باز کردن منو اصلی

آویرایش

اویرایش

بویرایش

پویرایش

تویرایش


چویرایش


خویرایش

دویرایش

رویرایش

زویرایش

ژویرایش

سویرایش

شویرایش

فویرایش

کویرایش

گویرایش

لویرایش

مویرایش

نویرایش

وویرایش

هویرایش

یویرایش

پانویسویرایش

  1. Ali-Akbar Dehkhoda, 1136
  2. محمد معین، جلد پنجم ۴۰۲
  3. نادژدا کروپسکایا

منابعویرایش

  • گروه نویسندگان (۱۳۷۹نویسندگان روس، ترجمهٔ گروه مترجمین، به کوشش به سرپرستی خشایار دیهیم.، تهران: نشر نی، ص. ۱۰۱۲، شابک ۹۶۴-۳۱۲-۵۲۷-۰
  • دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۳۴لغت‌نامه دهخدا جلد ۱۵ شماره مسلسل ۱۰۲، به کوشش زیر نظر دکتر محمد معینتهران: دانشگاه تهران، سازمان لغت‌نامه، ص. ۱۳۰۱
  • دکتر محمد معین (۱۳۶۳فرهنگ فارسی جلد پنجم، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، ص. ۷۵۶، شابک ۱۲۲۹ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک)
  • نادژدا کروپسکایا (۱۳۶۰یادها، ترجمهٔ ز. اسعد، تهران: انتشارات پژواک، ص. ۵۳۲