فهرست شهرهای مناطق مسکونی صربستان

این مقاله شاملفهرست شهرهای مناطق مسکونی صربستان است که براساس سرشماری عمومی سال ۲۰۰۲ در صربستان انجام شده‌است.

Aویرایش

آدا، صربستانویرایش

الکساندراواکویرایش

الکسیناتسویرایش

الیبونارویرایش

آپاتینویرایش

آرانجلوواسویرایش

آرییهویرایش

Bویرایش

بابوشنیتساویرایش

باتچویرایش

باچکا پلانکاویرایش

باکا توپولاویرایش

باچکی پتروواتسویرایش

بایینا باشتاویرایش

بارایووویرایش

باتوچیناویرایش

بچیویرایش

بلا تسرکواویرایش

بلا پالانکاویرایش

بوچینویرایش

بلاتسهویرایش

بوگاتیچویرایش

بوینیکویرایش

بویواتسویرایش

بورویرایش

بوسیلگرادویرایش

بروسویرایش

بوجانوواچویرایش

Cویرایش

تسرنا تراواویرایش

Čویرایش

چاچاکویرایش

چایتیناویرایش

چوکاویرایش

Ćویرایش

چیچواتسویرایش

چوپریاویرایش

Dویرایش

دسپوتوواتسویرایش

دیمیتروگرادویرایش

دویواتسویرایش

Gویرایش

گاجین خانویرایش

گولوباکویرایش

گورنیی میلانوواسویرایش

گروتسکاویرایش

Iویرایش

اینجییاویرایش

ایریگویرایش

ایوانئیتساویرایش

Jویرایش

یاگودیناویرایش

Kویرایش

کانیژاویرایش

کیکینداویرایش

کلادوواویرایش

کنیچویرایش

کنگاژواتسویرایش

کوتسیواویرایش

کوسیریچویرایش

کوواچیتساویرایش

کووینویرایش

کرالیفوویرایش

کراگویواتسویرایش

کروپانگویرایش

کروشواتسویرایش

کوچووویرایش

کولاویرایش

کورشوملیاویرایش

Lویرایش

لایکوواتسویرایش

لاپوووویرایش

لازارواتسویرایش

لبانهویرایش

لسکواسویرایش

لوزنیساویرایش

لوچانیویرایش

Ljویرایش

ییگویرایش

یوبووییاویرایش

Mویرایش

مایدانپکویرایش

مالی ایجوشویرایش

مالی زوورنیکویرایش

مالو تسرنیچهویرایش

مدوجاویرایش

مروشیناویرایش

میونیتساویرایش

ملادنوواتسویرایش

Nویرایش

نگوتینویرایش

نیشویرایش

نیشکا بانگاویرایش

نووا تسرنگاویرایش

نووا واروشویرایش

نووی بچیویرایش

نووی کنژواتسویرایش

نووی پازارویرایش

نووی سادویرایش

Oویرایش

Obrenovacویرایش

اوجاتسیویرایش

اوپوووویرایش

اوسچیناویرایش

Pویرایش

Palilulaویرایش

پانچفوویرایش

پاراچینویرایش

پچینتسیویرایش

پتروواتس نا ملاویویرایش

پترو وارادینویرایش

پیروتویرایش

پلاندیشتهویرایش

پوژارواتسویرایش

پوژگاویرایش

پریچوویرایش

پریبویویرایش

پریژپولجهویرایش

پروکوپلیهویرایش

Rویرایش

راچاویرایش

راشکاویرایش

راژانگویرایش

رکوواتسویرایش

روماویرایش

Sویرایش

سچانگویرایش

سنتا، صربستانویرایش

سینیتساویرایش

اسمدرفوویرایش

اسمدرفسکا پلانکاویرایش

سوکوبانگاویرایش

سومبورویرایش

سوپوتویرایش

سربوبرانویرایش

سرمسکا میتروویتساویرایش

سرمسکی کارلووتسیویرایش

استارا پازوواویرایش

Stari Grad, Belgradeویرایش

سوبتیتساویرایش

سوردولیکاویرایش

سویلایناتسویرایش

سورییگویرایش

Šویرایش

شاباتسویرایش

شیدویرایش

Tویرایش

تمرینویرایش

تیتلویرایش

توپولاویرایش

ترگوویشتهویرایش

ترستنیکویرایش

توتین، صربستانویرایش

Uویرایش

یوبی، صربستانویرایش

اوژیتسهویرایش

Vویرایش

والیفوویرایش

ورورینویرایش

ولیکا پلناویرایش

ولیکو گردیشتویرایش

ولادیچین خانویرایش

ولادیمیرتسیویرایش

ولاسوتینتسهویرایش

Voždovacویرایش

ورانیهویرایش

ورباس، صربستانویرایش

ورنگاچکا بانگاویرایش

فرشاسویرایش

Zویرایش

زایچارویرایش

زیمونویرایش

زرنجانینویرایش

Žویرایش

زابالجویرایش

ژاباریویرایش

ژاگوبیتساویرایش

ژیتیشتهویرایش

ژیتوراجاویرایش

جستارهای وابستهویرایش


منابعویرایش

  • Popis stanovništva, domaćinstava i Stanova 2002. Knjiga 1: Nacionalna ili etnička pripadnost po naseljima. Republički zavod za statistiku, Beograd, Srbija, 2003. شابک ‎۸۶-۸۴۴۳۳-۰۰-۹

پیوند به بیرونویرایش