فهرست جانداران افسانه‌ای

موجودی در منطقه اهواز پیدا شده نام او عباسی کوسه دریاست که دانشمندان اهوازی درحال تحقیق روی این نیمه کوسه هستند ۰۱.۱۰.۲۰

این فهرست دربردارندۀ برخی از جانداران، آفریده‌ها و جانوران افسانه‌ای است که ریشه در باور عامیانه دارند. این فهرست از جانداران منحصر به جانداران افسانه‌ای تشکیل شده است، و نه جاندارانی که از گونه‌های طبیعی و شناخته شده جهان هستند.

جانوران افسانه‌ای
جانداران افسانه‌ای در گلیم قفقازی

جانداران افسانه‌ای نامدار در فرهنگ ایرانیانویرایش

جانوران افسانه‌ای دریای پارسویرایش

اکوان دیوملمداسانشرتوبابا دریابوسلامهپری دریاییجزیره متحرکجن زیرآبیخرچنگ عجیبعروس دریاییگاوماهیمادر دریاماهی آدمخوارمنتیل پوهیولای قنات

برگرفته از نوشتار افسانه‌های دریای پارس

جانداران افسانه‌ای در فرهنگ‌های دیگرویرایش

 
آلکونوست (پرنده بهشتی افسانه‌های اسلاوی) اثر ایوان بیلیبین

جستارهای وابستهویرایش