٫۲۵۳۱۸۹ {{coord|۲۸٫۰۰۹۲۱۱|N|۵۶٫۲۵۳۱۸۹|E|display=inline}}
استان هرمزگان گاوبندی ۲۷٫۲۰۸۵۱ ۵۳٫۰۳۴۸۸ {{coord|۲۷٫۲۰۸۵۱|N|۵۳٫۰۳۴۸۸|E|display=inline}}
استان هرمزگان درگهان ۲۶٫۹۶۲۷۱۹ ۵۶٫۰۶۴۸۶۴ {{coord|۲۶٫۹۶۲۷۱۹|N|۵۶٫۰۶۴۸۶۴|E|display=inline}}
استان هرمزگان زیارتعلی ۲۷٫۷۴۰۴۴۴ ۵۷٫۲۲۰۵۶۱ {{coord|۲۷٫۷۴۰۴۴۴|N|۵۷٫۲۲۰۵۶۱|E|display=inline}}
استان هرمزگان قشم ۲۶٫۹۵۵۷۱۱ ۵۶٫۲۶۶۴۳۱ {{coord|۲۶٫۹۵۵۷۱۱|N|۵۶٫۲۶۶۴۳۱|E|display=inline}}
استان هرمزگان رودان ۲۷٫۴۴۵ ۵۷٫۱۸۹۲۶ {{coord|۲۷٫۴۴۵|N|۵۷٫۱۸۹۲۶|E|display=inline}}
استان هرمزگان بستک ۲۷٫۱۹۸۱۸۹ ۵۴٫۳۶۲۸۳۱ {{coord|۲۷٫۱۹۸۱۸۹|N|۵۴٫۳۶۲۸۳۱|E|display=inline}}
استان هرمزگان کیش ۲۶٫۵۵۱۱۳۳ ۵۳٫۹۹۸۹۰۳ {{coord|۲۶٫۵۵۱۱۳۳|N|۵۳٫۹۹۸۹۰۳|E|display=inline}}
استان هرمزگان سوزا ۲۶٫۷۷۷۵۵۸ ۵۶٫۰۶۳۲۰۸ {{coord|۲۶٫۷۷۷۵۵۸|N|۵۶٫۰۶۳۲۰۸|E|display=inline}}
استان هرمزگان فین ۲۷٫۶۲۷۴۲۲ ۵۵٫۹۰۲۹۲۸ {{coord|۲۷٫۶۲۷۴۲۲|N|۵۵٫۹۰۲۹۲۸|E|display=inline}}
استان هرمزگان دهبارز ۲۷٫۴۲۶۶ ۵۷٫۲۴۰۱۶۱ {{coord|۲۷٫۴۲۶۶|N|۵۷٫۲۴۰۱۶۱|E|display=inline}}
استان همدان برزول ۳۴٫۲۱۳۱۳۳ ۴۸٫۲۵۳۹۷۵ {{coord|۳۴٫۲۱۳۱۳۳|N|۴۸٫۲۵۳۹۷۵|E|display=inline}}
استان همدان شیرین سو ۳۵٫۴۹۰۶۱۴ ۴۸٫۴۴۸۹۴۴ {{coord|۳۵٫۴۹۰۶۱۴|N|۴۸٫۴۴۸۹۴۴|E|display=inline}}
استان همدان کبودراهنگ ۳۵٫۲۰۶۸۸ ۴۸٫۷۲۲۶۹ {{coord|۳۵٫۲۰۶۸۸|N|۴۸٫۷۲۲۶۹|E|display=inline}}
استان همدان سرکان ۳۴٫۵۹۹۴۶ ۴۸٫۴۴۳۳۵ {{coord|۳۴٫۵۹۹۴۶|N|۴۸٫۴۴۳۳۵|E|display=inline}}
استان همدان فرسفج ۳۴٫۴۸۸۳۵ ۴۸٫۲۸۹۱۱۹ {{coord|۳۴٫۴۸۸۳۵|N|۴۸٫۲۸۹۱۱۹|E|display=inline}}
استان همدان همدان ۳۴٫۷۹۸۷۴ ۴۸٫۵۱۴۸۷ {{coord|۳۴٫۷۹۸۷۴|N|۴۸٫۵۱۴۸۷|E|display=inline}}
استان همدان اسدآباد ۳۴٫۷۸۳۲۵ ۴۸٫۱۲۵۱۴ {{coord|۳۴٫۷۸۳۲۵|N|۴۸٫۱۲۵۱۴|E|display=inline}}
استان همدان دمق ۳۵٫۴۴۴۲۷ ۴۸٫۸۲۲۴۹ {{coord|۳۵٫۴۴۴۲۷|N|۴۸٫۸۲۲۴۹|E|display=inline}}
استان همدان بهار ۳۴٫۹۰۲۷ ۴۸٫۴۴۲۴۷ {{coord|۳۴٫۹۰۲۷|N|۴۸٫۴۴۲۴۷|E|display=inline}}
استان همدان ملایر ۳۴٫۳۰۱۱۹ ۴۸٫۸۱۶۱۱ {{coord|۳۴٫۳۰۱۱۹|N|۴۸٫۸۱۶۱۱|E|display=inline}}
استان همدان جوکار ۳۴٫۴۳۲۵۶۴ ۴۸٫۶۸۳۴۶۱ {{coord|۳۴٫۴۳۲۵۶۴|N|۴۸٫۶۸۳۴۶۱|E|display=inline}}
استان همدان سامن ۳۴٫۲۰۸۲۴ ۴۸٫۷۰۵۹۵ {{coord|۳۴٫۲۰۸۲۴|N|۴۸٫۷۰۵۹۵|E|display=inline}}
استان همدان فامنین ۳۵٫۱۱۶۵۸ ۴۸٫۹۷۱۶۶ {{coord|۳۵٫۱۱۶۵۸|N|۴۸٫۹۷۱۶۶|E|display=inline}}
استان همدان لالجین ۳۴٫۹۷۴۹۸ ۴۸٫۴۷۸۲۷ {{coord|۳۴٫۹۷۴۹۸|N|۴۸٫۴۷۸۲۷|E|display=inline}}
استان همدان زنگنه ۳۴٫۱۵۲۰۹۷ ۴۹٫۰۱۰۹۵ {{coord|۳۴٫۱۵۲۰۹۷|N|۴۹٫۰۱۰۹۵|E|display=inline}}
استان همدان گیان ۳۴٫۱۷۵۸۳۳ ۴۸٫۲۴۴۱۶۷ {{coord|۳۴٫۱۷۵۸۳۳|N|۴۸٫۲۴۴۱۶۷|E|display=inline}}
استان همدان ازندریان ۳۴٫۵۰۳۶۲ ۴۸٫۶۸۸۵۲ {{coord|۳۴٫۵۰۳۶۲|N|۴۸٫۶۸۸۵۲|E|display=inline}}
استان همدان فیروزان ۳۴٫۳۶۰۳۴۷ ۴۸٫۱۱۴۲۶۴ {{coord|۳۴٫۳۶۰۳۴۷|N|۴۸٫۱۱۴۲۶۴|E|display=inline}}
استان همدان رزن ۳۵٫۳۸۵۷۷ ۴۹٫۰۳۳۱۵ {{coord|۳۵٫۳۸۵۷۷|N|۴۹٫۰۳۳۱۵|E|display=inline}}
استان همدان مریانج ۳۴٫۸۲۷۵۷ ۴۸٫۴۵۸۷۳ {{coord|۳۴٫۸۲۷۵۷|N|۴۸٫۴۵۸۷۳|E|display=inline}}
استان همدان جورقان ۳۴٫۸۸۷۳۸۹ ۴۸٫۵۵۴۸۶۱ {{coord|۳۴٫۸۸۷۳۸۹|N|۴۸٫۵۵۴۸۶۱|E|display=inline}}
استان همدان تویسرکان ۳۴٫۵۵۳۲۲ ۴۸٫۴۴۳۸۹ {{coord|۳۴٫۵۵۳۲۲|N|۴۸٫۴۴۳۸۹|E|display=inline}}
استان همدان قهاوند ۳۴٫۸۵۸۹۴ ۴۹٫۰۰۲۲۸ {{coord|۳۴٫۸۵۸۹۴|N|۴۹٫۰۰۲۲۸|E|display=inline}}
استان همدان نهاوند ۳۴٫۱۸۹۲۶ ۴۸٫۳۷۱۴۶ {{coord|۳۴٫۱۸۹۲۶|N|۴۸٫۳۷۱۴۶|E|display=inline}}
استان همدان گل تپه ۳۵٫۲۱۷۵۱۱ ۴۸٫۲۰۷۲۶۱ {{coord|۳۵٫۲۱۷۵۱۱|N|۴۸٫۲۰۷۲۶۱|E|display=inline}}
استان یزد اردکان ۳۲٫۳۱۹۳۲ ۵۴٫۰۲۶۲۱ {{coord|۳۲٫۳۱۹۳۲|N|۵۴٫۰۲۶۲۱|E|display=inline}}
استان یزد طبس ۳۳٫۵۹۶۱۱ ۵۶٫۹۲۸۰۸ {{coord|۳۳٫۵۹۶۱۱|N|۵۶٫۹۲۸۰۸|E|display=inline}}
استان یزد عشق‌آباد ۳۴٫۳۶۸۷۳ ۵۶٫۹۲۸۴۲ {{coord|۳۴٫۳۶۸۷۳|N|۵۶٫۹۲۸۴۲|E|display=inline}}
استان یزد عشق‌آباد ۳۶٫۰۴۶۲ ۵۸٫۶۸۶۶ {{coord|۳۶٫۰۴۶۲|N|۵۸٫۶۸۶۶|E|display=inline}}
استان یزد حمیدیا ۳۱٫۸۳۷۵۹۷ ۵۴٫۳۷۸۲۹۷ {{coord|۳۱٫۸۳۷۵۹۷|N|۵۴٫۳۷۸۲۹۷|E|display=inline}}
استان یزد تفت ۳۱٫۷۵۲۱۸۶ ۵۴٫۲۱۷۴۱۱ {{coord|۳۱٫۷۵۲۱۸۶|N|۵۴٫۲۱۷۴۱۱|E|display=inline}}
استان یزد مروست ۳۰٫۴۷۶۲۴ ۵۴٫۲۰۹۵۲ {{coord|۳۰٫۴۷۶۲۴|N|۵۴٫۲۰۹۵۲|E|display=inline}}
استان یزد اشکذر ۳۲٫۰۰۳۱۵ ۵۴٫۲۰۲۵۷ {{coord|۳۲٫۰۰۳۱۵|N|۵۴٫۲۰۲۵۷|E|display=inline}}
