فهرست ورزش‌های آبی

تعداد زیادی از ورزش‌ها در داخل یا وابسته به آب انجام می‌شوند، در زیر فهرستی از ورزش‌های آبی به صورت طبقه‌بندی شده ذکر شده‌است.

شیرجهشنای موزونقایق‌رانی بادبانیدراگون بوتقایق‌رانی کایاکموج‌سواریورزش شناروئینگواترپلو
A variety of water sports

در آب ویرایش

روی آب ویرایش

در زیر آب ویرایش

غواصی تفریحی ویرایش

ورزش‌های زیر آب ویرایش

منابع ویرایش