فهرست نویسندگان ایتالیایی

این صفحه حاوی فهرست نویسندگان ایتالیایی شامل رمان‌نویسان، جستارنویسان، شاعران و سایر افرادی است که آثار اصلی آن‌ها در زمینهٔ ادبیات بوده‌است.


فهرست

آویرایش

اویرایش

بویرایش

پویرایش

تویرایش


چویرایش


دویرایش


رویرایش

سویرایش

شویرایش


فویرایش


کویرایش

گویرایش

لویرایش

مویرایش


وویرایش


یویرایش

منابعویرایش

  • گروهی از نویسندگان (۱۳۸۱گزیده داستان‌های نویسندگان معاصر ایتالیا، ترجمهٔ کامران شیردل و فیروزه مهاجر، به کوشش با مقدمه هوشنگ گلشیریتهران: نشر قصه، شابک ۹۶۴-۵۷۷۶-۲۴-۴