استان یزد ابرکوه ۳۱٫۱۲۹۳۴ ۵۳٫۲۸۳۱۷ {{coord|۳۱٫۱۲۹۳۴|N|۵۳٫۲۸۳۱۷|E|display=inline}}
استان یزد ندوشن ۳۲٫۰۲۵۶۳۶ ۵۳٫۵۴۸۵۵ {{coord|۳۲٫۰۲۵۶۳۶|N|۵۳٫۵۴۸۵۵|E|display=inline}}
استان یزد اردکان ۳۰٫۲۵ ۵۱٫۹۷۹۹۳۱ {{coord|۳۰٫۲۵|N|۵۱٫۹۷۹۹۳۱|E|display=inline}}
استان یزد میبد ۳۲٫۲۳۱۱۴ ۵۴٫۰۲۲۳۹ {{coord|۳۲٫۲۳۱۱۴|N|۵۴٫۰۲۲۳۹|E|display=inline}}
استان یزد دیهوک ۳۳٫۲۹۴۱۱۷ ۵۷٫۵۱۰۸۶۹ {{coord|۳۳٫۲۹۴۱۱۷|N|۵۷٫۵۱۰۸۶۹|E|display=inline}}
استان یزد شاهدیه ۳۱٫۹۴۹۸ ۵۴٫۲۸۰۱ {{coord|۳۱٫۹۴۹۸|N|۵۴٫۲۸۰۱|E|display=inline}}
استان یزد عقدا ۳۲٫۴۴۰۲۷۸ ۵۳٫۶۲۵۵۵۶ {{coord|۳۲٫۴۴۰۲۷۸|N|۵۳٫۶۲۵۵۵۶|E|display=inline}}
استان یزد مهریز ۳۱٫۵۸۳۶۳۱ ۵۴٫۴۴۵۶۶۹ {{coord|۳۱٫۵۸۳۶۳۱|N|۵۴٫۴۴۵۶۶۹|E|display=inline}}
استان یزد مهردشت ۳۱٫۰۲۳۰۱ ۵۳٫۳۵۵۲۵ {{coord|۳۱٫۰۲۳۰۱|N|۵۳٫۳۵۵۲۵|E|display=inline}}
استان یزد هرات ۳۰٫۰۵۸۵۴ ۵۴٫۳۶۷۲۸ {{coord|۳۰٫۰۵۸۵۴|N|۵۴٫۳۶۷۲۸|E|display=inline}}
استان یزد بافق ۳۱٫۶۰۲۸۶۹ ۵۵٫۳۹۷۸۵ {{coord|۳۱٫۶۰۲۸۶۹|N|۵۵٫۳۹۷۸۵|E|display=inline}}
استان یزد به‌آباد ۳۱٫۸۷۶۹۱ ۵۶٫۰۲۰۴ {{coord|۳۱٫۸۷۶۹۱|N|۵۶٫۰۲۰۴|E|display=inline}}
استان یزد زارچ ۳۱٫۹۹۰۳ ۵۴٫۲۳۱۷۸۹ {{coord|۳۱٫۹۹۰۳|N|۵۴٫۲۳۱۷۸۹|E|display=inline}}
استان یزد خضرآباد ۳۱٫۸۶۵۷۱۴ ۵۳٫۹۵۲۴۱۴ {{coord|۳۱٫۸۶۵۷۱۴|N|۵۳٫۹۵۲۴۱۴|E|display=inline}}
استان یزد احمدآباد ۳۲٫۳۵۴۱۱ ۵۳٫۹۹۱۵۲ {{coord|۳۲٫۳۵۴۱۱|N|۵۳٫۹۹۱۵۲|E|display=inline}}
استان یزد یزد ۳۱٫۸۹۵۸۲ ۵۴٫۳۶۷۸۷ {{coord|۳۱٫۸۹۵۸۲|N|۵۴٫۳۶۷۸۷|E|display=inline}}
استان کرمانشاه بیستون ۳۴٫۳۸۵۷۴۲ ۴۷٫۴۳۹ {{coord|۳۴٫۳۸۵۷۴۲|N|۴۷٫۴۳۹|E|display=inline}}
استان گیلان پره سر ۳۷٫۵۸۲۸ ۴۹٫۰۸۶۲۰۳ {{coord|۳۷٫۵۸۲۸|N|۴۹٫۰۸۶۲۰۳|E|display=inline}}
استان مرکزی خمین ۳۳٫۶۵۰۷۳۹ ۵۰٫۰۸۳۴ {{coord|۳۳٫۶۵۰۷۳۹|N|۵۰٫۰۸۳۴|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی بستان‌آباد ۳۷٫۸۴۰۸۵۸ ۴۶٫۸۳۱۶۷۵ {{coord|۳۷٫۸۴۰۸۵۸|N|۴۶٫۸۳۱۶۷۵|E|display=inline}}
استان خوزستان لالی ۳۲٫۳۳۰۳۶۹ ۴۹٫۰۹۲۲ {{coord|۳۲٫۳۳۰۳۶۹|N|۴۹٫۰۹۲۲|E|display=inline}}
استان آذربایجان غربی کشاورز ۳۶٫۸۳۴۵۱۱ ۴۶٫۳۵۳۰۶۹ {{coord|۳۶٫۸۳۴۵۱۱|N|۴۶٫۳۵۳۰۶۹|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی مراغه ۳۷٫۳۹۱۹۸۶ ۴۶٫۲۳۸۳۵۸ {{coord|۳۷٫۳۹۱۹۸۶|N|۴۶٫۲۳۸۳۵۸|E|display=inline}}
استان مرکزی کمیجان ۳۴٫۷۲۰۸۸ ۴۹٫۳۲۲۳۷ {{coord|۳۴٫۷۲۰۸۸|N|۴۹٫۳۲۲۳۷|E|display=inline}}
استان گیلان بازارجمعه ۳۷٫۴۰۷۵۸۶ ۴۹٫۱۱۹۱۵۸ {{coord|۳۷٫۴۰۷۵۸۶|N|۴۹٫۱۱۹۱۵۸|E|display=inline}}
استان آذربایجان غربی نالوس ۳۶٫۹۸۳۷۱۷ ۴۵٫۱۴۵۸۶۴ {{coord|۳۶٫۹۸۳۷۱۷|N|۴۵٫۱۴۵۸۶۴|E|display=inline}}
استان گیلان منجیل ۳۶٫۷۴۶۲۶۱ ۴۹٫۳۹۷۳۱۹ {{coord|۳۶٫۷۴۶۲۶۱|N|۴۹٫۳۹۷۳۱۹|E|display=inline}}
استان مرکزی خنداب ۳۴٫۳۹۱۸۴۲ ۴۹٫۱۸۵۰۶۷ {{coord|۳۴٫۳۹۱۸۴۲|N|۴۹٫۱۸۵۰۶۷|E|display=inline}}
استان مرکزی شازند ۳۳٫۹۲۸۹۶ ۴۹٫۴۰۶۹۵ {{coord|۳۳٫۹۲۸۹۶|N|۴۹٫۴۰۶۹۵|E|display=inline}}
استان مازندران کله بست ۳۶٫۶۳۹۵۲۸ ۵۲٫۶۳۳۱۷۵ {{coord|۳۶٫۶۳۹۵۲۸|N|۵۲٫۶۳۳۱۷۵|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی نظرکهریزی ۳۷٫۳۵۱۳۵ ۴۶٫۷۶۴۰۴۴ {{coord|۳۷٫۳۵۱۳۵|N|۴۶٫۷۶۴۰۴۴|E|display=inline}}
استان خوزستان بهبهان ۳۰٫۵۹۶۵۷۲ ۵۰٫۲۴۰۳۷۲ {{coord|۳۰٫۵۹۶۵۷۲|N|۵۰٫۲۴۰۳۷۲|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی جلفا ۳۸٫۹۳۸۲۲۵ ۴۵٫۶۲۷۰۶۹ {{coord|۳۸٫۹۳۸۲۲۵|N|۴۵٫۶۲۷۰۶۹|E|display=inline}}
استان مرکزی آشتیان ۳۴٫۵۲۲۹ ۵۰٫۰۰۴۰۱ {{coord|۳۴٫۵۲۲۹|N|۵۰٫۰۰۴۰۱|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی صوفیان ۳۸٫۲۸۲۰۴ ۴۵٫۹۸۰۶۷ {{coord|۳۸٫۲۸۲۰۴|N|۴۵٫۹۸۰۶۷|E|display=inline}}
استان گیلان املش ۳۷٫۰۹۵۶۹ ۵۰٫۱۸۴۷۹ {{coord|۳۷٫۰۹۵۶۹|N|۵۰٫۱۸۴۷۹|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی بناب جدید ۳۸٫۴۲۸۰۳۱ ۴۵٫۹۰۷۰۸۱ {{coord|۳۸٫۴۲۸۰۳۱|N|۴۵٫۹۰۷۰۸۱|E|display=inline}}
استان کرمانشاه کرمانشاه ۳۴٫۳۲۴۴۸۷ ۴۷٫۰۷۳۱۶۷ {{coord|۳۴٫۳۲۴۴۸۷|N|۴۷٫۰۷۳۱۶۷|E|display=inline}}
استان کرمانشاه هرسین ۳۴٫۲۷۶۴۹۲ ۴۷٫۵۸۶۱۱۱ {{coord|۳۴٫۲۷۶۴۹۲|N|۴۷٫۵۸۶۱۱۱|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی کلیبر ۳۸٫۸۶۵۶۴۷ ۴۷٫۰۴۲۷۱۷ {{coord|۳۸٫۸۶۵۶۴۷|N|۴۷٫۰۴۲۷۱۷|E|display=inline}}
استان کرمانشاه روانسر ۳۴٫۷۱۶۳۱۴ ۴۶٫۶۶۶۵۸۳ {{coord|۳۴٫۷۱۶۳۱۴|N|۴۶٫۶۶۶۵۸۳|E|display=inline}}
