باز کردن منو اصلی

زبان پارسی واژه‌های بیگانه بسیاری را به وام گرفته‌است.


محتویات

آویرایش

 • آبخَست: جزیره
 • آپا: شمال
 • آغازیدن: شروع کردن
 • آخشیج: عنصر
 • آراسته: مزین
 • آلوده: کثیف، نجس

اویرایش

 • ابرشگفت: خارق‌العاده
 • اپاختر: شمال
 • اختر: سیاره
 • انباره: مخزن

بویرایش

 • بایا: واجب
 • بایسته: لازم
 • باورپرسی: تفتیش عقیده
 • بَرْ: صفحه
 • بُر: تیم، گیرش از گویش بختیاری
 • بهبود: سلامت، سلامتی، تندرستی
 • بلندا: ارتفاع
 • بیشینه: حداکثر
 • برکامه: علی‌رغم
 • برگ: ورق
 • برگه: ورقه
 • چشم به راهی: انتظار کشیدن، منتظر بودن
 • بایگانی: آرشیو(فرانسوی)

پویرایش

 • پهنا: عرض
 • پاک: طاهر
 • پاکیزه: تمیز، مطهر
 • پالوده: مطهر
 • پرسمان: مسئله
 • پویا: دینامیک

تویرایش

 • تراز: طبقه

ثویرایش

جویرایش

 • جادان: صندوق (صندوق خودش عربی شده سندوک هست)
 • جاک: صندوق
 • جاکچه: صندوقچه

چویرایش

 • چامِه: شعر
 • چَکامِه: قصیده
 • چاپاک: مطبوعات

حویرایش

خویرایش

 • خانْکَرْدْ: ازدواج
 • خنک‌کن / خنک گر: کولر
 • خوراک: غذا
 • خودرو: ماشین، اتومبیل
 • خجسته / فرخنده: میمون، مبارک

دویرایش

 • درازا : طول
 • درود : سلام
 • دخشه : ذره

ذویرایش

رویرایش

 • راست: خط راست
 • رویِه: سطح / صفحه
 • رفتار: عمل، فعل

زویرایش

 • زایش: تولّد
 • زیناوند: مجهز

ژویرایش

 • ژاد: جنس (زنانگی یا مردانگی)

سویرایش

 • سِتانی: افقی
 • سُتونی: عمودی
 • سُرایا: شاعر
 • سو: جهت
 • سو: طرف
 • سرما: برودت

شویرایش

 • شناسا: تعریف
 • شناسا کردن: تعریف کردن
 • شناسا گرداندن: تعریف کردن
 • شناسا گردانیدن: تعریف کردن
 • شید: نور
 • شیده: تعریف

صویرایش

ضویرایش

طویرایش

ظویرایش

عویرایش

غویرایش

غین از واج‌های پارسی سره است.

فویرایش

فهرست: لیست(انگلیسی)

قویرایش

کویرایش

 • کارخواست: وظیفه
 • کاره: فعل
 • کُنا: فاعل
 • کمینه: حداقل
 • کنش: عمل

گویرایش

 • گپ زدن: حرف زدن، صحبت زدن، سخن گفتن _ گیرش از گویش‌های جنوب و شمال
 • گُستَرِه: مساحت
 • گنگ: اصم، صامت
 • گرما: حرارت
 • گِر :دقیقه، گیرش از زبان لکی
 • گجسته/گجستک: نامبارک، نامیمون

لویرایش


مویرایش

 • مرگ: فوت، موت، ممات
 • ماه: قمر
 • موشکافی: مداقه

نویرایش

 • نِویسا: نویسنده
 • ناپاک: کثیف، نجس
 • نویسه: متن

وویرایش

 • وَر: طرف

هویرایش

 • خور/هور: خورشید

یویرایش

 • یافه: باطل
 • یخ‌بست: انجماد
 • یخ‌زن: فریزر
 • یخ‌کن: فریزر
 • یخ‌گر: فریزر
 • یخ‌رفت: مورن
 • ---: