فهرست شهرهای مناطق مسکونی صربستان

این مقاله شاملفهرست شهرهای مناطق مسکونی صربستان است که براساس سرشماری عمومی سال ۲۰۰۲ در صربستان انجام شده‌است.

A ویرایش

آدا، صربستان ویرایش

الکساندراواک ویرایش

الکسیناتس ویرایش

الیبونار ویرایش

آپاتین ویرایش

آرانجلوواس ویرایش

آرییه ویرایش

B ویرایش

بابوشنیتسا ویرایش

باتچ ویرایش

باچکا پلانکا ویرایش

باکا توپولا ویرایش

باچکی پتروواتس ویرایش

بایینا باشتا ویرایش

بارایوو ویرایش

باتوچینا ویرایش

بچی ویرایش

بلا تسرکوا ویرایش

بلا پالانکا ویرایش

بوچین ویرایش

بلاتسه ویرایش

بوگاتیچ ویرایش

بوینیک ویرایش

بویواتس ویرایش

بور ویرایش

بوسیلگراد ویرایش

بروس ویرایش

بوجانوواچ ویرایش

C ویرایش

تسرنا تراوا ویرایش

Č ویرایش

چاچاک ویرایش

چایتینا ویرایش

چوکا ویرایش

Ć ویرایش

چیچواتس ویرایش

چوپریا ویرایش

D ویرایش

دسپوتوواتس ویرایش

دیمیتروگراد ویرایش

دویواتس ویرایش

G ویرایش

گاجین خان ویرایش

گولوباک ویرایش

گورنیی میلانوواس ویرایش

گروتسکا ویرایش

I ویرایش

اینجییا ویرایش

ایریگ ویرایش

ایوانئیتسا ویرایش

J ویرایش

یاگودینا ویرایش

K ویرایش

کانیژا ویرایش

کیکیندا ویرایش

کلادووا ویرایش

کنیچ ویرایش

کنگاژواتس ویرایش

کوتسیوا ویرایش

کوسیریچ ویرایش

کوواچیتسا ویرایش

کووین ویرایش

کرالیفو ویرایش

کراگویواتس ویرایش

کروپانگ ویرایش

کروشواتس ویرایش

کوچوو ویرایش

کولا ویرایش

کورشوملیا ویرایش

L ویرایش

لایکوواتس ویرایش

لاپووو ویرایش

لازارواتس ویرایش

لبانه ویرایش

لسکواس ویرایش

لوزنیسا ویرایش

لوچانی ویرایش

Lj ویرایش

ییگ ویرایش

یوبووییا ویرایش

M ویرایش

مایدانپک ویرایش

مالی ایجوش ویرایش

مالی زوورنیک ویرایش

مالو تسرنیچه ویرایش

مدوجا ویرایش

مروشینا ویرایش

میونیتسا ویرایش

ملادنوواتس ویرایش

N ویرایش

نگوتین ویرایش

نیش ویرایش

نیشکا بانگا ویرایش

نووا تسرنگا ویرایش

نووا واروش ویرایش

نووی بچی ویرایش

نووی کنژواتس ویرایش

نووی پازار ویرایش

نووی ساد ویرایش

O ویرایش

Obrenovac ویرایش

اوجاتسی ویرایش

اوپووو ویرایش

اوسچینا ویرایش

P ویرایش

Palilula ویرایش

پانچفو ویرایش

پاراچین ویرایش

پچینتسی ویرایش

پتروواتس نا ملاوی ویرایش

پترو وارادین ویرایش

پیروت ویرایش

پلاندیشته ویرایش

پوژارواتس ویرایش

پوژگا ویرایش

پریچو ویرایش

پریبوی ویرایش

پریژپولجه ویرایش

پروکوپلیه ویرایش

R ویرایش

راچا ویرایش

راشکا ویرایش

راژانگ ویرایش

رکوواتس ویرایش

روما ویرایش

S ویرایش

سچانگ ویرایش

سنتا، صربستان ویرایش

سینیتسا ویرایش

اسمدرفو ویرایش

اسمدرفسکا پلانکا ویرایش

سوکوبانگا ویرایش

سومبور ویرایش

سوپوت ویرایش

سربوبران ویرایش

سرمسکا میتروویتسا ویرایش

سرمسکی کارلووتسی ویرایش

استارا پازووا ویرایش

Stari Grad, Belgrade ویرایش

سوبتیتسا ویرایش

سوردولیکا ویرایش

سویلایناتس ویرایش

سورییگ ویرایش

Š ویرایش

شاباتس ویرایش

شید ویرایش

T ویرایش

تمرین ویرایش

تیتل ویرایش

توپولا ویرایش

ترگوویشته ویرایش

ترستنیک ویرایش

توتین، صربستان ویرایش

U ویرایش

یوبی، صربستان ویرایش

اوژیتسه ویرایش

V ویرایش

والیفو ویرایش

ورورین ویرایش

ولیکا پلنا ویرایش

ولیکو گردیشت ویرایش

ولادیچین خان ویرایش

ولادیمیرتسی ویرایش

ولاسوتینتسه ویرایش

Voždovac ویرایش

ورانیه ویرایش

ورباس، صربستان ویرایش

ورنگاچکا بانگا ویرایش

فرشاس ویرایش

Z ویرایش

زایچار ویرایش

زیمون ویرایش

زرنجانین ویرایش

Ž ویرایش

زابالج ویرایش

ژاباری ویرایش

ژاگوبیتسا ویرایش

ژیتیشته ویرایش

ژیتوراجا ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش


منابع ویرایش

  • Popis stanovništva, domaćinstava i Stanova 2002. Knjiga 1: Nacionalna ili etnička pripadnost po naseljima. Republički zavod za statistiku, Beograd, Srbija, 2003. شابک ‎۸۶-۸۴۴۳۳-۰۰-۹

پیوند به بیرون ویرایش