استان خراسان رضوی رباط سنگ ۳۵٫۵۴۷۲۳۹ ۵۹٫۱۹۶۲۸۹ {{coord|۳۵٫۵۴۷۲۳۹|N|۵۹٫۱۹۶۲۸۹|E|display=inline}}
استان گیلان شفت ۳۷٫۱۶۴۸۶۹ ۴۹٫۴۱۲۰۶۱ {{coord|۳۷٫۱۶۴۸۶۹|N|۴۹٫۴۱۲۰۶۱|E|display=inline}}
استان مازندران بهنمیر ۳۶٫۶۶۵۹۲۸ ۵۲٫۷۶۲۱۳۱ {{coord|۳۶٫۶۶۵۹۲۸|N|۵۲٫۷۶۲۱۳۱|E|display=inline}}
استان مازندران کیاسر ۳۶٫۲۴۲۳۶۴ ۵۳٫۵۳۹۶۳۳ {{coord|۳۶٫۲۴۲۳۶۴|N|۵۳٫۵۳۹۶۳۳|E|display=inline}}
استان مرکزی محلات ۳۳٫۹۱۴۸۸۱ ۵۰٫۴۵۵۲۲ {{coord|۳۳٫۹۱۴۸۸۱|N|۵۰٫۴۵۵۲۲|E|display=inline}}
استان گیلان رستم‌آباد ۳۶٫۸۹۷۷۶۱ ۴۹٫۵ {{coord|۳۶٫۸۹۷۷۶۱|N|۴۹٫۵|E|display=inline}}
استان گیلان لوندویل ۳۸٫۳۰۸۳۸۱ ۴۸٫۸۶۹۲۴۴ {{coord|۳۸٫۳۰۸۳۸۱|N|۴۸٫۸۶۹۲۴۴|E|display=inline}}
استان تهران تجریش ۳۵٫۷۹۹۶۱۱ ۵۱٫۴۴۶ {{coord|۳۵٫۷۹۹۶۱۱|N|۵۱٫۴۴۶|E|display=inline}}
استان مرکزی مهاجران ۳۴٫۰۴۹۷۸۹ ۴۹٫۴۳۰۶۳۱ {{coord|۳۴٫۰۴۹۷۸۹|N|۴۹٫۴۳۰۶۳۱|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی ورزقان ۳۸٫۵۰۸۷۱ ۴۶٫۶۴۶۵ {{coord|۳۸٫۵۰۸۷۱|N|۴۶٫۶۴۶۵|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی زرنق ۳۸٫۰۹۴۶۹ ۴۷٫۰۸۲۹۱ {{coord|۳۸٫۰۹۴۶۹|N|۴۷٫۰۸۲۹۱|E|display=inline}}
استان خوزستان دهدز ۳۱٫۷۰۹۶۴۲ ۵۰٫۲۸۹۶۴۷ {{coord|۳۱٫۷۰۹۶۴۲|N|۵۰٫۲۸۹۶۴۷|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی هریس ۳۸٫۲۵۱۶۵ ۴۷٫۱۱۵۴۴ {{coord|۳۸٫۲۵۱۶۵|N|۴۷٫۱۱۵۴۴|E|display=inline}}
استان کرمانشاه سرپل ذهاب ۳۴٫۴۶۴۹۸۳ ۴۵٫۸۶۳۹۵ {{coord|۳۴٫۴۶۴۹۸۳|N|۴۵٫۸۶۳۹۵|E|display=inline}}
استان هرمزگان بندر لنگه ۲۶٫۵۵۸۳۳۹ ۵۴٫۸۷۸۹۴۲ {{coord|۲۶٫۵۵۸۳۳۹|N|۵۴٫۸۷۸۹۴۲|E|display=inline}}
استان گلستان بندر گز ۳۶٫۷۸۱۵۵ ۵۳٫۹۳۸۲۵۶ {{coord|۳۶٫۷۸۱۵۵|N|۵۳٫۹۳۸۲۵۶|E|display=inline}}
استان آذربایجان شرقی دوزدوزان ۳۷٫۹۵ ۴۷٫۱۱۶۶۶۱ {{coord|۳۷٫۹۵|N|۴۷٫۱۱۶۶۶۱|E|display=inline}}
استان گیلان ماسال ۳۷٫۳۶۳۶۴۴ ۴۹٫۱۳۲۸۹۲ {{coord|۳۷٫۳۶۳۶۴۴|N|۴۹٫۱۳۲۸۹۲|E|display=inline}}
پرندک ۳۵٫۳۶۳۶۳۳ ۵۰٫۶۷۹۸۸۹ {{coord|۳۵٫۳۶۳۶۳۳|N|۵۰٫۶۷۹۸۸۹|E|display=inline}}
امیرکلا ۳۶٫۵۹۵۵۲۸ ۵۲٫۶۵۷۸۸۳ {{coord|۳۶٫۵۹۵۵۲۸|N|۵۲٫۶۵۷۸۸۳|E|display=inline}}
گنبد کاووس ۳۷٫۲۵۲۴۳۱ ۵۵٫۱۶۷۵۱۴ {{coord|۳۷٫۲۵۲۴۳۱|N|۵۵٫۱۶۷۵۱۴|E|display=inline}}
زیراب ۳۶٫۱۷۶۰۶۱ ۵۲٫۹۷۶۸ {{coord|۳۶٫۱۷۶۰۶۱|N|۵۲٫۹۷۶۸|E|display=inline}}
ایواوغلی ۳۸٫۷۱۹۹۱۱ ۴۵٫۲۱۶۹۳۱ {{coord|۳۸٫۷۱۹۹۱۱|N|۴۵٫۲۱۶۹۳۱|E|display=inline}}
کوزران ۳۴٫۴۹۳۳۸۱ ۴۶٫۵۹۹۲۴۴ {{coord|۳۴٫۴۹۳۳۸۱|N|۴۶٫۵۹۹۲۴۴|E|display=inline}}
ایزدشهر ۳۶٫۶ ۵۲٫۱۳۴۱۶۷ {{coord|۳۶٫۶|N|۵۲٫۱۳۴۱۶۷|E|display=inline}}
زهره ۳۰٫۴۶۹۹۶۹ ۴۹٫۶۷۸۵۳۱ {{coord|۳۰٫۴۶۹۹۶۹|N|۴۹٫۶۷۸۵۳۱|E|display=inline}}
ریحان ۳۰٫۷۴۷۳۸۶ ۵۶٫۷۳۱۶۸۹ {{coord|۳۰٫۷۴۷۳۸۶|N|۵۶٫۷۳۱۶۸۹|E|display=inline}}
هادیشهر ۳۸٫۸۴۰۲۹۴ ۴۵٫۶۶۱۶۸۱ {{coord|۳۸٫۸۴۰۲۹۴|N|۴۵٫۶۶۱۶۸۱|E|display=inline}}
گلوگاه ۳۶٫۳۰۷۴۰۸ ۵۲٫۶۲۷۶۶۹ {{coord|۳۶٫۳۰۷۴۰۸|N|۵۲٫۶۲۷۶۶۹|E|display=inline}}
رحیم‌آباد ۳۷٫۰۳۱۵۱ ۵۰٫۳۲۵۶ {{coord|۳۷٫۰۳۱۵۱|N|۵۰٫۳۲۵۶|E|display=inline}}
سیه چشمه ۳۹٫۰۶۲۴۱۴ ۴۴٫۳۸۰۸۰۳ {{coord|۳۹٫۰۶۲۴۱۴|N|۴۴٫۳۸۰۸۰۳|E|display=inline}}
قائم‌شهر ۳۶٫۴۶۳۷۸۱ ۵۲٫۸۵۷۴۱۷ {{coord|۳۶٫۴۶۳۷۸۱|N|۵۲٫۸۵۷۴۱۷|E|display=inline}}
میانرود ۳۲٫۲۲۷۶۳۱ ۴۸٫۴۲۴۷۸۳ {{coord|۳۲٫۲۲۷۶۳۱|N|۴۸٫۴۲۴۷۸۳|E|display=inline}}
نکا ۳۶٫۶۴۵۵۶۹ ۵۳٫۳۰۲۸۳۱ {{coord|۳۶٫۶۴۵۵۶۹|N|۵۳٫۳۰۲۸۳۱|E|display=inline}}
ترکمانچای ۳۷٫۵۸۱۲۱۱ ۴۷٫۳۹۱۳۵۳ {{coord|۳۷٫۵۸۱۲۱۱|N|۴۷٫۳۹۱۳۵۳|E|display=inline}}
چابکسر ۳۶٫۹۶۵۷۳۹ ۵۰٫۵۶۵۵۶۱ {{coord|۳۶٫۹۶۵۷۳۹|N|۵۰٫۵۶۵۵۶۱|E|display=inline}}
سراب ۳۷٫۹۳۹۰۸۶ ۴۷٫۵۳۷۲۵۸ {{coord|۳۷٫۹۳۹۰۸۶|N|۴۷٫۵۳۷۲۵۸|E|display=inline}}
اقکند ۳۷٫۲۵۷۳۵۸ ۴۸٫۰۶۴۹۵ {{coord|۳۷٫۲۵۷۳۵۸|N|۴۸٫۰۶۴۹۵|E|display=inline}}
ماکو ۳۹٫۲۹۳۹۴۷ ۴۴٫۴۵۲۳۳۳ {{coord|۳۹٫۲۹۳۹۴۷|N|۴۴٫۴۵۲۳۳۳|E|display=inline}}
نور ۳۶٫۵۶۷۷۷۵ ۵۲٫۰۱۵۴۸۱ {{coord|۳۶٫۵۶۷۷۷۵|N|۵۲٫۰۱۵۴۸۱|E|display=inline}}
حمیل ۳۳٫۹۳۶۲۳۱ ۴۶٫۷۷۳۶ {{coord|۳۳٫۹۳۶۲۳۱|N|۴۶٫۷۷۳۶|E|display=inline}}
باسمنج ۳۸٫۰۰۰۸۳ ۴۶٫۴۷۸۸۴ {{coord|۳۸٫۰۰۰۸۳|N|۴۶٫۴۷۸۸۴|E|display=inline}}
امیدیه ۳۰٫۷۶۲۲۱۹ ۴۹٫۷۰۷۴۶۱ {{coord|۳۰٫۷۶۲۲۱۹|N|۴۹٫۷۰۷۴۶۱|E|display=inline}}
کلاچای ۳۷٫۰۸۰۳۶ ۵۰٫۳۹۵۹۸ {{coord|۳۷٫۰۸۰۳۶|N|۵۰٫۳۹۵۹۸|E|display=inline}}
سردشت ۳۰٫۳۲۶۳۵ ۵۰٫۲۱۷۹۳۳ {{coord|۳۰٫۳۲۶۳۵|N|۵۰٫۲۱۷۹۳۳|E|display=inline}}
