فهرست نویسندگان ایتالیایی

این صفحه حاوی فهرست نویسندگان ایتالیایی شامل رمان‌نویسان، جستارنویسان، شاعران و سایر افرادی است که آثار اصلی آن‌ها در زمینهٔ ادبیات بوده‌است.


فهرست

آ ویرایش

ا ویرایش

ب ویرایش

پ ویرایش

ت ویرایش


چ ویرایش


د ویرایش


ر ویرایش

س ویرایش

ش ویرایش


ف ویرایش


ک ویرایش

گ ویرایش

ل ویرایش

م ویرایش


و ویرایش


ی ویرایش

منابع ویرایش

  • گروهی از نویسندگان (۱۳۸۱گزیده داستان‌های نویسندگان معاصر ایتالیا، ترجمهٔ کامران شیردل و فیروزه مهاجر، به کوشش با مقدمه هوشنگ گلشیریتهران: نشر قصه، شابک ۹۶۴-۵۷۷۶-۲۴-۴