فهرست ورزش‌های آبی

تعداد زیادی از ورزش‌ها در داخل یا وابسته به آب انجام می‌شوند، در زیر فهرستی از ورزش‌های آبی به صورت طبقه‌بندی شده ذکر شده‌است.

شیرجهشنای موزونقایق‌رانی بادبانیدراگون بوتقایق‌رانی کایاکموج‌سواریورزش شناروئینگواترپلو
A variety of water sports

در آب

روی آب

در زیر آب

غواصی تفریحی

ورزش‌های زیر آب

منابع