بندر چارک ۲۶٫۷۲۹۲۶۱ ۵۴٫۲۷۸۷۱۹ {{coord|۲۶٫۷۲۹۲۶۱|N|۵۴٫۲۷۸۷۱۹|E|display=inline}}
بندر کنگان ۲۷٫۸۳۲۳ ۵۲٫۰۶۵۷۱۱ {{coord|۲۷٫۸۳۲۳|N|۵۲٫۰۶۵۷۱۱|E|display=inline}}
آذرشهر ۳۷٫۷۶۲۲۳۱ ۴۵٫۹۷۷۴۶۱ {{coord|۳۷٫۷۶۲۲۳۱|N|۴۵٫۹۷۷۴۶۱|E|display=inline}}
صحنه ۳۴٫۴۸۱۴ ۴۷٫۶۹۳۲۸۱ {{coord|۳۴٫۴۸۱۴|N|۴۷٫۶۹۳۲۸۱|E|display=inline}}
توتکابن ۳۶٫۸۹۳۱۷۲ ۴۹٫۵۲۵۴۶۱ {{coord|۳۶٫۸۹۳۱۷۲|N|۴۹٫۵۲۵۴۶۱|E|display=inline}}
مینوشهر ۳۰٫۳۵۳۵ ۴۸٫۱۹۷ {{coord|۳۰٫۳۵۳۵|N|۴۸٫۱۹۷|E|display=inline}}
سطر ۳۴٫۸۱۳۰۶۹ ۴۷٫۴۶۱۶۸۶ {{coord|۳۴٫۸۱۳۰۶۹|N|۴۷٫۴۶۱۶۸۶|E|display=inline}}
ضیاءآباد ۳۵٫۹۹۳۳۲ ۴۹٫۴۴۷۶۱ {{coord|۳۵٫۹۹۳۳۲|N|۴۹٫۴۴۷۶۱|E|display=inline}}
خسروشهر ۳۷٫۹۵۰۶۷۲ ۴۶٫۰۵۱۰۴۴ {{coord|۳۷٫۹۵۰۶۷۲|N|۴۶٫۰۵۱۰۴۴|E|display=inline}}
سیاهکل ۳۷٫۱۵۴۷۲ ۴۹٫۸۷۰۳۳ {{coord|۳۷٫۱۵۴۷۲|N|۴۹٫۸۷۰۳۳|E|display=inline}}
نقده ۳۶٫۹۶۳۳۹۲ ۴۵٫۳۸۹۵۶۱ {{coord|۳۶٫۹۶۳۳۹۲|N|۴۵٫۳۸۹۵۶۱|E|display=inline}}
فریدونکنار ۳۶٫۶۸۳۰۳۹ ۵۲٫۵۲۰۷۳۱ {{coord|۳۶٫۶۸۳۰۳۹|N|۵۲٫۵۲۰۷۳۱|E|display=inline}}
خوش رودپی ۳۶٫۳۷۰۲۰۳ ۵۲٫۵۶۵۲۷۸ {{coord|۳۶٫۳۷۰۲۰۳|N|۵۲٫۵۶۵۲۷۸|E|display=inline}}
بندر ترکمن ۳۶٫۸۹۰۷۲۵ ۵۴٫۰۷۳۳۱۴ {{coord|۳۶٫۸۹۰۷۲۵|N|۵۴٫۰۷۳۳۱۴|E|display=inline}}
تنکابن ۳۶٫۸۱۵۹۱۹ ۵۰٫۸۷۹۸۸۹ {{coord|۳۶٫۸۱۵۹۱۹|N|۵۰٫۸۷۹۸۸۹|E|display=inline}}
عجب شیر ۳۷٫۴۷۶۷۹۲ ۴۵٫۸۹۴۰۷۸ {{coord|۳۷٫۴۷۶۷۹۲|N|۴۵٫۸۹۴۰۷۸|E|display=inline}}
باغملک ۳۱٫۵۲۳۱۳۶ ۴۹٫۸۸۵۱۸۳ {{coord|۳۱٫۵۲۳۱۳۶|N|۴۹٫۸۸۵۱۸۳|E|display=inline}}
شبستر ۳۸٫۱۷۷۸ ۴۵٫۷۰۰۱ {{coord|۳۸٫۱۷۷۸|N|۴۵٫۷۰۰۱|E|display=inline}}
ماسوله ۳۷٫۱۵۶۶۲۲ ۴۸٫۹۸۶۱۲۲ {{coord|۳۷٫۱۵۶۶۲۲|N|۴۸٫۹۸۶۱۲۲|E|display=inline}}
مرزیکلا ۳۶٫۳۶۳۷۵۶ ۵۲٫۷۳۲۸۶۴ {{coord|۳۶٫۳۶۳۷۵۶|N|۵۲٫۷۳۲۸۶۴|E|display=inline}}
غرق‌آباد ۳۵٫۱۱۱۶۶ ۴۹٫۸۳۲۶۲ {{coord|۳۵٫۱۱۱۶۶|N|۴۹٫۸۳۲۶۲|E|display=inline}}
ملاثانی ۳۱٫۵۸۵۴۶۴ ۴۸٫۸۸۳۵۵۸ {{coord|۳۱٫۵۸۵۴۶۴|N|۴۸٫۸۸۳۵۵۸|E|display=inline}}
چمستان ۳۶٫۴۷۸۵۸۹ ۵۲٫۱۱۰۶۱۱ {{coord|۳۶٫۴۷۸۵۸۹|N|۵۲٫۱۱۰۶۱۱|E|display=inline}}
باینگان ۳۴٫۹۸۳۱۳۳ ۴۶٫۲۷۶۷۰۳ {{coord|۳۴٫۹۸۳۱۳۳|N|۴۶٫۲۷۶۷۰۳|E|display=inline}}
ویس ۳۱٫۴۸۵۱ ۴۸٫۸۷۴۶ {{coord|۳۱٫۴۸۵۱|N|۴۸٫۸۷۴۶|E|display=inline}}
قلعه خواجه ۳۲٫۲۰۵۹۱۹ ۴۹٫۴۴۴۳۶۱ {{coord|۳۲٫۲۰۵۹۱۹|N|۴۹٫۴۴۴۳۶۱|E|display=inline}}
خامنه ۳۸٫۱۹۵۱۲ ۴۵٫۶۳۰۶۶ {{coord|۳۸٫۱۹۵۱۲|N|۴۵٫۶۳۰۶۶|E|display=inline}}
شرفخانه ۳۸٫۱۷۹۳ ۴۵٫۴۸۶۳۶۹ {{coord|۳۸٫۱۷۹۳|N|۴۵٫۴۸۶۳۶۹|E|display=inline}}
بره سر ۳۶٫۷۷۲۳۹۷ ۴۹٫۷۵۰۸۴۴ {{coord|۳۶٫۷۷۲۳۹۷|N|۴۹٫۷۵۰۸۴۴|E|display=inline}}
هیدوج ۲۶٫۹۹۹۳۶۱ ۶۲٫۱۲۱۴۳۱ {{coord|۲۶٫۹۹۹۳۶۱|N|۶۲٫۱۲۱۴۳۱|E|display=inline}}
جوانرود ۳۴٫۷۹۲۶۵ ۴۶٫۴۹۴۸۴۲ {{coord|۳۴٫۷۹۲۶۵|N|۴۶٫۴۹۴۸۴۲|E|display=inline}}
کلارآباد ۳۶٫۶۶۵۲۵۳ ۵۱٫۲۴۴۱۲۵ {{coord|۳۶٫۶۶۵۲۵۳|N|۵۱٫۲۴۴۱۲۵|E|display=inline}}
لشت نشا ۳۷٫۳۵۸۹۱ ۴۹٫۸۶۲۹۵ {{coord|۳۷٫۳۵۸۹۱|N|۴۹٫۸۶۲۹۵|E|display=inline}}
چابهار ۲۵٫۲۹۳۱۸۹ ۶۰٫۶۴۶۳۱۹ {{coord|۲۵٫۲۹۳۱۸۹|N|۶۰٫۶۴۶۳۱۹|E|display=inline}}
اهواز ۳۱٫۳۲۱۰۹ ۴۸٫۶۷۷۷ {{coord|۳۱٫۳۲۱۰۹|N|۴۸٫۶۷۷۷|E|display=inline}}
بخشایش ۳۸٫۱۳۴۰۲ ۴۶٫۹۴۹۶ {{coord|۳۸٫۱۳۴۰۲|N|۴۶٫۹۴۹۶|E|display=inline}}
مسجد سلیمان ۳۱٫۹۴۴۸۱۱ ۴۹٫۲۹۷۹۰۸ {{coord|۳۱٫۹۴۴۸۱۱|N|۴۹٫۲۹۷۹۰۸|E|display=inline}}
مقاومت ۳۰٫۴۴۷۷ ۴۸٫۱۶۸۷ {{coord|۳۰٫۴۴۷۷|N|۴۸٫۱۶۸۷|E|display=inline}}
نشتارود ۳۶٫۷۴۸۵۱۴ ۵۱٫۰۳۵۹۶۹ {{coord|۳۶٫۷۴۸۵۱۴|N|۵۱٫۰۳۵۹۶۹|E|display=inline}}
قوشچی ۳۷٫۹۹۱۳۸۳ ۴۵٫۰۴۰۶۸۳ {{coord|۳۷٫۹۹۱۳۸۳|N|۴۵٫۰۴۰۶۸۳|E|display=inline}}
ترک ۳۷٫۶۱۵۸۸۱ ۴۷٫۷۷۱۴۷۵ {{coord|۳۷٫۶۱۵۸۸۱|N|۴۷٫۷۷۱۴۷۵|E|display=inline}}
دزاب ۳۲٫۲۹۹۷۲۲ ۴۸٫۴۲۷۲۲۲ {{coord|۳۲٫۲۹۹۷۲۲|N|۴۸٫۴۲۷۲۲۲|E|display=inline}}
سیه رود ۳۸٫۸۶۹۳۷۵ ۴۶٫۰۰۱۷۵ {{coord|۳۸٫۸۶۹۳۷۵|N|۴۶٫۰۰۱۷۵|E|display=inline}}
گوراب زرمیخ ۳۷٫۳۰۲۱۲۵ ۴۹٫۲۲۰۷۷۲ {{coord|۳۷٫۳۰۲۱۲۵|N|۴۹٫۲۲۰۷۷۲|E|display=inline}}
آن‌ابد ۳۵٫۲۵۰۷۳۱ ۵۷٫۸۰۸۴۸۳ {{coord|۳۵٫۲۵۰۷۳۱|N|۵۷٫۸۰۸۴۸۳|E|display=inline}}
سرمست ۳۴٫۰۲۴۹۵۳ ۴۶٫۳۲۸۹۰۳ {{coord|۳۴٫۰۲۴۹۵۳|N|۴۶٫۳۲۸۹۰۳|E|display=inline}}
نیمور ۳۳٫۸۸۱۸۱۱ ۵۰٫۵۷۶۲ {{coord|۳۳٫۸۸۱۸۱۱|N|۵۰٫۵۷۶۲|E|display=inline}}
کرندغرب ۳۴٫۲۷۹۲۳۱ ۴۶٫۲۴۲۵۶۱ {{coord|۳۴٫۲۷۹۲۳۱|N|۴۶٫۲۴۲۵۶۱|E|display=inline}}
کیاکلا ۳۶٫۵۷۵۴۸۳ ۵۲٫۸۱۱۱۶۹ {{coord|۳۶٫۵۷۵۴۸۳|N|۵۲٫۸۱۱۱۶۹|E|display=inline}}
رامسر ۳۶٫۹۲۳۱ ۵۰٫۶۴۲۹۳۹ {{coord|۳۶٫۹۲۳۱|N|۵۰٫۶۴۲۹۳۹|E|display=inline}}
صومعه سرا ۳۷٫۳۰۶۶۱۹ ۴۹٫۳۱۱۰۱۹ {{coord|۳۷٫۳۰۶۶۱۹|N|۴۹٫۳۱۱۰۱۹|E|display=inline}}
دزفول ۳۲٫۳۷۹۲۵ ۴۸٫۳۹۷۶۶۱ {{coord|۳۲٫۳۷۹۲۵|N|۴۸٫۳۹۷۶۶۱|E|display=inline}}
خواجه ۳۸٫۱۵۳۳۴ ۴۶٫۵۸۱۷۶ {{coord|۳۸٫۱۵۳۳۴|N|۴۶٫۵۸۱۷۶|E|display=inline}}
کنگاور ۳۴٫۵۰۱۳۶۴ ۴۷٫۹۶۲۸۶۷ {{coord|۳۴٫۵۰۱۳۶۴|N|۴۷٫۹۶۲۸۶۷|E|display=inline}}
هشتپر ۳۷٫۸۰۱۴۰۸ ۴۸٫۹۰۳۸۴۷ {{coord|۳۷٫۸۰۱۴۰۸|N|۴۸٫۹۰۳۸۴۷|E|display=inline}}
بندر دیلم ۳۰٫۰۵۲۷۶۹ ۵۰٫۱۵۵۷۹۴ {{coord|۳۰٫۰۵۲۷۶۹|N|۵۰٫۱۵۵۷۹۴|E|display=inline}}
لیلان ۳۷٫۰۱۱۳۳۶ ۴۶٫۲۰۵۷۹۴ {{coord|۳۷٫۰۱۱۳۳۶|N|۴۶٫۲۰۵۷۹۴|E|display=inline}}
مؤمن‌آباد ۳۳٫۵۹۷۴۵ ۴۹٫۵۲۱۱۰۸ {{coord|۳۳٫۵۹۷۴۵|N|۴۹٫۵۲۱۱۰۸|E|display=inline}}
قروه در جزین ۳۵٫۳۱۳۰۵ ۴۹٫۱۰۱۸ {{coord|۳۵٫۳۱۳۰۵|N|۴۹٫۱۰۱۸|E|display=inline}}
ساوه ۳۵٫۰۳۲۰۹ ۵۰٫۳۶۰۵۳ {{coord|۳۵٫۰۳۲۰۹|N|۵۰٫۳۶۰۵۳|E|display=inline}}
کره‌ای ۳۰٫۰۳۲۷۸۹ ۵۳٫۷۱۷۵۶۹ {{coord|۳۰٫۰۳۲۷۸۹|N|۵۳٫۷۱۷۵۶۹|E|display=inline}}
بوکان ۳۶٫۵۲۱۴ ۴۶٫۲۱۷۶ {{coord|۳۶٫۵۲۱۴|N|۴۶٫۲۱۷۶|E|display=inline}}
زاویه ۳۵٫۳۸۴۱۶ ۵۰٫۵۶۷۲۸ {{coord|۳۵٫۳۸۴۱۶|N|۵۰٫۵۶۷۲۸|E|display=inline}}
شربیان ۳۷٫۸۸۲۴۲۵ ۴۷٫۱۰۱۴۵۶ {{coord|۳۷٫۸۸۲۴۲۵|N|۴۷٫۱۰۱۴۵۶|E|display=inline}}
قلعه تل ۳۱٫۶۳۱۹۳۹ ۴۹٫۸۹۰۲۸۱ {{coord|۳۱٫۶۳۱۹۳۹|N|۴۹٫۸۹۰۲۸۱|E|display=inline}}
کوهی خیل ۳۶٫۶۸۸۰۰۳ ۵۲٫۹۰۸۶۴۷ {{coord|۳۶٫۶۸۸۰۰۳|N|۵۲٫۹۰۸۶۴۷|E|display=inline}}
سرو ۳۷٫۷۲۶۹۴۴ ۴۴٫۶۴۲۹۳۱ {{coord|۳۷٫۷۲۶۹۴۴|N|۴۴٫۶۴۲۹۳۱|E|display=inline}}
میرآباد ۳۶٫۴۰۶۵۱۱ ۴۵٫۳۷۰۷۲۲ {{coord|۳۶٫۴۰۶۵۱۱|N|۴۵٫۳۷۰۷۲۲|E|display=inline}}
گتاب ۳۶٫۴۳۰۳۱۹ ۵۲٫۶۵۶۸۶۷ {{coord|۳۶٫۴۳۰۳۱۹|N|۵۲٫۶۵۶۸۶۷|E|display=inline}}
مرند ۳۸٫۴۳۶۷۳ ۴۵٫۷۸۸۹۶ {{coord|۳۸٫۴۳۶۷۳|N|۴۵٫۷۸۸۹۶|E|display=inline}}
بایگ ۳۵٫۳۷۷۷۷۸ ۵۹٫۰۳۵۱۵۳ {{coord|۳۵٫۳۷۷۷۷۸|N|۵۹٫۰۳۵۱۵۳|E|display=inline}}
میانه ۳۷٫۴۲۶۵۶۷ ۴۷٫۷۱۰۴۵۶ {{coord|۳۷٫۴۲۶۵۶۷|N|۴۷٫۷۱۰۴۵۶|E|display=inline}}
آستانه ۳۳٫۸۸۵۹۸۱ ۴۹٫۳۵۳۴۱۱ {{coord|۳۳٫۸۸۵۹۸۱|N|۴۹٫۳۵۳۴۱۱|E|display=inline}}
شادگان ۳۰٫۶۴۵۲۶۱ ۴۸٫۶۵۹۳۱۹ {{coord|۳۰٫۶۴۵۲۶۱|N|۴۸٫۶۵۹۳۱۹|E|display=inline}}
هلشی ۳۴٫۱۱۰۵۶۱ ۴۷٫۰۸۹۸۸۳ {{coord|۳۴٫۱۱۰۵۶۱|N|۴۷٫۰۸۹۸۸۳|E|display=inline}}
اشنویه ۳۷٫۰۴۰۶۶۹ ۴۵٫۰۹۳۵۷۲ {{coord|۳۷٫۰۴۰۶۶۹|N|۴۵٫۰۹۳۵۷۲|E|display=inline}}
رباط کریم ۳۵٫۴۸۳۸۹۲ ۵۱٫۰۸۴۳۹۲ {{coord|۳۵٫۴۸۳۸۹۲|N|۵۱٫۰۸۴۳۹۲|E|display=inline}}
شلمان ۳۷٫۱۵۰۸۷۵ ۵۰٫۲۰۶۹۶۹ {{coord|۳۷٫۱۵۰۸۷۵|N|۵۰٫۲۰۶۹۶۹|E|display=inline}}
سردشت ۳۶٫۱۵۸۱۸۱ ۴۵٫۴۷۳۸۶۴ {{coord|۳۶٫۱۵۸۱۸۱|N|۴۵٫۴۷۳۸۶۴|E|display=inline}}
آغاجاری ۳۰٫۶۹۸۱۱۹ ۴۹٫۸۳۰۴۷۵ {{coord|۳۰٫۶۹۸۱۱۹|N|۴۹٫۸۳۰۴۷۵|E|display=inline}}
آستانه اشرفیه ۳۷٫۲۶۵۶۷ ۴۹٫۹۴۳۱۸ {{coord|۳۷٫۲۶۵۶۷|N|۴۹٫۹۴۳۱۸|E|display=inline}}
استان مرکزی تفرش ۳۴٫۶۹۳۷۸ ۵۰٫۰۱۵۵ {{coord|۳۴٫۶۹۳۷۸|N|۵۰٫۰۱۵۵|E|display=inline}}
شیبان ۳۱٫۴۰۵۳ ۴۸٫۷۹۴۱ {{coord|۳۱٫۴۰۵۳|N|۴۸٫۷۹۴۱|E|display=inline}}
استان مرکزی میلاجرد ۳۴٫۶۲۳۰۷۵ ۴۹٫۲۰۳۷۷۲ {{coord|۳۴٫۶۲۳۰۷۵|N|۴۹٫۲۰۳۷۷۲|E|display=inline}}
حر ۳۲٫۱۴۹۴۳۶ ۴۸٫۳۹۰۶۱۷ {{coord|۳۲٫۱۴۹۴۳۶|N|۴۸٫۳۹۰۶۱۷|E|display=inline}}
باروق ۳۶٫۹۵۵۱ ۴۶٫۳۲۴۹۴۷ {{coord|۳۶٫۹۵۵۱|N|۴۶٫۳۲۴۹۴۷|E|display=inline}}
نودشه ۳۵٫۱۸۲۶۸۶ ۴۶٫۲۵۳۲۲۲ {{coord|۳۵٫۱۸۲۶۸۶|N|۴۶٫۲۵۳۲۲۲|E|display=inline}}
سنگر ۳۷٫۱۷۷۰۳۱ ۴۹٫۶۹۳۹۲۲ {{coord|۳۷٫۱۷۷۰۳۱|N|۴۹٫۶۹۳۹۲۲|E|display=inline}}
حمیدیه ۳۱٫۴۸۱۰۶۹ ۴۸٫۴۳۲۲۸۹ {{coord|۳۱٫۴۸۱۰۶۹|N|۴۸٫۴۳۲۲۸۹|E|display=inline}}
لوشان ۳۶٫۶۲۴۸۶۹ ۴۹٫۵۱۴۳۶۱ {{coord|۳۶٫۶۲۴۸۶۹|N|۴۹٫۵۱۴۳۶۱|E|display=inline}}
جویبار ۳۶٫۶۴۱۶۷۲ ۵۲٫۹۰۶۲۳۹ {{coord|۳۶٫۶۴۱۶۷۲|N|۵۲٫۹۰۶۲۳۹|E|display=inline}}
فریم ۳۶٫۱۷۷۷ ۵۳٫۲۶۴۴ {{coord|۳۶٫۱۷۷۷|N|۵۳٫۲۶۴۴|E|display=inline}}
مرزن‌آباد ۳۶٫۴۵۱۷۵۶ ۵۱٫۲۷۴۶۹۴ {{coord|۳۶٫۴۵۱۷۵۶|N|۵۱٫۲۷۴۶۹۴|E|display=inline}}
بندرانزلی ۳۷٫۴۷۳۱۳۹ ۴۹٫۴۶۷۵۶۱ {{coord|۳۷٫۴۷۳۱۳۹|N|۴۹٫۴۶۷۵۶۱|E|display=inline}}
رامشیر ۳۰٫۸۹۵۱۵۳ ۴۹٫۴۰۹۷۲۸ {{coord|۳۰٫۸۹۵۱۵۳|N|۴۹٫۴۰۹۷۲۸|E|display=inline}}
سورک ۳۶٫۵۹۶۱۶۱ ۵۳٫۲۱۰۸۱۹ {{coord|۳۶٫۵۹۶۱۶۱|N|۵۳٫۲۱۰۸۱۹|E|display=inline}}
گردکشانه ۳۶٫۸۰۷ ۴۵٫۲۶۵۵ {{coord|۳۶٫۸۰۷|N|۴۵٫۲۶۵۵|E|display=inline}}
نوبران ۳۵٫۱۳۰۵۱۴ ۴۹٫۷۱۰۲۶۹ {{coord|۳۵٫۱۳۰۵۱۴|N|۴۹٫۷۱۰۲۶۹|E|display=inline}}
