فهرست واژه‌های متفاوت در فارسی تاجیکستان و ایران

فهرست واژه‌های متفاوت در فارسی تاجیکستان و ایران:

 • از دست دادن دارد: در حال از دست دادن است
 • افسانوی: افسانه‌ای
 • انکشاف: رشد، گسترش
 • اینچنین: همچنین
 • به اعتبار گرفتن: در نظر گرفتن
 • به خلاصه آمدن: به نتیجه رسیدن
 • پریدمیت (از روسی): موضوع
 • پُرّه: کامل
 • پیشتره: پیشین
 • تنقیدی: انتقادی
 • چَندِرپیچ کردن: محکم بستن
 • چُقورروی: ژرف‌کاوی
 • دخلناک: مربوط
 • در دوام: در طی
 • درآورده شدن: درج شدن
 • دوجان: آبستن
 • رایون: بخش، ناحیه
 • ریم: چرک
 • ستاره‌گرمی: دلفریبی، جذابیت
 • سر شدن: آغاز شدن
 • شِفت: سقف
 • صابونک زانو: کاسه زانو
 • صداناک: مصوت، واکه
 • ضیائیان: روشنفکران
 • عاید به: مربوط به
 • عکس نمودن: منعکس کردن
 • عنعنه: رسم
 • فرق کُناندن: تشخیص دادن
 • کارتوتیکه: برگه، فیش
 • کرده نمی‌تواند: نمی‌تواند انجام دهد
 • کلان: زیاد، بزرگ
 • کلَسیکی: کلاسیک
 • گراماتیکه: دستور زبان
 • لهجوی: لهجه‌ای
 • محاکمه: بررسی
 • مَدّه: چرک، چرکابه
 • مصلحت: راهنمایی
 • معنیداد: تعریف
 • موقع: جایگاه
 • می‌برآید: به دست می‌آید
 • ناشتا: صبحانه
 • تخم بریان: نیمرو
 • واخوردن: برخورد کردن
 • واریانت: گونه
 • یک‌رَویی: لج‌بازی، یکدندگی
 • یَنوَر: ژانویه
 • أچه:مادر
 • مخلصین:هوادار-طرفدار
 • خیزگاه:فرودگاه (ایران) میدان هوایی (افغانستان)

منابعویرایش

شکوری، محمدجان، فرهنگ فارسی تاجیکی، ویرایش محسن شجاعی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۴.