فهرست نویسندگان روس

نویسندگان روس
Tolstoy
Dostoyevsky
Bulgakov
Solzhenitsyn
Pushkin
Turgenev
Chekhov
Blok
Bunin
Tsvetaeva
Gogol
Lermontov
Gorky
Pasternak
Mayakovsky
Goncharov
Leskov
Shchedrin
Yesenin
Babel
بلی
Krylov
Mandelstam
Akhmatova
فهرست


آ ویرایش

ا ویرایش

ب ویرایش

پ ویرایش

ت ویرایش


چ ویرایش


خ ویرایش

د ویرایش


ر ویرایش

ز ویرایش

ژ ویرایش

س ویرایش

ش ویرایش


ف ویرایش

ک ویرایش

گ ویرایش

ل ویرایش

م ویرایش

ن ویرایش

و ویرایش

ه ویرایش

ی ویرایش

پانویس ویرایش

  1. Ali-Akbar Dehkhoda, 1136
  2. محمد معین، جلد پنجم ۴۰۲
  3. نادژدا کروپسکایا

منابع ویرایش

  • گروه نویسندگان (۱۳۷۹نویسندگان روس، ترجمهٔ گروه مترجمین، به کوشش به سرپرستی خشایار دیهیم.، تهران: نشر نی، ص. ۱۰۱۲، شابک ۹۶۴-۳۱۲-۵۲۷-۰
  • دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۳۴لغت‌نامه دهخدا جلد ۱۵ شماره مسلسل ۱۰۲، به کوشش زیر نظر دکتر محمد معینتهران: دانشگاه تهران، سازمان لغت‌نامه، ص. ۱۳۰۱
  • دکتر محمد معین (۱۳۶۳فرهنگ فارسی جلد پنجم، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، ص. ۷۵۶، شابک ۱۲۲۹ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک)
  • نادژدا کروپسکایا (۱۳۶۰یادها، ترجمهٔ ز. اسعد، تهران: انتشارات پژواک، ص. ۵۳۲