رامهرمز ۳۱٫۲۷۸۸۶۴ ۴۹٫۶۰۵۳۴۷ {{coord|۳۱٫۲۷۸۸۶۴|N|۴۹٫۶۰۵۳۴۷|E|display=inline}}
چمران ۳۰٫۷۰۵۴ ۴۹٫۱۶۶۲ {{coord|۳۰٫۷۰۵۴|N|۴۹٫۱۶۶۲|E|display=inline}}
صیدون ۳۱٫۳۶۶۶۸۶ ۵۰٫۰۸۵۱۴۷ {{coord|۳۱٫۳۶۶۶۸۶|N|۵۰٫۰۸۵۱۴۷|E|display=inline}}
سیمینه ۳۶٫۷۲۸۸ ۴۶٫۱۸۲۸ {{coord|۳۶٫۷۲۸۸|N|۴۶٫۱۸۲۸|E|display=inline}}
زرگر محله ۳۶٫۵۲۲۷۴۷ ۵۲٫۵۷۶۰۲۲ {{coord|۳۶٫۵۲۲۷۴۷|N|۵۲٫۵۷۶۰۲۲|E|display=inline}}
چوبر ۳۷٫۰۹۲۳۰۶ ۴۹٫۴۱۴۶۶۴ {{coord|۳۷٫۰۹۲۳۰۶|N|۴۹٫۴۱۴۶۶۴|E|display=inline}}
حویق ۳۸٫۱۴۶۸۹۷ ۴۸٫۸۹۳۹۶۱ {{coord|۳۸٫۱۴۶۸۹۷|N|۴۸٫۸۹۳۹۶۱|E|display=inline}}
کیاشهر ۳۷٫۴۱۸۷۶ ۴۹٫۹۴۸۹۶ {{coord|۳۷٫۴۱۸۷۶|N|۴۹٫۹۴۸۹۶|E|display=inline}}
نراق ۳۴٫۰۱۰۳۷ ۵۰٫۸۴۰۸۱ {{coord|۳۴٫۰۱۰۳۷|N|۵۰٫۸۴۰۸۱|E|display=inline}}
خراجو ۳۷٫۳۱۳۳۷۲ ۴۶٫۵۲۹۰۱۴ {{coord|۳۷٫۳۱۳۳۷۲|N|۴۶٫۵۲۹۰۱۴|E|display=inline}}
میان راهان ۳۴٫۵۸۴۸۴۴ ۴۷٫۴۳۴۶۱۴ {{coord|۳۴٫۵۸۴۸۴۴|N|۴۷٫۴۳۴۶۱۴|E|display=inline}}
اسکو ۳۷٫۹۱۴۶۸۳ ۴۶٫۱۲۱۱۱۴ {{coord|۳۷٫۹۱۴۶۸۳|N|۴۶٫۱۲۱۱۱۴|E|display=inline}}
فرادنبه ۳۲٫۰۰۸۰۶ ۵۱٫۲۱۷۷۲ {{coord|۳۲٫۰۰۸۰۶|N|۵۱٫۲۱۷۷۲|E|display=inline}}
قره‌آغاج ۳۷٫۱۲۸۸۹۷ ۴۶٫۹۷۵۲۳۱ {{coord|۳۷٫۱۲۸۸۹۷|N|۴۶٫۹۷۵۲۳۱|E|display=inline}}
سومار ۳۳٫۸۷۸۷۵ ۴۵٫۶۴۰۰۸۱ {{coord|۳۳٫۸۷۸۷۵|N|۴۵٫۶۴۰۰۸۱|E|display=inline}}
ایلخچی ۳۷٫۹۳۸۵۳۳ ۴۵٫۹۷۹۵۶۴ {{coord|۳۷٫۹۳۸۵۳۳|N|۴۵٫۹۷۹۵۶۴|E|display=inline}}
کشکسرای ۳۸٫۴۵۴۸۳۱ ۴۵٫۵۶۹۴ {{coord|۳۸٫۴۵۴۸۳۱|N|۴۵٫۵۶۹۴|E|display=inline}}
سلماس ۳۸٫۱۹۷۵۸۳ ۴۴٫۷۶۷۱ {{coord|۳۸٫۱۹۷۵۸۳|N|۴۴٫۷۶۷۱|E|display=inline}}
رستمکلا ۳۶٫۶۸۰۴۶۱ ۵۳٫۴۲۶۹۰۳ {{coord|۳۶٫۶۸۰۴۶۱|N|۵۳٫۴۲۶۹۰۳|E|display=inline}}
خمارلو ۳۹٫۱۴۸۲۸۹ ۴۷٫۰۳۴۲۳۳ {{coord|۳۹٫۱۴۸۲۸۹|N|۴۷٫۰۳۴۲۳۳|E|display=inline}}
مجلسی ۳۲٫۱۹۸۹۲ ۵۱٫۵۰۴۴۵ {{coord|۳۲٫۱۹۸۹۲|N|۵۱٫۵۰۴۴۵|E|display=inline}}
نوسود ۳۵٫۱۷۳۰۳۱ ۴۶٫۲۱۲۲۶۹ {{coord|۳۵٫۱۷۳۰۳۱|N|۴۶٫۲۱۲۲۶۹|E|display=inline}}
سلمان شهر ۳۶٫۶۹۴۷ ۵۱٫۱۹۵۵ {{coord|۳۶٫۶۹۴۷|N|۵۱٫۱۹۵۵|E|display=inline}}
پل سفید ۳۶٫۱۱۱۸۶۱ ۵۳٫۰۵۸۷۱۴ {{coord|۳۶٫۱۱۱۸۶۱|N|۵۳٫۰۵۸۷۱۴|E|display=inline}}
آبش احمد ۳۹٫۰۴۱۵۰۶ ۴۷٫۳۱۵۸۶۱ {{coord|۳۹٫۰۴۱۵۰۶|N|۴۷٫۳۱۵۸۶۱|E|display=inline}}
ملکان ۳۷٫۱۴۳۰۸۹ ۴۶٫۱۰۳۶۲۸ {{coord|۳۷٫۱۴۳۰۸۹|N|۴۶٫۱۰۳۶۲۸|E|display=inline}}
بندر ریگ ۲۹٫۴۸۳۳۶۹ ۵۰٫۶۲۷۸۸۹ {{coord|۲۹٫۴۸۳۳۶۹|N|۵۰٫۶۲۷۸۸۹|E|display=inline}}
هوراند ۳۸٫۸۶۰۰۸۹ ۴۷٫۳۷۰۰۳۹ {{coord|۳۸٫۸۶۰۰۸۹|N|۴۷٫۳۷۰۰۳۹|E|display=inline}}
نوشهر ۳۶٫۶۴۷۳۱۴ ۵۱٫۵۰۶۷۷۲ {{coord|۳۶٫۶۴۷۳۱۴|N|۵۱٫۵۰۶۷۷۲|E|display=inline}}
کلوانق ۳۸٫۱۰۳۳۸۱ ۴۶٫۹۹۳۷۱۹ {{coord|۳۸٫۱۰۳۳۸۱|N|۴۶٫۹۹۳۷۱۹|E|display=inline}}
گیلانغرب ۳۴٫۱۴۲۸۸۹ ۴۵٫۹۱۵۲۵ {{coord|۳۴٫۱۴۲۸۸۹|N|۴۵٫۹۱۵۲۵|E|display=inline}}
دلیجان ۳۳٫۹۹۰۸۳۱ ۵۰٫۶۸۷۶۸۱ {{coord|۳۳٫۹۹۰۸۳۱|N|۵۰٫۶۸۷۶۸۱|E|display=inline}}
گزنک ۳۵٫۹۰۲۳۳۶ ۵۲٫۲۲۴۵۷۸ {{coord|۳۵٫۹۰۲۳۳۶|N|۵۲٫۲۲۴۵۷۸|E|display=inline}}
اروندکنار ۲۹٫۹۸۷۵۷۸ ۴۸٫۵۱۵۴۲۸ {{coord|۲۹٫۹۸۷۵۷۸|N|۴۸٫۵۱۵۴۲۸|E|display=inline}}
فومن ۳۷٫۲۲۷۹۱۹ ۴۹٫۳۱۱۰۶۱ {{coord|۳۷٫۲۲۷۹۱۹|N|۴۹٫۳۱۱۰۶۱|E|display=inline}}
محمودآباد ۳۶٫۶۳۱۴۰۶ ۵۲٫۲۶۲۸۹۷ {{coord|۳۶٫۶۳۱۴۰۶|N|۵۲٫۲۶۲۸۹۷|E|display=inline}}
میاندواب ۳۶٫۹۶۶۳۹۷ ۴۶٫۱۰۳۴۰۶ {{coord|۳۶٫۹۶۶۳۹۷|N|۴۶٫۱۰۳۴۰۶|E|display=inline}}
پیرانشهر ۳۶٫۷۰۴۹۹۷ ۴۵٫۱۳۹۰۶۱ {{coord|۳۶٫۷۰۴۹۹۷|N|۴۵٫۱۳۹۰۶۱|E|display=inline}}
جیرنده ۳۶٫۷۰۳۳۶۷ ۴۹٫۷۹۵۰۹۴ {{coord|۳۶٫۷۰۳۳۶۷|N|۴۹٫۷۹۵۰۹۴|E|display=inline}}
کوزه کنان ۳۸٫۱۸۴۳۱۱ ۴۵٫۵۷۴۶۸۱ {{coord|۳۸٫۱۸۴۳۱۱|N|۴۵٫۵۷۴۶۸۱|E|display=inline}}
احمد سرگوراب ۳۷٫۱۲۷۴۶۱ ۴۹٫۳۶۴۱۳۱ {{coord|۳۷٫۱۲۷۴۶۱|N|۴۹٫۳۶۴۱۳۱|E|display=inline}}
گهواره ۳۴٫۳۴۴۲۹۴ ۴۶٫۴۱۸۵۲۲ {{coord|۳۴٫۳۴۴۲۹۴|N|۴۶٫۴۱۸۵۲۲|E|display=inline}}
تکاب ۳۶٫۳۹۹۷۵ ۴۷٫۱۰۷۵۶ {{coord|۳۶٫۳۹۹۷۵|N|۴۷٫۱۰۷۵۶|E|display=inline}}
امل ۳۶٫۴۶۵۸۱۱ ۵۲٫۳۵۰۴۲۸ {{coord|۳۶٫۴۶۵۸۱۱|N|۵۲٫۳۵۰۴۲۸|E|display=inline}}
شاهین‌دژ ۳۶٫۶۷۹۱۷ ۴۶٫۵۶۰۵۶ {{coord|۳۶٫۶۷۹۱۷|N|۴۶٫۵۶۰۵۶|E|display=inline}}
استان مرکزی فرمهین ۳۴٫۵۰۶۷۵ ۴۹٫۶۸۲۳۷ {{coord|۳۴٫۵۰۶۷۵|N|۴۹٫۶۸۲۳۷|E|display=inline}}
خوی ۳۸٫۵۵۳۷۵ ۴۴٫۹۴۸۹۶۹ {{coord|۳۸٫۵۵۳۷۵|N|۴۴٫۹۴۸۹۶۹|E|display=inline}}
سردرود ۳۸٫۰۳۰۸۳ ۴۶٫۱۴۷۰۸ {{coord|۳۸٫۰۳۰۸۳|N|۴۶٫۱۴۷۰۸|E|display=inline}}
