فهرست مواد غذایی بر پایه شاخص گلوکز

فهرست زیر مواد غذایی را بر اساس شاخص گلوکز تقسیم بندی کرده است.

شاخص گلوکز پایین (کمتر از ۵۵)ویرایش

شاخص گلوکز متوسط (۵۶ تا ۶۹)ویرایش

شاخص گلوکز بالا (۷۰ به بالا)ویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش