فهرست ورزش‌های آبی

تعداد زیادی از ورزش‌ها در داخل یا وابسته به آب انجام می‌شوند، در زیر فهرستی از ورزش‌های آبی به صورت طبقه‌بندی شده ذکر شده‌است.

شیرجهشنای موزونقایق‌رانی بادبانیدراگون بوتقایق‌رانی کایاکموج‌سواریورزش شناروئینگواترپلو
A variety of water sports

در آبویرایش

روی آبویرایش

در زیر آبویرایش

غواصی تفریحیویرایش

ورزش‌های زیر آبویرایش

منابعویرایش