بابلسر ۳۶٫۶۹۸۰۶۹ ۵۲٫۶۵۴۵ {{coord|۳۶٫۶۹۸۰۶۹|N|۵۲٫۶۵۴۵|E|display=inline}}
سیس ۳۸٫۱۹۹۷۳۱ ۴۵٫۸۱۲۵۶۹ {{coord|۳۸٫۱۹۹۷۳۱|N|۴۵٫۸۱۲۵۶۹|E|display=inline}}
بندر ماهشهر ۳۰٫۵۵۵۳۳۳ ۴۹٫۱۸۹۸۱۷ {{coord|۳۰٫۵۵۵۳۳۳|N|۴۹٫۱۸۹۸۱۷|E|display=inline}}
شوط ۳۹٫۲۱۷۷۴۷ ۴۴٫۷۷۱۲۱۴ {{coord|۳۹٫۲۱۷۷۴۷|N|۴۴٫۷۷۱۲۱۴|E|display=inline}}
بستان ۳۱٫۷۲۱۸۶۸ ۴۷٫۹۸۴۷۲ {{coord|۳۱٫۷۲۱۸۶۸|N|۴۷٫۹۸۴۷۲|E|display=inline}}
وایقان ۳۸٫۱۲۸۵۸ ۴۵٫۷۱۲۶۱ {{coord|۳۸٫۱۲۸۵۸|N|۴۵٫۷۱۲۶۱|E|display=inline}}
اهر ۳۸٫۴۸۸۸۴ ۴۷٫۰۷۰۲۶ {{coord|۳۸٫۴۸۸۸۴|N|۴۷٫۰۷۰۲۶|E|display=inline}}
استان مرکزی اراک ۳۴٫۰۹۶۹۴ ۴۹٫۶۹۰۹۷ {{coord|۳۴٫۰۹۶۹۴|N|۴۹٫۶۹۰۹۷|E|display=inline}}
گلوگاه ۳۶٫۷۲۶۱۳۱ ۵۳٫۸۱۰۶۳۱ {{coord|۳۶٫۷۲۶۱۳۱|N|۵۳٫۸۱۰۶۳۱|E|display=inline}}
بازرگان ۳۹٫۳۸۷۸۳۱ ۴۴٫۳۸۷۹۸۹ {{coord|۳۹٫۳۸۷۸۳۱|N|۴۴٫۳۸۷۹۸۹|E|display=inline}}
رانکوه ۳۷٫۰۴۲۴ ۵۰٫۲۳۳۰۰۸ {{coord|۳۷٫۰۴۲۴|N|۵۰٫۲۳۳۰۰۸|E|display=inline}}
قورچی باشی ۳۳٫۶۷۵۶۴۴ ۴۹٫۸۷۶۸۰۸ {{coord|۳۳٫۶۷۵۶۴۴|N|۴۹٫۸۷۶۸۰۸|E|display=inline}}
خلیل شهر ۳۶٫۶۸۹۷۵۳ ۵۳٫۶۴۱۴۷۲ {{coord|۳۶٫۶۸۹۷۵۳|N|۵۳٫۶۴۱۴۷۲|E|display=inline}}
ازگله ۳۴٫۸۳۰۲۱۴ ۴۵٫۸۴۳۷۵۳ {{coord|۳۴٫۸۳۰۲۱۴|N|۴۵٫۸۴۳۷۵۳|E|display=inline}}
زنوز ۳۸٫۵۸۸۶۶ ۴۵٫۸۳۱۵۸ {{coord|۳۸٫۵۸۸۶۶|N|۴۵٫۸۳۱۵۸|E|display=inline}}
رودسر ۳۷٫۱۳۱۳۸ ۵۰٫۲۹۸۷۴ {{coord|۳۷٫۱۳۱۳۸|N|۵۰٫۲۹۸۷۴|E|display=inline}}
هفتگل ۳۱٫۴۴۷۰۸۹ ۴۹٫۵۳۱۴۱۹ {{coord|۳۱٫۴۴۷۰۸۹|N|۴۹٫۵۳۱۴۱۹|E|display=inline}}
مهربان ۳۸٫۰۷۷۶۳ ۴۷٫۱۲۷۴۸ {{coord|۳۸٫۰۷۷۶۳|N|۴۷٫۱۲۷۴۸|E|display=inline}}
تیکمه داش ۳۷٫۷۲۳۱۶۴ ۴۶٫۹۴۱۵ {{coord|۳۷٫۷۲۳۱۶۴|N|۴۶٫۹۴۱۵|E|display=inline}}
بابل ۳۶٫۵۴۱۹۴۲ ۵۲٫۶۸۱۴۳۶ {{coord|۳۶٫۵۴۱۹۴۲|N|۵۲٫۶۸۱۴۳۶|E|display=inline}}
سیلوانه ۳۷٫۴۲۱۷۴۲ ۴۴٫۸۵۳۸۹۴ {{coord|۳۷٫۴۲۱۷۴۲|N|۴۴٫۸۵۳۸۹۴|E|display=inline}}
گتوند ۳۲٫۲۴۵۲۳۹ ۴۸٫۸۱۲۰۶۹ {{coord|۳۲٫۲۴۵۲۳۹|N|۴۸٫۸۱۲۰۶۹|E|display=inline}}
ربط ۳۶٫۲۰۹۱۶۷ ۴۵٫۵۵۱۳۸۹ {{coord|۳۶٫۲۰۹۱۶۷|N|۴۵٫۵۵۱۳۸۹|E|display=inline}}
عباس‌آباد ۳۶٫۷۲۲۹۳۱ ۵۱٫۱۰۷۱۶۹ {{coord|۳۶٫۷۲۲۹۳۱|N|۵۱٫۱۰۷۱۶۹|E|display=inline}}
شوشتر ۳۲٫۰۴۴۳۸۶ ۴۸٫۸۵۴۹۱۱ {{coord|۳۲٫۰۴۴۳۸۶|N|۴۸٫۸۵۴۹۱۱|E|display=inline}}
واجارگاه ۳۷٫۰۳۹۶۹۷ ۵۰٫۴۰۳۹۰۳ {{coord|۳۷٫۰۳۹۶۹۷|N|۵۰٫۴۰۳۹۰۳|E|display=inline}}
بهشهر ۳۶٫۶۹۳۷۸۱ ۵۳٫۵۴۰۹۳۱ {{coord|۳۶٫۶۹۳۷۸۱|N|۵۳٫۵۴۰۹۳۱|E|display=inline}}
پلدشت ۳۹٫۳۴۸۶۶۹ ۴۵٫۰۶۹۹۵ {{coord|۳۹٫۳۴۸۶۶۹|N|۴۵٫۰۶۹۹۵|E|display=inline}}
هویزه ۳۱٫۴۶۰۸۱۹ ۴۸٫۰۷۴۹۵ {{coord|۳۱٫۴۶۰۸۱۹|N|۴۸٫۰۷۴۹۵|E|display=inline}}
ایذه ۳۱٫۸۳۶۱۶۱ ۴۹٫۸۶۹۹۸۱ {{coord|۳۱٫۸۳۶۱۶۱|N|۴۹٫۸۶۹۹۸۱|E|display=inline}}
فیرورق ۳۸٫۵۸۱۹ ۴۴٫۸۳۱۲ {{coord|۳۸٫۵۸۱۹|N|۴۴٫۸۳۱۲|E|display=inline}}
کتالم وسادات شهر ۳۶٫۸۸۹۱۸۹ ۵۰٫۶۹۶۱ {{coord|۳۶٫۸۸۹۱۸۹|N|۵۰٫۶۹۶۱|E|display=inline}}
اطاقور ۳۷٫۱۰۹۹۶۱ ۵۰٫۱۱۳۳۳۹ {{coord|۳۷٫۱۰۹۹۶۱|N|۵۰٫۱۱۳۳۳۹|E|display=inline}}
لنگرود ۳۷٫۱۹۶۰۳ ۵۰٫۱۵۱۴ {{coord|۳۷٫۱۹۶۰۳|N|۵۰٫۱۵۱۴|E|display=inline}}
سالند ۳۲٫۴۹۹۹۸۱ ۴۸٫۸۳۶۷ {{coord|۳۲٫۴۹۹۹۸۱|N|۴۸٫۸۳۶۷|E|display=inline}}
تسوج ۳۸٫۳۱۸۱۰۶ ۴۵٫۳۵۷۸۱۷ {{coord|۳۸٫۳۱۸۱۰۶|N|۴۵٫۳۵۷۸۱۷|E|display=inline}}
محمدیار ۳۶٫۹۸۵۵۷۵ ۴۵٫۵۱۵۲۵۳ {{coord|۳۶٫۹۸۵۵۷۵|N|۴۵٫۵۱۵۲۵۳|E|display=inline}}
شندآباد ۳۸٫۱۴۲۹۸۱ ۴۵٫۶۲۶۴۱۱ {{coord|۳۸٫۱۴۲۹۸۱|N|۴۵٫۶۲۶۴۱۱|E|display=inline}}
هندودر ۳۳٫۷۸۰۰۸۹ ۴۹٫۲۳۰۶۵ {{coord|۳۳٫۷۸۰۰۸۹|N|۴۹٫۲۳۰۶۵|E|display=inline}}
تازه‌آباد ۳۴٫۷۶۴۳۵۶ ۴۶٫۱۵۴۵۸۹ {{coord|۳۴٫۷۶۴۳۵۶|N|۴۶٫۱۵۴۵۸۹|E|display=inline}}
مراوه تپه ۳۷٫۹۰۳۹۹۴ ۵۵٫۹۴۸۷۳۱ {{coord|۳۷٫۹۰۳۹۹۴|N|۵۵٫۹۴۸۷۳۱|E|display=inline}}
رباط ۳۴٫۲۶۹۹۳۹ ۴۶٫۸۰۷۱۰۳ {{coord|۳۴٫۲۶۹۹۳۹|N|۴۶٫۸۰۷۱۰۳|E|display=inline}}
اواجیق ۳۹٫۳۲۹۹۳۳ ۴۴٫۱۵۳۹۶۹ {{coord|۳۹٫۳۲۹۹۳۳|N|۴۴٫۱۵۳۹۶۹|E|display=inline}}
قره ضیاءالدین ۳۸٫۸۸۹۱۳۱ ۴۵٫۰۳۰۶۸۹ {{coord|۳۸٫۸۸۹۱۳۱|N|۴۵٫۰۳۰۶۸۹|E|display=inline}}
آلاشت ۳۶٫۰۶۸۰۲۵ ۵۲٫۸۳۴۶۷۲ {{coord|۳۶٫۰۶۸۰۲۵|N|۵۲٫۸۳۴۶۷۲|E|display=inline}}
کارزین ۲۸٫۴۱۲۶۸۱ ۵۳٫۱۰۴۴۱۱ {{coord|۲۸٫۴۱۲۶۸۱|N|۵۳٫۱۰۴۴۱۱|E|display=inline}}
هندیجان ۳۰٫۲۳۶۵۶۹ ۴۹٫۷۱۴۴۱۹ {{coord|۳۰٫۲۳۶۵۶۹|N|۴۹٫۷۱۴۴۱۹|E|display=inline}}
گوگان ۳۷٫۷۷۹۶۵۸ ۴۵٫۹۰۳۹۹۴ {{coord|۳۷٫۷۷۹۶۵۸|N|۴۵٫۹۰۳۹۹۴|E|display=inline}}
ابپخش ۲۹٫۳۶۰۹۳۱ ۵۱٫۰۷۱۹۱۱ {{coord|۲۹٫۳۶۰۹۳۱|N|۵۱٫۰۷۱۹۱۱|E|display=inline}}
بندر جاسک ۲۵٫۶۴۶۹۳۹ ۵۷٫۷۷۴۲ {{coord|۲۵٫۶۴۶۹۳۹|N|۵۷٫۷۷۴۲|E|display=inline}}
رفیع ۳۱٫۵۹۷۱ ۴۷٫۸۹۲۳ {{coord|۳۱٫۵۹۷۱|N|۴۷٫۸۹۲۳|E|display=inline}}
سوسنگرد ۳۱٫۵۵۷۲۶۹ ۴۸٫۱۸۵۸۵ {{coord|۳۱٫۵۵۷۲۶۹|N|۴۸٫۱۸۵۸۵|E|display=inline}}
داودآباد ۳۴٫۲۹۳۲۲۵ ۴۹٫۸۵۶۹۶۹ {{coord|۳۴٫۲۹۳۲۲۵|N|۴۹٫۸۵۶۹۶۹|E|display=inline}}
اسلام‌آباد غرب ۳۴٫۱۱۰۹۸۹ ۴۶٫۵۲۸۶۸۱ {{coord|۳۴٫۱۱۰۹۸۹|N|۴۶٫۵۲۸۶۸۱|E|display=inline}}
سنجان ۳۴٫۰۵۳۴۷ ۴۹٫۶۱۹۲۴ {{coord|۳۴٫۰۵۳۴۷|N|۴۹٫۶۱۹۲۴|E|display=inline}}
شیرگاه ۳۶٫۲۸۹۶۳۳ ۵۲٫۸۹۰۷۸۱ {{coord|۳۶٫۲۸۹۶۳۳|N|۵۲٫۸۹۰۷۸۱|E|display=inline}}
مامونیه ۳۵٫۳۰۱۱۶ ۵۰٫۵۰۷۳۵ {{coord|۳۵٫۳۰۱۱۶|N|۵۰٫۵۰۷۳۵|E|display=inline}}
اسالم ۳۷٫۷۳۶۰۴۷ ۴۸٫۹۴۲۲۹۷ {{coord|۳۷٫۷۳۶۰۴۷|N|۴۸٫۹۴۲۲۹۷|E|display=inline}}
آستارا ۳۸٫۴۳۴۱۶۱ ۴۸٫۸۶۸۱۴۴ {{coord|۳۸٫۴۳۴۱۶۱|N|۴۸٫۸۶۸۱۴۴|E|display=inline}}
رینه ۳۵٫۸۸۰۶۴۷ ۵۲٫۱۶۸۶۸۶ {{coord|۳۵٫۸۸۰۶۴۷|N|۵۲٫۱۶۸۶۸۶|E|display=inline}}
کوچصفهان ۳۷٫۲۷۸۳۲ ۴۹٫۷۷۲۷۳ {{coord|۳۷٫۲۷۸۳۲|N|۴۹٫۷۷۲۷۳|E|display=inline}}
ارومیه ۳۷٫۵۵۰۵۱ ۴۵٫۰۶۵۴۶ {{coord|۳۷٫۵۵۰۵۱|N|۴۵٫۰۶۵۴۶|E|display=inline}}
توره ۳۴٫۰۴۰۵۵ ۴۹٫۲۸۳۸۸۹ {{coord|۳۴٫۰۴۰۵۵|N|۴۹٫۲۸۳۸۸۹|E|display=inline}}
سنقر ۳۴٫۷۸۱۶۷۲ ۴۷٫۵۹۳۹۶۱ {{coord|۳۴٫۷۸۱۶۷۲|N|۴۷٫۵۹۳۹۶۱|E|display=inline}}
ممقان ۳۷٫۸۴۵۸۶۷ ۴۵٫۹۷۱۶۶۱ {{coord|۳۷٫۸۴۵۸۶۷|N|۴۵٫۹۷۱۶۶۱|E|display=inline}}
جایزان ۳۰٫۸۷۶۲۳۹ ۴۹٫۸۴۸۶۸۱ {{coord|۳۰٫۸۷۶۲۳۹|N|۴۹٫۸۴۸۶۸۱|E|display=inline}}
رویان ۳۶٫۵۷۳۲ ۵۱٫۹۶۶۵ {{coord|۳۶٫۵۷۳۲|N|۵۱٫۹۶۶۵|E|display=inline}}
پرند ۳۵٫۴۶۵۴۵ ۵۰٫۹۷۵۷۸ {{coord|۳۵٫۴۶۵۴۵|N|۵۰٫۹۷۵۷۸|E|display=inline}}
بناب ۳۷٫۳۳۹۴۹۴ ۴۶٫۰۵۶۱۰۸ {{coord|۳۷٫۳۳۹۴۹۴|N|۴۶٫۰۵۶۱۰۸|E|display=inline}}
کلاردشت ۳۶٫۵۰۶۹۶۱ ۵۱٫۱۵۹۰۲۲ {{coord|۳۶٫۵۰۶۹۶۱|N|۵۱٫۱۵۹۰۲۲|E|display=inline}}
چالوس ۳۶٫۶۵۲۶۶۱ ۵۱٫۴۲۰۷۸۱ {{coord|۳۶٫۶۵۲۶۶۱|N|۵۱٫۴۲۰۷۸۱|E|display=inline}}
الوان ۳۱٫۸۷۵۴۷۲ ۴۸٫۳۳۹۷۰۸ {{coord|۳۱٫۸۷۵۴۷۲|N|۴۸٫۳۳۹۷۰۸|E|display=inline}}
نوشین ۳۷٫۷۶۲۷۸۹ ۴۵٫۰۵۳۷۹۷ {{coord|۳۷٫۷۶۲۷۸۹|N|۴۵٫۰۵۳۷۹۷|E|display=inline}}
یامچی ۳۸٫۵۲۳۳۳۹ ۴۵٫۶۴۴۷۸۱ {{coord|۳۸٫۵۲۳۳۳۹|N|۴۵٫۶۴۴۷۸۱|E|display=inline}}
مرجقل ۳۷٫۲۸۰۱۵۶ ۴۹٫۳۵۴۷۹۴ {{coord|۳۷٫۲۸۰۱۵۶|N|۴۹٫۳۵۴۷۹۴|E|display=inline}}
چهاربرج ۳۷٫۱۲۶۲۶۴ ۴۵٫۹۷۹۳ {{coord|۳۷٫۱۲۶۲۶۴|N|۴۵٫۹۷۹۳|E|display=inline}}
کرهرود ۳۴٫۰۵۶۲ ۴۹٫۶۴۲۴ {{coord|۳۴٫۰۵۶۲|N|۴۹٫۶۴۲۴|E|display=inline}}
دابودشت ۳۶٫۵۱۵۲۹۲ ۵۲٫۴۸۱۹۰۸ {{coord|۳۶٫۵۱۵۲۹۲|N|۵۲٫۴۸۱۹۰۸|E|display=inline}}
پاوه ۳۵٫۰۴۶۶۱۹ ۴۶٫۳۶۲۵۱۹ {{coord|۳۵٫۰۴۶۶۱۹|N|۴۶٫۳۶۲۵۱۹|E|display=inline}}
حسینیه ۳۲٫۶۸۰۱ ۴۸٫۲۴۸۳۵ {{coord|۳۲٫۶۸۰۱|N|۴۸٫۲۴۸۳۵|E|display=inline}}
بندر دیر ۲۷٫۸۴۳۶۷ ۵۱٫۹۴۶۲۶ {{coord|۲۷٫۸۴۳۶۷|N|۵۱٫۹۴۶۲۶|E|display=inline}}
بلده ۳۶٫۲۰۲۶۱۷ ۵۱٫۸۰۸۹۹۷ {{coord|۳۶٫۲۰۲۶۱۷|N|۵۱٫۸۰۸۹۹۷|E|display=inline}}
خشکبیجار ۳۷٫۳۷۳۰۲ ۴۹٫۷۵۷۶۶ {{coord|۳۷٫۳۷۳۰۲|N|۴۹٫۷۵۷۶۶|E|display=inline}}
خاروانا ۳۸٫۶۸۷۷۶۱ ۴۶٫۱۷۰۰۵ {{coord|۳۸٫۶۸۷۷۶۱|N|۴۶٫۱۷۰۰۵|E|display=inline}}
رازقان ۳۵٫۳۳۰۶۵ ۴۹٫۹۵۷۹۶۹ {{coord|۳۵٫۳۳۰۶۵|N|۴۹٫۹۵۷۹۶۹|E|display=inline}}
رودبنه ۳۷٫۲۵۴۸۸۹ ۵۰٫۰۰۳۲۷۲ {{coord|۳۷٫۲۵۴۸۸۹|N|۵۰٫۰۰۳۲۷۲|E|display=inline}}
تازه شهر ۳۸٫۱۷۴۳۸۱ ۴۴٫۶۸۹۳۵۸ {{coord|۳۸٫۱۷۴۳۸۱|N|۴۴٫۶۸۹۳۵۸|E|display=inline}}
محمودآباد ۳۶٫۷۸۰۳ ۴۶٫۴۳۹۲۷۲ {{coord|۳۶٫۷۸۰۳|N|۴۶٫۴۳۹۲۷۲|E|display=inline}}
اندیمشک ۳۲٫۴۵۸۰۸۹ ۴۸٫۳۵۶۱۵ {{coord|۳۲٫۴۵۸۰۸۹|N|۴۸٫۳۵۶۱۵|E|display=inline}}
هشترود ۳۷٫۴۷۵۹۵۳ ۴۷٫۰۵۰۰۳۶ {{coord|۳۷٫۴۷۵۹۵۳|N|۴۷٫۰۵۰۰۳۶|E|display=inline}}
قصرشیرین ۳۴٫۵۱۵۹۳۱ ۴۵٫۵۸۲۶۸۱ {{coord|۳۴٫۵۱۵۹۳۱|N|۴۵٫۵۸۲۶۸۱|E|display=inline}}
خمام ۳۷٫۳۸۸۷۷ ۴۹٫۶۵۸۲۴ {{coord|۳۷٫۳۸۸۷۷|N|۴۹٫۶۵۸۲۴|E|display=inline}}
لیسار ۳۷٫۹۵۷۹۵ ۴۸٫۹۰۸۲۴۲ {{coord|۳۷٫۹۵۷۹۵|N|۴۸٫۹۰۸۲۴۲|E|display=inline}}
سرخرود ۳۶٫۶۶۹۶۵۳ ۵۲٫۴۴۹۰۵۳ {{coord|۳۶٫۶۶۹۶۵۳|N|۵۲٫۴۴۹۰۵۳|E|display=inline}}
دیلمان ۳۶٫۸۸۸۳۰۶ ۴۹٫۹۰۶۴۱۱ {{coord|۳۶٫۸۸۸۳۰۶|N|۴۹٫۹۰۶۴۱۱|E|display=inline}}
کومله ۳۷٫۱۵۲۰۰۶ ۵۰٫۱۷۴۵۱۴ {{coord|۳۷٫۱۵۲۰۰۶|N|۵۰٫۱۷۴۵۱۴|E|display=inline}}

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. «نمایش شهرهای کشور در Google Earth». سازمان نقشه‌برداری کل کشور. دریافت‌شده در ۲۰۱۱-۰۷-۰۹. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)